Tiskovky označeny tagem ‘maturitní data’

Jak by mohlo a mělo vypadat optimální zveřejňování maturitních dat a výsledků.

Praha, 19. června – Ministerstvo školství slíbilo, že letos začne rutinně zveřejňovat anonymizovaná data ze státních maturit. Pro data z jarního kola počítá s termínem 31. července, z podzimního pak s 1. listopadem. Ač jde nesporně o správný záměr a pozitivní krok ve veřejné kontrole státních maturit, některé údaje mají letos naopak zpoždění. Proto EDUin klade ministerstvu školství další otázku, která souvisí se státními maturitami.

Otázka pátá: Proč v letošním roce dosud nebyly zveřejněny na webu výsledky všech úloh?

V loňském roce dostaly školy výsledky úloh všech maturitních testů k dispozici 16. května a veřejnosti byly dostupné na webu novamaturita.cz o pouhých šest dní později, 22. května. Na výzvu iniciativy Maturitní data – odtajněno si je totiž vyžádaly podle zákona o svobodném přístupu k informacím asi tři stovky dobrovolníků. Letos dostaly školy výsledky úloh 15. května, pro veřejnost ale nejsou dostupné ani šest týdnů po konání zkoušky. Možnost veřejného posouzení kvality úloh a výsledků maturitních testů je tím samozřejmě omezena. A také to vzbuzuje pochybnost, zda ministerstvo školství opravdu hodlá zveřejňovat data v takových termínech a takové podobě, aby to umožnilo kvalitnější debatu o vzdělávání a úloze plošných zkoušek, maturit a přijímaček.

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „O data, která ministerstvo hodlá zveřejňovat až k 31. 7., může kdokoli požádat mnohem dříve. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím mu ministerstvo musí data vydat, neboť existují zhruba od poloviny května – na jejich základě se počítají výsledky žáků. Domnívám se na základě stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, že data mohou (a mají) obsahovat údaj o pohlaví žáka a o široké skupině oborů, do níž patří jeho obor studia. Z údajů na portálu Cermatu je zřejmé, že mezi sledovanými skupinami oborů existují obrovské rozdíly ve výsledcích celých testů. Jejich studium po jednotlivých úlohách může přinést velmi hodnotné informace i učitelům.“

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Pokud chceme umožnit veřejnosti, aby rozuměla, jakým směrem a proč se vyvíjí státní maturita, je třeba nezapomenout na každoroční veřejně přístupnou a srozumitelnou závěrečnou zprávu. Ta by měla být publikována nejpozději do konce každého kalendářního roku. Měla by pojmenovat aktuální stav a zároveň zařadit konkrétní ročník maturity do kontextu jejího vývoje od roku 2011. To, co je zatím dohledatelné na stránkách Cermatu, bohužel k takovému účelu sloužit nemůže.“

 

Přečtěte si celý článek

Je překvapivé, že vedení ministerstva zatím nijak nereagovalo na debatu o přípustnosti manipulace s bodováním úloh v maturitních testech.

Praha, 14. června – V letošním maturitním testu z češtiny Cermat změnil bodování pěti úloh. Výrazně tak zvýšil šanci maturantů získat v těchto úlohách body a zlepšit si celkové skóre. Znemožnil ale tímto krokem meziroční srovnatelnost testů. Byť se okolo tohoto problému už druhý týden vede mediální debata, ministerstvo školství se k němu nevyjádřilo. Proto EDUin adresuje ministerstvu další dvě otázky zkoumající průběh letošní státní maturity.

Otázka třetí: Opravdu rozhodují o tom, kolik maturantů v testu propadne, jeho autoři?

Podle ředitele Cermatu Jiřího Zíky je způsob bodování úloh určován autory testů s ohledem na celkovou obtížnost testu a rozložení obtížnosti jednotlivých otázek. Navíc při tom nejsou svazováni žádnými pravidly, ani interními – konečné rozhodnutí tedy nejspíš mohou přijmout až těsně před jednáním tzv. Nezávislé odborné komise, která je poradním orgánem při MŠMT. Jména autorů letošních maturitních testů nejsou známa, ačkoli už nejde o informaci veřejně nepřístupnou.

Otázka čtvrtá: Považuje ministerstvo školství postup vedení Cermatu při obhajobě úprav bodování v testu z češtiny za korektní a v souladu se záměry vzdělávací politiky?

Vysoká náročnost jarního maturitního testu z češtiny je patrná na první pohled a museli si jí být vědomi jak autoři testu, tak ti, kteří test schvalují. Přesto byl vytištěn a rozeslán do škol. Jeho skutečné výsledky, které veřejnost nezná, byly nejspíš vyhodnoceny jako politicky neprůchodné a musely být dodatečně korigovány. Je celý tento postup v souladu se státní vzdělávací politikou a s cíli, kvůli nimž byla státní maturita zavedena?

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Tuto třetí a čtvrtou otázku v pořadí pokládáme formou tiskové zprávy především proto, abychom zvýraznili jejich důležitost. A také s jistým údivem upozornili na fakt, že ministerstvo nijak nereaguje na aktuální debatu týkající se změn v bodování maturitních úloh. Jakkoli vedení ministerstva prochází změnami, připadá nám zvláštní, že v tak důležité věci se ani ministryně, ani žádný z jejích náměstků k problému nijak nevyjádřil.“

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „V letošním maturitním testu z češtiny Cermat změnil bodování nejméně pěti úloh, jejichž formát se standardně objevuje také v testu z matematiky a (nově) rovněž v přijímacích testech. Jinde než v maturitní češtině bylo bodování přísnější, ale ve všech ostatních testech proběhlo podle shodných pravidel. Podle ředitele Cermatu bylo bodování upravováno už vícekrát, neboť – jak napsal – způsob bodování testových úloh není stanoven žádným předpisem, a to ani interním. Státní maturita kvůli tomu ztratila meziroční srovnatelnost, objektivitu, a dokonce i spravedlivost. Dodatečné přilepšení totiž poškozuje ty žáky, kteří na zmíněných úlohách získali body i bez něj. Provedené zásahy navíc výrazně zvyšují šanci na úspěch při náhodném tipování.“

Přečtěte si celý článek

Ministerstvo školství musí objasnit, proč došlo ke změně v hodnocení některých úloh v testu z českého jazyka. Letošní maturanti tak mohli oproti loňským získat větší počet bodů.

Praha, 29. května – V hodnocení maturitního testu z češtiny došlo letos ke změnám, které umožnily maturantům získat u několika úloh větší počet bodů. Cermat tak uměle snížil počet neúspěšných žáků. Kdyby použil stejný model hodnocení jako loni, pak by podle propočtů a odhadů iniciativy Maturitní data – odtajněno bylo neúspěšných žáků v testu Český jazyk a literatura kolem 8 300 – namísto necelých 6 000, kteří propadli skutečně.

V hodnocení letošního testu z českého jazyka došlo prokazatelně ke změnám v hodnocení pěti úloh dvou typů (formátů). Letošní hodnocení bylo benevolentnější, protože umožňovalo získat víc bodů při stejném podílu správných odpovědí. Některým maturantům tak Cermat vylepšil výsledek až o 5 bodů.

Zásah Cermatu byl čistě mechanický. Dotčené úlohy se typově opakují rok co rok a bylo tak možné přepočítat prvotní maturitní data z jara 2016 získaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud by se loni hodnotilo stejně jako letos, namísto 5 169 žáků by propadlo jen 2 893 žáků. Naopak, kdyby byl letos použit stejný model hodnocení jako loni, počet neúspěšných v testu z českého jazyka by narostl ze současných 5 991 žáků na 8 300 (kvalifikovaný odhad provedený bez znalosti výsledku příslušných úloh v letošním testu). V hodnocení testu Matematika, který oba typy úloh rovněž obsahuje, k žádným takovým změnám nedošlo.

V souvislosti s netransparentním způsobem stanovování náročnosti testů a jejich hodnocení vyzýváme MŠMT, aby odpovědělo na tyto dotazy:

 • Vědělo vůbec MŠMT o této manipulaci Cermatu? Oznámil Cermat předem, že tyto dva formáty úloh bude bodovat jinak? Existuje k tomu průkazná dokumentace?
 • Proč došlo ke změně hodnocení? Je důvodem špatně ověřená náročnost testu, strach z ohlasu na prudký pokles úspěšnosti či něco dalšího?
 • Bodoval Cermat odlišně od roku 2016 ještě další formáty úloh?
 • Kolik žáků by podle výpočtů MŠMT letos propadlo, kdyby Cermat bodoval test ČJL podle pravidel roku 2016?

