Tiskovky označeny tagem ‘Dokumenty’

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo Metodiku řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin (v kontextu problematiky osob se zdravotním postižením).

Přečtěte si celý článek

Dne 24. července 2017 projednala vláda materiál s názvem „Průběžná informace o plnění úkolu připravit a vládě předložit návrh státní podpory rozvoje firemního dárcovství“.

Přečtěte si celý článek

Dne 24. července vláda ČR projednala Zprávu o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin .

Přečtěte si celý článek

Dne 24. července 2017 vzala vláda na vědomí Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2016 (usnesením vlády ze dne 24. července 2017, čj. 785/17).

Přečtěte si celý článek

Od středy 29. 3. do pátku 31. března 2017 se v Kašperských Horách na Šumavě konalo společné pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti, styčných důstojníků Policie ČR pro menšiny a krajských manažerů prevence kriminality.

Přečtěte si celý článek

V pátek 17. února 2017 se od 12.30 v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, konalo první letošní jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Jednalo se o první zasedání Rady, které z titulu jejího předsedy řídil ministr Jan Chvojka.

Přečtěte si celý článek

Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (Podnět k uplatňování Strategie „+1“)

Přečtěte si celý článek

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2015 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 8. června 2016.

Přečtěte si celý článek

Doporučená struktura pro prezenta resortů na Radě vlády pro rovnost žen a mužů schálená Výborem pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů dne 10. května 2016

Přečtěte si celý článek

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2015.

Přečtěte si celý článek

Standard byl vytvořen za účelem poskytnutí minimálního standardu pro realizaci jednoho z nástrojů gender
mainstreamingu – genderového auditu. Cílem Standardu je poskytnout jednotný výklad
tohoto nástroje, ale také sjednotit dosavadní odlišné postupy při realizaci genderových
auditů, a to definováním minimálních kritérií nezbytných pro naplnění tohoto Standardu.

Přečtěte si celý článek

Standard byl vytvořen za účelem poskytnutí minimálního standardu pro realizaci jednoho z nástrojů gender
mainstreamingu – genderového auditu. Cílem Standardu je poskytnout jednotný výklad
tohoto nástroje, ale také sjednotit dosavadní odlišné postupy při realizaci genderových
auditů, a to definováním minimálních kritérií nezbytných pro naplnění tohoto Standardu.

Přečtěte si celý článek

Standard byl vytvořen za účelem poskytnutí minimálního standardu pro realizaci jednoho z nástrojů gender
mainstreamingu – genderového auditu. Cílem Standardu je poskytnout jednotný výklad
tohoto nástroje, ale také sjednotit dosavadní odlišné postupy při realizaci genderových
auditů, a to definováním minimálních kritérií nezbytných pro naplnění tohoto Standardu.

Přečtěte si celý článek

Vláda ČR vzala metodiku na vědomí usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 542 a doporučila její využívání ve všech koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají dopad na fyzické osoby.

Přečtěte si celý článek

Vláda ČR schválila dne 20. listopadu 2015 „Odpovědi na předběžné otázky k 6. periodické zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen“.

Přečtěte si celý článek

Vláda vzala Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2014 na vědomí usnesením vlády ze dne 26. října 2015 č. 874 (čj.1289/2015).

Přečtěte si celý článek

Vláda projednala na svém zasedání 8. července Zprávu o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2014 a Celkové zhodnocení plnění tohoto Národního plánu.

Přečtěte si celý článek

Předložena vládě dne 15. června 2015, jako 7. bod části "pro informaci" (čj. 691/15).

Přečtěte si celý článek

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2014.

Přečtěte si celý článek

V pondělí 25. června 2015 vláda České republiky projednala a usnesením č. 385 schválila nový Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020.

Přečtěte si celý článek