Tiskovky označeny tagem ‘Dokumenty’

Od středy 29. 3. do pátku 31. března 2017 se v Kašperských Horách na Šumavě konalo společné pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti, styčných důstojníků Policie ČR pro menšiny a krajských manažerů prevence kriminality.

Přečtěte si celý článek

V pátek 17. února 2017 se od 12.30 v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, konalo první letošní jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Jednalo se o první zasedání Rady, které z titulu jejího předsedy řídil ministr Jan Chvojka.

Přečtěte si celý článek

Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (Podnět k uplatňování Strategie „+1“)

Přečtěte si celý článek

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2015 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 8. června 2016.

Přečtěte si celý článek

Doporučená struktura pro prezenta resortů na Radě vlády pro rovnost žen a mužů schálená Výborem pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů dne 10. května 2016

Přečtěte si celý článek

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2015.

Přečtěte si celý článek

Standard byl vytvořen za účelem poskytnutí minimálního standardu pro realizaci jednoho z nástrojů gender
mainstreamingu – genderového auditu. Cílem Standardu je poskytnout jednotný výklad
tohoto nástroje, ale také sjednotit dosavadní odlišné postupy při realizaci genderových
auditů, a to definováním minimálních kritérií nezbytných pro naplnění tohoto Standardu.

Přečtěte si celý článek

Standard byl vytvořen za účelem poskytnutí minimálního standardu pro realizaci jednoho z nástrojů gender
mainstreamingu – genderového auditu. Cílem Standardu je poskytnout jednotný výklad
tohoto nástroje, ale také sjednotit dosavadní odlišné postupy při realizaci genderových
auditů, a to definováním minimálních kritérií nezbytných pro naplnění tohoto Standardu.

Přečtěte si celý článek

Standard byl vytvořen za účelem poskytnutí minimálního standardu pro realizaci jednoho z nástrojů gender
mainstreamingu – genderového auditu. Cílem Standardu je poskytnout jednotný výklad
tohoto nástroje, ale také sjednotit dosavadní odlišné postupy při realizaci genderových
auditů, a to definováním minimálních kritérií nezbytných pro naplnění tohoto Standardu.

Přečtěte si celý článek

Vláda ČR vzala metodiku na vědomí usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 542 a doporučila její využívání ve všech koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají dopad na fyzické osoby.

Přečtěte si celý článek

Vláda ČR schválila dne 20. listopadu 2015 „Odpovědi na předběžné otázky k 6. periodické zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen“.

Přečtěte si celý článek

Vláda vzala Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2014 na vědomí usnesením vlády ze dne 26. října 2015 č. 874 (čj.1289/2015).

Přečtěte si celý článek

Vláda projednala na svém zasedání 8. července Zprávu o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2014 a Celkové zhodnocení plnění tohoto Národního plánu.

Přečtěte si celý článek

Předložena vládě dne 15. června 2015, jako 7. bod části "pro informaci" (čj. 691/15).

Přečtěte si celý článek

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2014.

Přečtěte si celý článek

V pondělí 25. června 2015 vláda České republiky projednala a usnesením č. 385 schválila nový Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020.

Přečtěte si celý článek

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2014 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 25. května 2015.

Přečtěte si celý článek

Usnesením vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126 byl schválen Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018.

Přečtěte si celý článek

Dílčí studie k připravované Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020

Přečtěte si celý článek

Kabinet na svém jednání dne 24. listopadu 2014 schválil Zprávu o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014.

Přečtěte si celý článek