Tiskovky označeny tagem ‘Dokumenty’

Vláda schválila na svém zasedání 8. července 2019 Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2018.

Přečtěte si celý článek

Ministerstvo vnitra využilo ověřených evropských přístupů a zpracovalo metodiku Easy to read.

Přečtěte si celý článek

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2018. Předkládána je na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 175, které ukládá zpracovat výroční zprávu o činnosti poradního orgánu za uplynulý rok.

Přečtěte si celý článek

Zprávu o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin projednala vláda na svém zasedání dne 4. února 2019.

Přečtěte si celý článek

Plán legislativních prací vlády na rok 2019 byl schválen usnesením č. 830 ze dne 12. prosince 2018.

Přečtěte si celý článek

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo Metodiku řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin (v kontextu problematiky osob se zdravotním postižením).

Přečtěte si celý článek

Dne 24. července 2017 projednala vláda materiál s názvem „Průběžná informace o plnění úkolu připravit a vládě předložit návrh státní podpory rozvoje firemního dárcovství“.

Přečtěte si celý článek

Dne 24. července vláda ČR projednala Zprávu o postupu prací na řešení problémů popsaných v Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin .

Přečtěte si celý článek

Dne 24. července 2017 vzala vláda na vědomí Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2016 (usnesením vlády ze dne 24. července 2017, čj. 785/17).

Přečtěte si celý článek

Od středy 29. 3. do pátku 31. března 2017 se v Kašperských Horách na Šumavě konalo společné pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti, styčných důstojníků Policie ČR pro menšiny a krajských manažerů prevence kriminality.

Přečtěte si celý článek

V pátek 17. února 2017 se od 12.30 v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, konalo první letošní jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Jednalo se o první zasedání Rady, které z titulu jejího předsedy řídil ministr Jan Chvojka.

Přečtěte si celý článek

Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (Podnět k uplatňování Strategie „+1“)

Přečtěte si celý článek

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2015 byla vládě předložena pro informaci na její schůzi dne 8. června 2016.

Přečtěte si celý článek

Doporučená struktura pro prezenta resortů na Radě vlády pro rovnost žen a mužů schálená Výborem pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů dne 10. května 2016

Přečtěte si celý článek

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2015.

Přečtěte si celý článek

Standard byl vytvořen za účelem poskytnutí minimálního standardu pro realizaci jednoho z nástrojů gender
mainstreamingu – genderového auditu. Cílem Standardu je poskytnout jednotný výklad
tohoto nástroje, ale také sjednotit dosavadní odlišné postupy při realizaci genderových
auditů, a to definováním minimálních kritérií nezbytných pro naplnění tohoto Standardu.

Přečtěte si celý článek

Standard byl vytvořen za účelem poskytnutí minimálního standardu pro realizaci jednoho z nástrojů gender
mainstreamingu – genderového auditu. Cílem Standardu je poskytnout jednotný výklad
tohoto nástroje, ale také sjednotit dosavadní odlišné postupy při realizaci genderových
auditů, a to definováním minimálních kritérií nezbytných pro naplnění tohoto Standardu.

Přečtěte si celý článek

Standard byl vytvořen za účelem poskytnutí minimálního standardu pro realizaci jednoho z nástrojů gender
mainstreamingu – genderového auditu. Cílem Standardu je poskytnout jednotný výklad
tohoto nástroje, ale také sjednotit dosavadní odlišné postupy při realizaci genderových
auditů, a to definováním minimálních kritérií nezbytných pro naplnění tohoto Standardu.

Přečtěte si celý článek

Vláda ČR vzala metodiku na vědomí usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 542 a doporučila její využívání ve všech koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají dopad na fyzické osoby.

Přečtěte si celý článek

Vláda ČR schválila dne 20. listopadu 2015 „Odpovědi na předběžné otázky k 6. periodické zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen“.

Přečtěte si celý článek