Tiskovky označeny tagem ‘Poskytnuté informace’

Žádost o poskytnutí kopie Národního alokačního plánu České republiky pro období let 2005 – 2007.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí stanoviska Legislativní rady vlády k novele zákoníku práce včetně aktuální verze návrhu novely zákoníku práce ve znění, ve kterém ji schválila vláda.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí informace, kolik správních žalob podal Úřad vlády ČR ke správním soudům v letech 2012 – 2016 a žádost o poskytnutí textu takovýchto žalob.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí kompletního zvukového záznamu ze setkání ministra pro lidská práva, rovně příležitosti a legislativu a členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny s Romy, které se uskutečnilo dne 26. července 2016 v budově Úřadu vlády ČR v Hrzánském paláci na adrese Loretánská 177/9, Praha 1.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí informací týkajících se obchodních vztahů s několika subjekty, jenž se zabývají marketingem.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace, jakým způsobem bylo naloženo s žadatelovými podněty, které adresoval panu premiérovi.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí kopií všech ročních zpráv o výsledcích kontrol vytvořených podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání žádosti.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí kopie materiálu „Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015“ pro jednání vlády ČR dne 20. července 2016.

Přečtěte si celý článek

Žádost týkající se podání s názvem „Podnět vládě České republiky k podání návrhu na pozastavení činnosti/rozpuštění České strany sociálně demokratické dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů“ specifikovaná do několika otázek.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., č. 567/2006 Sb. a č. 204/2014 Sb. spolu s veškerými přílohami a komentáři.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace týkající se právní úpravy návrhu na omezení právní způsobilosti soudců Nejvyššího soudu a Ústavního soudu a předsedů těchto soudů.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace týkající se paní JUDr. Zuzany Chramostové a jejího možného členství v Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí kopie dokumentu označeného jako „Návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka ze dne 07.07.2016 na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 853)“, jehož cílem je zajistit, aby profesi advokáta vykonával pouze odborník na vysoké teoretické i praktické úrovni a posílit kontrolní pravomoci České advokátní komory.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí kopie materiálu „Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2015“ pro jednání Vlády ČR dne 22. června 2016.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí kompletních materiálů předložených k čj. 803/16 a vyjádření Legislativní rady vlády k tomuto bodu.

Přečtěte si celý článek

Žádost týkající se rovné příležitosti mužů a žen v porozvodovém uspořádání péče o děti. Žádost byla specifikována do pěti bodů.

Přečtěte si celý článek

Žádost o zaslání výroční zprávy projektu HateFree Culture a seznamu osob podílejících se na projektu.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí informací, jež se vztahují k vyjádření pana místopředsedy Pavla Bělobrádka k sudetoněmecké problematice.

Přečtěte si celý článek

Žádost o zaslání informace, jaký software používá Úřad vlády ČR pro vedení spisové služby a která firma tento software poskytuje.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí informace, kdy jednala a hlasovala Vláda ČR a Poslanecká sněmovna ČR o průjezdu americké armády přes území ČR a to ve dnech 27. – 30.05.2016.

Přečtěte si celý článek