Tiskovky označeny tagem ‘oer’

14. září 2018, v Praze – Jak používat Wikipedii ve výuce, jak se rozvíjí kultura sdílení mezi učiteli nebo jak využívat otevřená data ve výuce. To jsou konkrétní příklady, které lze najít v nové brožuře Aliance pro otevřené vzdělávání, která je určena nejen učitelům, ale i dalším vzdělavatelům a široké veřejnosti. Cílem brožury je ukázat dobré příklady praxe z otevřeného vzdělávání a jejich praktické využití.

Brožura Příklady dobré praxe je manuálem, jak lze otevřené vzdělávací zdroje (z angl. Open Educational Resources – OER) použít při výuce či tvorbě vzdělávacích materiálů. Na vývoji brožury se podílela Aliance pro otevřené vzdělávání s redakcí online magazínu Rodiče vítáni, s Ondřejem Neumajerem z Katedry informačních technologií a technické výchovy PedF UK. Čtenáři se dozví, jak lze ve vzdělávání používat veřejnou licenci Creative Commons, kde najít nejlepší učitelskou inspiraci nebo zásady vytváření materiálů tak, aby je mohli používat i senioři či lidé s poruchami zraku.

Rozšíření otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) je důležité pro všechny, kteří se potřebují celoživotně vzdělávat. OER jsou zdarma a umožňují další úpravy a následné sdílení. Pomáhají tak i ke snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělávacím zdrojům. Podpora otevřených vzdělávacích zdrojů je dokonce i uvedena jako první ze sedmi opatření vládou schválené Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Brožura ukazuje  konkrétní inspirativní příklady jak více využívat inovativní metody a moderní technologie ve vzdělávání. Využívání moderních metod či digitálních zařízení však není cílem, ale prostředkem změny ve vzdělávání,” vysvětluje Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání z organizace EDUin.

Brožura je volně ke stažení na webu www.otevrenevzdelavani.cz.

 

Přečtěte si celý článek

Publikujeme otevřený dopis Aliance pro otevřené vzdělávání, EDUin, Open Content a asociace Communia adresovaný českým europoslankyním a europoslancům ve věci navrhované legislativní úpravy směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Praha, 26. června 2018

Vážená paní europoslankyně, vážený pane europoslanče,

jménem Aliance pro otevřené vzdělávání, EDUin, Open Content a jménem mezinárodní komunity vzdělavatelů sdružených v asociaci Communia se na Vás s důvěrou obracím ohledně hlasování o budoucím osudu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Ta bude projednávána v plénu Evropského parlamentu ve středu 4. července 2018, a to mimo jiné proto, abychom udrželi stávající českou výjimku pro užití díla ve vzdělávání, která je jednou z nejširších v Evropě a o kterou rozhodně nechceme přijít.

Jsme velmi znepokojeni stávajícím zněním především článku 4, který se zabývá přímo vzděláváním a je problematický v následujících oblastech:

  • Dovoluje aplikovat výjimku výhradně “vzdělávacím institucím” (educational establishment) a tím zcela pomíjí klíčové vzdělávací aktivity jednotlivců či neziskových organizací, které často navíc poskytují neformální nebo celoživotní vzdělávání či sdružují komunity učících se učitelů a ostatních.
  • Výjimka se v digitálním prostoru vztahuje pouze na zabezpečená elektronická prostředí těchto vzdělávacích institucí. Tedy uvedené materiály by nebyly dostupné širší skupině zájemců o vzdělávání nebo například i rodičům školních dětí.
  • Směrnice upřednostňuje užívání materiálů na základě licenční smlouvy, oproti užívání na základě autorskoprávní výjimky. To výrazně omezuje použitelnost materiálů, klade neúměrné nároky na vzdělavatele, vytváří další finanční nároky na zdroje z veřejných rozpočtů, dramaticky navyšuje administrativní zátěž a celkově snižuje možnost přístupu ke vzdělávacím zdrojům.

