Tiskovky označeny tagem ‘CERMAT’

Praha, 8. prosince – Z výběrového řízení na pozici ředitele Cermatu, organizace zodpovědné za přípravu, administraci a vyhodnocení přijímacích zkoušek na SŠ a společné části maturitních zkoušek, vzešla jako nová ředitelka Michaela Kleňhová. Podle rozhodnutí ministra Stanislava Štecha nahradí současného ředitele Jiřího Zíku v prosinci 2018. Do té doby bude působit v Cermatu v pozici náměstkyně.  Už během tohoto období by ale bylo vhodné, aby Cermat přistoupil k některým důležitým krokům. Přinášíme jejich přehled.

Co by měl udělat Cermat pod novým vedením:

 • Provést obsahovou revizi testů státních maturit a přijímacích zkoušek na SŠ. Z ohlasů veřejnosti a agregovaných výsledků úloh vyplývá, že se v testech opakovaně objevují problematické úlohy, u nichž není jasné, co a proč ověřují (epizeuxis).
 • Zadat autorům úloh, aby předem dodávali popis cílů úlohy a odůvodnění správných odpovědí. Toto zdůvodnění by mělo být po skončení testování veřejně dostupné.
 • Otevřít odbornou diskusi nad pojetím úloh v jednotlivých testech a nad jejich zaměřením. Zveřejnit seznam autorů, kteří se podílejí na přípravě katalogů požadavků k maturitním a přijímacím zkouškám. Stejně tak by měli být známi autoři úloh a sestavovatelé testů.
 • Změnit způsob hodnocení písemných prací z jazykových zkoušek kombinací hodnocení ve škole a nezávislého hodnocení v centru.
 • Zveřejňovat v plném rozsahu jak anonymizovaná data z maturitních a přijímacích zkoušek, tak přehledná a srozumitelná shrnutí pro laiky, včetně informací o řešení jednotlivých úloh.
 • Iniciovat v doporučeních ministerstvu školství analýzu dopadů přijímacích zkoušek a maturit na vzdělávání v ČR.
 • Iniciovat v doporučeních ministerstvu školství potřebné změny v legislativě, které umožní transformovat high – stakes zkoušky do podoby, která pozitivně ovlivní předchozí vzdělávání: od multiple choice testů k hodnocení dlouhodobé činnosti žáků (roční projekt a jeho obhajoba, vypracování písemné maturitní práce většího rozsahu, ověřování práce s informačními zdroji).

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Změna na pozici ředitele Cermat je příležitostí k tomu začít využívat významných zkoušek jako nejsilnějšího nástroje k rychlé transformaci vzdělávání ve školách. Zkoušky nastavují požadavky a podle toho školy přizpůsobují vzdělávání. K tomu je ale nutné v prvé řadě vědět, jaký dopad vlastně dosavadní maturitní a přijímací zkoušky ve vzdělávacím systému způsobují.“

Přečtěte si celý článek

Argument Cermatu, že testy nelze zveřejňovat, protože jsou chráněny autorským zákonem, je mylný. Týká se to jak testů přijímacích zkoušek, tak maturitních testů.

Praha, 22. srpna – Spor Cermatu a Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – odtajněno, zda jsou testová zadání chráněna autorským zákonem, vyřešil posudek, který si objednalo ministerstvo školství od Ministerstva kultury. Ten konstatuje, že testy jsou jako tzv. úřední dílo vyloučeny z ochrany podle autorského zákona. Cermat bude proto muset odstranit ze svých stránek nepravdivé tvrzení o autorskoprávní ochraně a v dalším ročníku přijímacích zkoušek na střední školy nic nebrání tomu, aby byly úlohy zveřejněny vždy hned po vyplnění testů, podobně jako je to už běžné u maturity.

Spor o to, zda test je, či není autorským dílem, vedl Oldřich Botlík s Cermatem od poloviny dubna, kdy na stránkách iniciativy Maturitní data – odtajněno zveřejnil testová zadání prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Podal v té věci i podnět k ministerstvu školství, které si vyžádalo odborný posudek od Ministerstva kultury. Nejde o závazné rozhodnutí, takové by mohl vydat jen soud, ale ministerstvo školství konstatuje, že se tímto stanoviskem bude řídit.

V dopisu ministerstva školství stojí, že s Cermatem bude projednáno, aby i v případě přijímacích zkoušek zajistil „v následujícím období zveřejňování zadání jednotlivých souborů testů bez zbytečného odkladu po jejich zadání uchazečům ve školách v jednotlivých termínech stanovených MŠMT pro jednotnou zkoušku“.

