Tiskovky označeny tagem ‘CERMAT’

V podkladech pro tiskovou zprávu EDUinu vydanou dne 11. března 2019 s titulkem Analýza propadovosti – Hodnotitelé na školách dosahují stabilnějšího výsledku jsem se dopustil chyby, za kterou se čtenářům ještě jednou omlouvám. Spočívala v tom, že jsem hodnocení písemných prací z češtiny, které žáci psali v roce 2013 jako součást společné části maturitní zkoušky, zahrnul pod centrální hodnocení organizované Cermatem, ačkoli práce byly tehdy hodnoceny na školách. Zdrojová data jsem proto přepočítal. Jaké jsou tedy správné číselné výsledky téže jednoduché analýzy? Budou-li interpretovány stejně jako poprvé, co z původní tiskové zprávy už neplatí? A co naopak platí i nadále?

 1. Počty hodnocení na školách a v Centru se změnily ze 3 a 3 na 4 a 2

Původně stejné počty se tedy změnily na nepoměr, v němž srovnávání přestalo být korektní. U čtyř hodnocení totiž existuje ze zřejmých důvodů více příležitostí, aby maximální výkyv mezi jejich výsledky byl větší než u hodnocení dvou – zde například kvůli třikrát delšímu časovému rozpětí.

 1. Jaké jsou nové hodnoty maximálních výkyvů ve výsledcích hodnocení?

Největší výkyv propadovosti při hodnocení na školách je mezi začátkem a koncem čtyřletého období 2013–2016 a činí 0,86 procentního bodu. Rozdíl mezi oběma hodnotami propadovosti centrálního hodnocení za období 2017–2018 činí 0,50 procentního bodu. Po přepočtu velikosti těchto maximálních výkyvů na průměrný počet 66 693 žáků za sledované období 2013–2018 to znamená maximální výkyv 572 propadlíků při školním hodnocení a maximální výkyv 329 propadlíků při hodnocení centrálním.

 1. Důsledky pro titulek tiskové zprávy

Čistě technicky z toho vyplývá, že informace „Hodnotitelé na školách dosahují stabilnějšího výsledku“ není pravdivá. Korektnější srovnání ovšem bude možné už po letošním jarním kole. Přál bych maturantům, aby naznačený „trend“ meziročního nárůstu propadovosti při centrálním hodnocení nepokračoval. Bude-li však pokračovat, informace „Hodnotitelé na školách dosahují stabilnějšího výsledku“ jako interpretace těchto jednoduchých dat už za dva měsíce zase pravdivá bude. Rozdíl v propadovosti za tři ročníky by totiž činil 1,00 procentního bodu, a byl by tedy větší než maximální výkyv 0,86 procentního bodu zjištěný u čtyř ročníků hodnocení na školách.

 1. Důsledky pro argumentaci, že spory kvůli počtům propadlíků jsou absurdní

Zatímco původní rozdíl mezi počty propadlíků, které odpovídají maximálním výkyvům, činil 587 žáků, nyní činí pouze 243 žáků (572 – 329 = 243). Ukazuje se tedy, že zmíněné spory jsou z tohoto hlediska ještě výrazně absurdnější. Tento hlavní argument tiskové zprávy proto získal na síle.

 1. Tatáž argumentace vyjádřená jinými slovy

Protože jsem z komentářů pod tiskovou zprávou nabyl dojmu, že některým diskutujícím unikla podstata argumentace, dovolím si ji vysvětlit podrobněji.

Pokud je mi známo, neexistují žádné veřejně dostupné informace o dvojím nezávislém hodnocení reprezentativních vzorků písemných prací, které by umožnily korektně srovnat výsledky práce hodnotitelů na školách s výsledky práce centrálních hodnotitelů. Provedení takových hodnocení jsem v minulosti několikrát navrhoval, ale marně. Ukazatele typu „počet propadlíků“, případně „počet podaných odvolání“ jsou totiž jen velmi dílčí (například odvolání může podat každý maturant – důležité je, kolika odvoláním je nakonec vyhověno a z jakých důvodů). Počty propadnuvších prvomaturantů jsou nicméně veřejně dostupné v souvislé časové řadě a – upřímně řečeno – hodně žáků zajímá hlavně to, aby nepropadli.

Na jediné mně známé dvojí hodnocení vzorku písemných prací, jež ovšem pokládám za nekorektní, se odvolávala důvodová zpráva k novele školského zákona, kterou se s účinností od jara 2017 vrátilo hodnocení písemných prací do Centra. Tisková zpráva citovala má slova, jimiž jsem použitý argument označil za zfalšovaný. Odkaz na důvody, které pro to mám, je uveden na konci.  Z dnešního pohledu je pak možné dodat, že argument byl vyvrácen rovněž samotným návratem k centrálnímu hodnocení v roce 2017.

