Tiskovky označeny tagem ‘Poskytnuté informace’

Žádost o poskytnutí kopií všech písemností, kterými byl vyřízen žadatelův podnět ze dne 04.12.2016, jímž se žadatel obrátil na Úřad vlády ČR.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace vztahující se k ustanovení prof. PhDr. Jana Sokola, PhD., CSc. za člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Přečtěte si celý článek

Žádost o zaslání úplného záznamu jednání pana premiéra s německou kancléřkou na Úřadu vlády ČR dne 25. srpna 2016 ohledně migrační problematiky

Přečtěte si celý článek

Žádost o zaslání srovnávací tabulky k implementaci směrnice 2009/138/ES v platném znění a srovnávací tabulky k implementaci směrnice 2014/59/EU v platném znění.

Přečtěte si celý článek

Žádost o zaslání seznamu jmen a názvů pracovních pozic osob, které mají nebo měly uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s Úřadem vlády ČR v období od 1. ledna 2014 do 1. prosince 2016. V rámci tohoto seznamu žadatel požadoval uvést jméno osoby, stručnou náplň její práce a pracovní zařazení, datum uzavření dohody, pokud již byla ukončena, datum tohoto ukončení. Dále o uvedení toho, zda osoba na Úřadu vlády ČR stále působí, o doplnění výše vyplacené odměny v hodinové sazbě a počet hodin, na které byly smlouvy uzavřeny.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zákona č. 251/2005 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí vyjádření vlády k řízení u Ústavního soudu (pod spisovou značkou Pl. ÚS 28/16 o návrhu skupiny 22 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení České republiky na zrušení ustanovení § 82, § 84 a § 123 odst. 5 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách).

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace vztahující se k vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace týkající se bezpečnostní prověrky státního tajemníka pro evropské záležitosti pana Ing. Tomáše Prouzy, MBA.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace týkající se smlouvy č. 12/072-0 o dodávce služeb vztahující se k Informačnímu systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace týkající se změny ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace týkající se změny ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k udělení medaile Karla Kramáře Jiřímu Bradymu.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace vztahující se k notifikaci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání u Evropské komise.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace týkající se tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, jednání mezi sudetoněmeckým landsmanšaftem a zástupci ČR o náhradách škod a další informace s touto problematikou související.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace o vyloučení působnosti Vládní dislokační komise u objektu Jeseniova 785/60 a dalších objektů v majetku státu.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí všech stanovisek ze zasedání pracovních komisí (zejména Komise RIA LRV) i pléna Legislativní rady vlády z roku 2015 a 2016, na kterých byly projednávány návrhy zákonů Ministerstva životního prostředí – zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace, jaké dotační tituly byly vyhlášeny a realizovány v roce 2015 z rozpočtové kapitoly 304 Úřadem vlády ČR a jim zřizovanými organizacemi. A žádost o zaslání seznamu deseti příjemců jednotlivých dotačních titulů vyhlášených a realizovaných v roce 2015, kteří obdrželi nejvyšší finanční podporu z rozpočtové kapitoly 304, s informací o názvu příjemce a jeho IČO, poskytnuté částce podpory resp. dotace a předmětu podpořené dotace.

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k využití objektu Jeseniova č.p. 786, Praha – Žižkov

Přečtěte si celý článek

Žádost o poskytnutí informací vztahující se k Listině základních práv a svobod a problematice náboženství, migrace a azylu.

Přečtěte si celý článek