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „Za pozornost stojí také komentáře Cermatu k výsledkům testu ČJL. Na jeho stránce se dne 26. 5. 2017 objevila tisková zpráva, v níž jeho ředitel polemizuje s tvrzením EDUinu, že za rostoucí neúspěšností maturantů jsou stále náročnější úlohy, které test obsahuje. Jiří Zíka argumentuje čísly týkajícími se meziročního srovnání (včetně letošního testu), aniž by jediným slovem zmínil, že meziročně ta čísla prostě srovnatelná nejsou – a to právě kvůli zmíněným změnám v hodnocení.“

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „V roce 2012 Cermat chybně nastavil náročnost testu Matematika – vyšší obtížnost. Na základě protestů provedl dodatečně, až po rozeslání výsledků do škol, neprůhledný přepočet, který nazval harmonizací. Následkem bylo zrušení vyšší úrovně obtížnosti, protože by si ji už žádný maturant dobrovolně nevybral. Ukazuje se, že stanovení náročnosti testu i dodatečné změny v hodnocení probíhají netransparentně i nadále. Mohou být jednoduše zneužity: letos ve prospěch žáků, ale příště to může být i naopak, aniž by nad takovými manipulacemi existovala dostatečná veřejná kontrola. Zajímavé bude, kolik loňských maturantů bude český stát žalovat za porušení rovného přístupu ke vzdělávání.“

Přečtěte si celý článek

EDUin klade ministerstvu školství otázky, na něž je nutné odpovědět, pokud chceme lépe rozumět tomu, kde státní maturita pomáhá, a kde naopak škodí.

Praha, 26. května – Takzvané „statistiky alternativ“ ukazují, jak maturanti odpovídali v každé testové úloze, jakou položku zaškrtli. Jde o základní datový soubor, pokud chceme věcně debatovat o tom, co ověřovaly jednotlivé úlohy. Také je důležité vědět, jak se tyto odpovědi lišily podle jednotlivých typů škol (skupin oborů). Tato data byla poprvé publikována po loňském jarním termínu maturit na základě žádosti iniciativy Maturitní data – odtajněno. Výsledky úloh podzimních testů už Cermat zveřejnil automaticky.

Otázka druhá: Jaké úspěšnosti dosáhly hlavní skupiny maturantů (gymnazisté, žáci SOŠ, žáci SOU a nástaveb) v jednotlivých úlohách maturitních testů?

Výsledky žáků, kteří skládali státní maturitu v prvním řádném termínu (tzv. prvomaturantů), umožňují přímé meziroční srovnání. Navíc nám ukážou, se kterou úlohou mohli mít maturanti problém, a naznačí, co mohlo být jeho příčinou. Cermat by měl informace o výsledcích úloh zveřejnit v obou formátech: ve strojově čitelném pro ty, kteří s nimi budou chtít provádět výpočty, a v lidsky čitelném pro všechny ostatní. Tedy nejlépe formou diagramů pro jednotlivé úlohy. Ukázku možného grafického znázornění najdete ZDE (v sekci Ke stažení, karta Výsledky tří testů).

Odpověď na naši první otázku Jak se oproti loňskému ročníku změnila celková úspěšnost ve společné části maturity u gymnazistů negymnazistů a u studujících na nástavbách? si můžete přečíst na stránkách nové maturity.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Velmi vítám rozhodnutí ministerstva o tom, že budou rutinně zveřejňována částečně anonymizovaná prvotní data. Souhrnné výsledky jednotlivých testových úloh jsou ale něco jiného. Jde o přehledné údaje, které veřejnost má (a může) mít k dispozici už tehdy, když se se svými vlastními výsledky seznamují maturanti.“

reakce MŠMT:

Tato data budou zveřejněna, termín a formát zveřejnění dat sdělí CERMAT po 15. červnu 2017.

Přečtěte si celý článek

EDUin klade ministerstvu školství otázky, na něž je nutné odpovědět, pokud chceme lépe rozumět tomu, kde státní maturita pomáhá, a kde naopak škodí.

Praha, 22. května – Páteční tisková konference ministerstva školství a Cermatu k výsledkům testů státní maturity byla zklamáním. Kateřina Valachová a Jiří Zíka prezentovali jen obecná čísla, která o problémech státní maturity nic neříkají. EDUin se proto ve spolupráci s iniciativou Maturitní data – odtajněno rozhodl získat odpovědi na důležité otázky týkající se maturity a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy.

Otázka první: Jak se oproti loňskému ročníku změnila celková úspěšnost ve společné části maturity u gymnazistů, negymnazistů a u studujících na nástavbách?

Je důležité, aby čísla o úspěšnosti ve společné části maturity byla dělena nejen podle předmětů, jak byla prezentována na tiskové konferenci, ale především podle skupin škol. V uplynulých ročnících totiž byl zásadní rozdíl v úspěšnosti gymnazistů a negymnazistů. Pokud tyto dvě skupiny maturantů smícháme, nedostaneme reálný obraz o tom, zda u některé z těchto skupin nenarůstá neúspěšnost způsobem, který může v budoucnosti způsobit problémy. Vyčlenit skupinu maturujících na nástavbách je pak užitečné proto, že tato skupina dlouhodobě vykazuje mimořádně špatné výsledky, které opět zkreslují průměrné údaje.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Tuto otázku současně posíláme i tiskovému odboru ministerstva s prosbou o odpověď. Záměrně volíme jednoduché otázky a ptáme se na údaje, které Cermat nemusí dlouho hledat. Odpověď, kterou dostaneme, ihned zveřejníme.“

Přečtěte si celý článek

Přehled otázek, které by mělo MŠMT a CERMAT zodpovědět na tiskové konferenci k výsledkům maturit, případně kdykoliv poté.

Praha, 18. května – Na pátek 19. 5. ohlásilo ministerstvo školství tiskovou konferenci, na které by měla ministryně školství v demisi Kateřina Valachová společně s ředitelem CERMAT Jiřím Zíkou zveřejnit informace o souhrnných výsledcích společné části maturitní zkoušky. Společně s iniciativou Maturitní data – odtajněno jsme připravili sérii otázek, které by měly být zodpovězeny, aby veřejnost získala podstatné informace o tom, jaký má společná část maturit dopad nejen na vzdělávání, ale také na život dnešních maturantů.

V návaznosti na seriál založený na analýze souhrnných a anonymizovaných dat z loňské společné části maturitní zkoušky budeme pokračovat v této aktivitě i letos.

Otázky, které následují, obvykle nejsou u příležitosti zveřejňování souhrnných dat z maturit zahrnuty do oficiálních prezentací. Přitom ale bez odpovědí na ně nejsme schopni dostatečně dobře zhodnotit, co vlastně maturita způsobuje:

 • Jak se vyvíjela v posledních letech úspěšnost u maturity u odborných škol?
 • Kolik maturantů od startu státní maturity neuspělo ani při opakovaných pokusech?
 • Jak se změnila úspěšnost prvomaturantů u testu z matematiky? Opět rozděleno na  SOŠ a G.
 • Zase to v matice dopadlo v souhrnu lépe než loni, ale jak gymnazisté, tak negymnazisté si oproti roku 2016 pohoršili?
 • Jaké procento negymnazistů propadlo v testu Český jazyk a literatura letos, když je to opět „mírně horší“ než loni?
 • Jak se změnila úspěšnost u slohů po změně hodnocení z interního na externí?
 • Budou publikována anonymizovaná maturitní data i za uplynulé ročníky maturity?
 • O jaké míře anonymizování dat Cermat uvažuje?