Optimálním řešením by bylo – podobně jako v případě maturitních testů – zveřejnění do 17.00 dne, kdy byl test zadán. Okamžikem, kdy je testové zadání rozdáno žákům v učebně, totiž ztrácí charakter veřejně nepřístupné informace. Originál zadání však nelze žákovi vydat ve škole, kde zkoušku konal – musí zůstat součástí spisu kvůli případným reklamacím (například nečitelná místa). Žák, resp. jeho rodič, má právo do spisu kdykoli nahlížet, a dokonce má právo na pořízení kopie testu – to je však složitá procedura. Proto je důležité, aby testová zadání byla co nejdříve dostupná jak žákům, rodičům i odborné veřejnosti.

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „Z hlediska veřejného zájmu je rozhodující, že Cermatu nesmí být ponechána ani teoretická možnost, aby případným neudělením souhlasu k užití mohl účinně bránit veřejné diskusi o pojetí libovolného testu, testové úlohy či o pojetí a správnosti klíčů správných řešení. Taková diskuse musí být naopak možná počínaje okamžikem, kdy byl test u zkoušky použit.“

Přečtěte si celý článek

Testy k maturitám a přijímacím zkouškám zásadně ovlivňují obsah a zaměření vzdělávání na ZŠ a SŠ. Ředitelem organizace by měl být člověk schopný uvědomit si celkové důsledky, které testy na vzdělávání mají.

Praha, 25. července 2016 – Ministerstvo školství vypsalo výběrové řízení na ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Tato organizace je odpovědná za koncepci, přípravu a vyhodnocení státních maturit a také připravovaných jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Poslední dva ředitelé, Pavel Zelený a jeho dřívější spolupracovník a dnešní ředitel Jiří Zíka, nedokázali zvýšit nedostatečný kredit, který organizace u odborné veřejnosti má.

Tzv. společná část maturitní zkoušky byla připravována průběžně od druhé poloviny 90. let 20. století. Zavedena do systému byla nakonec po několikanásobné změně koncepce i politického zadání v roce 2011. Odhaduje se, že na přípravu koncepce byla vynaložena více než miliarda korun.

V současnosti je povinnou součástí státní maturity zkouška z českého jazyka a zkouška z matematiky, případně z cizího jazyka (dle výběru maturanta). Státní maturita je dlouhodobě kritizována pro svou nákladnost, organizační nedokonalost, chybovost i obsahové zaměření testů a utajování informací. Její současný koncept vznikl za působnosti Pavla Zeleného a jeho dřívějšího spolupracovníka, dnešního ředitele Jiřího Zíky.

Výběrové řízení na ředitele CERMAT je dobrou příležitostí pro obsazení této pozice člověkem s odbornými zkušenostmi, který zároveň vnímá dopady práce jím vedené organizace komplexně a s ohledem na dlouhodobý rozvoj vzdělávání. Zde je přehled několika lidí, kteří takové podmínky splňují:

Martin Chvál – pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při PedF UK, věnuje se oblasti hodnocení výsledků vzdělávání, dříve již jako ředitel CERMAT působil.

Petr Suchomel – manažer České školní inspekce, dlouhodobě se věnuje oblasti hodnocení výsledků vzdělávání.

Jana Straková – pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při PedF UK, připravovala mezinárodní projekty hodnocení výsledků vzdělávání OECD v ČR (PISA, PIAAC atp.).

Jindřich Kitzberger – pracuje jako ředitel společnosti Duhovka, která provozuje síť škol. Někdejší náměstek na MŠMT pro regionální vzdělávání a ředitel ZŠ.

Jana Palečková – působí na Přírodovědecké fakultě UK, během své práce v Ústavu pro informace ve vzdělávání se podílela se na přípravě mezinárodních šetření (PISA).

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: Výběr nového ředitele by mohl tuto organizaci nasměrovat k tomu, aby klíčové zkoušky, které významně ovlivňují předchozí vzdělávání ve školách, sloužily k jeho kultivaci, nikoliv k degradaci. ČR má k dispozici několik odborníků, kteří by tuto důležitou práci mohli dobře vykonávat. Je samozřejmě otázka, zda je to zajímá a zda bude výběrové řízení takového člověka upřednostňovat. Každopádně by se lidé, kteří splňují kvalitativní požadavky, měli o tuto pozici ucházet, její vliv je značný.

Přečtěte si celý článek

Nová iniciativa žádá zveřejnění anonymizovaných dat ze státní maturity. Umožnilo by to přesnější pochopení, v čem studenti chybují, a zkrátilo dohadování o sporných maturitních úlohách.

Praha, 14. dubna 2016 – Dnes byla spuštěna webová stránka iniciativy Odtajnit maturitní data, která žádá Ministerstvo školství, aby se součástí nové maturitní zkoušky stalo i zveřejňování anonymizovaných maturitních dat. EDUin tuto iniciativu podporuje a vnímá její požadavky jako logickou součást trendu otevírání dat získaných za veřejné peníze a obecně sílícího významu otevřených vzdělávacích zdrojů.

Stránky najdete na adrese www.data-mat.cz. Iniciativa žádá kompletní zveřejnění prvotních maturitních dat s vymazanými osobními údaji. Jedině z nich lze získat informace, které přesahují úroveň čísel poskytovaných Cermatem. Ten zatím po skončení maturitní zkoušky zveřejňuje jen souhrnná data o výsledcích celých testů.