Nicméně, nejen článek 4 je kritický. Pro vzdělávání je zjevnou komplikací i stávající znění článku 13, který počítá se zavedením filtrů nahrávaného obsahu, které negativně ovlivní svobodné sdílení informací a svobodu internetu jako takového. Výjimky v tomto článku například nepočítají s moderními komunitami učitelů, kteří se vzdělávají navzájem, sdílí společně materiály, a které fungují jako neziskové organizace či nemají právní status.

Článek 11, zavádějící poplatek za citování, představuje pro vzdělávací organizace velkou právní nejistotu ve vztahu k přístupu ke zprávám a informacím. Hrozí například, že budou vyžadovány speciální licence pro linkování na novinářský obsah, i když to bude pro vzdělávací účely. Jako problematický vnímáme i článek 3 o vytěžování dat a informací, který podle našeho názoru není dostatečně ambiciózní, a výjimky pro vzdělávací instituce jsou jen velice omezené.

Ve stávajících debatách nad vysoce kontroverzními články 11 a 13, které prakticky způsobují cenzuru internetu, zapadá zcela nepřijatelné znění článku 4, který se zabývá právě vzděláváním. Politická reprezentace tvrdí, že vzdělávání je priorita – nedovolme tedy, aby prošlo stávající znění článku 4, které mimo jiné přímo ohrožuje stávající českou možnosti užívání autorskoprávně chráněných děl ve vzdělávání.

Vážená paní europoslankyně a vážený pane europoslanče, tímto Vás žádáme abyste v hlasování 4. července nepodpořili mandát právního výboru Evropského parlamentu (JURI) k dalšímu vyjednávání o této směrnici a nepodpořili tak stávající znění článků 3, 4, 11 a 13, které ovlivní využívání internetu nejen pro vzdělávání, a zároveň jste tímto Vaším hlasováním zajistili udržení české autorskoprávní výjimky pro vzdělávání v současném rozsahu.

S úctou, Martina Kaděrová, výkonná ředitelka EDUin

Další informace k tématu naleznete zde:

1) Kompletní aktuální znění článku 4 najdete zde:
https://www.communia-association.org/wp-content/uploads/2018/06/Legal-Affairs-Committee-Education-Exception-1.pdf?utm_source=Education+Communia&utm_campaign=54bb3b6f82-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_20_02_06&utm_medium=email&utm_term=0_f9f416438c-54bb3b6f82-43713923

2) Detailnější pozice Communia směrem k problematice licencí:
https://www.communia-association.org/2018/06/20/juri-vote-results-better-educational-exception-poisoned-pill-within/

3) Kampaň Communie ke článku 4: https://www.copyrightforeducation.eu/

4) Shrnutí problému a možné akce je článkům 11 a 13. https://zachraninternet.cz/

5) popis problémů spojených se článkem 13 například zde: https://www.lupa.cz/clanky/reforma-copyrightu-a-clanek-13-zpusob-jak-znicit-dnesni-podobu-internetu/

6) Celá směrnice v češtině: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593

 

Přečtěte si celý článek

Praha, 5. ledna – Pokud chce učitel v hodině využít ve výuce vhodné obrázky, bude si muset vystačit převážně jen s obrázky z učebnic, neboť ty na internetu mohou být zatíženy autorskými právy a nebude je moci pro vzdělávací účely použít. Takové důsledky může přinést navrhovaná směrnice k autorskému právu na jednotném digitálním trhu, kterou nyní Evropská komise projednává. Aby nová legislativa odpovídala využívání internetu ve vzdělávání pro 21. století, je možné oslovit evropské poslance prostřednictvím otevřeného dopisu. Ten je možné podepsat do 11. ledna.

Podle navrhované směrnice např. portugalští učitelé nebudou moci na rozdíl od nizozemských pustit v hudební výchově celou skladbu z internetu.  Každá země si totiž může určit výjimku a hrozí, že pro každou členskou zemi budou jiná pravidla. Do 11. ledna je možné se připojit k otevřenému dopisu Vzdělavatelé žádají lepší systém autorského práva, který je adresován evropským poslancům. Za Českou republiku se již připojila Aliance pro otevřené vzdělávání, Wikimedia Česká republika či Učitelská platforma.

