Tiskovky označeny tagem ‘MŠMT’

Praha, 5. června – Cermat, tedy státní příspěvková organizace řízená ministerstvem školství, podle zákona připravuje přijímací zkoušky a písemné zkoušky státní maturity a centrálně je vyhodnocuje. V souvislosti se změnou vedení je to nutné připomenout zejména kvůli tomu, že řadu dalších aktivit zákon tomuto subjektu nesvěřil. Cermat tedy není tvůrcem ani spolutvůrcem státní vzdělávací politiky, ale servisní organizací, která má přesně plnit zadání. Má veřejnosti poskytovat podrobná data – nikoli veřejně interpretovat informace, které neposkytl. Nesmí svévolně měnit obtížnost testů. Jeho vedení nepřísluší ani aktivní ovlivňování veřejného mínění například v otázce povinné maturity z matematiky, nebo dokonce v otázce žádoucího počtu maturantů.

U příležitosti odvolání Jiřího Zíky z funkce ředitele Cermatu a jmenování Michaely Kleňhové ministr školství v demisi Robert Plaga uvedl, že je třeba „diskutovat o podobě maturit“. Je nutné vyjasnit, jak se Cermat smí na této diskusi podílet. Jiří Zíka do ní zasahoval velmi aktivně, ale funkce Cermatu ve vzdělávacím systému je jiná.

Školský zákon svěřuje Cermatu přípravu zadání, distribuci, zpracování a hodnocení výsledků (přijímacích zkoušek a státních maturit) a vymezuje detaily právní, organizační a technické působnosti Cermatu v rámci tohoto zadání. Jakékoli veřejné aktivity Cermatu nebo jeho vedení zasahující nad zákonné zmocnění zpochybňují objektivitu, která je jedním z hlavních důvodů, proč byly centrální zkoušky zavedeny.

Odvolaný ředitel Cermatu neměl ve zvyku vystupovat jako vedoucí servisní organizace, která zajišťuje jednotné maturity a přijímací zkoušky po technické stránce. Data ze zkoušek se snažil utajit a veřejnosti místo nich nabízel své vlastní interpretace výsledků. Veřejně se vyjadřoval například k tomu, co žáci umějí, nebo neumějí. Propagoval centrální hodnocení slohových prací. Média hojně citovala jeho vyjádření, že maturita není vhodná pro učně, případně zda má být test z matematiky povinný pro všechny. Nic z toho mu nepříslušelo.

Ke všem takovým otázkám má Cermat poskytovat veřejnosti podrobná relevantní data. Může je samozřejmě také interpretovat, jak uzná za vhodné – ovšem pro ministerstvo jako nadřízený orgán, nikoli pro veřejnost. V souvislosti se změnou ve vedení Cermatu je nutné to připomenout a trvat na tom.

Bob Kartous, analytik a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Zákon v žádné ze svých částí nevymezuje pravomoc Cermatu či jeho zaměstnanců hodnotit příčiny neúspěšnosti maturantů, navrhovat maturitu z matematiky jako nutnost či potřebu, vymezovat se k počtu maturantů v populačních ročnících či navrhovat systémové změny ve vzdělávání. Jiří Zíka se přitom jako ředitel pravidelně dopouštěl právě takových mediálních prohlášení a nastupující ředitelka Michaela Kleňhová na tuto praxi navazuje. Ministerstvo školství by jí proto mělo jasně připomenout, kde je místo Cermatu ve veřejné debatě o jednotných zkouškách.“

Přečtěte si celý článek

I přes řadu pozitivních příslibů stále visí otazník nad tím, zda bude nadcházející vláda naplňovat dostatečně efektivní vzdělávací politiku.

Praha, 14. května – Na veřejnost se dostal návrh vládního prohlášení koaliční vlády hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM. Vládní prohlášení je z velké části opisem dokumentu, který v lednu předložila jako podklad své čtyřleté politiky současná vláda v demisi. V některých případech došlo k doplnění stávajících bodů, objevily se i nové pasáže. Řadu závažných problémů českého vzdělávání, které identifikuje Audit vzdělávacího systému v ČR 2017, však návrh ignoruje a v případě inkluze hrozí, že vláda bude chtít udělat krok zpět.

Závazky, které jsou obsaženy ve zveřejněném návrhu vládního prohlášení, se ve velké většině shodují s tím, jaké cíle předložila veřejnosti stávající vláda v demisi. Shoda se týká následujících opatření. Z důležitých vybíráme následující (kontroverzní či nejasné označujeme otazníkem):

 • Navýšení mezd učitelů na 150 % současného průměru.
 • Zajištění potřebných financí na uspokojení nároků reformy financování regionálního školství.
 • Omezení byrokratizace.
 • Věcná a finanční revize inkluze (?).
 • Revize rámcových vzdělávacích programů a podpora ICT.
 • Obecně pojaté „využití potenciálu každého dítěte“ (?).
 • Zahraniční výměna studentů.
 • Zapojení odborníků z praxe ve vzdělávání na SŠ (?).
 • Revize efektivity financování soukromých škol (?).
 • Odmítnutí školného na veřejných VŠ.

Některé z bodů stávajícího prohlášení doznaly následujících změn:

 • Posílení role ředitele jako manažera bylo doplněno o dodatek „personálního a pedagogického vedení“.
 • Podpora garantovaného umístění dvouletých dětí do MŠ byla doplněna o klauzuli „dle možností zřizovatelů“.
 • Podpora vzdělávání učitelů je konkretizována jako „spolupráce mezi fakultami a školami, kde studenti provádějí praxi“ a na spolupráci s uvádějícím učitelem.

Řada problémů, kterými český vzdělávací systém trpí, není v návrhu vůbec dotčena:

 • Potřeba dodržování stávající strategie a vypracování další, dlouhodobější strategie.
 • Potřeba soustředit se na vzdělávání na 2. stupni ZŠ.
 • Nutnost restrukturalizace vzdělávání na SŠ.
 • Reforma hodnocení ve vzdělávání.
 • Revize přijímacích a maturitních zkoušek.
 • Propojení formálního a neformálního vzdělávání.

Návrh byl doplněn o některé nové body:

 • Závazek snížení selektivity českého vzdělávacího systému (nekonkrétní).
 • Závazek vyrovnávat přístup k mimoškolním aktivitám u dětí, které pocházejí z chudých rodin.

Bob Kartous, analytik a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Byť jde z velké části o kopii platného vládního prohlášení, některé body a doplňky jsou signálem ke změně v pozitivním slova smyslu. Zejména jde o pozornost vůči postavení učitelů a ředitelů škol, i obecně artikulovaná potřeba snížení byrokracie či využití potenciálu každého dítěte mohou být takto vykládána, jakkoliv je prohlášení v tomto ohledu obecné. V případě společného vzdělávání a probíhající tvorby novelizace příslušné vyhlášky lze však nalézt varovnou snahu o revizi ve smyslu ‚pojďme se vrátit o krok zpět‘. Velkou opatrnost vzbuzuje potřeba revidovat financování neveřejných škol, deklarovaná snaha přitáhnout odborníky na SŠ, aniž by bylo řečeno jak a k čemu. Všímavost k selekci a nutnosti vyvažovat ekonomické rozdíly rodin lze hodnotit kladně. Stále ale chybí ochota přihlásit se k tomu, že české vzdělávání potřebuje v prvé řadě strategii, která vytvoří provázaný rámec změn, samozřejmě za podmínek výrazně se navyšujících investic.“

Přečtěte si celý článek

MŠMT podniklo chvályhodný krok, analýza naplňování Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020 ukazuje na řadu problémů, které je třeba řešit. Vyzýváme MŠMT k participaci na každoročním Auditu vzdělávacího systému.

Praha, 20. dubna – Analýza naplňování Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020, zpracovaná týmem s vysokým expertním kreditem, ukazuje, nakolik se (ne)podařilo cíle strategie prosadit. MŠMT tím podniklo doposud ojedinělý, byť zcela přirozený krok posilující důvěru ve vzdělávací politiku v ČR. Výsledek analýzy ukazuje, že přes určité kroky, zejména v legislativní oblasti, které cíle strategie sledují, je nutné podniknout kroky, které významně přesahují dosavadní – pasivní – přístup ke vzdělávací politice.