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Pokud chceme porozumět vlivu státních maturit na vzdělávací systém a další konsekvence, není možné se spokojit se sdělením, o kolik maturantů letos dopadlo hůře či lépe v jednotlivých testech. Otázky, které předkládáme, by mělo ministerstvo školství zodpovídat automaticky. Stejně tak je ale třeba, aby byla souhrnná statistická data veřejně k dispozici pro nezávislou analýzu.“

Přečtěte si celý článek

EDUin ve spolupráci s iniciativou Maturitní data – odtajněno vyzývá Ministerstvo školství, aby zajistilo pravidelné zveřejňování anonymizovaných zdrojových dat z jednotných zkoušek.

Praha, 15. května – Informace, analýzy a shrnutí, které publikujeme na stránkách eduin.cz a data-mat.cz na základě anonymizovaných zdrojových maturitních dat z roku 2016, ukazují, že jde často o důležité informace, které mohou zvýšit efektivitu a snížit náklady maturitní zkoušky i vzdělávacího systému. Proto vyzýváme Ministerstvo školství, aby připravilo postup a pravidla, na jejichž základě budou co nejdříve zveřejněna data ze všech plošných zkoušek, tedy státních maturit a jednotných přijímacích zkoušek. A to i zpětně.

Způsob, jakým Cermat a Ministerstvo školství zatím informují o výsledcích státních maturit, je kusý a zcela nedostatečný. Veřejně dostupné zprávy z jednotlivých maturitních ročníků neměly jednotnou strukturu ani obsah a na stránkách novamaturita.cz se dnes už nedají jednoduše najít. Jen obtížně lze dohledat souhrnnou zprávu za roky 2011 až 2015, ta je dostupná na stránce cermat.cz.

To ale není jediný problém. Cermat zatím poskytuje důležitá data obvykle jen na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím adresovaných Ministerstvu školství. Ty podala iniciativa Maturitní data – odtajněno a EDUin. Šlo mimo jiné o výsledky jednotlivých úloh maturitních testů z jara 2016 nebo o výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury. Z vlastní iniciativy zatím Cermat zveřejnil pouze výsledky maturitních testů z loňského podzimu, a to v uživatelsky velmi nekomfortním formátu. Tento nepřijatelný stav je třeba změnit.

Kvalitu a dostupnost souhrnných zpráv je nutné výrazně zlepšit. Kromě toho je zapotřebí zahájit rutinní zveřejňování anonymizovaných zdrojových dat ze všech jednotných zkoušek. Ta musejí být částečně anonymizována tak, aby nemohla poškodit žádného konkrétního žáka nebo školu, ale přitom umožňovala lépe pochopit, co žáci opravdu umějí a neumějí, co zkoušky opravdu ověřují, jak ovlivňují vzdělávací systém a v čem. Užitečnost publikování takových dat lze ukázat například na některých zjištěních, která jsme publikovali na základě totálně anonymizovaných dat týkajících se českého jazyka a literatury z jarního kola maturity 2016. Zatím jsme se věnovali třem tématům:

Na kterých testových úlohách ztroskotalo nejvíc neúspěšných maturantů. Podrobněji ZDE.

Jak se školám daří zlepšovat čtenářské dovednosti žáků. Podrobněji ZDE.

Jaká témata si maturanti vybírají při psaní slohové práce a kde neuspějí. Podrobněji ZDE.

U každého dílu tohoto seriálu najdete popis toho, co jsme sledovali, co jsme se dozvěděli a k čemu mohou být výsledky takové analýzy užitečné pro debatu nad budoucí podobou státní maturity, jednotných přijímaček a případně dalších zkoušek.

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „Název naší iniciativy jsme zvolili v době, kdy byly jednotné přijímací testy ještě daleko. Odtajnění se ovšem samozřejmě týká také dat získaných za prostředky státního rozpočtu jejich prostřednictvím. Je také nutné, aby Cermat zpřístupnil učitelům databázi odpovědí žáků na otevřené úlohy. A konečně, Cermat se musí přestat tvářit, že již použité testy jsou nadále chráněny podle autorského zákona.“

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Už se stalo zvykem, že v případě maturit jsou testová zadání zveřejňována ihned po vyplnění testů. A klíče správných odpovědí jen s malým odstupem. K tomu by bylo vhodné přidat publikování zdrojových dat nejpozději v okamžiku, kdy ministr či ministryně informuje na tiskové konferenci o výsledcích zkoušky. U maturit by to platilo jak v jarním, tak podzimním kole. Kompletní zdrojová anonymizovaná data by měla být dostupná nejpozději ve chvíli, kdy bude po podzimním termínu publikována souhrnná zpráva z aktuálního ročníku maturity, přijímaček či jiné plošné zkoušky.“

Přečtěte si celý článek

Veřejnost i pedagogové se mohou dozvědět mnohem víc o tom, jak státní maturita funguje.

Praha, 29. března – Excelová tabulka publikovaná na stránkách novamaturita.cz obsahuje strojově čitelné údaje o podrobných výsledcích 61 765 maturantů, kteří na jaře 2016 absolvovali společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Ministerstvo školství tím vyhovělo žádosti Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – odtajněno, který podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádal o anonymizované záznamy výsledků každého žáka a navrhl jejich zveřejnění. Data byla zveřejněna v podobě, která nemůže poškodit žádného konkrétního studenta.

Nejde o první úspěch iniciativy. Ministerstvo školství opakovaně vyhovělo žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím a již na jaře loňského roku zveřejnilo tzv. statistiky alternativ odpovědí v maturitních testech. Nově publikovaný soubor dat je zatím nejpodrobnější, neboť obsahuje prvotní, ovšem úplně anonymizovaná data. Můžeme se tedy u každého jednotlivce podívat, jak odpovídal v jednotlivých testových úlohách, jak v nich uspěl, jaké si vybral zadání písemné práce (slohu) a jak byla jeho práce hodnocena. Nelze však zjistit jeho jméno ani školu, kam chodil.  Zveřejněná data mohou po zpracování zlepšit informovanost o fungování maturitní zkoušky, ale nemohou nikdy poškodit konkrétního žáka nebo školu.

Díky podrobným anonymním datům lze například kvantifikovat rozdíl mezi schopností žáků psát bez pravopisných a gramatických chyb a jejich schopností najít takové chyby v cizím textu. Spolu s analogickými daty za letošní ročník však především umožní zjistit, čím se projeví letošní přechod od hodnocení slohů na školách k hodnocení centrálnímu.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Především oceňuji, že moje žádost byla vyřízena velmi rychle zveřejněním požadovaných dat. Vím, že je dost lidí, kteří z nich – už nezávisle na Cermatu – dokážou vydolovat hodnotné informace zajímající jak učitele, tak veřejnost. Proto doufám, že se co nejdříve podaří zavést režim pravidelného zveřejňování podobných dat jak ze státní maturity, tak z jednotných přijímaček. O míře jejich anonymizace se ještě povede diskuse – ta zveřejněná jsou zjevně anonymní až příliš. Napoprvé jsem ovšem nic víc nepožadoval.“

Přečtěte si celý článek

Ministerstvo školství především veřejnosti dluží každoroční závěrečnou přehlednou zprávu ze státní maturity a dále návrh, v jaké podobě bude zveřejňovat zdrojová maturitní data.

Praha, 23. listopadu 2016 – EDUin spolu s iniciativou Maturitní data – odtajněno shrnuje, v čem se letos zlepšilo uživatelské prostředí pro učitele, rodiče a maturanty, a co ještě ke komfortnímu užívání schází.

Shrnujeme po podzimním termínu letošní státní maturity klady i nedostatky této zkoušky, především pokud jde o kvalitu „uživatelského servisu“. Tedy o množství a kvalitu informací, které jsou bez omezení dostupné maturantům, veřejnosti a médiím.

Pozitiva:

 • Funguje výsledkový portál žáka, jehož prostřednictvím získá maturant po přihlášení přehled o svém vlastním výsledku zkoušky.
 • Běžné je okamžité zveřejňování maturitních testů a klíčů správných odpovědí.
 • Od roku 2012 je zprovozněn výsledkový portál Cermat, na němž je publikována část agregovaných maturitních dat.
 • Cermat od roku 2013 poskytuje studentům i podrobné informace o tom, jak úspěšní byli v odpovědích na otevřené úlohy. Díky těmto informacím si mohou udělat přesnější představu o tom, co umějí a neumějí.
 • V letošním jarním termínu po nátlaku iniciativy Maturitní data – odtajněno Cermat poprvé publikoval takzvanou statistiku alternativ, která ukazuje, jak odpovídali maturující na jednotlivé úlohy maturitních testů. V podzimním termínu už tato data zveřejnil sám, a to rovněž ve formě excelové tabulky, která umožňuje strojové čtení.
 • V uplynulých letech byl díky vytrvalosti některých maturantů pravomocně vyvrácen původní právní názor MŠMT týkající se odvolání proti výsledku zkoušky. Podle judikatury Nejvyššího správního soudu jsou soudně přezkoumatelné mj. soulad testu s katalogem požadavků, zadání testové úlohy i názor Cermatu na to, co je správnou odpovědí.