Závažné nedostatky, které stávající navrhovaná směrnice Evropského parlamentu o autorském právu na jednotném digitálním trhu obsahuje:

  • Směrnice počítá s možností místo výjimky v autorském právu pro vzdělávací účely využívat placené licence. Některým školám a dalším vzdělávacím institucím tak může být znemožněn přístup ke vzdělávacím zdrojům.
  • Výjimka se vztahuje pouze na vzdělávací instituce (školy) a opomíjí, že se děti i dospělí vzdělávají také prostřednictvím organizací neformálního vzdělávání (knihovny, muzea atd.). Výjimku by proto nešlo uplatnit pro celoživotní vzdělávání, které je v rychle se měnící společnosti velmi důležité. Bezplatné vzdělávací materiály (i pro učitele) tvoří v Česku například Člověk v tísni, Ústav pro studium totalitních režimů, Národní Galerie, firma Seduo a mnoho dalších.
  • Materiály v digitální podobě mohou být sdíleny pouze v rámci interní zaheslované sítě vzdělávací instituce. Učitelé i studující musí mít možnost sdílet svoje materiály a využívat materiálů ostatních. Jak již pro potřeby výuky, tak i pro potřebu svého vzdělávání. Autentizační přístup navíc klade překážky vzdělávaným a vytváří další náklady na zajištění technologického řešení. EU podporuje otevřené vzdělávání a otevřené vzdělávací zdroje a je důležité, aby návrh směrnice byl s těmito dlouhodobými cíli ve shodě.
  • Směrnice rozlišuje vzdělávání v on-line a off-line prostředí, přičemž děti i dospělí se vzdělávají jak prostřednictvím internetu, tak i ve školách, kurzech atd.
  • Ve školách budou moci učitelé využívat obrázky, fotografie, filmy, dokumenty apod. jen pro ilustrativní účely. Ilustrativní účel je ale jen pro frontální výklad, což se neslučuje s moderními pedagogickými trendy. Moderní vzdělávání je postaveno na aktivním přístupu žáků a studujících, kteří s nimi aktivně pracují: materiály a jejich části sami vyhledávají, opravují, dále zpracovávají, upravují, kombinují s ostatními a výsledky své práce dále sdílí.

Detailnější popis připomínek ke směrnici jsou zde. K otevřenému dopisu se lze připojit zasláním loga organizace na email Communia Association, která výzvu iniciovala: education@communia-association.org.

Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání v organizaci EDUin, říká: “V digitálním prostředí, které nezná žádných hranic, nedávají tyto rozdíly pro vzdělávací oblast naprosto žádný smysl. Návrh zabraňuje plnému využití internetu pro potřeby vzdělávání.

Přečtěte si celý článek

Praha, 14. ledna – Vliv současných technologií se v učitelské komunitě projevuje především vzájemným předáváním materiálů, podkladů a příprav. Od pionýrských začátků, kdy si učitelé vytvářeli vlastní výukové weby, nyní pedagogové sdílejí vlastní materiály prostřednictvím specializovaných portálů či profesních sociálních sítí.

Pokud se chce učitel inspirovat u některého ze svých kolegů, hledá nejčastěji na některém metodickém portálu jako je rvp.cz, dumy.cz či v databázi výstupů z evropských projektů. Podle Tamary Kováčové z EDUin, která projekt Otevřené vzdělávání koordinuje, pro tvorbu otevřených vzdělávacích zdrojů není potřeba ani osobní web: “Učitelé se mohou propojovat přes profesní asociace či sociální sítě a mohou využívat další on-line platformy pro sdílení výukových materiálů.“

Dobrým příkladem je postup Bořivoje Brdičky z katedry informačních technologií a technické výchovy pražské pedagogické fakulty. Ten své přednášky natáčí a zveřejňuje na kanálu YouTube, či ukládá prezentace na slideshare.com. O využívání moderních technologií ve výuce se tak dozvídají nejen studenti, ale i stávající učitelé, kteří se nemohou přednášek účastnit. Komunitu učitelů Bořivoj Brdička vzdělává i přes svůj twitterový účet, kde jim představuje nové trendy či důležité informace.