Tisková zpráva srovnávala rozdíl mezi maximálními výkyvy centrálního a školního hodnocení, který se zmenšil a po opravě činí pouhých 242 žáků. Centralisté volají po větším počtu propadlíků, který pokládají za přiměřenější úrovni některých písemných prací, s nimiž se při centrálním hodnocení setkávají. Absurditu sporů mezi centralisty a decentralisty spatřovala tisková zpráva v tom, že ve zdánlivě objektivním maturitním testu z češtiny jde o řádově větší výkyvy. Například v roce 2017 upravily dosud neznámé osoby bodování nejméně pěti uzavřených úloh. Podle tehdejšího ředitele Cermatu neexistují pro bodování úloh žádná pravidla. Cermat přitom zjevně nedodržuje ani zadání ministerstva školství, které požaduje meziročně srovnatelnou náročnost maturitního testu. Lze se o tom snadno přesvědčit v oficiálních analýzách výsledků maturitní zkoušky. Zmíněná úprava vedla ke změně v počtu propadlíků o 4 379 žáků. To je – po přepočtu na stejné počty maturujících žáků – dvacetkrát (!) více, než činí rozdíl ve výkyvech hodnocení písemných prací, o který se přou centralisté s decentralisty.

Za svými slovy citovanými na konci tiskové zprávy EDUinu z 11. března 2019 si proto i nadále stojím.

————————————————————————————————————————

Odůvodnění, proč nebyla oficiální argumentace pro návrat k centrálnímu hodnocení korektní,
naleznete například ZDE.

Tisková zpráva tehdejšího ředitele Cermatu, v níž konstatoval, že pro bodování testových úloh neexistují žádná pravidla, byla zveřejněna ZDE.

Oficiální grafy trendů vývoje výsledků maturitních testů z češtiny jsou na straně 12 analytického materiálu uveřejněného ZDE.

 

Přečtěte si celý článek

Praha, 20. září – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) má od května letošního roku novou ředitelku, veřejnosti ale zatím nepředstavilo žádné organizační změny, které jsou v jeho kompetenci. Do zásadnějších návrhů by se ani pouštět nemělo – jeho role je jen servisní. Změny v podobě maturitní zkoušky by podle ministra školství Roberta Plagy měly být výsledkem veřejné diskuse, odborné i politické. Poukazujeme proto na slabá místa zkoušek, které Cermat připravuje, a nabízíme řešení. Výrazná zlepšení jsou potřeba zejména v komunikaci Cermatu s veřejností po skončení testování.

Přestože sjednocené zkoušky mají vést k vyšší spravedlnosti a rovnému přístupu v ověřování znalostí, v oblastech, které níže popisujeme, Cermat dlouhodobě pracuje proti zájmům žáků, jejich učitelů i veřejnosti. Je zásadní, aby byly přijaty kroky, které zvýší informovanost a transparentnost procesů u zkoušek, na jejichž výsledcích závisí vzdělávací i karierní cesty českých žáků.

 • Chybějící řešení úloh s komentářem. Klíč správných řešení ke svým testům Cermat nezveřejňuje s řádným odůvodněním, které by u každé úlohy dokazovalo jak správnost (jediného) oficiálního řešení, tak její soulad s Katalogem požadavků. Dokud nebude mít Cermat takové odůvodnění předem, je třeba počítat s chybami v zadání. Zveřejnění návrhu klíče i komentáře k úlohám současně se zněním testů (tj. v den zkoušky) nebude pokládáno za definitivní, ale veřejnost je bude moci zkontrolovat, aby Cermat případně opravil svůj návrh dříve, než pošle výsledky do škol. Jinak se budou znovu opakovat situace, kdy Cermat brání své nesprávné či neúplné řešení za každou cenu, nebo musí rozeslat nové, opravené výsledky.
 • Utajování autorů již použitých testů. Podle vyjádření Cermatu neexistují pravidla pro bodování testových úloh – stanovují je autoři testů ad hoc. Ti dokonce mění i bodování těch úloh, jejichž formát je po celou dobu testování stejný, a ovlivňují tak mj. počty propadajících žáků řádově o tisíce. Když chybějí psaná pravidla a rozhodují lidé, není možné, aby zůstávali anonymní i po skončení příslušného zkušebního období. Utajování jejich jmen, o něž se Cermat navzdory podaným žádostem vytrvale pokouší, odporuje jak školskému zákonu, tak zákonu o svobodném přístupu k informacím.
 • Nedostatečná zpětná vazba u písemných prací. V písemných (slohových) pracích, které žáci povinně píší ve společné části zkoušky z češtiny a cizího jazyka, neposkytují centrální hodnotitelé informace o konkrétních chybách, ale jen strojový komentář. Z něj někdy ani žákův učitel nedokáže poznat, za co přesně byly strženy body nebo kde viděl hodnotitel slabá místa.
 • Cermat znesnadňuje proces odvolání. Nedostatečná zpětná vazba u hodnocení slohových prací je jedním z příkladů, kdy Cermat ztěžuje žákům obranu proti případným chybám ve výsledku hodnocení. Chybějící odůvodnění řešení testových úloh, případně chybějící důkaz nesouladu s Katalogem požadavků, jsou dalšími příklady. Například maturitní úloha s trpělivostí/časem přinášejícími růže nejspíš vůbec nebyla v souladu s katalogem, neboť v něm nenajdeme požadavek znalosti ustálených rčení – od toho existují slovníky. Náš systém žáky odrazuje od podávání odvolání a po jeho zamítnutí už mají jen možnost správní žaloby. Například britský Ofqual, který plní ve vzdělávacím systému obdobnou roli jako Cermat, přitom od loňska umožňuje v zájmu co nejspravedlivějšího vyhodnocení zkoušek druhé odvolání, pokud s prvním nejsou žák nebo škola spokojeni.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Zveřejňovat odůvodnění řešení jednotlivých úloh a důkaz jejich souladu s Katalogem požadavků navrhuje EDUin již déle než dva roky. Bezvýsledně. Požádali jsme tedy  podle zákona o svobodném přístupu k informacím Cermat o tento materiál, neboť nás zajímá, jak důkladně byl připraven letošní jarní maturitní test z češtiny, v jehož vyhodnocení Cermat chyboval a musel je dodatečně plošně opravovat. Pokud takový materiál vůbec existuje, už zcela jistě nejde o informaci veřejnosti nepřístupnou. Důvodem případného neposkytnutí ovšem může být podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. to, že požadovaná informace neexistuje a Cermat by ji musel nejdříve vytvořit. Tuto skutečnost by potom Cermat musel výslovně uvést v odůvodnění svého zamítavého rozhodnutí o žádosti.“