Nedostatky:

 • V přípravné fázi maturity Cermat na svých stránkách nezveřejnil ukázkové testy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Ztížil jim tak přípravu na maturitu.
 • Do zveřejněné tabulky se statistikou alternativ odpovědí v didaktických testech Cermat neintegroval klíč správných odpovědí. Je tedy pracné zpracovat na základě těchto dat přehledné diagramy, které by ukazovaly, jak na jednotlivé otázky maturující odpovídali. Ruční doplňování může být zdrojem chyb.
 • Přehledné výsledky písemných prací (čeština a cizí jazyky) mohou být podobně hodnotným zdrojem informací jako výsledky testů. Ani zde Cermat neprojevuje žádnou snahu zprostředkovat veřejnosti informace, u nichž není žádný důvod k utajování.
 • Cermat stále nezveřejňuje odůvodnění „svých“ správných odpovědí na testové úlohy.
 • Cermat disponuje rozsáhlou (a utajovanou) databází výsledků takzvaných otevřených úloh, v nichž žáci svou odpověď sami tvoří. Totéž se týká písemných prací. Obsah databáze může být skvělým zdrojem poučení pro didaktiky, učitele i žáky. Proto by MŠMT mělo hledat cestu, jak ho zpřístupnit.
 • Ministerstvo školství neuzavřelo letošní státní maturitu tiskovou konferencí, na níž by veřejnosti sdělilo konečné výsledky. Nepublikovalo ani závěrečnou zprávu, jež by komentovala aktuální vývoj i dlouhodobé trendy ve státní maturitě.
 • Stále nejsou publikována zdrojová maturitní data. Nezačala odborná debata, v jaké podobě a jakým způsobem by data mohla být zveřejněna. Přitom právě zveřejnění anonymizovaných neagregovaných dat by mohlo dlouhodobě vést ke zkvalitnění zkoušky i větší efektivitě státních investic do středoškolského vzdělávání. Nic nebrání zveřejnění takových dat (třeba z letošního jara) „na zkoušku“.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Za šest ročníků státní maturity je posun v uživatelském komfortu pro maturanty i učitele nesporný. Přesto existují oblasti, kde je třeba zlepšit přístup k informacím i jejich zpracování tak, aby byly dostatečně názorné a srozumitel­né. Zatím se zdá, že Cermat dělá jen to, co si veřejnost vynutí. Takový přístup je po šesti ročnících státní maturity neobhajitelný. Výrazně lepší informovanost může vést jak ke zlepšení státní maturity jako celku, tak i ke značné úspoře peněz, které stát do vzdělávání středoškoláků investuje.“

Přečtěte si celý článek

Ministerstvo školství ani po dvou měsících od konce maturit neposkytlo souhrnné informace o tom, jak letos státní maturita dopadla a co z toho plyne pro její příští ročníky.

Praha, 15. listopadu 2016 – Byť to tak veřejnost a média obvykle nevnímají, podzimní termín státní maturity je ten důležitější. Teprve po jeho skončení totiž můžeme vědět, kolik maturantů ve školním roce neuspělo, ve kterých oblastech se jim daří či nedaří a jak velký počet žáků, kteří ani v opravných termínech neodmaturovali, před sebou maturita tlačí.  A tedy kolik je těch, do jejichž vzdělávání jsme investovali marně. Všechno jsou to přitom fakta klíčová nejen pro debatu o maturitě, ale obecně o koncepci vzdělávání v České republice.

Poslední a jediná letošní tisková konference k výsledkům státní maturity ve školním roce 2015/2016 se konala 19. května a věnovala se výsledkům didaktických testů. Přestože podzimní kolo maturity bylo oficiálně ukončeno v polovině září, kdy byly publikovány i testy, klíče správných odpovědí a na konci října i takzvané statistiky alternativ (více ZDE), dodnes se nekonala žádná shrnující tisková konference ani nebyla publikována zpráva, která by odpovídala na zásadní otázky spojené se státní maturitou a její budoucností. Ty znějí:

 • Jaká byla celková úspěšnost letošních maturantů? Tedy nejen v jednotlivých složkách společné části maturitní zkoušky, ale ve státní maturitě jako celku. Jaké jsou počty úspěšných a neúspěšných po podzimním termínu?
 • Jak se liší úspěšnost maturantů podle jednotlivých skupin oborů? Potvrdil se dramatický nárůst neúspěšných žáků odborných škol v maturitním testu z češtiny. Svědčí to o poklesu vzdělanosti žáků SOŠ, anebo o něčem jiném?
 • Je tomu obdobně v písemné práci a u ústní zkoušky? Pokud ne, je nejspíš příčinou postupné zvyšování obtížnosti maturitního testu z češtiny pro žáky SOŠ. Kdo o něm rozhodl a proč?
 • Kolik maturantů neuspělo v dosavadních ročnících maturity ani v opravných termínech? Je pravdivé tvrzení, že jde dnes už o několik desítek tisíc žáků, kteří tak nemají žádné vzdělání a žádnou kvalifikaci?
 • Jak se liší úspěšnost maturantů v jednotlivých zkouškách? Má odborná veřejnost k dispozici data, s nimiž by se o srovnání náročnosti státní maturity v jednotlivých předmětech mohla pokusit? Jaká je celková neúspěšnost v matematice, češtině a cizích jazycích po podzimním termínu maturit?
 • Jak dopadají žáci v profilové části maturity, tedy v té, jejíž pojetí je z větší části v moci školy?
 • Jaká byla letos úspěšnost u písemné zkoušky z českého jazyka, jež bude v příštím roce znovu opravována centrálně, tedy nikoli učiteli, kteří žáky znají? Která zadání dopadla hůře, která lépe? Jaké jsou rozdíly v úspěšnosti písemných prací z češtiny a cizích jazyků?

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Do spuštění státní maturity jsme investovali kolem 1,5 miliardy a každoročně stojí dalších více než sto milionů. Oceňujeme, že existuje portál, kde je publikována část maturitních dat, přesto pokládáme za nutné, aby na závěr každého ročníku maturity byla vydána souhrnná zpráva, která bude komentovat nejdůležitější momenty uplynulého ročníku i dlouhodobé trendy. Vyzýváme tedy ministerstvo školství, aby takovou zprávu zveřejnilo a učinilo z tohoto kroku trvalou součást státních maturit.“

Přečtěte si celý článek

Na stránkách www.novamaturita.cz jsou ke stažení soubory s daty o tom, jak maturanti odpovídali na jednotlivé testové otázky. Bez grafického znázornění ale nejsou srozumitelné.

Praha, 8. listopadu 2016 – Cermat splnil, co slíbil. Zatímco na jaře zveřejnil takzvané statistiky alternativ až po nátlaku iniciativy Maturitní data – odtajněno, v podzimním termínu už je zveřejnil sám na konci října. A to nejen ve formátu PDF, ale i ve strojově čitelné podobě. Co ale stále chybí, je grafické znázornění, díky kterému by mohla veřejnost pohodlně posoudit, co tato čísla ve skutečnosti sdělují.

Zveřejněná data sdělují, kolik žáků a jakým způsobem odpovědělo na jednotlivé úlohy státní maturity. Dostupnost a zpracování do „lidsky čitelného formátu“ umožňuje lépe porozumět tomu, co doopravdy úlohy státní maturity ověřují, a zkvalitnit tak debatu o pojetí a kvalitě maturitních úloh.

Cermat ale zatím zveřejnil tato data pouze ve formátu PDF a v podobě excelové tabulky.