Analýza, kterou tímto zveřejňujeme na webových stránkách EDUin, se detailně dívá na hlavní cíle strategie: posílení společného vzdělávání, podporu učitelské profese a zefektivnění řízení vzdělávacího systému.

Ve všech třech oblastech analýza shledává řadu podstatných problémů, které i přes dílčí pokrok (např. změnu legislativy podporující společné vzdělávání ve školách) významně komplikují naplňování strategie a posilují skepsi vůči konečné bilanci strategie v roce 2020.

Vedle doporučení, které analýza přináší na margo dosavadního nezdaru v naplňování strategie, zejména posílení odborné diskuse, evidence based politiky a jednotlivých klíčových problémů (podpora učitelů, kurikulární reforma, aktualizace středního školství a vztahu mezi všeobecným a odborným vzděláváním atp.), považujeme za důležité následující:

 • Primárně apelovat na nutnost výrazně zvýšit investice do vzdělávacího systému, bez čehož nebude možné realizovat žádný z podstatných kroků k naplnění strategie.
 • Určit priority mezi dílčími cíli tak, aby bylo jasné, které z nich bude reálné naplnit do roku 2020.
 • Paralelně připravovat strategii překračující horizont roku 2020, a to v rámci široké odborné diskuse.
 • Zapojení MŠMT do každoročního Auditu vzdělávacího systému v ČR, který může mimo jiné „provést důkladnou reflexi silných a slabých stránek současného způsobu řízení vzdělávání v České republice“, jak analýza požaduje.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je vážně cenným krokem, že MŠMT přistoupilo k analýze, u které bylo dopředu velmi pravděpodobné, že nevyzní příliš povzbudivým způsobem. Je to dobrý impuls k tomu ukázat, jak obrovským handicapem je dosavadní vzdělávací politika zatížena a že bez diametrální změny v přístupu k ní nebude sebelepší strategie k ničemu. Nabízíme pomoc prostřednictvím našeho auditu, který by umožnil každoroční hodnocení stavu.“

Záznam semináře k hodnocení naplňování Strategie 2020:

Přečtěte si celý článek

Postoj EDUin k záměru vlády financovat slevu jízdného z resortních rozpočtů, mimo jiné z prostředků určených na podporu školství, vědy a oblasti sociální.

Praha, 9. dubna – Usnesení vlády o tom, že financování slevy na jízdném bude probíhat seškrtáním ostatních rezortních rozpočtů je ukázkou neodpovědnosti vlády v demisi, která chce pravděpodobně zajistit v nejisté politické situaci dobrou výchozí pozici k případným předčasným volbám. Toto řešení je v rozporu s jakýmkoliv smysluplným rozvojovým plánem, který tato společnost potřebuje.

Usnesení vlády o financování slevy na jízdném by mělo připravit resort školství o 400 milionů korun, českou vědu úhrnem o 466 milionů korun. Ještě více má být postižen resort sociální věcí, z nějž má na slevy na jízdném přijít celkově 750 milionů korun.

Jedním z mála resortů, které nemají být zatíženy snahou vlády rozpustit více než 3 a čtvrt miliardy korun ve slevách na jízdném, je Ministerstvo zemědělství, resort, který spravuje oblast podnikání premiéra v demisi Andreje Babiše. Stejně tak nebylo dotčeno Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda k vynětí finančních prostředků z rozpočtu na tento rok používá opatření, které je určeno ke krytí nákladů mimořádných událostí, jako jsou například živelné pohromy.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je smutné sledovat účelové, stranicky motivované jednání vlády v demisi. Ani při zvyšujícím se rozpočtu není ospravedlnitelné odejmout ze školství, vědy a z resortu sociálních věcí miliardu a 600 milionů korun a rozpustit ji v populistickém opatření bez investičního dopadu. Tyto prostředky budou velmi citlivě chybět, vláda tím navíc ukazuje své ignorantství vůči budoucnosti České republiky. Vážíme si postoje ministra školství Roberta Plagy, jenž podle našich informací byl jediným ministrem vlády, který se proti škrtům postavil. Postoj ostatních je ostudný. Poškodí ty, kdo to nejvíce potřebují, nepomůže ničemu. Tímto se připojujeme k petici Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláváním.“

 • Příloha usnesení vlády o pokrytí slev na jízdné, která ukazuje zatížení jednotlivých resortů ZDE.
 • Petice Omítáme levnou jízdu za horším vzděláváním ZDE.

Přečtěte si celý článek

Praha, 14. prosince – Při nadcházejícím sněmovním hlasování o rozpočtu České republiky na příští rok se bude rozhodovat také o financování českého vzdělávacího systému. Při této příležitosti připomínáme priority, z nichž řada z nich zůstává z hlediska financování v neuspokojivém stavu či vzbuzují v odborné oblasti nejasnosti o budoucím financování či o jeho dostatečné výši.

Priority ve financování českého vzdělávacího systému a jejich současný stav:

 • Nejdůležitější a zároveň jednou z nejvíce – doslova – podceňovaných priorit jsou platy učitelů. Jejich průměrná výše okolo 30 tisíc korun znamená, že čeští učitelé jsou v průměru odměňováni pouze 60 % průměrného platu VŠ vzdělaných v ČR. Zvýšení o 15 %, které odsouhlasila předešlá vláda, znamená pouze dílčí snížení výrazného deficitu. Nový ministr Robert Plaga, zastupující hnutí ANO, bude-li chtít naplnit předvolební slib navýšení platů učitelů na průměrných 45 tisíc korun po předpokládaných 4 letech vlády, bude muset toto tempo udržet každý následující rok.
 • V českém školství dochází pouze k nízkému progresu ve vývoji odměňování učitelů. Zároveň není odměňování učitelů nijak vázáno na to, jakou práci odvádějí. Ředitelé škol nutně potřebují nástroj, pomocí kterého by mohli odměňování diverzifikovat (kariérní řád, standard učitele, podporu České školní inspekce), musejí ale zároveň přijmout roli pedagogických manažerů a zaměřit se v prvé řadě na práci s učiteli. Budou také potřebovat uvolnit větší část prostředků na odměňování prostřednictvím nenárokových složek platu.
 • Nemluví se – a nepočítá – se zvýšením platů ředitelů. Je to chyba, kterou je třeba v dalších letech napravit. Ředitelé jsou klíčovými postavami a mohou výrazně ovlivnit kvalitu vzdělávání ve školách, které vedou. Pokud to mají být dobří manažeři a zároveň odborníci v oblasti vzdělávání, musejí být za svou namáhavou práci náležitě odměněni.
 • Český stát se změnou v poskytování podpory speciálních vzdělávacích potřeb žáků, kteří takové potřeby mají, zavázal k financování reformy vzdělávacího systému a zvýšení koncentrace vzdělávání v běžných školách. S tím jsou – v přechodném období – spojeny zvýšené výdaje, z velké části opět kvůli deficitu financování v předchozích letech. To se týká zejména platů asistentů, na které školy musely v předchozích letech brát peníze z odměn učitelů. Financování v navržené výši pravděpodobně nebude pokrývat veškeré potřeby a v dalším roce bude nutné bedlivě sledovat, kde se prostředků nedostává.
 • Do probíhající revize kurikula (rámcových vzdělávacích programů), je nutné investovat. Je nutné otevřít skutečně širokou diskusi, do které bude zapojena nejen odborná, ale i rodičovská veřejnost a samotní žáci a studenti. Jen tak je možné zjistit, co od veřejného vzdělávání očekávají ti, jimž je určeno a poskytováno. Zejména jde o aktivní rodiče, žáky a studenty, kteří často hledají cesty mimo veřejný vzdělávací systém, protože v něm nenacházejí dostatečné uspokojení. A jde pochopitelně o odbornou obec, jejíž přístup k tvorbě konceptu revize je v současnosti velmi omezen. To bude pochopitelně vyžadovat větší pozornost a tedy i prostředky.
 • Výstupní, tzv. high-stakes zkoušky, je třeba změnit tak, aby určovaly charakter a obsah předchozího vzdělávání. Ve vzdělávacím systému je možné dosáhnout nejrychlejších změn tím, že jsou vhodně nastaveny výstupní zkoušky (přijímací zkoušky na střední školy, maturita). Při jejich vhodném nastavení (rozšíření na samostatné práce a na posuzování portfolia dosavadních aktivit spojených se vzděláváním) lze velmi efektivně změnit poptávku po vzdělávání na základních a středních školách. Náklady na to vynaložené jsou investicí s vysokou návratností.
 • Rozpočet pro vysoké školství byl navýšen o kompromisní 3 miliardy korun namísto požadovaných 4,5 miliard korun. Je pravděpodobné, že ministr Plaga bude – s ohledem na dobré vztahy s akademickou obcí – nakloněn k potřebnému navýšení v dalších letech. Je to krajně důležité, neboť Česká republika patří i ve financování vysokých škol na dno žebříčku vyspělých zemí v OECD.
 • Prostředky z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání se začnou v roce 2018 prostřednictvím velkých, státem řízených projektů, i prostřednictvím regionálně distribuovaných prostředků (místní akční plány) dostávat přímo ke konečným příjemcům ve formě strategií, podpory ve vzdělávání, materiální podpory atp. Je nutné dohlédnout na to, aby poskytovaná podpora odpovídala skutečným potřebám, a to v souladu s platnou strategií vzdělávací politiky. Je nutné zvýšit podíl těchto prostředků, který skončí přímo u dětí a učitelů.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Drastické podfinancování českého vzdělávacího systému, s více než 1 % za průměrem OECD, je neudržitelné. Není možné chtít po učitelích, aby zvyšovali svůj výkon, a přitom je držet o chlebu a vodě. Žádnou reformu není možné provést, aniž by byli ve školách zainteresovaní a motivovaní učitelé. Nejen to. Nelze provádět nutné, neodkladné změny v systému, který je pouze udržován při životě za podmínek nutného minima.“