Přečtěte si celý článek

Praha, 20. září – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) má od května letošního roku novou ředitelku, veřejnosti ale zatím nepředstavilo žádné organizační změny, které jsou v jeho kompetenci. Do zásadnějších návrhů by se ani pouštět nemělo – jeho role je jen servisní. Změny v podobě maturitní zkoušky by podle ministra školství Roberta Plagy měly být výsledkem veřejné diskuse, odborné i politické. Poukazujeme proto na slabá místa zkoušek, které Cermat připravuje, a nabízíme řešení. Výrazná zlepšení jsou potřeba zejména v komunikaci Cermatu s veřejností po skončení testování.

Přestože sjednocené zkoušky mají vést k vyšší spravedlnosti a rovnému přístupu v ověřování znalostí, v oblastech, které níže popisujeme, Cermat dlouhodobě pracuje proti zájmům žáků, jejich učitelů i veřejnosti. Je zásadní, aby byly přijaty kroky, které zvýší informovanost a transparentnost procesů u zkoušek, na jejichž výsledcích závisí vzdělávací i karierní cesty českých žáků.

 • Chybějící řešení úloh s komentářem. Klíč správných řešení ke svým testům Cermat nezveřejňuje s řádným odůvodněním, které by u každé úlohy dokazovalo jak správnost (jediného) oficiálního řešení, tak její soulad s Katalogem požadavků. Dokud nebude mít Cermat takové odůvodnění předem, je třeba počítat s chybami v zadání. Zveřejnění návrhu klíče i komentáře k úlohám současně se zněním testů (tj. v den zkoušky) nebude pokládáno za definitivní, ale veřejnost je bude moci zkontrolovat, aby Cermat případně opravil svůj návrh dříve, než pošle výsledky do škol. Jinak se budou znovu opakovat situace, kdy Cermat brání své nesprávné či neúplné řešení za každou cenu, nebo musí rozeslat nové, opravené výsledky.
 • Utajování autorů již použitých testů. Podle vyjádření Cermatu neexistují pravidla pro bodování testových úloh – stanovují je autoři testů ad hoc. Ti dokonce mění i bodování těch úloh, jejichž formát je po celou dobu testování stejný, a ovlivňují tak mj. počty propadajících žáků řádově o tisíce. Když chybějí psaná pravidla a rozhodují lidé, není možné, aby zůstávali anonymní i po skončení příslušného zkušebního období. Utajování jejich jmen, o něž se Cermat navzdory podaným žádostem vytrvale pokouší, odporuje jak školskému zákonu, tak zákonu o svobodném přístupu k informacím.
 • Nedostatečná zpětná vazba u písemných prací. V písemných (slohových) pracích, které žáci povinně píší ve společné části zkoušky z češtiny a cizího jazyka, neposkytují centrální hodnotitelé informace o konkrétních chybách, ale jen strojový komentář. Z něj někdy ani žákův učitel nedokáže poznat, za co přesně byly strženy body nebo kde viděl hodnotitel slabá místa.
 • Cermat znesnadňuje proces odvolání. Nedostatečná zpětná vazba u hodnocení slohových prací je jedním z příkladů, kdy Cermat ztěžuje žákům obranu proti případným chybám ve výsledku hodnocení. Chybějící odůvodnění řešení testových úloh, případně chybějící důkaz nesouladu s Katalogem požadavků, jsou dalšími příklady. Například maturitní úloha s trpělivostí/časem přinášejícími růže nejspíš vůbec nebyla v souladu s katalogem, neboť v něm nenajdeme požadavek znalosti ustálených rčení – od toho existují slovníky. Náš systém žáky odrazuje od podávání odvolání a po jeho zamítnutí už mají jen možnost správní žaloby. Například britský Ofqual, který plní ve vzdělávacím systému obdobnou roli jako Cermat, přitom od loňska umožňuje v zájmu co nejspravedlivějšího vyhodnocení zkoušek druhé odvolání, pokud s prvním nejsou žák nebo škola spokojeni.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Zveřejňovat odůvodnění řešení jednotlivých úloh a důkaz jejich souladu s Katalogem požadavků navrhuje EDUin již déle než dva roky. Bezvýsledně. Požádali jsme tedy  podle zákona o svobodném přístupu k informacím Cermat o tento materiál, neboť nás zajímá, jak důkladně byl připraven letošní jarní maturitní test z češtiny, v jehož vyhodnocení Cermat chyboval a musel je dodatečně plošně opravovat. Pokud takový materiál vůbec existuje, už zcela jistě nejde o informaci veřejnosti nepřístupnou. Důvodem případného neposkytnutí ovšem může být podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. to, že požadovaná informace neexistuje a Cermat by ji musel nejdříve vytvořit. Tuto skutečnost by potom Cermat musel výslovně uvést v odůvodnění svého zamítavého rozhodnutí o žádosti.“

Přečtěte si celý článek

Nová data byla zveřejněna se zpožděním a v podobě, která znemožňuje efektivní práci. Nové vedení Cermatu pokračuje starou cestou.

