Tiskovky označeny tagem ‘otevřené vzdělávání’

Publikujeme otevřený dopis Aliance pro otevřené vzdělávání, EDUin, Open Content a asociace Communia adresovaný českým europoslankyním a europoslancům ve věci navrhované legislativní úpravy směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Praha, 26. června 2018

Vážená paní europoslankyně, vážený pane europoslanče,

jménem Aliance pro otevřené vzdělávání, EDUin, Open Content a jménem mezinárodní komunity vzdělavatelů sdružených v asociaci Communia se na Vás s důvěrou obracím ohledně hlasování o budoucím osudu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Ta bude projednávána v plénu Evropského parlamentu ve středu 4. července 2018, a to mimo jiné proto, abychom udrželi stávající českou výjimku pro užití díla ve vzdělávání, která je jednou z nejširších v Evropě a o kterou rozhodně nechceme přijít.

Jsme velmi znepokojeni stávajícím zněním především článku 4, který se zabývá přímo vzděláváním a je problematický v následujících oblastech:

 • Dovoluje aplikovat výjimku výhradně “vzdělávacím institucím” (educational establishment) a tím zcela pomíjí klíčové vzdělávací aktivity jednotlivců či neziskových organizací, které často navíc poskytují neformální nebo celoživotní vzdělávání či sdružují komunity učících se učitelů a ostatních.
 • Výjimka se v digitálním prostoru vztahuje pouze na zabezpečená elektronická prostředí těchto vzdělávacích institucí. Tedy uvedené materiály by nebyly dostupné širší skupině zájemců o vzdělávání nebo například i rodičům školních dětí.
 • Směrnice upřednostňuje užívání materiálů na základě licenční smlouvy, oproti užívání na základě autorskoprávní výjimky. To výrazně omezuje použitelnost materiálů, klade neúměrné nároky na vzdělavatele, vytváří další finanční nároky na zdroje z veřejných rozpočtů, dramaticky navyšuje administrativní zátěž a celkově snižuje možnost přístupu ke vzdělávacím zdrojům.

Nicméně, nejen článek 4 je kritický. Pro vzdělávání je zjevnou komplikací i stávající znění článku 13, který počítá se zavedením filtrů nahrávaného obsahu, které negativně ovlivní svobodné sdílení informací a svobodu internetu jako takového. Výjimky v tomto článku například nepočítají s moderními komunitami učitelů, kteří se vzdělávají navzájem, sdílí společně materiály, a které fungují jako neziskové organizace či nemají právní status.

Článek 11, zavádějící poplatek za citování, představuje pro vzdělávací organizace velkou právní nejistotu ve vztahu k přístupu ke zprávám a informacím. Hrozí například, že budou vyžadovány speciální licence pro linkování na novinářský obsah, i když to bude pro vzdělávací účely. Jako problematický vnímáme i článek 3 o vytěžování dat a informací, který podle našeho názoru není dostatečně ambiciózní, a výjimky pro vzdělávací instituce jsou jen velice omezené.

Ve stávajících debatách nad vysoce kontroverzními články 11 a 13, které prakticky způsobují cenzuru internetu, zapadá zcela nepřijatelné znění článku 4, který se zabývá právě vzděláváním. Politická reprezentace tvrdí, že vzdělávání je priorita – nedovolme tedy, aby prošlo stávající znění článku 4, které mimo jiné přímo ohrožuje stávající českou možnosti užívání autorskoprávně chráněných děl ve vzdělávání.

Vážená paní europoslankyně a vážený pane europoslanče, tímto Vás žádáme abyste v hlasování 4. července nepodpořili mandát právního výboru Evropského parlamentu (JURI) k dalšímu vyjednávání o této směrnici a nepodpořili tak stávající znění článků 3, 4, 11 a 13, které ovlivní využívání internetu nejen pro vzdělávání, a zároveň jste tímto Vaším hlasováním zajistili udržení české autorskoprávní výjimky pro vzdělávání v současném rozsahu.