Přečtěte si celý článek

Má dojít ke zrušení průřezových témat, standardizaci učiva pro jednotlivá období, zavedení periodického podpůrného (sumativního) hodnocení žáků či odlišné maturity pro gymnázia a střední odborné školy.

Praha, 6. dubna – Ministerstvo školství zadalo Národnímu ústavu pro vzdělávání, své přímo řízené organizaci, úkol aktualizovat tzv. rámcové vzdělávací programy, které určují obsah a průběh vzdělávání v mateřských, základních a středních školách. Vypracovaný návrh, který předpokládá větší míru unifikace vzdělávání, odstranění tzv. průřezových témat, ale např.
i zavedení detailního průběžného hodnocení dosažených úspěchů a nedostatků, doposud nebyl předložen k odborné debatě. Přinášíme návrh společně s komentářem tří odborníků.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin a spoluautor studie Kdy a jak měnit kurikulum (2010): Jako problematické vidím, že z koncepce RVP vypadávají průřezová témata, jako je třeba osobnostně sociální výchova, mediální či enviromentální výchova. Klíčové kompetence se upravují a provazují s jednotlivými vzdělávacími oblastmi a spíš se jedná o gramotnosti. Určuje se standardizované učivo pro jednotlivé období, což koresponduje s proklamací MŠMT více svázat obsah vzdělávání. Pozitivní je, že v rámci středoškolského vzdělávání se má posílit všeobecný základ. Má dojít k celkové redukci počtu RVP pro střední školy a k větší provázanosti Národní soustavy kvalifikací s učivem. Celkově vnímám některé rozumné návrhy především v oblasti odborného vzdělávání, ale z hlediska všeobecného vzdělávání to není domyšlené. Chybí mi u materiálu odkazy na analýzy, ze kterých se vychází a které by prokazatelně vyhodnocovaly problémy se současným RVP. Z pohledu doporučení uvedených ve studii vidím jako nejproblémovější oblast komunikace, která jakékoliv změny musí provázet.

Jana Straková, výzkumnice Ústavu pro výzkum a rozvoj vzdělávání při PedF UK: Ideově považuji návrh za smysluplný. Myslím, že se snaží řešit důležité problémy, které ve vzdělávacím systému máme. V tomto ohledu mi připadá velmi moderní.
Souhlasím s tím, že je třeba se pokusit vymezit a konkretizovat minimální univerzální standard na úrovni povinného vzdělávání a trvat na tom, aby ho dosahovaly všechny školy. Je to důležitý krok směrem ke standardizaci povinného vzdělávání, kterou podle mého názoru potřebujeme. Konkretizace pomocí úloh s ukázkami žákovských výstupů a jejich hodnocení mi připadá správná a užitečná. Dovedu si představit, že oponenti budou argumentovat, že chceme zglajchšaltovat vzdělávání. Je možné, že to bude i reálně hrozit, bude-li rozsah standardu neúměrný, tomu je třeba zabránit. Pokusit se definovat rozumné minimum je ale podle mého názoru jediná cesta, jak čelit rostoucí diferenciaci systému.
Co se týče středního vzdělávání, idea je opět více méně správná. Je třeba poskytnout všem studentům obecnější základ a zajistit větší prostupnost. Za nejspornější aspekt návrhu považuji koncept „profesní maturity“, kterému rozumím tak, že bude jiná maturita pro gymnázia a jiná pro SOŠ.

Josef Valenta, Katedra pedagogiky FF UK a Katedra výchovné dramatiky DAMU: Je dobře, že zůstávají zachovány kompetence. Mělo by to zaručit i praktické vyústění vzdělání. Mimochodem, zdá se mi, že kompetence (ve vztahu k všeobecnému vzdělání) se v tomto pojetí blíží spíše tzv. gramotnostem ‒ to je ale poznámka na okraj. Vidím však zatím návrh v některých bodech též jako potenciálně problematický. Nelze kupříkladu odhadnout, jakou konkrétní podobu budou mít očekávané výstupy, tedy nakolik jde o snahu „glajchšaltovat“ obsah vzdělání (má se posílit normativní funkce dokumentu!). Návrh obsahuje velký akcent na hodnocení, ale není mi úplně jasné, proč. Průřezových témat je mi líto ‒ nicméně „tamtamy“ naznačují, že by se mohla stát součástí některých oborů. To může sice být výhoda, ale stejně tak i nevýhoda, pro „průřezy“ až „fatální“. Snažit se do národního kurikulárního dokumentu integrovat ukázky metod či aktivit a příklady žákovských prací mi připadá nelogické. Je pravděpodobné, že u části kantorů to bude „kanalizovat“ myšlení o výuce určitým jedním směrem. Tohle myšlení nicméně potřebuje býti spíše myšlením náležitě divergentním, tvořivým, pružným atd. Dokument na sebe podle všeho v některých pasážích bere roli návodu k výkonu učitelské profese. Znamená to tedy, že učitelé sami nejsou dostatečně kompetentní? Zase se ale jen mohu domnívat, co tam vlastně bude psáno. A to je i poslední poznámka: Bude k tomu veřejná diskuse?

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je patrné, že návrh, který MŠMT připravuje, obsahuje řadu slibných, ale i sporných částí. Fakt, že příprava takového materiálu probíhá za zavřenými dveřmi úřadu a bez možnosti odborné veřejnosti přispět a eliminovat tak možné následné spory nad novým pojetím obsahu vzdělávání v ČR, poukazuje na chronickou nemoc úřadu a základní chybu v řízení systémových změn. Příkladem dobré praxe je Strategie digitálního vzdělávání, k níž měla během vzniku přístup odborná veřejnost. Snad alespoň nyní MŠMT diskusi otevře.“

Přečtěte si celý článek

Po osmi měsících čekání a třech odvoláních vyhovělo ministerstvo školství žádosti a vydalo data o odpovědích studentů v maturitní úloze o „papírové čepici“.

Praha, 20. ledna – Ministerstvo školství otevřelo cestu k vydávání maturitních dat. Cermat třikrát odmítl žadateli poskytnout informace, kolik maturantů zaškrtlo jednotlivé odpovědi u diskutované maturitní úlohy o „papírové čepici“. Ministerstvo nakonec konstatovalo, že je samo subjektem povinným k vydání informací, a počty maturantů žadateli poslalo.