Praha, 15. srpna – MŠMT v loňském roce rozhodlo na návrh Cermatu, že data z každého kola maturit budou dostupná na stránkách novamaturita.cz. Data z jarního kola maturit mají být k dispozici vždy od 31. července. Ta letošní byla publikována se zpožděním a v podobě, jež neumožňuje zjistit ani základní informace, které by nás o výsledcích maturit měly zajímat.

Iniciativa Maturitní data – odtajněno v minulosti opakovaně upozorňovala na důležitost pravidelného zveřejňování částečně anonymizovaných prvotních maturit dat. Částečná anonymizace znamená, že se nedozvíme výsledky konkrétního žáka a konkrétní školy, ale z datového souboru bude možné zjišťovat například to, jak každou úlohu řešili nejslabší žáci, ve kterých úlohách se výrazněji liší úspěšnost chlapců a dívek, jak dopadají jednotlivé obory a skupiny škol. Šlo by tedy o data, v nichž zůstane zachována informace o pohlaví žáka a jeho příslušnosti ke skupině studijních oborů.

Data, která Cermat letos se zpožděním publikoval, však nelze považovat za anonymizovaná data, nýbrž jen za data velmi hrubě agregovaná. Z informací pořízených za veřejné prostředky Cermat dovoluje uživatelům zjistit třeba u výběrové úlohy vlastně jen to, kolik procent maturantů vybralo nabídku A, kolik procent nabídku B atd. Dozvědět se třeba to, zda textu rozumějí lépe žáci, kteří méně chybují v pravopisu, už možné není.

Ilustrativním příkladem uživatelské nevstřícnosti je fakt, že v datech nejsou podle klíče správných odpovědí označeny správné položky. Cermat je nepochybně označené měl, neboť s jejich pomocí počítá každému maturantovi jeho výsledek v testu. Musel je tedy záměrně odstranit. To asi nelze interpretovat jinak než jako snahu ztížit či znechutit případným zájemcům práci s daty. V nejlepším případě pak jako neomluvitelnou laxnost.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: Čekal jsem, že po třech ročnících naléhání a s novou ředitelkou konečně Cermat sám zveřejní částečně anonymizovaná prvotní data, v nichž bude údaj o skupině učebních oborů a pohlaví žáka, aby bylo možné zjistit například to, které úlohy dělaly největší potíže nejslabším žákům. Ať mohou spolu s učiteli pracovat na zlepšení. Z těchto dat to však zjistit nelze. Musím konstatovat, že politika Cermatu se nijak nezměnila. Nadále utajuje i informace, o nichž už ví, že je na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím stejně vydat musí. A dokonce mnohem dříve než 31. července.“

Přečtěte si celý článek

Praha, 5. června – Cermat, tedy státní příspěvková organizace řízená ministerstvem školství, podle zákona připravuje přijímací zkoušky a písemné zkoušky státní maturity a centrálně je vyhodnocuje. V souvislosti se změnou vedení je to nutné připomenout zejména kvůli tomu, že řadu dalších aktivit zákon tomuto subjektu nesvěřil. Cermat tedy není tvůrcem ani spolutvůrcem státní vzdělávací politiky, ale servisní organizací, která má přesně plnit zadání. Má veřejnosti poskytovat podrobná data – nikoli veřejně interpretovat informace, které neposkytl. Nesmí svévolně měnit obtížnost testů. Jeho vedení nepřísluší ani aktivní ovlivňování veřejného mínění například v otázce povinné maturity z matematiky, nebo dokonce v otázce žádoucího počtu maturantů.

U příležitosti odvolání Jiřího Zíky z funkce ředitele Cermatu a jmenování Michaely Kleňhové ministr školství v demisi Robert Plaga uvedl, že je třeba „diskutovat o podobě maturit“. Je nutné vyjasnit, jak se Cermat smí na této diskusi podílet. Jiří Zíka do ní zasahoval velmi aktivně, ale funkce Cermatu ve vzdělávacím systému je jiná.

Školský zákon svěřuje Cermatu přípravu zadání, distribuci, zpracování a hodnocení výsledků (přijímacích zkoušek a státních maturit) a vymezuje detaily právní, organizační a technické působnosti Cermatu v rámci tohoto zadání. Jakékoli veřejné aktivity Cermatu nebo jeho vedení zasahující nad zákonné zmocnění zpochybňují objektivitu, která je jedním z hlavních důvodů, proč byly centrální zkoušky zavedeny.

Odvolaný ředitel Cermatu neměl ve zvyku vystupovat jako vedoucí servisní organizace, která zajišťuje jednotné maturity a přijímací zkoušky po technické stránce. Data ze zkoušek se snažil utajit a veřejnosti místo nich nabízel své vlastní interpretace výsledků. Veřejně se vyjadřoval například k tomu, co žáci umějí, nebo neumějí. Propagoval centrální hodnocení slohových prací. Média hojně citovala jeho vyjádření, že maturita není vhodná pro učně, případně zda má být test z matematiky povinný pro všechny. Nic z toho mu nepříslušelo.