1

Pro veřejnost je ale třeba, aby byly k dispozici i přehledné diagramy pro každou úlohu. Jak by takový diagram mohl vypadat, ukazuje příklad z jarního kola maturit. Tento diagram se týká diskutované úlohy o epizeuxi. Vychází z dat poskytnutých Cermatem, diagram zpracovali lidé z iniciativy Maturitní data – odtajněno.

2

Diagram ukazuje, že míra neúspěšnosti u této úlohy byla velmi vysoká u všech maturujících. Na znalosti, která nic praktického nepřináší, tedy ztratilo bod velké množství z nich. U někte­rých to znamenalo, že u maturity neuspěli. To sekundárně znamená další a v podstatě zby­tečné investice státu do jejich vzdělávání. Otázka tedy zní, zda takové úlohy do maturitního testu zařazovat.

Z příkladu je zřejmé, že pro srozumitelnost a další možnou diskusi o problému je zpracování diagramů nutné a máme od Cermatu požadovat, aby se takové zpracování stalo běžnou součástí toho, co je publikováno po ukončení každého z termínů státních maturit.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Je dobré, že Cermat na stránkách zveřejnil statistiky alternativ ve formátu, který umožňuje další zpracování. To je jistě pokrok oproti jarnímu termínu maturit, byť trvalo skoro dva měsíce, než k publikování došlo. Samozřejmostí by ale mělo být i grafické zpracování dat, aby běžná veřejnost rozuměla, co ta čísla znamenají. Že mnohé ty informace jsou důležité a bez grafického znázornění nejsou srozumitelné, je zřejmé z ukázky, kterou jsme připravili.“

Další související informace najdete zde:

 • Statistiky alternativ k podzimním testům státní maturity zveřejněné Cermatem najdete ZDE.
 • Starší tiskové zprávy k tématu najdete ZDE, ZDE a ZDE.
 • Grafické znázornění výsledků jarních testů státní maturity najdete na data-mat.cz.
 • Diagramy zobrazující, jak odpovídali maturující na testové úlohy z ČJL najdete ZDE, z Matematiky ZDE a Angličtiny ZDE.

Přečtěte si celý článek

Pravidlům státní maturity schází jasné pojmenování, kdo nese zodpovědnost za pochybení.

Praha, 9. září 2016 – Během letošního jarního kola maturit se ukázalo, že státní orgány neumějí řešit situaci, kdy chybou Cermatu, ministerstva nebo školy dojde k poškození maturanta nebo celé skupiny maturantů. Na základě této zkušenosti a zkušeností z aktuálně probíhajícího podzimního kola maturit by mělo ministerstvo školství veřejnosti sdělit, jak chce v budoucnosti takové situace řešit.

Jednotlivé maturanty nebo skupiny maturantů poškozují  tyto kroky:

Zařazení úloh ověřujících učivo, které není obsaženo v RVP školy.

Na tento problém jsme na jaře opakovaně upozorňovali na případu zařazení úlohy vyžadující vyřešení logaritmické rovnice v testu z matematiky, byť část škol nemá v rámcovém vzdělávacím programu předepsáno tuto látku vyučovat. Podrobněji ZDE. Jde o obecný problém nesouladu rámcových vzdělávacích programů, maturitního katalogu a maturitních testů. Přestože jde o zjevné pochybení ministerstva a Cermatu, následky nesli především maturanti pohybující se v testu na hraně úspěšnosti.

Postupná proměna testů do podoby, která diskriminuje žáky odborných škol.

Na datech ze státní maturity lze prokázat, že testy společné části se postupně proměňují a kladou stále větší důraz na akademické znalosti (jako příklad mohou sloužit úlohy logaritmická rovnice a epizeuxis), což výrazně snižuje úspěšnost žáků odborných škol u maturity. Podrobněji ZDE a ZDE. Proto je nutné, aby součástí přípravy a obhajoby podoby státní maturity byla zdůvodnění, proč byla konkrétní úloha do testu zařazena a co ověřuje. A ministerstvo by se mělo jasně postavit k prokázanému faktu, že se vlivem nerovných podmínek zásadně zvyšuje neúspěšnost jedné skupiny středoškoláků.

Následky organizačního pochybení školy a Cermatu nese žák.

EDUin má k dispozici dokumentaci případu z jarního kola státních maturit, kdy chybou školy při zadávání maturitního testu došlo k poškození žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Přestože šlo o zjevnou a dokumentovatelnou chybu, škola a Cermat si přehazovaly zodpovědnost tak dlouho, až byl žák nucen přihlásit se k podzimnímu termínu a zkoušku opakovat, přestože pochybení nebylo na jeho straně. Je třeba, aby ministerstvo jasně sdělilo, jak bude v takových případech v budoucnosti postupovat, kam bude možné se obrátit, aby situace byla vyřešena co nejrychleji a způsobem, který neumožní ignorování oprávněných stížností žáků školami a státními institucemi.

Tomáš Feřtek,  odborný konzultant EDUin, řekl: „Vzhledem k tomu, že ministerstvo školství vypsalo výběrové řízení na pozici ředitele Cermatu, je tu s novým vedením příležitost opravit ty chyby, které současná podoba státní maturity zjevně má. Právě nerovný přístup a poškozování práv žáků jsou o to závažnější, že státní maturita je jedním z prvních zásadních setkání mladých lidí s vlivem státu na jejich životy. Je důležité, aby měli pocit rovného a spravedlivého zacházení, protože to formuje jejich postoj ke společnosti a státu jako takovému.“

Přečtěte si celý článek

Dnes se píše poslední test podzimního kola státní maturity. Výsledky budou za týden.

Praha, 5. září 2016 – Podzimní kolo letošních státních maturit má šanci napravit pochybení, která se v testech a informování veřejnosti objevila na jaře. Za šest let existence státních maturit došlo k některým zlepšením z hlediska uživatelského komfortu škol, žáků i rodičů. Shrnujeme je a upozorňujeme na to, co ještě chybí.

Od roku 2011, kdy byly spuštěny státní maturity, došlo k těmto zlepšením

 • Publikování testů a klíčů správných řešení hned poté, co maturanti testy vyplní

Proč je to důležité: Zatímco v jarním kole 2011 (vůbec první státní maturity) Cermat ještě tvrdil, že testy jsou tajné, už na podzim přešel k rychlému publikování testů a správných odpovědí. Učitelům, žákům i veřejnosti to umožňuje posoudit korektnost úloh a jejich soulad s maturitními katalogy a rámcovými vzdělávacími programy. Znalost testů a správných odpovědí umožňuje maturantům kvalifikovaněji zvážit, zda má v případě neúspěchu smysl se proti výsledku odvolat.

 • Přesnější informování maturantů o výsledcích otevřených úloh

Proč je to důležité: V prvních ročnících maturity neměl maturant jasno v tom, na kterou z otevřených úloh odpovídal správně a na kterou špatně, protože se dozvěděl jen souhrnný výsledek. Přesnější informace opět umožňují maturantům přesněji posoudit svůj výsledek u maturity a zvážit smysluplnost odvolání.

 • Zřízení portálu, kde jsou zveřejněny výsledky testů na jednotlivých školách

Proč je to důležité: Poprvé v roce 2013 bylo možné sledovat, jaká byla úspěšnost v testech na jednotlivých typech škol a dokonce i na každé škole. Zároveň je důležité, že data zveřejněná na portálu nejsou publikována tak, aby kdokoli mohl na jejich základě zpracovávat žebříčky škol podle maturitních výsledků.

Tyto nástroje pro zkvalitnění maturit zatím chybějí:

 • Zveřejňování výsledků jednotlivých úloh ve srozumitelné podobě čitelné pro laiky

Proč je to důležité: Grafické znázornění výsledků jednotlivých úloh posunuje debatu do věcnější polohy. Můžeme lépe posoudit, zda úloha měla smysl, jak ji maturanti uměli zodpovědět a zda ověřuje dovednosti důležité pro jejich budoucí uplatnění. Cermat tyto výsledky nejdříve zveřejnil v podobě tabulky v PDF, což odporuje zákonu o svobodném přístupu k informacím. Strojově čitelný formát, který umožňuje další zpracování, přidal až po kritice tohoto postupu. Předpokládáme tedy, že zveřejňování výsledků úloh dotáhne Cermat v podzimním termínu k uživatelské dokonalosti.