O vydání dat k diskutované maturitní úloze z jara 2015, v níž měli studenti spočítat povrch karnevalové čepice, požádal konzultant v oblasti vzdělávání a spoluautor projektu Kalibro Oldřich Botlík. Žádost o informaci, kolik studentů volilo každou z pěti možných odpovědí u úlohy, poslal Cermatu v květnu 2015. Cermat žádost zamítl s odvoláním na § 183c školského zákona.

Žadatel se odvolal k MŠMT. To zrušilo rozhodnutí Cermatu pro nepřezkoumatelnost a Cermat poučilo, jak musí své případné odmítnutí zdůvodnit.  Při svém druhém pokusu žádost zamítnout Cermat nevzal v úvahu poučení ministerstva, a to pak jeho rozhodnutí znovu zrušilo jako nepřezkoumatelné. I při třetím pokusu Cermat odmítl informace vydat, ale ministerstvo v lednu 2016 uznalo argumentaci žadatele. Podle výkladu MŠMT tedy vydání požadované informace nebrání ani § 183c školského zákona. Proti ministerskému rozhodnutí se nelze odvolat.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant, EDUin, řekl: „Je sympatické, že Ministerstvo školství zabránilo zneužívání nové právní úpravy, na niž se Cermat opakovaně odvolával. Právní a správní odbor ministerstva shledal jeho výklad mylným. Navíc konstatoval, že osobou povinnou není Cermat, nýbrž ministerstvo, a data o maturitní úloze vydal. Je to významný posun na cestě k pochopení, jak maturanti řeší testové úlohy, a k tomu, aby data pořízená za veřejné peníze mohla být také veřejně využívána.“

Přečtěte si celý článek

Po osmi měsících čekání a třech odvoláních vyhovělo ministerstvo školství žádosti a vydalo data o odpovědích studentů v maturitní úloze o „papírové čepici“.

Praha, 20. ledna – Ministerstvo školství otevřelo cestu k vydávání maturitních dat. Cermat třikrát odmítl žadateli poskytnout informace, kolik maturantů zaškrtlo jednotlivé odpovědi u diskutované maturitní úlohy o „papírové čepici“. Ministerstvo nakonec konstatovalo, že je samo subjektem povinným k vydání informací, a počty maturantů žadateli poslalo.

O vydání dat k diskutované maturitní úloze z jara 2015, v níž měli studenti spočítat povrch karnevalové čepice, požádal konzultant v oblasti vzdělávání a spoluautor projektu Kalibro Oldřich Botlík. Žádost o informaci, kolik studentů volilo každou z pěti možných odpovědí u úlohy, poslal Cermatu v květnu 2015. Cermat žádost zamítl s odvoláním na § 183c školského zákona.

Žadatel se odvolal k MŠMT. To zrušilo rozhodnutí Cermatu pro nepřezkoumatelnost a Cermat poučilo, jak musí své případné odmítnutí zdůvodnit.  Při svém druhém pokusu žádost zamítnout Cermat nevzal v úvahu poučení ministerstva, a to pak jeho rozhodnutí znovu zrušilo jako nepřezkoumatelné. I při třetím pokusu Cermat odmítl informace vydat, ale ministerstvo v lednu 2016 uznalo argumentaci žadatele. Podle výkladu MŠMT tedy vydání požadované informace nebrání ani § 183c školského zákona. Proti ministerskému rozhodnutí se nelze odvolat.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant, EDUin, řekl: „Je sympatické, že Ministerstvo školství zabránilo zneužívání nové právní úpravy, na niž se Cermat opakovaně odvolával. Právní a správní odbor ministerstva shledal jeho výklad mylným. Navíc konstatoval, že osobou povinnou není Cermat, nýbrž ministerstvo, a data o maturitní úloze vydal. Je to významný posun na cestě k pochopení, jak maturanti řeší testové úlohy, a k tomu, aby data pořízená za veřejné peníze mohla být také veřejně využívána.“

Přečtěte si celý článek

EDUin komentuje záměry ministerstva školství představené v rámci konference Škola pro budoucnost – Budoucnost pro školu.

Praha 23. listopadu – Ministryně školství Kateřina Valachová a další představitelé resortu na čtvrteční konferenci v Poslanecké sněmovně představili záměry ministerstva pro příští léta. Odborná veřejnost vkládala do tohoto setkání jisté naděje, že se vyrovná zásadní nedostatek informací o zásadních koncepčních krocích MŠMT. Tato očekávání splnila konference jen částečně. Například o podobě společného vzdělávání stále nemají školy jasno; z karierního systému zbyly fakticky jen platové tabulky, které nemohou změnit nevyhovující podobu učitelské profese. EDUin komentuje jednotlivé záměry ministerstva.

Ministerstvo představilo tyto záměry:

 • Společné vzdělávání. Od září 2016 bude každý ředitel povinen přijmout žáka přicházejícího z praktické či speciální školy. Bude zrušena příloha rámcového vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením. Praktické školy nebudou zrušeny, jejich zřizovatelé se budou moci rozhodnout, v jakém ze tří nabízených režimů budou tyto školy dále existovat.

Komentář EDUin: Záměr společného vzdělávání je správný, ale jeho realizace selhává na naprostém nedostatku informací. To způsobuje mnohé fámy a obavy, co se ve skutečnosti stane po 1. září 2016. Ani nově zveřejněné údaje na webu ministerstva neodpovídají na některé otázky: Jestliže budou ředitelé povinni přijmout dítě z praktické či speciální školy, bude opravdu dost peněz na podpůrná opatření, jak o nich hovoří novela školského zákona? Nehrozí, že praktické školy sice nebudou zrušeny, ale budou přinuceny „vyhnít“, protože se dostanou do rozporu s některými vyhláškami a předpisy a nebudou mít dost peněz na další existenci? Kdy dostanou školy itinerář, jak má vypadat přechod ze současného stavu k žádoucí podobě společné školy, jak si ji představuje ministerstvo?

 

 • Karierní systém. Původní záměr čtyřstupňového karierního systému byl zrušen. Uvažuje se o dvou či třech stupních. Pravděpodobně půjde o dva stupně, nastupující učitel dostane po dvou letech vyšší plat na základě dosažení druhého stupně, s nímž bude spojena i pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Komentář EDUin: Karierní systém se změnil v podstatě jen na úpravu platových tabulek. Fakticky nic neřeší, tento postup mohou uplatňovat ředitelé již dnes. Záměru chybí jasné pojmenování standardu učitele jako závazné mety, o níž je třeba usilovat, a motivace pro pedagogy, aby se tohoto cíle snažili dosáhnout. Tato podoba karierního řádu je jednoznačným zklamáním a jen diskredituje záměr posílit a podporovat učitelskou profesi.

 

 • Financování regionálního školství. Návrh systému je teprve v začátcích, počítá se s financováním vázaným na tzv. optimálně naplněnou třídu, tedy o kombinaci stávajícího normativu s druhou výkonovou složkou stanovovanou státem podle realizovaných výkonů (počtu tříd a odučených hodin dle kurikula).

Komentář EDUin: Tady jsou záměry ministerstva natolik v počátcích, že je nelze ještě komentovat. Lze ale přivítat, že ministerstvo spouští diskusi k tématu s dostatečným předstihem a je tedy větší šance, že názory odborné veřejnosti ovlivní postoj poslanců a ministerstva financí.

 

 • Povinný poslední rok mateřské školy. Bude zaveden z důvodů vyrovnání handicapů dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí s předpokladem, že se díky němu sníží počet odkladů při nástupu do prvních tříd. Každý rodič by měl mít nárok na místo v mateřské škole pro své dítě, a zároveň by měl povinnost dítě registrovat k předškolnímu vzdělávání. Což není totéž, co povinná školní docházka.

Komentář EDUin: V odborné debatě zatím převažuje názor, že těm dětem, které potřebují dohnat svůj handicap, pouhý jeden rok školky nepomůže. Problém, který dnes neumí řešit základní školy, jen přesouváme na mateřské školy, jimž ale chybí podpora pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelkám často i příslušné vzdělání a odbornost. Bylo by tedy rozumnější vložit peníze nutné na zavedení tohoto plošného systému přímo do péče o konkrétní děti dříve než v pěti letech.

 

 • Povinné přijímačky na střední školy. Budou zavedeny od jara 2016. Jejich váha v přijímacím řízení by měla být padesátiprocentní. Ministerstvo si od nich slibuje objektivizaci přijímacího řízení a zkvalitnění práce a motivace žáků v závěru základní školy.