Pro zveřejnění dat existují tři hlavní argumenty.

 • „Otevření“ dat umožní maturantům kvalitnější přípravu.
 • Učitelé uvidí výsledky své práce v širších souvislostech.
 • Data existují, nikomu neuškodí a náklady nestojí za řeč.

EDUin se spolu s Českou středoškolskou unií stali prvními podporovateli iniciativy. EDUin vnímá větší otevřenost maturitních dat jako cestu k dalšímu zkvalitňování maturity.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Odtajnit maturitní data, řekl: „Společná část maturitní zkoušky každoročně zásadně ovlivní budoucnost desetitisíců mladých lidí. Když populační ročník „špatně“ odmaturuje třeba z matematiky, jsou toho plná média a hovoří se o úpadku vzdělanosti. Zhoršují se ale studenti, nebo jen Cermat vytvořil těžší test? To zatím bohužel ověřit nelze, a proto chceme změnit způsob, jakým nás stát o výsledcích zkoušky informuje.“

Přečtěte si celý článek

Informace má Cermat zpracované, jejich anonymizace by trvala několik minut.

Praha, 23. června 2015Po letech fungování státních maturit přetrvává výrazný nedostatek v poskytování informací o jejich výsledcích. Cermat, ministerstvem školství přímo řízená organizace, která státní maturity připravuje a vyhodnocuje, na svém webu zveřejňuje pouze agregované (souhrnné) informace, které neumožňují pokročilejší analýzu testů, ověření jejich náročnosti ani rozvoj v oblasti výuky. Stát přitom disponuje zpracovanými informacemi a jejich uvedení do stavu, v němž mohou být zveřejněny tak, aby nebylo porušeno právo na ochranu osobních údajů, je technicky triviální a trvalo by jen několik minut.

V současnosti jsou na webu Cermat dostupné agregované výsledky maturitní zkoušky za roky 2013 a 2014. Agregované výsledky jsou přitom zveřejňovány s velkým časovým odstupem od hlavního (jarního) kola maturit, tedy až po kole podzimním. Rozdělení výsledků podle kol a jejich zveřejnění v návaznosti na jejich konání by nemělo nic bránit.

Dostupné výsledky by však mohly být mnohem přesnější. Mohly by obsahovat jednak informace o jednotlivých žácích z konkrétních škol, a to za každou maturitní zkoušku, kterou absolvují. Identitu žáků a škol je možné zaměnit za číselný nebo jiný kód, jehož klíč bude mít k dispozici pouze Cermat, aby nedocházelo ke zneužití osobních dat a také proto, aby nebylo možné sestavovat žebříčky škol dle úspěšnosti. Jejich výpověď je bez znalosti mnoha dalších podrobností o škole a jejích žácích silně zavádějící.

U každého žáka by zároveň mohla být zveřejněna informace o jeho odpovědích v jednotlivých úlohách každého testu, který absolvoval. Takové informace by bylo možné využít k přesnější analýze výsledků maturitních testů, k případnému odhalení problémových úloh, a to jak z hlediska jejich možné závadné konstrukce, tak z hlediska dalšího rozvoje výuky na školách. Každý rok se také diskutuje o tom, zda maturitní test z matematiky není náročnější než ostatní testy. Při hledání odpovědi by jistě pomohlo vědět, jak byli v testu Český jazyk úspěšní ti maturanti, kteří si vybrali jako druhý předmět matematiku, a jak v něm byli úspěšní ostatní, kteří si jako druhý předmět vybrali cizí jazyk. To se však z údajů na webu Cermatu zjistit nedá.

Stát v současnosti disponuje potřebnými daty a jejich anonymizace je technicky i časově nenáročná. Důvod, proč podrobnější informace nejsou zveřejňovány, není znám. Oldřich Botlík ze společnosti Kalibro připravil konkrétní návod opatřený příklady, podle kterého lze jednoduše transparentnost informací o maturitách podstatně zvýšit. Návod najdete ZDE.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Utajování informací o maturitních zkouškách dlouhodobě snižuje jejich důvěryhodnost a otevírá možnost jejich širokého zpochybňování, což se také velmi často děje. Paní ministryně Valachová by si mohla připsat velmi snadný, a přitom významný úspěch ve vedení resortu, kdyby tento problém odstranila. Stačí postupovat dle návodu, respektive dát k dispozici data, která už Cermat má.“

 

 

Přečtěte si celý článek

Shrnujeme změny v maturitách a pojmenováváme jejich slabá a silná místa

Praha 12. září – Kromě počtu úspěšných a neúspěšných u podzimního maturitního termínu je dobré si všímat i postupného zvyšování kvality servisu pro studenty. Jestliže ještě v roce 2011 byly testy i po vyplnění „tajné“, studenti dostávali výsledky pozdě a v podobě, která jim neumožňovala se kvalifikovaně odvolat, dnes je okamžité zveřejňování testů a klíčů správných odpovědí už samozřejmé. Známe i složení validačních komisí, které ověřují korektnost úloh. V podzimním termínu maturit přibyly dvě důležité novinky.