 • Veřejně přístupné zdůvodnění, proč byla do testu úloha zařazena a co ověřuje

Proč je to důležité: Krátké autorské zdůvodnění, proč byla úloha do testu zařazena a co ověřuje, by opět umožnilo zvěcnit debatu. Obecně je třeba, aby Cermat svá tvrzení o tom, co maturanti umějí a neumějí, dokládal objektivními statistikami a diagramy – nikoli předkládat vlastní interpretace, jejichž správnost nelze ověřit.

 • Pravidelné zveřejňování zdrojových maturitních dat ve strojově čitelné podobě

Proč je to důležité: Maturitní data dostupná pro všechny subjekty, které je chtějí interpretovat, by posílila kvalitu debaty o tom, kam se má státní maturita  v budoucnosti ubírat. Anonymizace zveřejněných maturitních dat musí být provedena tak, aby nedovolila identifikovat výsledky konkrétní školy a žáka, ale zároveň umožnila posoudit například to, jak vyřešili tu či onu konkrétní úlohu gymnazisté a negymnazisté, jak dívky a chlapci a podobně. Již zveřejňované výsledky jednotlivých úloh nedovolují například zjišťovat, ve kterých dalších úlohách uspěli žáci, kteří uspěli třeba v úloze č. 10.

Tomáš Feřtek,  odborný konzultant EDUin, řekl: „Zvýšení uživatelského komfortu státní maturity za posledních pět let je nesporné. Letos na jaře se podařilo Cermat přesvědčit, aby zveřejnil i data pro jednotlivé úlohy. Doufáme tedy, že po podzimním kole toto už bude samozřejmost a data budou zveřejněna ve formě  diagramů tak, aby to bylo srozumitelné i pro novináře a laiky v oboru. Co zatím chybí, je zdůvodnění zařazení jednotlivých úloh a podobně rezervovaně se ministerstvo i Cermat stavějí ke zveřejňování zdrojových maturitních dat. Proto se chceme těmto zlepšením státní maturity i nadále věnovat.“

Přečtěte si celý článek

Během pětileté existence státních maturit se uživatelský komfort zlepšil jen díky setrvalé pozornosti občanských iniciativ

Praha, 1. července 2016 – I když letos pozornosti dominují především úlohy v maturitních testech a porušení zákona, je dobré připomenout, jakými zásadními změnami z hlediska maturantů a jejich informovanosti o podobě a výsledcích zkoušky prošla státní maturita od svého vzniku. Dokládá to, že bez setrvalé veřejné pozornosti a občanského tlaku je obtížné dosáhnout změn. To je důvod, proč i na podzim a v příštím ročníku maturity je třeba vyžadovat zveřejnění kompletních anonymizovaných maturitních dat a trvat na dodržování školského zákona a souladu testů a maturitních katalogů s rámcovými vzdělávacími programy všech středních škol.

Státní maturity byly poprvé spuštěny v roce 2011. V té době Cermat tajil testy samotné, správné odpovědi na jednotlivé úlohy a samozřejmě veškerá data, která ze státních maturit vzešla. Díky občanským iniciativám došlo postupně k těmto změnám.

Pravidelné zveřejňování testů a klíče správných odpovědí

Hned po prvních maturitách (2011) unikla testová zadání na veřejnost. Cermat podal trestní oznámení na EDUin za jejich publikování, ale policie je odložila a od podzimního termínu maturit jsou testy a klíče správných odpovědí pravidelně publikovány na webu www.novamaturita.cz. Maturantům i pedagogům to umožňuje kvalifikovaněji posoudit výkon u maturit.

Zrušení centrálního hodnocení písemných prací z českého jazyka

Centrální hodnocení písemných prací bylo spuštěno v roce 2012. Pro velkou míru chybovosti je ještě v tom samém roce nový ministr školství Petr Fiala nechal zrušit. Současná ministryně školství prosadila novelu zákona, která předpokládá jeho znovuzavedení v roce 2017.

Ministerstvo školství prohrálo u Nejvyššího správního soudu zásadní při s maturanty

Rozšířený senát NSS vydal v srpnu 2014 sjednocující usnesení, podle něhož je maturant oprávněn bránit se správní žalobou proti rozhodnutí MŠMT o jeho žádosti o přezkoumání výsledku v testu. Soud je v řízení o žalobě povinen přezkoumat toto rozhodnutí v rozsahu uplatněných žalobních bodů, a to i z hlediska věcné správnosti hodnocení testových otázek a úloh.

Zřízení portálu, na němž jsou publikovány maturitní výsledky jednotlivých škol

V roce 2013  byl poprvé spuštěn portál, kde lze dohledat výsledky v jednotlivých testech státní maturity. To umožňuje lépe porozumět tomu, jak si která škola s maturitními testy poradí. Za jednu z výhod současné státní maturity lze považovat, že všichni zúčastnění aktéři vzdělávací debaty publikování žebříčků škol podle výsledků u maturit odmítají a Cermat před takovými pokusy explicitně varuje.

Částečné zveřejnění výsledku jednotlivých maturitních úloh

Na základě tlaku iniciativy Maturitní data – odtajněno Cermat na jaře 2016 poprvé zveřejnil výsledky jednotlivých úloh. To umožňuje lépe posoudit účelnost úloh a jejich podíl na propadovosti maturantů. Přesto je třeba dále usilovat o to, aby byla automaticky zveřejňována zdrojová maturitní data anonymizovaná jen do té míry, aby neumožňovala identifikaci jednotlivých maturantů a škol.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Již mnohem déle než pět let se vede debata stále o tomtéž. Jaký smysl vlastně jednotná státní maturita má? Lze ji vůbec pojmout tak, aby nepoškozovala žáky a neomezovala pluralitu vzdělávání na středních školách? I když si veřejnost vyvzdorovala větší uživatelský komfort, stále se nedaří dosáhnout toho, aby Cermat a Ministerstvo školství dodržovaly zákon a pravidla, která samy nastavily. Kdykoli se objeví problém, zaujmou pozici mrtvého brouka. Obětmi jsou ale živí lidé a jejich studijní a pracovní kariéry. Pro věcnou debatu o kvalitě maturity jsme letos udělali opravdu hodně. Analytické materiály, na které odkazujeme, jsou toho důkazem. Copak si veřejnost už opravdu zvykla na to, že oficiální instituce nepostupují stejně konstruktivně a věcně? Smířila se již s naprostým nedostatkem jejich vstřícnosti a s tím, že „vrchnost“ neudělá po dobrém vůbec nic? Co je to za službu občanům, když si její elementární náležitosti musejí vynutit nebo dokonce vysoudit?“

Přečtěte si celý článek

Pokud Ministerstvo školství nezohlední argumenty o porušování zákona v maturitních testech, zbývá maturantům už jen možnost obrátit se na soud.

Praha, 28. června 2016 – Iniciativa Maturitní data – odtajněno vyzvala postupně ředitele Cermatu Jiřího Zíku a ministryni školství Kateřinu Valachovou, aby se vyjádřili k argumentům dokládajícím, že maturitní testy zkoušejí některé znalosti a dovednosti, které školy podle rámcových vzdělávacích programů vyučovat nemusejí. Ministryně se k problému zatím oficiálně nevyjádřila, ale jak Cermat, tak Ministerstvo školství toto tvrzení odmítají. Nová podrobná analýza dokládá, že k porušení zákona opravdu došlo.

Hlavním argumentem ředitele Cermatu Jiřího Zíky je, že některé požadované znalosti nejsou součástí RVP, ale jsou obsaženy v maturitním katalogu, který školy znaly s dostatečným předstihem. Podle Zíky tedy mohly a měly toto učivo do výuky zařadit.

Ministerstvo školství zase ve svém vyjádření pro ČTK uvedlo, že tyto znalosti možná v RVP ne vždy jsou, ale lze si je „logicky vyvodit“.

Autoři materiálu tuto argumentaci obou institucí odmítají a vysvětlují, proč je chybná. Dokládají to jednak srovnáním několika paragrafů školského zákona, z nichž je zřejmé, že obsah RVP je závazný i pro hodnocení výsledků vzdělávání. Není tedy možné, aby maturitní katalog, jehož podobu zákon také definuje, rozšiřoval testovatelné učivo nad průnik (společnou část) RVP pro gymnázia a RVP pro SOŠ.