Komentář EDUin: Zatím zveřejněné přijímací testy jsou jednoznačně orientované na tradiční učivo. Hrozí tedy, že školy ve snaze, aby jejich žáci uspěli u přijímacího řízení, se budou mnohem méně orientovat například na čtenářskou gramotnost a matematické myšlení. Podoba přijímaček tedy může omezit spektrum toho, co se děti na školách naučí a je svým zaměřením v rozporu se směřováním současných rámcových vzdělávacích programů.

 

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, uvedl: „Samotný záměr pravidelné konference, kde vedení ministerstva seznámí odbornou veřejnost se svými plány na příští rok, je nesporně dobrý a vnímáme ho jako pozitivní změnu. Stejně jako zveřejnění kompletního záznamu konference. Samotné připravované projekty ale trpí často nedotažeností, nezvládnutou komunikací vůči školám i veřejnosti a mnohdy i nekoncepčností. Vidíme tu rozpor mezi takovými dokumenty jako je například Strategie 2020 a plošnými opatřeními typu jednotných přijímaček. Přitom v mnoha případech už není mnoho času na nápravu a hrozí, že i dobré záměry budou zdiskreditovány. Nejvíce to platí právě o společném vzdělávání a karierním systému.“

Přečtěte si celý článek

 Přijďte ve čtvrtek 11. 6. na debatu o tom, proč se nedaří reformovat české školství a jaké kroky by měla udělat nová ministryně, aby se to změnilo.

Praha 10. června – Zveme Vás na debatu, kterou ve čtvrtek 11. 6. pořádá týdeník Respekt a která chce otevřít diskusi o tom, jaké kroky by měla budoucí ministryně školství Kateřina Valachová podniknout, aby nejen stabilizovala situaci na ministerstvu, ale zároveň vytvořila v systému prostor pro naplnění strategických dokumentů, které vláda minulý rok přijala. Ty mají za cíl snížit nerovnosti vzdělávacího systému a změnit financování tak, aby školám umožnilo vytvářet podmínky pro to, aby se dostalo kvalitního vzdělání všem dětem podle jejich potřeb.

Diskutovat se bude o tom, zda vůbec existuje shoda, jaké zadání by měla budoucí ministryně naplňovat, o funkčnosti některých záměrů předchozího ministra Marcela Chládka, jako jsou například státní maturity, nebo co způsobuje podfinancování celého systému.

Debatovat budou:  Petr Fiala, předseda ODS, Klára Laurenčíková, expertka na inkluzivní vzdělávání, Česká odborná společnost na inkluzivní vzdělávání, Tomáš Feřtek, novinář, Eduin, Filip Jelínek, Česká středoškolská unie.

Debata České školství po Chládkovi se koná 11. 6. od 19.00 do 21.00 v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1.

Pozvánku najdete ZDE.

Přečtěte si celý článek

První prohlášení budoucí ministryně bylo odvážné. S dalšími by měla počkat, až se blíže seznámí s problémy, před nimiž stojí.

Praha 8 června – Ještě před svým jmenováním Kateřina Valachová, kandidátka premiéra Sobotky na ministryni školství, sebevědomě prohlásila, že zajistí rozpočtové prostředky na další zvyšování platů učitelů. Další navyšování platů by mělo jít ruku v ruce s kariérním řádem, komplikací je ovšem i aktuální postoj ministra financí Babiše vůči rozpočtu školské kapitoly. Kateřina Valachová by se měla detailně seznámit s problémy, před nimiž stojí, a teprve poté činit mediální prohlášení. Zde je přehled čtyř nejzásadnějších témat, podle nichž bude posuzována úspěšnost nové ministryně při bilancování její role.

Stabilizace chodu ministerstva

Zkouškou s nejvyšší prioritou není rozpočet, ale urychlená náprava personální genocidy na ministerstvu. Odešly, ať už nuceně či dobrovolně, desítky lidí a jejich případný návrat nebude snadný, protože od 1. července začíná platit služební zákon a ten zásadně ztíží návrat těch, kteří odešli mimo státní službu. Kateřina Valachová se na přípravě služebního zákona podílela, problém tedy tuší, ale v oblasti vzdělávání se neorientuje a nebude pro ni snadné rozlišit, jaké personální změny revidovat a jaké naopak urychleně provést. Záležet bude na tom, od koho si nechá poradit, což představuje potenciální riziko.

Dohoda s ministrem financí na zásadní změně jeho přístupu ke vzdělávání

Rozpočet školství je nepochybně jednou z hlavních priorit. Mediální vyjádření paní Valachové znělo velmi ultimativně a jeho záměrem pravděpodobně bylo naklonit si od počátku školskou veřejnost na svou stranu. Její postoj je v zásadě správný, ČR stále patří mezi země, které ve srovnání v rámci OECD oblast vzdělávání hrubě podceňují z hlediska poměru veřejných výdajů. Tuto kartu lze držet stále jako trumf, ale předchozí ministr školství se přesto dostal do sporu s ministrem financí Babišem, jenž navrhl absurdní snížení rozpočtu školství o 4 mld. Kč. Je možné, že Babišův postoj byl vyvolán snahou zbavit se Chládka, ale přesvědčit ho, aby veřejně ohlášenou „úsporu“ přehodnotil a naopak poskytl peníze na reformy (kariérní systém, digitalizace a zejména inkluze) bude nelehký úkol.

Inkluze: z podoby paragrafového znění do reality vůči změnám rezistentního systému

Na jaře byla přijata proinkluzivně pojatá novela školského zákona, která postupné budování společných škol umožňuje, odcházející ministr Chládek ale zároveň obsadil místo ředitele příslušného odboru člověkem, který je k inkluzi značně rezervovaný a podle toho vypadá i připravovaná prováděcí vyhláška k zákonu. Evropská komise stále vede proti CR infringement proceedings (vyšetřování pro porušení mezinárodně platného práva) a neuspokojivý výsledek hrozí zastavením v čerpání evropských peněz. V této oblasti má Valachová informační náskok, z pozice Dienstbierovy náměstkyně se účastnila dohadování o novele. Je ale otázka, co bude schopná v tak krátkém čase udělat s krajně rezistentním systémem, v němž na 85 % učitelů nechce nic měnit.

Budoucí nebezpečí maturit

V tuto chvíli leží ve sněmovně návrh na změny ve státní maturitě: návrat k centrálnímu hodnocení slohů v roce 2017 a povinné matematice od roku 2019. O obojím se diskutovalo a velká část veřejnosti považuje návrh za rozumný. Jenže ve skutečnosti nejde jen o povinnou matematiku, ale zavedení tří povinných testů – čeština, cizí jazyk, matematika. A pokud vyjdeme ze současné míry neúspěšnosti u státních testů, vůbec není vyloučeno, že v roce 2019 propadne v jarním kole až polovina všech maturantů. Rok 2019 je už za hranicí jejího mandátu, nemusela by se tím tedy trápit. Ale odpovědný politik by to měl vzít v úvahu a jednat s ohledem na příští možné následky.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Paní Valachová vstupuje na zcela nové teritorium, neměla by podcenit výběr spolupracovníků, kteří pro ni budou jeho jednotlivé oblasti mapovat. Podle toho se totiž budou do značné míry odvíjet její kroky v roli ministryně. Zejména s ohledem na odborná témata, jako je inkluze nebo maturity, by si měla být vědoma zájmů, které sledují jednotliví klíčoví hráči, ať už se jedná o profesní organizace, nebo lobbistické skupiny. Jednat podle vzoru předchozího ministra by jí pravděpodobně přivedlo do brzkých nesnází. Model, který aplikoval Petr Fiala, tedy zastoupení expertů z širokého spektra, odborného i politického, se naopak nabízí jako dobrý modus operandi.“

 

Přečtěte si celý článek

Z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost má být rozděleno 800 mil. Kč, malé školy mohou přijít zkrátka.

Praha 16. dubnaMinisterstvo školství vyhlásilo novou výzvu v rámci OP VK, kde zbývá ještě velké množství finančních prostředků. Jde o tzv. šablony, což jsou konkrétní modelové projekty, které se škola zaváže realizovat a dostane na ně peníze. V případě poslední výzvy jsou ale podmínky nastaveny tak, že zejména pro malotřídní školy mohou být peníze nedosažitelné.