Dalším příkladem je výuka mediální výchovy na Gymnáziu Na Zatlance, která je otevřena všem, kteří se chtějí mediálně vzdělávat. Návštěvy redakcí jsou tak zpřístupněny všem bez ohledu na věk či profesi. Další zájemci o téma sledují předmětový twitterový účet či facebookovou skupinu předmětu. Vedle toho Michal Kaderka, který mediální výchovu na smíchovském gymnáziu vyučuje, zveřejňuje kompletně své přípravy a podklady do výuky na slideshare.com.

Sdílením výukových podkladů však nepomáhají jen kolegům, ale i jejich autorům. Zajímavou aktivitou je Pepoušův nápadník, kde si učitelé při pravidelných on-line setkání předávají informace, zkušenosti i podklady. “Někteří učitelé se obávají nepřiměřené kritiky, pokud v dobré víře nabídnou něco ze své zkušenosti ostatním. Veřejně ukázat, jak učím, však přináší profesionální zpětnou vazbu, kontakty s dalšími zajímavými učiteli a nesporně i inspiraci,” upřesňuje Tamara Kováčová.

Přečtěte si celý článek

Praha, 17. prosince – Videa, aplikace, ukázkové hodiny, on-line výuka. Vzdělávací zdroje veřejně přístupné prostřednictvím internetu budou pomáhat při inkluzi – vytváření společné školy. Umožní efektivní vzdělávání učitelů i přizpůsobení výuky dětem s různou úrovní nadání. Aliance pro otevřené vzdělávání upozorňuje na účinný nástroj, který umožnuje vyrovnávat rozdíly mezi dětmi a zvyšovat efektivitu vyučování.

Pro podporu individualizovaného a inkluzivního vzdělávání už dnes existují veřejně dostupné informační zdroje, které mohou učitelům pomáhat v jejich práci. Odborná veřejnost využívá pro tyto otevřené vzdělávací zdroje termín OER (open educational resources).

Příklad vzdělávací lekce pro učitele a pro domácí či komunitní vzdělávání: Videa k výuce matematiky podle prof. Hejného

Učitelé, kteří nejsou např. podporováni vedením školy v získání zkušeností s matematikou podle metody prof. Hejného, se mohou sami vzdělávat prostřednictvím youtube kanálu. Přes tento kanál se ovšem vzdělávají i rodiče, kteří učí děti v rámci domácího vzdělávání.

Příklad elektronické aplikace, která pomáhá se čtením: Tablexia.cz

Mobilní aplikace Tablexia pomáhá zlepšit čtení pro děti s dyslexií. Součástí aplikace je šest her s detektivní tématikou s atmosférou 30. let a kde každá hra rozvíjí některou z kognitivních dovedností (např. pracovní paměť, sluchové vnímání, prostorovou orientaci atd.).

Příklad webové aplikace umožňující individualizaci výuky: Matika mailem

Středoškolský učitel Jiří Vančura připravuje studenty na státní maturitní zkoušky z matematiky. Studenti řeší týdně dvě úlohy a pří řešení dostávají nápovědy apod. Výsledky i s podrobným výkladem pak dostávají do 24 hodin.

Tamara Kováčová, koordinátor aktivit Aliance pro otevřené vzdělávání, řekla: „Po celém světě vidí politici a odborníci z oblasti vzdělávání velkou šanci, že právě veřejně dostupné vzdělávací zdroje na internetu mohou pomáhat při budování společné školy. Máme výhodu, že mnoho aplikací a webů, které mohou našim učitelům pomáhat, už existuje. Jedním z úkolů naší Aliance je na ně upozorňovat.“

Přečtěte si celý článek

Otevřený dopis europoslancům Pavlovi Svobodovi a Jiřímu Maštálkovi k podpoře otevřeného vzdělávání při zítřejším hlasování legislativního výboru Evropského parlamentu.

Praha, 15. června 2015

Vážený pane europoslanče Pavle Svobodo a Jiří Maštálko,

jménem společnosti EDUin a zástupců české Wikipedie – společnosti Wikimedia Česká republika Vás chceme požádat o podporu využívání děl pro výukové účely, o umožnění knihovnám pracovat on-line, zaručení svobody panoramatu, otevřené licencování úředních děl a podporu dalších aspektů svobodného užívání internetu pro otevřené vzdělávání při úterním hlasování legislativního výboru Evropského parlamentu.