Ke všem takovým otázkám má Cermat poskytovat veřejnosti podrobná relevantní data. Může je samozřejmě také interpretovat, jak uzná za vhodné – ovšem pro ministerstvo jako nadřízený orgán, nikoli pro veřejnost. V souvislosti se změnou ve vedení Cermatu je nutné to připomenout a trvat na tom.

Bob Kartous, analytik a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Zákon v žádné ze svých částí nevymezuje pravomoc Cermatu či jeho zaměstnanců hodnotit příčiny neúspěšnosti maturantů, navrhovat maturitu z matematiky jako nutnost či potřebu, vymezovat se k počtu maturantů v populačních ročnících či navrhovat systémové změny ve vzdělávání. Jiří Zíka se přitom jako ředitel pravidelně dopouštěl právě takových mediálních prohlášení a nastupující ředitelka Michaela Kleňhová na tuto praxi navazuje. Ministerstvo školství by jí proto mělo jasně připomenout, kde je místo Cermatu ve veřejné debatě o jednotných zkouškách.“

Přečtěte si celý článek

Na novamaturita.cz jsou k dispozici graficky zpracovaná souhrnná data získaná v dosavadních ročnících státní maturity. Jde o hodnotný příspěvek k věcné debatě o budoucnosti zkoušky

Praha, 1. června – Od úterý 29. května je na stránkách spravovaných Cermatem ke stažení prezentace, v níž je možné najít grafické zpracování maturitních dat. Většina se týká posledních šesti ročníků. Data jsou členěna podle typů škol, takže je zajímavé například sledovat, které zkoušky si žáci vybírali a jak v nich byli úspěšní.  Ocenění si zaslouží názornost zpracování: informace jsou až na detaily srozumitelné veřejnosti i novinářům.

První ukázka z prezentace zobrazuje podíl maturujících na jednotlivých typech škol. Z diagramu je například patrné, že často diskutovaná skupina maturujících na učilištích představuje poměrně malý, zhruba sedmiprocentní podíl na celkovém počtu maturantů.

V druhé ukázce je možné sledovat, jak se na jednotlivých typech škol vyvíjí neúspěšnost v testu z češtiny. Je zde patrné, jak velké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy škol. Největší míra neúspěšnosti je u maturantů na středních odborných učilištích a nástavbách.

Prezentace obsahuje kromě souhrnných diagramů podrobné diagramy pro každou jednotlivou zkoušku – tedy češtinu, matematiku a cizí jazyk. Celou prezentaci najdete ZDE.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Cermat už dříve publikoval několik závěrečných zpráv z maturit, ale poprvé už po jarním termínu zveřejnil graficky zpracovaná data, která navíc zařadil do kontextu starších ročníků zkoušky. Jde o významný posun v kvalitě podkladů pro debatu o státní maturitě. Je tu pořád několik vad – částečně anonymizovaná data mají být publikována až na konci července, ovšem měla by být k dispozici už teď, zatím nemáme popisy jednotlivých úloh a diagramy zobrazující, jaké odpovědi u každé z úloh maturanti volili. Chybí také vysvětlení některých použitých pojmů (například čistá neúspěšnost, skór) a možná také jedna strana stručného průvodního textu. Přesto jde o zásadní posun v míře otevřenosti Cermatu, za který je správné ho ocenit.“ 

Přečtěte si celý článek

EDUin žádá ministra školství, aby doporučil Cermatu publikovat u každé maturitní úlohy, co má úloha ověřovat a proč jsou jednotlivé položky odpovědi (ne)správným řešením.

Praha, 29. května – Další chyba v maturitním testu, na niž upozorňuje tiskovou zprávou MŠMT, ukazuje, že opravdu je nutné zabývat se tím, co jednotlivé maturitní úlohy ověřují, a žádat po autorech úloh, aby zdůvodňovali jednotlivé položky odpovědi. Pak by se výrazně snížilo riziko podobných chyb. Dvě taková opatření znovu navrhujeme.

 1. Zveřejňovat autorské zdůvodnění každé úlohy. Cermat by měl přebírat od autorů pouze úlohy doplněné popisem, které znalosti a dovednosti úloha ověřuje, a zdůvodněním, proč jednotlivé položky jsou či nejsou správnou odpovědí. Tento doprovod každé úlohy srozumitelný žákům by pak měl být zveřejněn ve stejném termínu a na stejném místě jako klíč správných odpovědí.
 2. Publikovat data z plošné zkoušky současně se zasláním výsledků školám. Zdrojová data, z nichž Cermat počítá výsledky školám, lze snadno anonymizovat tak, aby neumožňovala identifikovat žáky, ale uchovala informace umožňující posoudit, jak žáci a žákyně podle skupin studijních oborů a v závislosti na pohlaví řešili jednotlivé úlohy zkoušky. Pokud by při prvním zveřejnění výsledků zkoušek byla dostupná tato data, zvýšilo by to věcnost i odbornou úroveň debaty o výsledku maturit. Důležité ale je, aby Cermat tato data také převáděl do graficky srozumitelné podoby.