Minulý týden byla v rámci dobíhajícího OP VK vyhlášena výzva č. 56 pro základní a střední školy. Jde o tzv. šablony, v tomto případě čtyři modelové projekty, na které školy mohou čerpat peníze: čtenářské dílny, zahraniční jazykově vzdělávací kurz pro žáky, zahraniční jazykový kurz pro učitele a stínování (shadowing) pro učitele matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

Maximální částka, kterou může škola získat, je 1 mil. Kč, minimální je stanovena na 200 tis. Kč. Projekt lze začít 1. 7. 2015  a ukončit 31. 12. 2015.

Minimální částka ale může školám s malým počtem tříd a učitelů působit těžkosti. Aby školy podmínku splnily, musejí se zavázat k tomu, že realizují alespoň 3 z navrhovaných šablon. Mohou to být pouze čtenářské dílny, jenže školy, které mají jen 1. stupeň (5. tříd) to nemohou naplnit, protože každá šablona se váže min. ke dvěma ročníkům, tudíž jim jeden chybí.

Pro školy s malým počtem učitelů, v kombinaci s krátkým časem na realizaci projektů, také může být problematické využít ostatních šablon, které předpokládají cestu do zahraničí.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je žádoucí, aby MŠMT navrhovalo takové možnosti k čerpání finančních prostředků z evropských fondů, které jsou otevřené pro všechny školy v systému. Jistě je to v jeho moci.“

Přečtěte si celý článek

Po upozornění EDUin na netransparentní obsazení pozice ředitele NÚV ministerstvo školství situaci vyjasnilo, oficiální zprávu vydat nechce.

Praha 23. března – Po rozeslání tiskové zprávy se na webu NÚV objevilo upřesnění, že Václav Pícl je řízením instituce pouze pověřen. Ondřej Macura, vedoucí odboru komunikace MŠMT, uvedl, že na pozici ředitele ústavu bude vypsáno výběrové řízení. Podrobnosti nejsou známy.

Ministerstvo školství se po publikování tiskové zprávy ohradilo prostřednictvím vedoucího odboru komunikace proti tvrzení, že byl ředitel NÚV jmenován do funkce s tím, že byl pouze pověřen. Ministerstvo ani ústav samotný však nikde nezveřejnil informaci o statusu současného ředitele. Ministerstvo školství nadále odmítá vydat oficiální zprávu o pověření Václava Pícla, na webu NÚV byla tato informace pouze dodatečně doplněna. Je navíc nestandardní pověřit vedením organizace člověka zvenčí, stejně jako neoznámit dobu, na kterou byl pověřen a termín vypsání výběrového řízení.

Nejasný status lidí ve funkcích důležitých pro řízení školského systému provázel i tzv. Národní radu vzdělávání. Ministr školství nejprve prohlásil, že členy, včetně předsedy Václava Klause st., jmenoval, později byla tato informace korigována s tím, že se jedná pouze o přípravný výbor.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Fakt, že ministerstvo školství odmítá oficiálně oznámit pověření Václava Pícla vedením úřadu je nesrozumitelný. Nezbývá než doufat, že jmenování proběhne transparentně.“ 

Přečtěte si celý článek

Obsazení pozice ředitele Statistického úřadu nebo Nejvyššího kontrolního úřadu bez výběrového řízení by nepřicházelo v úvahu.

Praha 18. března – Ministr školství Marcel Chládek před několika týdny jmenoval nového ředitele Národního ústavu pro vzdělávání, který v současnosti koncentruje velkou část podpůrného odborného aparátu českého školského systému a z toho titulu také velkou finanční podporu. Ředitel byl jmenován bez výběrového řízení, jde o spolustraníka ministra školství.

Národní ústav vzdělávání, organizace přímo řízená ministerstvem školství, před několika týdny změnil ředitele. Ministerstvo školství tuto informaci nezveřejnilo. Navíc byla pozice ředitele klíčové instituce v systému řízení školství obsazena bez výběrového řízení. Novým ředitelem se stal Václav Pícl, odborářský předák a stranický kolega ministra Marcela Chládka, někdejší náměstek na MŠMT za Petry Buzkové (z téže strany).

Role NÚV ve vzdělávacím systému je velmi silná, srovnatelná na této úrovni se Statistickým úřadem nebo Nejvyšším kontrolním úřadem. V případě těchto institucí je výběrové řízené považováno za zcela samozřejmé a nezbytné. Role NÚV byla navíc posílena tím, že pod jeho hlavičkou byla sloučena řada dalších organizací přímo řízených MŠMT.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Není znám důvod, proč bylo nutné ředitele NÚV změnit, není znám důvod, proč byl vybrán právě pan Pícl. Je varovné, že jsou pozice v řízení českého školství obsazovány netransparentním způsobem. NÚV je garantem obsahu vzdělávání v českých školách a poskytuje systému další důležité podpůrné služby. Jedná se tedy o organizaci s vysoce odborným profilem. Realizuje řadu projektů financovaných z operačních programů EU, řádově za stovky milionů korun. S ohledem na veřejné zájmy by takové pozice měly být obsazovány průhledným způsobem a prostřednictvím standardního výběrového řízení, jako je tomu například u Národní galerie nebo Národního divadla.“ 

Přečtěte si celý článek

Ministr si za některá opatření zaslouží pochvalu, jiná jsou ale v rozporu s jeho vlastní koncepcí.

Praha 11. července – Ministr školství zveřejnil sedm splněných úkolů svého ministerstva. EDUin každý z nich komentuje a uvádí, kde mají splněné úkoly své slabiny a která navrhovaná opatření ministerstva jdou proti smyslu toho, o co ministr Chládek usiluje.

Premiér spolu s ministrem školství dnes hodnotí práci ministerstva. Ministr Marcel Chládek považuje za své klíčové splněné úkoly tyto body:

Novela zákona o pedagogických pracovnících

Komentář EDUin: Vítáme snahu ministerstva situaci řešit, ale bohužel ani novela nedokáže zabránit tomu, aby z některých škol odešli dobří a osvědčení učitelé. Více k problému v tiskové zprávě ZDE.

Novela školského zákona

Komentář EDUin: Novela obsahuje pozitivních změny (například ZDE), ale na druhou stranu úpravu paragrafu, který potenciálně umožňuje umisťování dětí bez mentálního postižení do praktických škol, považujeme za problematickou (ZDE).

Analýza potřeb trhu práce

Komentář EDUin: Při řízení vzdělávacího systému je třeba pracovat s přesnými daty, k tomu patří i analýza trhu práce. Zároveň je ale problematické přizpůsobovat vzdělávání požadavkům firem, protože ty se mohou velmi rychle měnit a je obtížné předvídat, koho budou firmy potřebovat za pět deset let. Důležitý je proto důraz na všeobecnou složku vzdělávání.

Strategie vzdělávací politiky 2020

Komentář EDUin: Přijetí strategie považujeme za klíčový pozitivní moment dosavadního působení ministra. Oceňujeme všeobecně, že ve své práci navazuje na kroky svých předchůdců. Ke Strategii 2020 více ZDE.

Fond pro MŠ a ZŠ

Komentář EDUin: Jde o praktický krok, který ale stěží vyřeší aktuální nedostatek míst ve školkách. Budování takových zařízení vyžaduje čas. Na druhou stranu opatření přijatá v zákoně o dětských skupinách jsou potenciálně pro některé školky a mateřská centra likvidační.  Tady vnímáme mezi dvěma kroky téhož ministerstva rozpor. Více ZDE.

Opatření k čerpání prostředků z fondů EU

Komentář EDUin:  Snaha ministerstva zachránit co největší část evropských peněz pro vzdělávání je ocenitelná. Vnímáme i snahu úřadu vést širší debatu o tom, na co a jakým způsobem mají být tyto peníze využity.

 

Za hodné debaty považujeme tyto další návrhy ministra:

Návrh zavést jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Komentář EDUin: Přivítali jsme, že ministerstvo spolu s Českou školní inspekcí ustoupilo od záměru zavést plošné testování na základních školách a nahradilo je výběrovými šetřeními. Snaha o zavedení jednotných přijímacích zkoušek, tedy fakticky plošných testů v devátých třídách, vnímáme v přímém rozporu s těmito kroky. Více ZDE.