Podpora otevřených zdrojů umožní plné využití internetu především pro otevřené vzdělávání. Podstatou otevřeného vzdělávání je princip volného a otevřeného sdílení. To je chápáno jako neomezené, a to jak z hlediska jeho dostupnosti, tak svobody využívání, úprav a dalšího šíření. Volné a otevřené sdílení zvyšuje přístup ke vzdělání a znalostem pro každého, kdekoliv a kdykoliv. Otevřené vzdělávání reaguje na vzdělávací potřeby pro 21. století. Více o otevřeném vzdělávání naleznete například zde: http://otevrenevzdelavani.cz/ .

Žádáme Vás tedy, abyste při úterním hlasování hlasovali ve prospěch veřejného zájmu:

1) Postavte se proti všem formám geoblokingu bez ohledu na to, zda je blokovaný obsah určen k přímému prodeji, nebo je financován z reklamy nebo veřejných zdrojů.

Hlasujte pro pozměňovací návrhy #412 a #322 a bod #16 ze stanoviska IMCO.

2) Podpořte sjednocení výjimek a omezení a jejich povinné zavedení po celé EU, aby naše práva nekončila nebo se neměnila na každé hranici.

Zamítněte pozměňovací návrhy k bodu #11 zprávy europoslankyně Redové. Podpořte dodatky #353, #366 a bod #15 ze stanoviska IMCO.

3) Podpořte ochranu umělců před vykořisťováním a nevýhodnými smlouvami.

Hlasujte pro kompromisní pozměňovací návrh k bodu #3 zprávy europoslankyně Redové a podpořte začlenění pozměňovacích návrhů #107, #200 a #527.

4) Podpořte rozšíření práva citovat i na audiovizuální média.

Odmítněte pozměňovací návrhy k bodu #14 zprávy europoslankyně Redové.

5) Postavte se proti doplňkovému autorskému právu pro vydavatele novin, které by omezilo odkazování na novinové články.

Odmítněte pozměňovací návrh #204. Podpořte kompromisní pozměňovací návrh k bodu #21 zprávy europoslankyně Redové.

6) Ochraňte volná díla jasným vymezením: když někdo vyrobí digitální kopii něčeho, co nepodléhá autorským právům, nevznikají tím nová autorská práva.

Odmítněte pozměnovací návrhy, které by oslabily bod #6 ve zprávě europoslankyně Redové – podpořte pozměňovací návrh #264, který jej upřesňuje.

7) Umožněte knihovnám půjčovat knihy elektronicky.

Hlasujte pro pozměňovací návrh #348, #350 a pro body #16 a #22 ze stanoviska ITRE.

8) Zajistěte svobodu panoramatu v Evropě, aby sdílení fotek veřejných budov bylo legální – bez ohledu na to, jestli je to sdílení ke komerčním či nekomerčním účelům.

Zamítněte všechny pozměňovací návrhy, které oslabují bod #16 zprávy europoslankyně Redové, hlasujte pro původní text nebo kompromisní pozměňovací návrh, pokud bude nějaký předložen.

9) Podpořte výjimku z autorského práva, která umožní využití autorsky chráněných materiálů pro výukové účely, a to i v digitálním světě.

Zamítněte pozměňovací návrhy, které oslabují bod #19 zprávy europoslankyně Redové – tedy všechny pozměňovací návrhy kromě #466-468.

10) Podpořte harmonizaci doby trvání autorských práv na standard z Bernské úmluvy: po dobu života + 50 let.

Odmítněte pozměnovací návrhy k bodu #7 zprávy europoslankyně Redové a podpořte bod #18 ze stanoviska ITRE.

11) Zajistěte, aby technické ochrany (DRM) nebránily legálnímu používání zakoupeného obsahu.

Hlasujte pro bod #26 ze stanoviska IMCO a pro bod #29 ze stanoviska ITRE. Podpořte kompromis k bodu #23 zprávy europoslankyně Redové a odmítněte všechny pozměňovací návrhy k bodu < span style=“white-space: pre-wrap;“>#24.