Zdroj: Maturiní data – odtajněno

Jako příklad takového zpracování uvádíme diagram znázorňující vývoj neúspěšnosti v maturitním testu z češtiny mezi lety 2013–2018. Je z něj patrný dramatický nárůst neúspěšných především u negymnaziálních oborů. Výsledky za rok 2018 jsou korigovány podle toho, jak MŠMT opravilo celkové výsledky maturit poté, co odhalilo aktuální chybu v maturitním testu. Neúspěšní žáci gymnázií se v diagramu s tímto rozlišením vůbec nezobrazují.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „V případě výskytu další chyby v testu z dílny Cermatu lze ocenit alespoň to, že ji ministerstvo uznalo navzdory opětovnému selhání všech validačních komisí a že ministr nechal opravit maturitní výsledky a nebudou postiženi nevinní žáci. Případ ale velmi dobře ilustruje, že je důležité, aby veřejnost znala autorské zdůvodnění jednotlivých položek odpovědi. Podle vyjádření ředitele Jiřího Zíky má Cermat taková zdůvodnění k dispozici. Stejně tak by stálo za to zeptat se, co přesně úloha ověřuje. Znalost přísloví? Něco jiného? V této souvislosti by nás mělo zajímat i to, zda úloha odpovídá maturitnímu katalogu, na jehož základě Cermat musí testy sestavovat.“ 

Přečtěte si celý článek

Společným jmenovatelem navrhovaných kroků je snížit riziko chyb a vadných úloh,
a to s minimálními finančními i organizačními náklady.

Praha, 2. května – Chybné a problematické úlohy v letošních jednotných přijímacích testech ukázaly nutnost přijmout opatření, která by snížila riziko, že se podobná pochybení budou opakovat. EDUin ve spolupráci s iniciativou Maturitní data – odtajněno proto navrhuje některá z nich.

Pro zlepšení uživatelského komfortu a odstranění chyb plošných zkoušek navrhujeme:

 1. Zveřejňovat autorské zdůvodnění každé úlohy. Cermat by měl přebírat od autorů pouze úlohy doplněné popisem, jaké znalosti a dovednosti úloha ověřuje, a zdůvodněním, proč jednotlivé položky jsou či nejsou správnou odpovědí. Tento doprovod každé úlohy srozumitelný žákům by pak měl být zveřejněn ve stejném termínu a na stejném místě jako klíč správných odpovědí.

Zdůvodnění a aktuální stav: Veřejně dostupné zdůvodnění koncepce úlohy by zvěcnilo debaty o jejím záměru a kvalitě. Protože precizní doprovod ke každé úloze musí být připraven předem, také by se snížila pravděpodobnost, že se do testu dostane závadná úloha. Takový doprovod v tuto chvíli pravděpodobně neexistuje. A pokud ano, rozhodně není veřejně přístupný.

Ukázkovou úlohu doplněnou o zaměření a odůvodnění najdete ke stažení ZDE.

 1. Vždy bez prodlení oficiálně zpřístupnit testová zadání. Maturitní či přijímací test by měl být publikován na stránkách Cermatu ve stejný den, kdy ho žáci vyplní.

Zdůvodnění a aktuální stav: Debaty laické i odborné veřejnosti o kvalitě testů a veřejná kontrola probíhají hlavně v době testování, proto je důležité testy zveřejňovat ihned. Okamžité zveřejnění úřední verze testových zadání také vytváří rovné podmínky před druhým kolem přijímací zkoušky. V případě maturity už je okamžité publikování testů standardem. Přijímací testy publikoval letos Cermat až po skončení druhého kola. Tuto praxi je třeba změnit.

 1. Publikovat data z plošné zkoušky současně se zasláním výsledků školám. Zdrojová data, z nichž Cermat počítá výsledky školám, lze snadno anonymizovat tak, aby neumožňovala identifikovat žáky, ale uchovala informace umožňující posoudit, jak žáci a žákyně podle skupin studijních oborů a v závislosti na pohlaví řešili jednotlivé úlohy zkoušky.

Zdůvodnění a aktuální stav: Již dostupná data slouží ve veřejné debatě jako věcný doklad funkčnosti či nefunkčnosti jednotlivých úloh, případně úspěšnosti výuky. Částečně anonymizovaná data jsou veřejným majetkem a jejich zveřejnění neodporuje zákonu na ochranu osobních údajů. Můžeme například zkoumat, jaké skupiny žáků jsou úspěšné u úloh zaměřených na porozumění textu. Zatím je nutné o částečně anonymizovaná data žádat podle zákona o veřejném přístupu k informacím a jsou dostupná se zpožděním a na několika různých místech na webu. Tuto praxi je třeba změnit a publikovat data rutinně současně se zasláním výsledků školám.

 1. Zajistit publicitu závěrečným zprávám ze zkoušek. S odstupem v řádu maximálně měsíců by měla být o každé zkoušce zveřejněna závěrečná zpráva shrnující výsledky a hlavní zjištění. Bude-li provázena názornými diagramy zpracovávajícími výsledky jednotlivých úloh, jistě nebude problém vzbudit zájem laické i učitelské veřejnosti o hlavní zjištění.