V podzimním termínu státních maturit 2013 zprovoznil CERMAT dvě novinky:

Webový portál zpřístupňující výsledky všech maturitních zkoušek.

Proč je to důležité: Zveřejnění co nejkomplexnějších dat umožňuje snížit riziko zjednodušování výsledků maturit na pouhé pořadí nejlepších škol. Právě jejich úplná přístupnost umožní detailněji nahlédnout do výsledků jednotlivých škol a žáků, zároveň ale zvýrazňuje problematičnost snah vyrobit z těchto výsledků žebříčky a TOP 10, které kvalitu školy umí zohlednit jen velmi nepřesně.

Kde je slabé místo: Zatím tabulky neobsahují výsledky žáků, kteří konali zkoušku s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP), tedy obvykle s nějakým hendikepem.  To je jednak zklamání pro tyto žáky, jejich výsledek se do výsledků školy nezapočítává, jednak to v některých případech výrazně zkresluje výsledky školy v jednotlivých zkouškách. Pokud například čtvrtina třídy dělala zkoušku s PUP.

Webový portál si můžete prohlédnout ZDE.

Podrobný výpis výsledku zkoušky včetně bodů za jednotlivé otevřené úlohy:

Proč je to důležité: V jarním maturitním termínu přibyly v testech i otevřené úlohy s postupem (tzv. široce otevřené úlohy) –   otevřené byly od roku 2011, s postupem až od jara 2013. Cermat ale souhrn výsledků všech úloh sděloval studentovi jako jedno číslo. Nebylo tedy možné rozlišit, ve které úloze udělal student chybu či částečnou chybu (nedostane plný počet bodů, ale jen část). CERMAT vyslyšel žádosti odborné a učitelské veřejnosti a posílá každému studentovi podrobný výpis, ze kterého je jasné, která úloha byla uzavřená, která otevřená a jak v ní student uspěl. To zvyšuje informovanost o výsledku zkoušky a umožňuje kvalifikovaněji zvážit, zda má smysl podávat proti výsledku odvolání. (ukázku výpisu najdete pod článkem)

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Cermat zaslouží uznání, že se mu od jarního kola maturit podařilo zlepšit služby a zpětnou vazbu pro studenty. Portál, který umožňuje nahlédnout do maturitních výsledků jednotlivých škol a žáků, i podrobné výpisy výsledků maturitních testů, to jsou významné změny k lepšímu. Přitom u portálu se ještě na jaře mluvilo o tom, že bude zprovozněn až s dalším ročníkem maturit. Doufejme, že se projekt podaří dotáhnout tak, aby poskytoval školám opravdu úplné informace. A bylo by dobré, aby CERMAT veřejnosti vysvětlil, proč zatím nepublikuje výsledky žáků s uzpůsobenými podmínkami.“

 Takto vypadala informace o výsledku maturity z matematiky do letošního jarního termínu.

 

Tento výpis přidává CERMAT od letošního podzimu. Dává studentovi mnohem přesnější představu o tom, jak u zkoušky uspěl a může se tedy případně i kvalifikovaněji odvolat.

Přečtěte si celý článek

Propadlíků v testu z matematiky není desetkrát více, ale jen čtyřikrát více než v testu z češtiny. Na portál s maturitními daty si musíme ještě rok počkat.

Praha 7. června – Údiv veřejnosti nad tím, že u testů společné části státní maturity propadlo desetkrát více studentů z matematiky než češtiny, se zakládá na nepřesných údajích. Ve skutečnosti neúspěšných u testu z češtiny bylo zhruba 1 600, u testu z matematiky 6 400, tedy pouze čtyřikrát více. Jedním z důvodů, proč k tomuto omylu došlo, je obtížná dostupnost přesných údajů z maturitní zkoušky. Portál, který by umožňoval nahlédnout do maturitních dat, nebude zprovozněn letos, ale nejdříve za rok, při jarním kole státních maturit 2014.

V tiskové zprávě Ministerstva školství z 15. května bylo několik matoucích údajů. Zpráva obsahovala procenta neúspěšných u jednotlivých didaktických testů, ale nebylo v ní uvedeno, z jakého základu byla tato procenta spočítána. Tedy co je u každého z nich oněch 100 %. Jediné konkrétní číslo 90,5 tisíce udávalo celkový počet přihlášených maturantů. Na základě přesnějších informací z CERMATu, které nabízíme, je možné udělat si lepší představu o skutečném počtu neúspěšných žáků u maturitních testů.