Podobně na konkrétních příkladech ilustrují, že teze o „logickém vyvozování“ je nesmyslná a nepřijatelná, protože by nastolila stav naprosté právní nejistoty pro maturanty. Právě proto je třeba vycházet z toho, co říká školský zákon: rozsah znalostí a dovedností, které škola musí obsáhnout, určují RVP. Když to budou tvůrci maturitních katalogů a testů respektovat, pak se žák u závěrečné zkoušky nesetká s látkou, kterou jeho škola nemusela vyučovat.

Tento názor podporuje i Česká středoškolská unie, která se obrací na ministryni školství Kateřinu Valachovou se svou vlastní výzvou.

Celý analytický materiál reagující na argumentaci MŠMT najdete ZDE.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Maturanti, kteří se odvolali, cítí se podobou testů poškozeni a ministerstvo jim nevyhovělo, by se měli obrátit na soud. Cermat a ministerstvo nepředložily uspokojivé protiargumenty a zdá se, že svou rétorikou chtějí maturanty od takového kroku odradit. Soud bude v probíhajícím sporu o porušení zákona nezávislou instancí – na rozdíl od Cermatu i ministerstva. A precedentní případy, kdy ministerstvo trvalo na svém, ale maturanti svůj spor pravomocně vyhráli, mají svůj původ už v prvním ročníku státní maturity v roce 2011.“

Přečtěte si celý článek

Publikujeme vyjádření Oldřicha Botlíka a Ondřeje Hausenblase k problematice letošních maturitních testů a jejich spravedlivosti. Celou analýzu včetně příkladů dokládajících porušení školského zákona si můžete stáhnout ZDE.

Vysvětlující text je určen především těm čtenářům, kteří podobně jako jeho autoři nechtějí, aby společná část maturitní zkoušky ohrožovala porušováním pravidel mladé lidi na samém začátku dospělosti. Vady maturitních testů i státního pojetí ostatních částí maturity mohou zhatit studijní nebo pracovní kariéru mladých lidí, pokřivit jejich postoj ke vzdělání a zmařit jejich důvěru ve státní instituce. Nechceme také, aby byly ve veřejné debatě nadále tolerovány argumenty, jimiž organizátoři společné části maturity ignorují celistvost zákonného pořádku nebo se snaží vyhnout odborné zodpovědnosti za nekvalitně odvedenou práci. Věříme spolu se soudným čtenářem, že jsou pryč časy, kdy při kácení lesa směly létat třísky. I zdánlivě drobné vady v závažné zkoušce mohou maturanta zmást a zhoršit jeho výkon nejen ve vadné úloze, ale v celém testu.

Nepřeme se o to, jak špatné nebo dobré je dnešní vzdělávání, neupíráme učitelům jejich zásluhy ani nehájíme lenivé žáky. O to nyní nejde. To vše se dá správně posuzovat jen tehdy, když jsou podmínky a nástroje, kterými stav zjišťujeme, spolehlivé a odborně na výši. Když jsou spravedlivé a když má veřejnost k dispozici také podrobné informace o tom, co bylo s jejich pomocí zjištěno. Tedy anonymizovaná prvotní maturitní data.

Aby si čtenář mohl utvořit vlastní názor na výtky i obhajoby týkající se zákonnosti určitých testových úloh, měl by číst příslušné oficiální dokumenty i náš krátký rozbor trpělivě a pozorně. Jsme přesvědčeni, že veřejnost nemá státním institucím „promíjet“ bezohlednost vůči žákům, neodbornost ani nedbalost. A především nemá slepě důvěřovat tomu, co instituce o své práci samy tvrdí a jak si samy pochvalují její kvality.

Neváháme proto ukazovat a dokládat i malé pramínky, které se ve státní maturitě stále zjevněji stékají do křivolakého a nebezpečného proudu. Už více než deset let poukazujeme na to, že onen proud vychází z mylné mocenské nebo manažerské představy o tom, že je možné a potřebné jednotně a detailně regulovat shora studium velmi rozmanitých skupin mládeže. Tvrdíme, že vzdělávání i vzdělanosti uškodí, když se při zkoušce stávají z pouhých dílčích nástrojů vzdělávání jeho hlavní cíle. Stávají se jimi jenom proto, že ministerstvo kdysi zvolilo naprosto nevhodný a dávno překonaný způsob, jak podporovat a ověřovat kvalitu vzdělávání. Za škodlivý považujeme způsob, kterým Cermat místo (možná) méně přesného ověření zásadních dovedností a vědomostí žáků zjišťuje s přesností na setinu procent míru zvládnutí leckdy okrajových postupů a znalostí.

Školy, učitelé, žáci i jejich rodiče si totiž z takzvané státní maturity odnášejí naprosto nesprávnou informaci o tom, co je ve vzdělávání opravdu důležité a jak o ně pečovat.

 

V Praze dne 26. června 2016

Oldřich Botlík
Ondřej Hausenblas

Přečtěte si celý článek

Ředitel Cermatu nedokázal vysvětlit rozpor mezi maturitními testy a rámcovými vzdělávacími programy. Je na místě se zeptat ministryně Valachové, zda to akceptuje.

Praha, 23. června 2016 – Iniciativa Maturitní data – odtajněno vyzvala Jiřího Zíku, aby vyvrátil její tvrzení, že maturitní testy porušily zákon, protože zkoušely žáky z učiva, které nemuseli probírat. Zíka měl označit ty pasáže rámcových vzdělávacích programů pro SOŠ i pro gymnázia, které ukládají školám vyučovat sporné učivo. Ředitel Cermatu namísto toho nechtěně přiznal, že zákon porušily i maturitní katalogy požadavků. Iniciativa tedy žádá o vysvětlení ministryni školství, právničku Kateřinu Valachovou.

Ředitel Cermatu Jiří Zíka, který odpovídá za přípravu maturitních testů, nevyvrátil tvrzení odborníků, že maturitní testy z matematiky a z českého jazyka a literatury porušily školský zákon. V textu na stránkách Cermatu pouze tvrdí, že přítomnost sporného učiva v testu umožňují katalogy požadavků. Ani katalogy požadavků ovšem podle školského zákona nesmějí předepisovat nic, co není současně v RVP G a RVP SOŠ. J. Zíka tím tedy nechtěně potvrdil, že zákon porušily rovněž katalogy maturitních požadavků pro oba předměty, které podle školského zákona připravuje Cermat a schvaluje MŠMT.

Přesto J. Zíka, J. Kubát a J. Kostečka oznámili dne 19. 5. 2016 na tiskové konferenci MŠMT za přítomnosti ministryně, že maturitní testy M a ČJL jsou v naprostém pořádku. Totéž potvrdily rovněž validační komise Cermatu a Nezávislá odborná komise Ministerstva školství.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Ministryně Kateřina Valachová jako právnička a politička by měla jasně pojmenovat svůj postoj k tomuto řetězci závažných odborných pochybení a lidských selhání osob podílejících se na zajištění společné části maturitní zkoušky. Věřím, že ministryně se v této záležitosti jasně postaví na stranu spravedlnosti a maturantů.“

Přečtěte si celý článek

Iniciativa Maturitní data – odtajněno vyzývá ředitele Cermat Jiřího Zíku, aby jasně uvedl, kde jsou v rámcových vzdělávacích programech logaritmické rovnice a korektorské dovednosti.

Praha, 17. června 2016 – Ředitel Cermatu se ohradil proti tvrzení, že státní maturita porušuje zákon, a obvinil zakladatele iniciativy Oldřicha Botlíka z účelové manipulace a matení veřejnosti. Celá věc je poměrně jednoduchá. Stačí, když Jiří Zíka veřejně označí ty pasáže rámcových vzdělávacích programů, které všem školám ukládají učit maturanty látku z uvedených úloh v maturitních testech. Taková věcná odpověď by zároveň pomohla udržet debatu o maturitě v konstruktivní rovině.

V analytickém materiálu zveřejněném 14. 6. 2016 konstatovalo sedm odborníků, že maturitní testy z matematiky a z českého jazyka a literatury porušily zákon. Obsahovaly totiž úlohy ověřující něco, co chybí nejméně v jednom rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro maturanty. V testu M to byla úloha 15 (logaritmické rovnice), v testu ČJL úlohy 1, 8, 11, 16, 17, 24 a 32 (korektorské dovednosti).