Zdůvodnění a aktuální stav: Má-li se kvalita státem organizovaných zkoušek dlouhodobě zlepšovat, je nutná reflexe založená na srozumitelných a každému dostupných informacích, které popíšou silné a slabé stránky konkrétního ročníku zkoušky a zařadí je i do dlouhodobého trendu z hlediska vývoje výsledků žáků. V tuto chvíli existují pro některé ze zkoušek závěrečné zprávy, mají ale někdy podobu neúplného a ryze odborného textu. O názorné zpracování maturitních dat se zatím pokusila pouze iniciativa Maturitní data – odtajněno v roce 2016. Výsledek vzbudil značný zájem, ačkoli nešlo o nákladné ani časově náročné zpracování. Proto by se podobná zpráva měla stát povinným doplňkem každého ročníku kterékoli státem organizované plošné zkoušky.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Cermat po celou dobu existence státní maturity a nyní i jednotných přijímaček cílevědomě usiluje o zachování své informační převahy, ačkoli informace získané díky zkouškám patří všem. V době, kdy se veřejnost o zkoušku intenzivně zajímá, ředitel Cermatu občas utrousí do médií nějakou dílčí informaci o výsledcích a své leckdy velmi svérázné interpretace. Případní oponenti výsledky neznají, a proto se ani nemůžou korektně ohradit. Pokračování tohoto stavu je neudržitelné.“

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Navržená opatření se soustřeďují především na uživatelský komfort a nezabývají se nutnou obsahovou proměnou obou hlavních plošných zkoušek – přijímacích testů a státní maturity. Ať už si ale o potřebnosti proměny myslí zástupci různých názorových proudů cokoli, na těchto základních vylepšeních by se měli shodnout bez větších problémů.“ 

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Pokud stát opravdu chce uspokojit zájem veřej­nosti o plošné zkoušky, pak měla být částečně anonymizovaná data z letošních přijímaček na webu už dnes. Protože právě teď veřejnost zajímá, kolik žáků vyřešilo úlohu s traktorem nebo s cédéčky, případně kolik páťáků nedokončilo nesmyslně náročný test z matematiky. A v čem byli kluci úspěšnější než děvčata. Už za čtrnáct dní to bude většině lidí úplně jedno.“ 

Přečtěte si celý článek

Tvrzení ředitele CERMAT Jiřího Zíky, že jde o ojedinělou lidskou chybu, je nepravdivé. Systém vzniku a kontroly úloh pro přijímací zkoušky a maturitu má zřetelné slabiny dlouhodobě.

Praha, 29. dubna – V letošních přijímacích zkouškách na střední školy se vyskytovalo více problematických úloh – nejen ta jediná, u níž CERMAT uznal pochybení. Na několika příkladech ukazujeme, čemu je třeba se při přípravě testů vyhnout a jaká opatření je nutné přijmout, aby se chybné, pochybné nebo zavádějící úlohy přestaly v testech objevovat.

Kromě věcných chyb je častým problémem úloh z dílny CERMATu, že některá zadání jsou nejednoznačná, ověřují zbytečně složité a okrajové jazykové jevy, případně znejišťují ty žáky, kteří o tématu vědí víc než autor úlohy. Z letošního přijímacího testu vybíráme na doporučení učitelů několik úloh, na nichž ilustrujeme často se vyskytující problémy.

Úloha 12 (5. ročník, 17. dubna)
Které z následujících slov obsahuje kořen skládající se ze čtyř hlásek?
A) objevil
B) zabručel
C) rozběhla
D) nevydržela

Správně je B i C, protože nelze počítat písmena, ale skutečně vyslovované hlásky (b-j-e-h, případně b-j-e-ch). U této úlohy CERMAT po upozornění od učitelů vadu uznal, přestože nikdo z autorů ani členů dvou odborných komisí žádné pochybení nezaznamenal.

Návrh řešení: Cermat by měl přebírat úlohu od autora s popisem, jaké znalosti a dovednosti úloha ověřuje, a také se zdůvodněním, proč jednotlivé položky jsou či nejsou správnou odpovědí. Tento doprovod každé úlohy by pak měl být zveřejněn ve stejném termínu jako klíč správných odpovědí. Jednak by to zvýšilo šanci, že autor sám chybu odhalí, jednak by to zkvalitnilo práci i veřejnou zodpovědnost kontrolních komisí.

Úloha 13.4 (9. ročník, 16. dubna)

Rozhodněte o tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z textu: Magnetické pole Země ovlivňuje simulaci stavu beztíže v pozemských centrech pro výzkum vesmíru.

Správná odpověď je ANO (z textu to skutečně vyplývá), nicméně z hlediska školní fyziky je to nesmysl. Uchazeč zběhlý ve fyzice ví, že vliv má gravitační pole Země, a pokládá informaci ve výchozím textu za chybu.

Návrh řešení: Jde o často se vyskytující vadu, kdy formulace úlohy mate toho, kdo o tématu úlohy ví více než její autor. Tato úloha není chybná, ale penalizuje, přinejmenším ztrátou času, ty žáky, kteří o zadání uvažují hlouběji. Řešením by opět bylo jasnější a explicitní pojmenování toho, co má úloha ověřovat, a povinnost pro autora úlohy konzultovat její znění se specialistou v oboru. V ideálním případě by samozřejmě bylo vhodné vyhýbat se úlohám, které se správně ptají na něco, co jednoznačnou odpověď nemá.