Počet studentů, kteří vykonali povinnou zkoušku ve společné části státní maturity:

Český jazyk – 80 678 (1, 9 % neúspěšných)

Matematika – 31 187 (20,6 % neúspěšných)

Anglický jazyk – 41 757 (2, 4 % neúspěšných)

Francouzský jazyk – 213 (0 % neúspěšných)

Německý jazyk – 5 458 (7, 7 % neúspěšných)

Ruský jazyk – 1 516 (0, 9 % neúspěšných)

Španělský jazyk – 176 (1, 7 % neúspěšných)

Původní tiskovou zprávu MŠMT najdete ZDE.

Komentář vysvětlující situaci okolo počtu neúspěšných v matematice čtěte ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Novináři při přepisu tiskové zprávy většinou netvrdili, že propadlých z matematiky je desetkrát více, ale ani jejich texty neobsahovaly přesnější informaci, která by umožňovala mít přehled o skutečném množství neúspěšných. Bavit se jen o procentech je v tomto případě ošidné a může to vést k mnohým zkreslením, jak se to ostatně stalo v následné veřejné debatě. Proto je důležité, aby CERMAT zprovoznil portál, který bude přesná čísla nabízet každému zájemci. Výrazně to zvýší kvalitu maturitní debaty.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Starší texty k tématu státních maturit najdete ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

Přečtěte si celý článek

EDUin vítá navržená opatření a připomíná, co by bylo ještě možné zlepšit

Praha 25. března – Opatření spojená s letošní státní maturitou, která dnes představil ředitel CERMAT Jiří Zika, znamenají významný posun v transparentnosti a uživatelském komfortu státní maturity. Připomínáme ale, že je třeba ještě ujasnit, kdo rozhoduje o obtížnosti úloh a z nich sestavených testů, a jakým způsobem se budou řešit úlohy, na jejichž kvalitu budou existovat rozdílné odborné názory.

Tato opatření navržená CERMAT považujeme za výrazný a pozitivní krok:

 • Samostatný portál, který umožní zveřejnění anonymizovaných dat ze státní maturity až na úroveň žáka – velmi důležité pro korektní informovanost o výsledcích škol.
 • Zveřejnění složení validační komise a validační zprávy – zvyšuje transparentnost a důvěryhodnost maturitní zkoušky.
 • Předložení zkušebních testů k debatě ve školách – alespoň částečná možnost debaty o kvalitě testů.

Zbývá ještě dořešit:

 • Kdo a podle jakých parametrů stanovuje náročnost testů – tady potřebujeme jasnou a srozumitelnou informaci. Zatím to není známo.
 • Zda budou zveřejněna zdůvodnění správných odpovědí u všech testů – tady není jasné, zda toto bude či nebude obsahovat validační zpráva.
 • Kdo a jakým způsobem rozhodne ve sporných případech, tedy v případě rozdílných odborných názorů na korektnost některé úlohy – tato informace zatím explicitně nepadla.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Zveřejněná opatření jsou významná a mají šanci zvýšit kredit a uživatelský komfort státní maturity. Především oceňujeme ochotu publikovat anonymizovaná maturitní data až na úroveň žáka. Za podobně důležité považujeme zveřejnění složení validační komise a publikování validační zprávy. Tedy pokud to znamená, že zpráva objasní, proč členové komise považují tu či onu úlohu za korektní či nekorektní. Zbývá ale sdělit veřejnosti, jak budeme řešit případy, kdy se externí odborné posudky a názory validační komise budou lišit. Takové případy se už v minulých dvou ročnících maturity vyskytly. Stejně tak je nutné zveřejnit, kdo a podle jakých parametrů určuje obtížnost jednotlivých testů. To zatím nevíme a právě v tomto směru se v minulém ročníku maturity objevily výrazné problémy v případě těžšího testu z matematiky.“

Kontakty:

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

Přečtěte si celý článek

Už letos hrozí zavalení krajských úřadů a ministerstva žádostmi maturantů

Praha, 21. února 2013 – Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost ministerstva školství, kterou se domáhalo zrušení rozsudku Městského soudu v Praze. Nemají-li být krajské úřady a ministerstvo už v letošním ročníku státní maturity paralyzovány žádostmi maturantů o přezkum, musí se zásadně změnit styl práce CERMATu a její kvalita.

 

Rozsudek uložil ministerstvu, aby se řádně vypořádalo s argumentací maturantky proti jejímu výsledku v didaktickém testu státní maturity z českého jazyka a literatury. Právní výklad NSS, kterým se ztotožnil s výkladem nižších instancí, se stává závazným pro postup ministerstva a rozhodování krajských soudů v obdobných případech.

 

V září roku 2011 pověřilo osm maturantů advokátní kancelář HVH LEGAL, aby jejich jmény podala správní žaloby na ministerstvo školství. Vytýkali mu mj., že se vůbec nezabývalo jejich argumenty, proč považují hodnocení svého výkonu v maturitním testu za chybné. V odpovědi na žádost o přezkum hodnocení jim totiž ministerstvo poslalo jen obecnou informaci, že test Český jazyk a literatura – základní úroveň byl shledán bezchybným, a jejich námitky proti některým úlohám testu jsou tedy bezpředmětné.