S úctou, Martina Kaděrová, výkonná ředitelka EDUin

Další informace k tématu naleznete zde:

1) Kompletní aktuální znění článku 4 najdete zde:
https://www.communia-association.org/wp-content/uploads/2018/06/Legal-Affairs-Committee-Education-Exception-1.pdf?utm_source=Education+Communia&utm_campaign=54bb3b6f82-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_20_02_06&utm_medium=email&utm_term=0_f9f416438c-54bb3b6f82-43713923

2) Detailnější pozice Communia směrem k problematice licencí:
https://www.communia-association.org/2018/06/20/juri-vote-results-better-educational-exception-poisoned-pill-within/

3) Kampaň Communie ke článku 4: https://www.copyrightforeducation.eu/

4) Shrnutí problému a možné akce je článkům 11 a 13. https://zachraninternet.cz/

5) popis problémů spojených se článkem 13 například zde: https://www.lupa.cz/clanky/reforma-copyrightu-a-clanek-13-zpusob-jak-znicit-dnesni-podobu-internetu/

6) Celá směrnice v češtině: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593

 

Přečtěte si celý článek

Praha, 5. ledna – Pokud chce učitel v hodině využít ve výuce vhodné obrázky, bude si muset vystačit převážně jen s obrázky z učebnic, neboť ty na internetu mohou být zatíženy autorskými právy a nebude je moci pro vzdělávací účely použít. Takové důsledky může přinést navrhovaná směrnice k autorskému právu na jednotném digitálním trhu, kterou nyní Evropská komise projednává. Aby nová legislativa odpovídala využívání internetu ve vzdělávání pro 21. století, je možné oslovit evropské poslance prostřednictvím otevřeného dopisu. Ten je možné podepsat do 11. ledna.

Podle navrhované směrnice např. portugalští učitelé nebudou moci na rozdíl od nizozemských pustit v hudební výchově celou skladbu z internetu.  Každá země si totiž může určit výjimku a hrozí, že pro každou členskou zemi budou jiná pravidla. Do 11. ledna je možné se připojit k otevřenému dopisu Vzdělavatelé žádají lepší systém autorského práva, který je adresován evropským poslancům. Za Českou republiku se již připojila Aliance pro otevřené vzdělávání, Wikimedia Česká republika či Učitelská platforma.

Závažné nedostatky, které stávající navrhovaná směrnice Evropského parlamentu o autorském právu na jednotném digitálním trhu obsahuje:

 • Směrnice počítá s možností místo výjimky v autorském právu pro vzdělávací účely využívat placené licence. Některým školám a dalším vzdělávacím institucím tak může být znemožněn přístup ke vzdělávacím zdrojům.
 • Výjimka se vztahuje pouze na vzdělávací instituce (školy) a opomíjí, že se děti i dospělí vzdělávají také prostřednictvím organizací neformálního vzdělávání (knihovny, muzea atd.). Výjimku by proto nešlo uplatnit pro celoživotní vzdělávání, které je v rychle se měnící společnosti velmi důležité. Bezplatné vzdělávací materiály (i pro učitele) tvoří v Česku například Člověk v tísni, Ústav pro studium totalitních režimů, Národní Galerie, firma Seduo a mnoho dalších.
 • Materiály v digitální podobě mohou být sdíleny pouze v rámci interní zaheslované sítě vzdělávací instituce. Učitelé i studující musí mít možnost sdílet svoje materiály a využívat materiálů ostatních. Jak již pro potřeby výuky, tak i pro potřebu svého vzdělávání. Autentizační přístup navíc klade překážky vzdělávaným a vytváří další náklady na zajištění technologického řešení. EU podporuje otevřené vzdělávání a otevřené vzdělávací zdroje a je důležité, aby návrh směrnice byl s těmito dlouhodobými cíli ve shodě.
 • Směrnice rozlišuje vzdělávání v on-line a off-line prostředí, přičemž děti i dospělí se vzdělávají jak prostřednictvím internetu, tak i ve školách, kurzech atd.
 • Ve školách budou moci učitelé využívat obrázky, fotografie, filmy, dokumenty apod. jen pro ilustrativní účely. Ilustrativní účel je ale jen pro frontální výklad, což se neslučuje s moderními pedagogickými trendy. Moderní vzdělávání je postaveno na aktivním přístupu žáků a studujících, kteří s nimi aktivně pracují: materiály a jejich části sami vyhledávají, opravují, dále zpracovávají, upravují, kombinují s ostatními a výsledky své práce dále sdílí.

Detailnější popis připomínek ke směrnici jsou zde. K otevřenému dopisu se lze připojit zasláním loga organizace na email Communia Association, která výzvu iniciovala: education@communia-association.org.

Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání v organizaci EDUin, říká: “V digitálním prostředí, které nezná žádných hranic, nedávají tyto rozdíly pro vzdělávací oblast naprosto žádný smysl. Návrh zabraňuje plnému využití internetu pro potřeby vzdělávání.