Za přípravu obou testů odpovídá Jiří Zíka, ředitel Cermatu. Chce-li tvrzení odborníků vyvrátit, musí předložit pasáže v rámcových vzdělávacích programech, které požadují řešení logaritmické rovnice a zvládnutí korektorských dovedností.

Vyzýváme tedy ředitele Cermatu, aby veřejnosti dokázal svá tvrzení a označil ty části rámcových vzdělávacích programů, o něž opírá legitimnost uvedených úloh testů státní maturity. Jde o pasáže v OBOU programech, tedy jak v RVP pro gymnázia, tak v RVP pro střední odborné školy.

Analytický materiál ve formátu PDF najdete ZDE. V příloze tiskové zprávy najdete RVP pro gymnázia a střední školy. Příslušné pasáže: RVP GČeský jazyk a literatura str. 12–16, Matematika str. 21–25. RVP SOŠČeský jazyk str. 14–16, Literární výchova str. 38–39, Matematika str. 35–37. Všeobecně vzdělávací část je ve všech RVP pro maturitní obory středních odborných škol identická.

Tomáš Feřtek,  odborný konzultant EDUin, řekl: „Je snad samozřejmé, že pokud stát po školách a maturantech něco požaduje, musí dodržovat zákony a pravidla, která sám stanovil. Zástupcům iniciativy i autorům analytického materiálu připadá rozpor mezi rámcovými programy a maturitními katalogy a testy zjevný. Pokud Jiří Zíka říká, že tvrzení o porušení zákona u státních maturit je matením veřejnosti, bylo by dobré, kdyby to také dokázal. Protože bez toho nejsou slova o účelové manipulaci argumentem, ale právě jen pomluvou.“

Přečtěte si celý článek

Srovnání maturitních testů, rámcových vzdělávacích programů středních škol a maturitních katalogů ukázalo závažné chyby a porušení zákona.

Praha, 10. června 2016 – Sedm pedagogů a odborníků z oblasti vzdělávání zpracovalo analytický materiál, který vysvětluje, v čem státní maturita a její testy porušují zákon a poškozují žáky středních škol i výuku. Ve svém prohlášení konstatují, že je nepřijatelné, aby na neschopnost státu sladit jednotlivé vzdělávací dokumenty dopláceli maturanti.

Podle analýzy maturitních testů porušuje současná podoba státní maturity zákon. Maturitní data, která se letos podařilo získat na Ministerstvu školství, potvrzují závažné důsledky těchto pochybení pro žáky. Příčinou je nesoulad mezi jednotlivými dokumenty upravujícími požadavky na výuku a ke státní maturitě.

Srovnání maturitních katalogů s rámcovými vzdělávacími programy (RVP) středních škol uká­zala, že například logaritmická rovnice je součástí učiva v RVP pro gymnázia, ale nikoli v RVP odborných škol. Zařazením úlohy, v níž bylo třeba vyřešit logaritmickou rovnici, do maturitního testu zjevně došlo k porušení zákona a k poškození velkého množství maturantů. Zároveň vyšel najevo nesoulad mezi katalogy a rámcovými vzdělávacími programy.
Katalog v některých případech umožňuje ověřovat něco, co se na školách vyučovat nemusí – sám však není dokumentem, který by to mohl školám uložit.

Signatáři kromě upozornění na pochybení a porušování zákona vysvětlují, jaké nežádoucí dopady na výuku ve školách a na výsledky vzdělávání takto pojatá maturita má a jaká jsou možná řešení.

Celý text dokumentu najdete ve formátu PDF ZDE.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Některá pochybení, která vyplavala na povrch, jsou překvapivá především proto, že nevyšla najevo ani při přípravě testů, ani při následných schvalovacích procedurách. Je však nepřijatelné, aby maturanti dopláceli na neschopnost státních úřadů dodržovat zákony. Navíc ve chvíli, kdy se většina z nich poprvé setkává se státem jako s někým, kdo ovlivňuje jejich život.

Přečtěte si celý článek

Vysvětlujeme důvody, proč EDUin podporuje iniciativu Maturitní data – odtajněno, a upřesňujeme, jakými pravidly by se mělo zveřejňování maturitních dat řídit.

Praha, 7. června 2016 – Hlavním důvodem pro rutinní zveřejňování zdrojových maturitních dat je zásadní přínos pro debatu o tom, jak má vypadat státní maturita. Debata je rázem zasvěcenější a věcnější. Data rovněž usnadňují veřejnou kontrolu nad složením maturitních testů a tím, co ověřují.  A konečně, umožňují posoudit, nakolik státní maturita odpovídá platným předpisům a nediskriminuje některé skupiny maturantů. Předpokládáme, že v těchto bodech se snadno shodnou i ti, kteří si další vývoj vzdělávacího systému v České republice představují rozdílně.

Na základě zkušeností iniciativy Maturitní data – odtajněno jsme připravili tři doporučení, jak by měla být již od podzimu tohoto roku zveřejňována data ze státních maturit.

 1. Zveřejnit výsledky jednotlivých úloh ve srozumitelné podobě čitelné pro laiky.

Zdůvodnění: Grafické znázornění výsledků jednotlivých úloh, které minulý týden představili zástupci iniciativy, je užitečnou pomůckou, jež posunula debatu o jednotlivých úlohách do věcnější polohy. Můžeme lépe posoudit, zda úloha měla smysl, jak ji maturanti uměli vyřešit a zda ověřuje dovednosti důležité pro jejich občanský život i budoucí profesní uplatnění. Mělo by se tedy stát samozřejmostí, že v této podobě bude Cermat pravidelně zveřejňovat výsledky všech úloh, podobně jako se stalo normou zveřejňování zadání a celkových výsledků maturitních testů.

 1. U každé testové úlohy odůvodnit, proč byla do testu zařazena a co ověřuje.

Zdůvodnění: Samozřejmou součástí výsledků maturit by se mělo stát i krátké autorské zdůvodnění, proč byla úloha do testu zařazena a co ověřuje. Stejně tak je nutné požadovat, aby zástupci Cermatu přestali používat neurčitá tvrzení typu „učni neumějí napsat větu“. Cermat má neomezený přístup ke všem maturitním datům a musí svá tvrzení o dovednostech maturantů dokládat statistikami a diagramy – nikoli předkládat vlastní interpretace, jejichž správnost nemůže veřejnost ověřit.

 1. Zveřejnit zdrojová maturitní data ve strojově čitelné podobě.

Zdůvodnění: Je třeba zahájit debatu o míře anonymizace maturitních dat určených ke zveřejnění, aby nedovolila identifikovat výsledky konkrétní školy a žáka, ale zároveň umožnila posoudit například to, jak vyřešili tu či onu konkrétní úlohu z češtiny gymnazisté a negymnazisté, jak dívky a chlapci, jak ti, kteří si vybrali jako další předmět cizí jazyk či matematiku. Tato data pak mají být zveřejněna ve strojově zpracovatelné podobě, aby je mohl využít k argumentaci ve veřejné debatě jakýkoli subjekt. Považujeme ale za rozumné, aby vědecké a výzkumné instituce měly možnost vyjednat si s Ministerstvem školství přístup k maturitním datům v méně anonymizované podobě, pokud to považují za nutné pro své výzkumné účely.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Považujeme za nutné reagovat na tvrzení ředitele Cermatu Jiřího Zíky, který v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že maturitní data chtějí získat jen komerční konkurenti Cermatu. Naopak se domníváme, že jde jednoznačně o veřejný zájem, jehož oprávněnost ostatně MŠMT přiznalo právě zveřejněním výsledků jednotlivých úloh. Iniciativu Maturitní data – odtajněno jsme podporovali a podporujeme především proto, že zveřejnění dat prokazatelně zvěcnilo debatu nejen o maturitě samotné, ale i o tom, co žáci umějí a neumějí a k čemu má jejich vzdělávání směřovat. Proto nabízíme k veřejné debatě pravidla, jak by měla být už letos na podzim maturitní data zveřejňována.“

Přečtěte si celý článek