 

Zhruba po roce, v srpnu 2012, dal Městský soud v Praze studentům za pravdu. Ministerstvo školství poté podalo proti jednomu rozsudku kasační stížnost, v níž argumentovalo, že jeho obecná zamítavá odpověď byla v souladu se zákonem.

 

Nejvyšší správní soud tuto kasační stížnost svým rozhodnutím ze 17. ledna 2013 zamítl. Výhled budoucích maturantů, že jejich oprávněné námitky musejí být uznány, nesporně podpoří jejich chuť namítat. Pokud jim k tomu CERMAT poskytne důvody také letos, mohou být žádostí o přezkum desetitisíce.

 

Anonymizovaný rozsudek a informace o průběhu řízení je možné získat ZDE.

 

Ondřej Hausenblas, člen Pracovní skupiny MŠMT pro revizi maturitní zkoušky, řekl: „Pan ministr Fiala sdělil, že jeho záměrem je humanizovat a zjednodušit maturitu. Škoda, že čekáním na rozhodnutí o kasační stížnosti jsme ztratili několik měsíců, kdy už jsme mohli jednat o tom, jakým způsobem bude v letošním ročníku maturit posuzována korektnost úloh a vyřizovány studentské žádosti o přezkum. Rozsudek teď říká jasně, že to udělat musíme. Loňskou a předloňskou bezmoc studentů i postoje CERMATu a předchozího vedení ministerstva nepovažuji za nic humánního a vidím, jak zbytečně složité bylo řešení. To maturitám bere prestiž a učitelům zodpovědnost. Věřím, že ministerstvo nyní začne na přípravě důvěryhodného postupu urychleně pracovat.“

Kontakty:

 • Ondřej Hausenblas, vysokoškolský pedagog

e-mail: hausen@ecn.cz , mobil: 777129458

 • Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o. p. s.

e-mail: tomas.fertek@eduin.cz , mobil: 602687016

 

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy k soudním rozhodnutím ZDE a ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

 

Přečtěte si celý článek

Soud nehodnotil korektnost úloh a oprávněnost oponentních posudků, ale způsob, jakým ministerstvo odpovědělo studentům.

Praha 14. října – Městský soud v Praze vypracoval rozsudek k první z žalob, jimiž si stěžovalo osm studentů v září 2011 na způsob, jakým Ministerstvo školství vyřídilo jejich žádosti o přezkum. Soud rozhodl ve prospěch žalobkyně a nařídil ministerstvu, aby se vypořádalo s argumenty, které žalobkyně v žádosti uváděla. Ministerstvo školství proti tomuto rozsudku chce podat kasační stížnost.

Soud nerozhodoval o korektnosti úloh, na které si studenti stěžovali, ale pouze o způsobu, jakým ministerstvo jejich žádosti o přezkum vyřídilo. Odpovědělo totiž všem stejným dopisem a jejich argumenty se nezabývalo. Stejně jako v případě letošní žaloby vůči krajskému úřadu soud rozhodnutí ministerstva zrušil a uložil mu, aby se s námitkami studentky řádně vypořádal.

Rozsudek tedy nezpochybňuje samotné výsledky maturity. K tomu by ale mohlo dojít v případě, že ministerstvo ve chvíli, kdy bude muset odpovědět na oponentní posudky maturitních úloh, shledá jejich námitky jako oprávněné. Tyto posudky kromě jiného konstatovaly, že některé z úloh neodpovídaly katalogu požadavků, nebo měly více než jednu správnou odpověď, případně žádnou.

Rozsudek najdete ZDE.

EDUin požádal o komentář k rozsudku právníka advokátní kanceláře HVH LEGAL, která žalobu podávala, Mgr. Tomáše Němce. Text je doplněn několika otázkami jedné za žalujících, studentky Dany Večerkové:

Mgr. Tomáš Němec: Podstatné je, že soud konstatoval, že postup hodnocení maturitní zkoušky podléhá soudnímu přezkumu. Je to proto, že stát je garantem maturitních zkoušek – proto se jedná o veřejné subjektivní právo studenta na to, aby maturitní zkouška probíhala a byla hodnocena v souladu se zákonem. Z toho plyne také právo studenta, aby se stát (příslušný orgán) řádně vypořádal s žádostí o přezkum a výsledek přezkumu pak řádně zdůvodnil. Přezkum nemůže být samoúčelný a formalistický příslušný orgán se musí vypořádat s námitkami v žádosti o přezkum; nevypořádá-li se s nimi, je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné, a musí tak být zrušeno, k čemuž došlo v konkrétním případě.

Významným prvkem rozhodnutí bylo také konstatování, že na přezkum rozhodnutí o maturitní zkoušce se co do vydání a odůvodnění rozhodnutí aplikuje procesní úprava správního řádu.