Omezení příspěvků pro soukromé školy

Komentář EDUin: Návrh ministerstva školství předpokládá snížit příspěvky soukromým školám. Paradoxně toto opatření nejvíce postihne odborné školství a děti s nějakým problémem či postižením. Navíc není pravděpodobné, že by tímto způsobem mohl státní rozpočet opravdu ušetřit.  Jde o opatření v rozporu s prioritami samotného ministerstva.

Rozdělení státní maturity

Komentář EDUin: Záměr ministra rozdělit současnou státní maturitu na dvě různé zkoušky a zavedení mistrovské zkoušky považujeme za problematický. Mistrovská zkouška může potenciálně zlepšit průchodnost vzdělávací soustavy, ale samostatné maturity pro odborné školy a gymnázia připraví společnou část maturity o poslední klad, srovnatelnost.  Také nesouhlasíme s ministrem v jeho tvrzení, že máme příliš mnoho absolventů škol, kteří pak nemohou sehnat práci.  To je v rozporu s dostupnými statistikami nezaměstnanosti obecně a nezaměstnanosti absolventů zvlášť.

 Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o.p.s., řekl: „Ministr Chládek je mimořádně aktivní politik a možná právě to způsobuje, že některé jeho dílčí kroky jsou v rozporu s tím, co on sám pokládá za důležité ve směřování a proměně vzdělávacího systému. Chceme na tyto problémy upozorňovat a otevřít debatu o tom, která opatření připravovaná ministerstvem školství skutečně mohou být ku prospěchu českého vzdělávání.“

Přečtěte si celý článek

EDUin vyzývá politické strany a další aktéry vzdělávání, aby se vyjádřili k předložené strategii vzdělávací politiky do roku 2020, kterou ministerstvo školství poslalo do připomínkového řízení.

Praha 22. května – Ministr školství představil tento týden Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, jak ji schválilo vedení ministerstva, a poslal ji do vnějšího připomínkového řízení. Vláda by ji měla schválit v polovině června. Je to příležitost jak pro politické strany, tak učitelské profesní organizace, praktikující učitele, ale i nevládní organizace, aby podpořili myšlenku kontinuity práce ministerstva a dali najevo, co si o dokumentu myslí a v čem by bylo dobré ho doplnit, aby mohl být respektován i příštími politickými reprezentacemi.

Jde o zásadní dokument, který pojmenovává, kde existují v českém vzdělávání problémy a navrhuje jejich řešení. Je proto třeba, aby se všichni, kdo se v oblasti vzdělávání a školství pohybují, pokusili udělat co nejvíce pro to, aby politická reprezentace a širší veřejnost důležitost této strategie vnímala. Jen to může zvýšit pravděpodobnost, že ji veřejné mínění vezme na vědomí a budou se jí řídit i ministři příštích vlád České republiky. EDUin proto vyzývá polické strany i odborníky, aby využili tuto příležitost, a veřejně komentovali navržený text.

Pracovní verzi textu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 čtěte ZDE.

Stránky s dalšími informacemi dokumentujícími vznik Strategie najdete ZDE.

Odborné veřejnosti mimo oficiální připomínková místa nabízíme možnost debatovat o tomto textu na stránkách www.eduin.cz .

O textu Strategie 2020 budeme diskutovat i v rámci Kulatého stolu SKAV a EDUin 12. června 2014.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Současný text strategie začal vznikat ještě za ministra Petra Fialy z ODS a fakt, že ho dopracovává ministr Marcel Chládek z ČSSD je jedním z mála pozitivních příkladů, že ve strategických otázkách na sebe mohou navazovat i strany s protichůdnou politickou orientací. Proto bychom považovali za důležité, aby současné opoziční strany jen neshodily tento dokument se stolu, ale komentovaly ho opravdu jako text, který aspiruje být koncepcí i pro další vlády, které přijdou po té současné. EDUin proto vyzývá jak parlamentní a neparlamentní politické strany, ale i zástupce odborné a učitelské veřejnosti, aby dokázali, že jsou schopni konstruktivního přístupu při dlouhodobém uvažování, kudy máme směřovat vzdělávání v České republice.“

 

Přečtěte si celý článek

Vítáme ochotu nového ministra školství navázat na pozitivní kroky jeho předchůdců a připomínáme, jak situaci v českém vzdělávání vidí angažovaná část pedagogů a odborníků na vzdělávání.

Praha 31. ledna – Balíček připomíná průběh kampaně Česko mluví o vzdělávání, která probíhala od poloviny ledna do konce června 2013. Obsahuje závěry diskusí, přibližuje průběh regionálních seminářů i setkání odborné veřejnosti, nabízí závěry sociologického šetření, které ověřovalo reálnost závěrů kampaně. Balíček je k dispozici samozřejmě nejen ministrovi a vedení úřadu, ale i veřejnosti a novinářům. Chce ukázat, že v debatách o vzdělávací politice nezačínáme od bodu nula, ale bylo už odvedeno mnoho práce s konkrétními výsledky, závěry a návrhy.

Co dnes dostal ministr školství Marcel Chládek:

 • Nabízíme mu elektronický balíček shrnující hlavní tematické diskuse a závěry kampaně.
 • Chceme po roce připomenout, o čem se šest měsíců diskutovalo a k čemu jsme došli.
 • Podobný souhrn je důležitý i ve chvíli, kdy by měly být představeny konečné závěry spolupracující kampaně MŠMT nazvané Strategie rozvoje vzdělávání do roku 2020.
 • Věříme, že připomenutí podstatných témat a závěrů diskusí přispěje k tomu, aby nové vedení ministerstva školství navázalo na to, co vykonali politici a úředníci před nimi.
 • Zároveň chceme dát najevo našim spolupracovníkům a dalším účastníkům kampaně, že myšlenky a energie, kterou do ní vložili, nepřicházejí vniveč a že chceme s tím, na čem jsme se shodli, dále pracovat.

Co balíček obsahuje:

 • Dva úvodní listy představující, co vše bylo součástí kampaně.
 • Devět „listů“ ve formátu PDF, kdy každý další je věnován jednomu diskusnímu tématu.
 • Dvanáctý list shrnuje závěry kampaně, najdete zde odkazy na důležité prezentace a články.
 • Třináctý a čtrnáctý list obsahuje infografiku o průběhu kampaně.
 • Patnáctý list shrnuje sociologický výzkum, kterým jsme si ověřovali výsledky kampaně ČMoV.

Informační balíček si můžete stáhnout ZDE.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin o.p.s., řekl: „Snažili jsme se, aby balíček informací z kampaně byl co nejstručnější a nejpřehlednější, a přitom obsahoval důležité informace o tom, kam se v posledních letech vyvinula debata odborné veřejnosti o vzdělávací politice a smyslu vzdělávání. Jsme přesvědčeni o tom, že může být zdrojem inspirace pro další koncepční debatu o tom, kam má vzdělávání v České republice směřovat. Připadá nám pro motivaci k jakékoli další debatě důležité, aby se neopakoval zavedený model, kdy výsledky všech předchozích debat spadnou pod stůl s nástupem nové vlády.“

Přečtěte si celý článek

EDUin komentuje návrhy změn v ověřování znalostí a dovedností žáků, které dnes diskutovali zástupci odborné veřejnosti na semináři České školní inspekce.

Praha, 28. listopadu 2013 – Změny, které navrhuje ve způsobu ověřování znalostí žáků Česká školní inspekce spolu s Ministerstvem školství, jdou správným směrem, protože snižují nebezpečí škodlivých následků plošných testů. Zároveň zvyšují šanci, že budeme mít více kvalitních dat o tom, co se v našem vzdělávacím systému doopravdy děje. Před spuštěním testování je ale třeba vyřešit několik rizikových otázek, na něž zatím neexistují uspokojivé odpovědi.