Uvedená doporučení jsou citována dle webu vytvořeného kanceláří europoslankyně Julie Redy. http://copywrongs.eu/cs/

Tímto otevřeným dopisem  bychom chtěli podpořit i předchozí doporučení od zástupců české Wikipedie,  které již dříve popsali zde http://blog.wikimedia.cz/2015/06/evropska-reforma-autorskeho-prava-ovlivni-take-wikipedii/ a zde http://blog.wikimedia.cz/2015/06/ceska-pobocka-wikimedia-odmita-omezeni-svobody-fotografovani-ktere-ma-prijit-z-bruselu/

 

Vážený pane Pavle Svobodo a Jiří Maštálko, děkujeme, že svým uvážlivým zítřejším hlasování podpoříte plné využití internetu pro podporu otevřeného vzdělávání.

 

Zdeněk Slejška,

ředitel společnosti EDUin

Přečtěte si celý článek

Celosvětová kampaň má upozornit na fakt, že internet obsahuje velkou spoustu „open source“ vzdělávacích zdrojů, které nejsou dostatečně využity. Kampaň proběhne i v ČR.

Praha 26. února – Od 9. do 13. března 2015 proběhne celosvětově pořádaná akce Týden otevřeného vzdělávání (Open Education Week). Dle organizátorů z Open Education Consortium jde především o oslavu celosvětového hnutí za otevřené vzdělávání. Zároveň jde o popularizaci faktu, že vzdělávání se díky internetu radikálně mění a otevírá. Jde o velmi významný fenomén, aktivně podporovaný ze strany UNESCO. EDUin organizuje kampaň v ČR. Připojte se a podpořte prosím veřejný zájem.

V ČR proběhne kampaň ve třech následujících rovinách:

Zájemci se mohou v týdnu od 9. do 13. března 2015 zúčastnit libovolné akce, které budou veřejně dostupné na internetu. Velká část z nich bude přenášena on-line.

Zájemci mohou v tomto týdnu libovolnou akci uspořádat. Podmínkou je, aby byla přístupná veřejnosti bez omezení a poplatků. Registrace akcí je možná do 25. 2.

Instituce, firmy a další organizace mohou nabídnout zajímavé odborníky. Zajímaví lidé budou buď zapojeni do některé z akcí, bude s nimi natočen rozhovor nebo video.
Návrhy lze posílat na miroslav.parvonic@eduin.cz.

V rámci Týdne otevřeného vzdělávání již probíhá soutěž na téma Hledáme on-line vzdělávací zdroje. Cílem soutěže je upozornit na to, že vzdělávání dostupné na internetu může pokrývat nejrůznější oblasti lidského poznání a může nabývat velmi rozmanitých forem.

Otevřené vzdělávací zdroje (Open Educational Resources, OER): Podstatou otevřeného vzdělávání je především princip volného a otevřeného sdílení. Volné a otevřené sdílení je v tomto významu chápáno jako neomezené, a to jak z hlediska jeho dostupnosti, to znamená bez bariér, tak také z hlediska svobody využívání, úprav a dalšího šíření. Ze své podstaty je jeho doménou internet, ale nemusí se omezovat pouze na něj. UNESCO vytvořilo svou vlastní platformu pro sdílení otevřených vzdělávacích zdrojů.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Jednou z nejdůležitějších možností, které přinesl internet, je možnost volného šíření a sdílení vzdělávacích zdrojů. Byť je internet vnímán zejména jako prostředí ekonomicko zábavního charakteru, jeho vliv na vzdělání má zcela zásadní dopad a jeho význam se bude stále zvyšovat. Týden otevřeného vzdělávání je možnost, jak na tuto skutečnost upozornit veřejnost. Volně přístupných vzdělávacích zdrojů je na internetu už dnes velké množství, je ale třeba umět se v nich lépe orientovat. V rámci podpory OER se o to budeme dlouhodobě snažit. Podpora Týdne otevřeného vzdělávání ze strany médií by tomuto veřejnému zájmu výrazně pomohla.“ 

Přečtěte si celý článek