Spolu se zrušením rozhodnutí soud věc vrátil MŠMT k dalšímu řízení a uložil mu povinnost obstarat dostatečně odborné podklady pro další rozhodnutí a povinnost své rozhodnutí řádně zdůvodnit.

Otázky Dany Večerkové k právníkovi Mgr. Tomáši Němcovi:

Dává nám tedy soud za pravdu v tom, že ministerstvo porušilo principy dobré správy a že tu chybí nestranný přezkum rozhodnutí?

Soud nám implicitně dává za pravdu v tom, že došlo k porušení principů dobré správy, vedle porušení norem správního řádu a školského zákona. O porušení principu nestrannosti výslovně hovořeno není, ačkoliv jej lze dovozovat. Primárně je však vadou přezkumu nedostatečné odůvodnění.

Proč soud neukládá ministerstvu řešit tuto situaci obecně do budoucna, aby se již neopakovala u jiných maturantů (např. stejný zadavatel, hodnotitel i osoba přezkoumávající výsledek)? Může to vůbec tento soud udělat?

Ne, soud může rozhodnout pouze v individuálně projednávané věci, nemůže ukládat obecné povinnosti.

Bude/Může mít tento rozsudek nějaké důsledky pro příští maturanty?

Vliv na další maturanty může být nepřímý. Rozhodnutí soudu vahou svých argumentů má určitou šanci ovlivnit posouzení jiných obdobných případů, ovšem opět půjde o individuální přezkum a bude záležet na soudu, jakým způsobem rozhodne. Jelikož naše rozhodnutí již není ojedinělé ohledně závěru o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o přezkumu příslušného orgánu, lze očekávat obdobná rozhodnutí i v ostatních případech, avšak vždy bez jakékoli garance.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Hlavní smysl rozsudku je v tom, že ministerstvo bude muset i pro příští ročníky maturity vyřešit, kdo kvalifikovaně rozhodne o korektnosti jednotlivých testových úloh a správnosti kritérií při opravování písemných prací. Z rozsudků je jasné, že příště už nebude možné odpovídat jedním paušálním dopisem a ministerstvo i kraje se budou muset vyrovnat s oponentními posudky a argumenty. Na to však nemají odbornou kapacitu, proto by mohlo ministerstvo přistoupit k ustavení na CERMATu nezávislého orgánu, který by měl autoritu i příslušné pravomoci. Věrohodnosti státní maturity by to prospělo.“

Kontakty:

· Dana Večerková, jedna ze studentek, které podávaly žalobu
e-mail: dana.vecerkova@gmail.com, mobil: 605 045 320

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Anonymizovaný rozsudek ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

 • Zpravodajský šot České televize, který shrnuje problém, shlédněte ZDE.

 • Starší tiskové zprávy o žalobách na státní maturitu najdete ZDE a ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

Přečtěte si celý článek

V hlasování veřejnosti v soutěži OTEVŘENO x ZAVŘENO CERMAT dlouho vedl, teď je na druhém místě. Hlasování končí v úterý 25. září.

Praha 21. záříCentrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), organizátor státních maturit, byl již podruhé nominován na Cenu veřejnosti – kategorie Zavřeno – přístup k informacím. Tuto soutěž organizuje od roku 2003 Otevřená společnost o. p. s. a chce jejím prostřednictvím dosáhnout větší otevřenosti veřejné správy.
 

CERMAT byl nominován už v roce 2010. Jeho letošní „úspěch“ v hlasování veřejnosti je způsoben pravděpodobně zkušeností řady studentů a jejich rodičů, kteří se marně pokoušeli získat po jarním kole maturit od CERMATu podklady pro odvolání proti jejich výsledkům. Největší nevoli způsobila nemožnost získat opravenou písemnou práci, aby mohli studenti posoudit, nakolik bylo hodnocení relevantní. To také způsobilo velké množství odvolání proti výsledkům maturit. CERMAT dlouhodobě odmítá zveřejňovat některé informace související se státními maturitami, a to včetně těch, na které mají žádající subjekty nárok ze zákona.
 

Organizátor soutěže hodnotí postoj CERMATu těmito slovy: Extrémní příklad zlovolnosti a drzého pohrdání zákonem i nadřízeným orgánem (zřizovatelem). CERMAT byl za neposkytnutí stejných informací nominován již za rok 2010. Třicet měsíců po podání žádosti je žadatel stále na začátku.
 