Po dvouleté pilotáži, která ověřila, že je možné ověřovat znalosti žáků prostřednictvím elektronicky administrovaných testů, se dnes debatovalo o tom, jak by mohlo vypadat ověřování znalostí a dovedností žáků v příštích letech. Zatím se počítá s ostrým startem plošných testů ve školním  roce 2014/2015 nebo 2015/2016. Plošné testy v profilových předmětech (Ma, Čj, Cizí jazyk) by měly být realizovány jednou za čtyři roky v 5. a 9. ročníku. V mezičase by se konala výběrová šetření v jiných předmětech a jiných ročnících. Zda půjde inspekce touto cestou, může rozhodnout až nové vedení Ministerstva školství.

EDUin upozorňuje na riziková místa tohoto modelu a nedořešené otázky:

 • Kdo bude mít přístup k datům z testování? Jakým způsobem bude možné přesvědčit zřizovatele, aby z výsledků škol nepořizovali žebříčky úspěšnosti a nevyužívali je jako podklad a argument k takzvané optimalizaci sítě škol?
 • Jak zabránit tomu, aby se školy preventivně nezbavovaly dětí, které by mohly zhoršit jejich výsledky v plošných testech? Testování by pak zvyšovalo už tak výraznou selekci ve školách.
 • Jakým způsobem testovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, aby to přispívalo ke zlepšení jejich výsledku a ne k jejich demotivaci? Zároveň není rozumné tyto děti z ověřování výsledků vzdělávání vylučovat.
 • Jak je možné zajistit, aby příští politická reprezentace nepodlehla pokušení data z podobných šetření využít jiným způsobem, než jaký dnes představitelé ministerstva školství prezentují?
 • Jak bude postupovat ministerstvo školství a jednotlivé školy vůči rodičům, kteří i tento model odmítnou a nepustí své děti k testování? I když půjde pravděpodobně o malou skupinu, zcela jistě takoví rodiče budou existovat.
 • Jak budeme ověřovat dovednosti? Tedy ty schopnosti dětí, které nejsou prostou měřitelnou znalostí, ale přitom v praxi rozhodují o uplatnění dítěte v reálném životě.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: “Návrhy považujeme za rozumné. Pokud by se plošně testovalo jednou za čtyři roky, významně to sníží riziko, že by se školy ve vyučování orientovaly jen na ty znalosti, které se testují. Pořád ale vidíme riziko v tom, že návrh neobsahuje opravdu účinný způsob, jak zabránit zneužití výsledků testování k nátlaku na školy a učitele ze strany zřizovatelů. “

Podrobněji se můžete o názorech ministerstva i odborné veřejnosti informovat ZDE.

Přečtěte si celý článek

Propadlíků v testu z matematiky není desetkrát více, ale jen čtyřikrát více než v testu z češtiny. Na portál s maturitními daty si musíme ještě rok počkat.

Praha 7. června – Údiv veřejnosti nad tím, že u testů společné části státní maturity propadlo desetkrát více studentů z matematiky než češtiny, se zakládá na nepřesných údajích. Ve skutečnosti neúspěšných u testu z češtiny bylo zhruba 1 600, u testu z matematiky 6 400, tedy pouze čtyřikrát více. Jedním z důvodů, proč k tomuto omylu došlo, je obtížná dostupnost přesných údajů z maturitní zkoušky. Portál, který by umožňoval nahlédnout do maturitních dat, nebude zprovozněn letos, ale nejdříve za rok, při jarním kole státních maturit 2014.

V tiskové zprávě Ministerstva školství z 15. května bylo několik matoucích údajů. Zpráva obsahovala procenta neúspěšných u jednotlivých didaktických testů, ale nebylo v ní uvedeno, z jakého základu byla tato procenta spočítána. Tedy co je u každého z nich oněch 100 %. Jediné konkrétní číslo 90,5 tisíce udávalo celkový počet přihlášených maturantů. Na základě přesnějších informací z CERMATu, které nabízíme, je možné udělat si lepší představu o skutečném počtu neúspěšných žáků u maturitních testů.

Počet studentů, kteří vykonali povinnou zkoušku ve společné části státní maturity:

Český jazyk – 80 678 (1, 9 % neúspěšných)

Matematika – 31 187 (20,6 % neúspěšných)

Anglický jazyk – 41 757 (2, 4 % neúspěšných)

Francouzský jazyk – 213 (0 % neúspěšných)

Německý jazyk – 5 458 (7, 7 % neúspěšných)

Ruský jazyk – 1 516 (0, 9 % neúspěšných)

Španělský jazyk – 176 (1, 7 % neúspěšných)

Původní tiskovou zprávu MŠMT najdete ZDE.

Komentář vysvětlující situaci okolo počtu neúspěšných v matematice čtěte ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Novináři při přepisu tiskové zprávy většinou netvrdili, že propadlých z matematiky je desetkrát více, ale ani jejich texty neobsahovaly přesnější informaci, která by umožňovala mít přehled o skutečném množství neúspěšných. Bavit se jen o procentech je v tomto případě ošidné a může to vést k mnohým zkreslením, jak se to ostatně stalo v následné veřejné debatě. Proto je důležité, aby CERMAT zprovoznil portál, který bude přesná čísla nabízet každému zájemci. Výrazně to zvýší kvalitu maturitní debaty.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Starší texty k tématu státních maturit najdete ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

Přečtěte si celý článek

Úspěch druhé generálky plošných testů ještě neznamená jejich automatické zavedení. Ministerstvo školství musí rozhodnout, zda a v čem dětem pomohou.

Praha 13. května – Dnes startuje druhý ročník plošného testování v pátých a devátých třídách. Dá se předpokládat, že po technické i obsahové stránce dojde k drobným zlepšením a bude možné konstatovat, že technicky je takové testování realizovatelné. Ale debata o tom, zda takové testování opravdu potřebujeme a v čem může žákům pomoci, teprve začíná.

Dvouleté ověřování plošného testování má na starosti Česká školní inspekce. Plošné testy v pátých a devátých třídách ZŠ mají být jen jednou součástí rozsáhlého Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy (NIQES). Ministerstvo školství musí po ukončení dvou generálních zkoušek rozhodnout, zda na základních školách plošné testy zavede, či ne.

Odborná veřejnost se ve velké míře shoduje, že samotné zavedení testů nemůže zlepšit výuku a kvalitu vzdělávání. Tady může pomoci jen dlouhodobá podpora učitelské profese.

Ministerstvo by mělo tedy vysvětlit, jak zavedení plošných testů pomůže dětem lépe uspět a jak by bylo možné vyhnout se negativním následkům, které plošné testy mají v zemích, kde je dlouhodobě používají. Mezi obvyklé problémy patří především zúžení vzdělávání na „učení pro testy“ a snahu škol zkreslovat výsledky testování.

Stále totiž zůstává možnost připravené úlohy a testovací systém nepoužívat plošně, ale nabídnout ho učitelům k ověřování části učiva, která je testovatelná. Systém elektronického testování lze využít i tak, že před plošnými testy dáme přednost výběrovým šetřením, která přinášejí kvalitnější data bez vedlejších negativních následků.

Podrobný článek objasňující podstatu debaty o plošném testování najdete ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Dvouletý projekt bude pravděpodobně uzavřen konstatováním, že z technického hlediska je podobné testování realizovatelné. Je ale třeba si ujasnit, k čemu nám bude, jaký je jeho smysl a v čem může reálně pomoci tomu, aby se pokud možno všechny děti lépe vzdělávaly. Na tuto otázku samotná generálka odpovědět nemůže a tato debata s Ministerstvem školství nás teprve čeká. Samotný fakt, že plošné testování proběhne bez potíží, o jeho prospěšnosti ještě nic neříká.“

 

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Podívejte se na video. Pasáž věnující se plošným testům a tomu, jaké informace mohou přinést, najdete od minuty 46.45 – 1.16.35. Najdete ho ZDE.

 • Rozhlasová debata šéfa projektu plošného testování Petra Suchomela a šéfa testovací společnosti Scio Ondřeje Šteffla. Poslouchejte ZDE.

 • Dopis pro ministra od rodičů protestujících proti plošnému testování najdete ZDE.

 • Argumenty ČŠI obhajující testování najdete ZDE nebo ve starším souboru ZDE.

 • Ukázkové testy z loňského ročníku najdete ZDE.

 • Podrobnou zprávu z prvního ročníku testování čtěte ZDE.

Přečtěte si celý článek