Přečtěte si celý článek

Pokud chce učitel v hodině využít ve výuce vhodné obrázky, bude si muset vystačit převážně jen s obrázky z učebnic, neboť ty na internetu mohou být zatíženy autorskými právy a nebude je moci pro vzdělávací účely použít. Takové důsledky může přinést navrhovaná směrnice k autorskému právu na jednotném digitálním trhu, kterou nyní Evropská komise projednává. Aby nová legislativa odpovídala využívání internetu ve vzdělávaní pro 21. století, je možné oslovit evropské poslance prostřednictvím petice. Tu je možné podepsat do 15. května.

Podle navrhované směrnice např. portugalští učitelé nebudou moci na rozdíl od nizozemských pustit v hudební výchově celou skladbu z internetu.  Každá země si totiž může určit výjimku a hrozí, že pro každou členskou zemi budou jiná pravidla. “V digitálním prostředí, které nezná žádných hranic, nedávají tyto rozdíly pro vzdělávací oblast naprosto žádný smysl. Návrh zabraňuje plnému využití internetu pro potřeby vzdělávání,” říká koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání v organizaci EDUin Tamara Kováčová. Proto více než tří desítky organizací z dvanácti zemí sepsaly petici, která je adresována evropským poslancům. Aliance pro otevřené vzdělávání nabídla možnost se k petici připojit prostřednictvím její české verze.

Tři závažné nedostatky, které stávající navrhovaná Evropského parlamentu o autorském právu na jednotném digitálním trhu obsahuje:

 1.  Směrnice počítá s možností místo výjimky v autorském právu pro vzdělávací účely využívat placené licence. Některým školám a dalším vzdělávacím institucím tak může být znemožněn přístup ke vzdělávacím zdrojům.
 2. Výjimka se vztahuje pouze na vzdělávací instituce (školy) a opomíjí, že se děti i dospělí vzdělávají také prostřednictvím organizací neformálního vzdělávání (knihovny, muzea atd.). Výjimku by proto nešlo uplatnit pro celoživotní vzdělávání, které je v rychle se měnící společnosti velmi důležité.
 3.  Směrnice rozlišuje vzdělávání v on-line a off-line prostředí, přičemž děti i dospělí se vzdělávají jak prostřednictvím internetu, tak i ve školách, kurzech atd.

 

Více o navrhované směrnici v TZ Aliance pro otevřené vzdělávání zde.

Přečtěte si celý článek

Praha, 30. listopadu 2016

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

jménem Aliance pro otevřené vzdělávání a společnosti EDUin Vás chceme požádat o podporu při následujícím hlasování sněmovny o takzvaném autorském zákoně.

Dosud nejsou závazky o zpřístupnění všeho, co bylo vytvořené za veřejné peníze, dostatečně naplňovány. V oblasti vzdělávání nejsou naplňovány tyto s tématem související dokumenty:
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV)

 • podle monitoringu Jednoty školských informatiků mají některé části SDV zpoždění a hrozí, že jako celek nebude naplněna,
 • součástí SDV jsou i schválená Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů – zde není garantováno, že vzdělávací materiály vytvořené za veřejné peníze nebudou moci učitelé a další osoby pro potřeby vzdělávání zpracovávat.
 1. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018,
 • poměrně slabé ambice  pro oblast vzdělávání jsou pro realizaci akčního plánu artikulovány v následném návrhu Národní strategie Otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020 . Ta je v tuto chvíli ve vnějším připomínkovém řízení (připomínky Aliance otevřeného vzdělávání k Národní strategii najdete zde.) a bohužel ani tyto dva dokumenty nezajišťují pro oblast vzdělávání možnost, aby vše, co bylo podpořeno z veřejných prostředků, bylo též dostupné veřejnosti.

Všechny tyto výše uvedené nedostatky pro oblast vzdělávání (a další taktéž i mimo oblast vzdělávání) má potenciál systémově vyřešit předložený pozměňovací návrh č. K1 poslance Vladimíra Koníčka k autorskému zákonu. Pokud souhlasíte s tím, aby vzdělávací materiály vytvořené za veřejné peníze byly využitelné i pro výuku a vzdělávání, podpořte prosím pozměňovací návrh č. K1. Konkrétní text pozměňovacího návrhu najdete níže v tomto dopise.

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče, pomozte díky svému uvážlivému hlasování podpořit využívání děl vytvořených z veřejných prostředků pro vzdělávací účely, a především ve prospěch veřejného zájmu.