Celé zdůvodnění nominace a stav hlasování najdete ZDE.
 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin a člen komise, řekl: „CERMAT je zvláštním případem státního úřadu, kde se na jedné straně setkáte se vstřícností a rychlou reakcí tiskového oddělení, ale na druhé straně, pokud žádáte o informace, které úřad vydat nechce, buď neodpoví, nebo pošle zcela formální a bezobsažnou odpověď. V případě zmiňovaném v nominaci dokonce CERMAT ignoruje i příkazy své nadřízené organizace – Ministerstva školství. Je to vážný problém, který je třeba do budoucnosti vyřešit. Pokud budou státní maturity pokračovat za účasti CERMATu, musí být stanovena jasná pravidla, jaké informace, kdy a jakým způsobem musí CERMAT zveřejnit. EDUin například považuje za nutné, aby bylo známé složení validační komise, která posuzuje korektnost maturitních úloh a jejíž složení je nyní tajné. Je tedy dobře, že soutěž na nevstřícnost CERMATu upozorňuje.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Soutěž Otevřeno x Zavřeno hodnotí kvalitu poskytování informací občanům zejména z úřadů veřejné a státní správy a dalších povinných subjektů – například subjekty ovládané státem, krajem, nebo obcí, veřejnoprávní instituce a další. Jednotlivé nominace jsou pro tento ročník přijímány za období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012. Více informací o soutěži najdete ZDE.

 • Starší tiskovou zprávu, která upozorňuje na další problémy spojené s CERMATem a státní maturitou, najdete ZDE. Další související text ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

 

Přečtěte si celý článek

I zkušenosti z podzimního kola maturit ukazují, že slabým místem je práce validační komise. Studenti by si měli překontrolovat hodnocení svých prací.

 

Praha 14. září – V testu lehčí matematiky podzimního kola státních maturit se pravděpodobně vyskytuje chybně formulovaná úloha, jejíž existenci validační komise nezachytila. Na EDUin se také obrátila studentka s upozorněním na chybné hodnocení výsledků v jejím testu. Zvláště ti studenti, jejichž bodové hodnocení je na hraně úspěšnosti, by si měli překontrolovat hodnocení a zvážit žádost o přezkum výsledků.

 

Součástí lehčího testu z matematiky byla i tato úloha:

 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Auto vyjíždělo na cestu s polovinou nádrže. Po 100 kilometrech jízdy zbývala ještě třetina nádrže a při příjezdu do cíle jen pětina nádrže. Spotřeba paliva je přímo úměrná ujeté vzdálenosti.

(CERMAT)
max. 2 body

14 Vypočtěte, kolik kilometrů auto ujelo.

 

Podle zveřejněného klíče správných odpovědí je řešením úlohy výpočet 180 km. Při bližším pohledu je ale zřejmé, že v zadání je formulační chyba. Spotřeba má prý být přímo úměrná ujeté vzdálenosti. Jenže autor(ka) úlohy ve skutečnosti nemyslel(a) spotřebu, ale množství spotřebovaného paliva. Spotřeba automobilu je samozřejmě (v tomto zjednodušeném případě) konstantní – znamená průměrné množství paliva spotřebovaného na ujetí 100 km.
Pokud by spotřeba byla přímo úměrná ujeté vzdálenosti, tak by jednak na začátku pohybu byla nulová, což je nesmyslné, jednak by správný výsledek musel být menší než 180 km, jak uvádí Cermat. Taková úloha měla být validační komisí vyřazena. Validační komise ale žádnou z úloh tohoto testu nevyřadila. Tuto chybu nelze považovat za opomenutelnou, protože právě slovní úlohy z matematiky jsou založené na přesných a jednoznačně vyložitelných formulacích.

 

Na EDUin se obrátila studentka se dvěma ukázkami chybného hodnocení úloh. Hodnotitel Cermatu například neuznal její výsledek úlohy č. 5. Studentka uvedla, že řešením je 1/5, podle Cermatu je správný výsledek 0,2. I elementární znalost matematiky stačí k tomu, aby bylo jasné, že jde o totožný výsledek.

 

Je proto důležité, aby studenti opravdu pečlivě prostudovali hodnocení svých testů, protože mohou obsahovat podobné chyby, které rozhodují o jejich úspěchu či neúspěchu u státní maturity.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Je potěšitelné, že Cermat tentokrát rychle zveřejnil testová zadání i klíče správných odpovědí, ale jako velmi problematické se ukazuje, že některé chyby pravděpodobně validační komise neodhalila. Je důležité si uvědomit, že neznáme složení validační komise. Nejedná se o orgán na Cermatu nezávislý, a není tedy fakticky stanovena ani jeho jasná odpovědnost. To dále komplikuje podobné případy, jako je ten, na nějž tentokrát upozorňujeme. Ve skutečnosti neexistuje nestranný kontrolní orgán, který by podle možností dodatečně opravil chyby Cermatu a ručil za správnost vyhodnocení státní maturity. V tomto konkrétním případě by například úlohu vyřadil, případně by jasně odpověděl na otázku, proč vyřazena nebyla, a nesl za takové rozhodnutí odpovědnost. Pokud by pochybil, mělo by být možné se na něj obrátit a vyžadovat nápravu.“

 

Kontakty:

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

 • Testová zadání a klíče správných odpovědí podzimního kola maturit najdete ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na fertek.blog.respekt.cz.

 

Přečtěte si celý článek