Zdeněk Slejška, ředitel společnosti EDUin

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání, EDUin

Michal Kaderka, EDUin, Podpora Aliance Otevřeného vzdělávání

 

Konkrétní znění pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňovací návrh poslance Koníčka č. K1 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=724&ct1=6 konkrétně zní takto:

K1. V Čl. I se za dosavadní bod 4. se vkládají nové bod 5. a 6., které znějí:

„5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a

Autorská práva k dílům placeným z veřejných prostředků

Pokud byl vznik díla financován plně z veřejných prostředků, zajistí poskytovatel veřejných prostředků nejpozději ke dni uzavření smlouvy, souhlas nositele práv umožňující veřejnosti volné užití díla po celou dobu trvání majetkových práv k dílu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak a nejde-li o dílo výtvarné, dílo architektonické vyjádřené stavbou nebo dílo urbanistické. U děl financovaných pouze z části platí věta první přiměřeně. Podrobnosti stanoví vláda nařízením.“.

 1. V § 74, 78, 82, 86 a § 94 odst. 1 se před slovo „§4” vkládají slova „§3a,”.”.

Následující body se přečíslují.

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

 • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
 • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
 • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
 • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
 • prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

 

Přečtěte si celý článek

Pět nejdůležitějších otázek, které bude třeba během následujícího školního roku zodpovědět.

Praha 27. srpna  – Jak se podaří převést novelu školského zákona do praxe „rezistentního“ vzdělávacího systému? Jak to dopadne s přijímačkami, jež měly být původně jednotné, ale pravděpodobně budou jen povinné? Bude zaveden kariérní řád, nebo bude kvůli nedostatku peněz a vůle odpískán? Prorazí otevřené vzdělávání? Bude pokračovat restrikce, nebo nastoupí české vzdělávání cestu rozvoje? Co na to ministryně školství?

Inkluze v praxi českých škol. Podle novely školského zákona má být zaveden systém podpůrných opatření, jenž by měl zamezit praxi, kdy jsou sociálně znevýhodněné děti velmi často posílány do praktických škol. Jak bude vypadat prováděcí vyhláška? Jak zareagují školy, doposud z většiny rezistentní nejen vůči inkluzi, ale reformám vůbec? Jak to dopadne s projektem Systémová podpora inkluzivního vzdělávání?

Přijímací zkoušky na střední školy. Školský zákon počítá se zavedením povinných přijímacích zkoušek. Do jaké míry ale budou jednotné? Zatímco zákon lze interpretovat tak, že přijímací zkoušky bude škola muset zavést, jejich jednotnost ujasní až prováděcí vyhláška. Přitom Dlouhodobý záměr vzdělávání předpokládá, že jednotné budou. Nebudou-li jednotné, původní smysl restrikce při vstupu do maturitních oborů zmizí a s ním i smysl tohoto opatření. Budou-li jednotné, co to udělá se systémem?

Kariérní řád. Kariérní řád by měl být zaveden od roku 2016/17. Letos by se ale mělo rozhodnout, zda skutečně bude. Koncept připravený z evropských peněz má řadu odpůrců a vzbuzuje minimálně jedno velké „ale“: pokud budou všichni, kdo odsloužili více než dva roky ve škole automaticky převedeni mezi „osvědčené“, nepopírá kariérní řád od prvopočátku svůj smysl oddělovat dobré od špatných? Podle kuloárních informací bude těžké získat zhruba 2 mld. na zavedení řádu do praxe.

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání. Startuje nový operační program evropských fondů, což znamená přísun nemalých prostředků na rozvoj českého vzdělávání. Podaří se poučit se z chyb předcházejícího programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost? Proteče velká část prostředků, aniž by zanechaly pozitivní stopu, nebo se podaří využít větší část prostředků k tomu podpořit očekávané změny? Kdo to může ovlivnit?

Otevřené vzdělávání. Technologie vytvářejí prostor, v němž vzniká nepřeberné množství vzdělávacích možností. A nejen to, otevřené vzdělávání, tedy vzdělávání, které nepředstavuje finanční bariéru, existuje i „offline“. Jestliže chce společnost udržet rovnost v přístupu ke vzdělávání, bude se muset na tento koncept adaptovat. Stane se něco v tomto školním roce? Co to bude? Co se stane se Strategií digitálního vzdělávání, která leží už několik měsíců v ministerském šuplíku?

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „ Na pozadí výše uvedených změn bude zajímavé sledovat, zda se český vzdělávací systém bude držet více méně restriktivního způsobu řízení s využíváním nepodkročitelných hranic v podobě testování na ZŠ, přijímacích zkoušek, maturit, nebo zda se podaří obrátit kormidlo směrem k dlouhodobému rozvoji, který sice nepřináší okamžité výsledky, zato ale znamená skutečný, nikoliv jen statistický či legislativní, posun českého školství směrem k jeho větší spravedlivosti.“

Přečtěte si celý článek