Otázka 18 (5. ročník, 13. dubna)
Vypište všechna měkká přídavná jména: „Pozor!“ vykřikli vyděšení Kopyto a Mňouk. Pěnička konečně zpozoroval hrozící nebezpečí. Vyjekl a v posledním okamžiku se vrhnul stranou. Koza prosvištěla kolem něho a strašlivou silou trkla do zdi. Hladomorna se zachvěla v základech a koza rovněž. Z místa, do něhož narazila, spadly na zem dva kameny a další dva se začaly viklat. Učitel je vyňal a vtom se objevil zvláštní výklenek. Mňouk z této tajné skrýše vytáhl krabici. Kopyto na ni koukal jako tele na nová *****.

Zamýšleným cílem úlohy pravděpodobně bylo ověřit, zda žáci rozliší měkká přídavná jména (hrozící, poslední, zvláštní, další) od přídavného jména vyděšení, které se jim tvarem podobá, ale skloňuje se podle vzoru mladý, a je tudíž tvrdé.  Ve skutečnosti ale podobné úlohy ověřují hlavně schopnost dětí odmyslet si při četbě její obsah a v časové tísni co nejpozorněji hledat nějaký gramatický či jazykový jev.

Návrh řešení: Zkoušky mají především ověřovat schopnost žáků rozumět tomu, co čtou. Možná to není možné provést zaškrtávacími úlohami nebo jejich nevhodnou náhradou („Vypište z výchozího textu…“). Bylo by vhodné podobné úlohy do testů nezařazovat, protože určitě nevyvolají ve výuce změny, které by mohly zlepšit schopnost číst s porozuměním u všech žáků.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Léta vysvětluji, proč má Cermat současně s klíčem správných řešení zveřejňovat také jejich důkladné odůvodnění pro žáky. U úlohy s počítáním hlásek by autor musel uvést důvody, kvůli nimž měla být správnou odpovědí ta a ta položka a žádná jiná. A také popsat, co úloha vlastně ověřuje. Kdyby to musel udělat, nejspíš by chybu objevil už on. Zaveďme toto zdůvodnění jako povinnou součást přípravy každé úlohy. A publikujme pak tato zdůvodnění zároveň s klíčem správných odpovědí. Významně tím snížíme riziko podobných chyb a zvýšíme šance veřejné kontroly korektnosti zkoušek.“

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Tvrzení, že chybná úloha je zcela ojedinělá záležitost a pouhé selhání lidského faktoru, je prokazatelně nepravdivé. O problematických, chybných a nejasně formulovaných úlohách se u maturity a přijímaček diskutuje každý rok. Navíc EDUin i iniciativa Maturitní data – odtajněno opakovaně navrhuje způsoby, jak takovým selháním předejít. Bylo by tedy vhodné, aby letošní lapsus u přijímaček měl alespoň ten pozitivní důsledek, že ministr školství přiměje nové vedení CERMAT zavést taková opatření nejpozději od podzimních termínů maturit a příštích přijímacích zkoušek.“

Přečtěte si celý článek

Praha, 8. prosince – Z výběrového řízení na pozici ředitele Cermatu, organizace zodpovědné za přípravu, administraci a vyhodnocení přijímacích zkoušek na SŠ a společné části maturitních zkoušek, vzešla jako nová ředitelka Michaela Kleňhová. Podle rozhodnutí ministra Stanislava Štecha nahradí současného ředitele Jiřího Zíku v prosinci 2018. Do té doby bude působit v Cermatu v pozici náměstkyně.  Už během tohoto období by ale bylo vhodné, aby Cermat přistoupil k některým důležitým krokům. Přinášíme jejich přehled.

Co by měl udělat Cermat pod novým vedením:

 • Provést obsahovou revizi testů státních maturit a přijímacích zkoušek na SŠ. Z ohlasů veřejnosti a agregovaných výsledků úloh vyplývá, že se v testech opakovaně objevují problematické úlohy, u nichž není jasné, co a proč ověřují (epizeuxis).
 • Zadat autorům úloh, aby předem dodávali popis cílů úlohy a odůvodnění správných odpovědí. Toto zdůvodnění by mělo být po skončení testování veřejně dostupné.
 • Otevřít odbornou diskusi nad pojetím úloh v jednotlivých testech a nad jejich zaměřením. Zveřejnit seznam autorů, kteří se podílejí na přípravě katalogů požadavků k maturitním a přijímacím zkouškám. Stejně tak by měli být známi autoři úloh a sestavovatelé testů.
 • Změnit způsob hodnocení písemných prací z jazykových zkoušek kombinací hodnocení ve škole a nezávislého hodnocení v centru.
 • Zveřejňovat v plném rozsahu jak anonymizovaná data z maturitních a přijímacích zkoušek, tak přehledná a srozumitelná shrnutí pro laiky, včetně informací o řešení jednotlivých úloh.
 • Iniciovat v doporučeních ministerstvu školství analýzu dopadů přijímacích zkoušek a maturit na vzdělávání v ČR.
 • Iniciovat v doporučeních ministerstvu školství potřebné změny v legislativě, které umožní transformovat high – stakes zkoušky do podoby, která pozitivně ovlivní předchozí vzdělávání: od multiple choice testů k hodnocení dlouhodobé činnosti žáků (roční projekt a jeho obhajoba, vypracování písemné maturitní práce většího rozsahu, ověřování práce s informačními zdroji).

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Změna na pozici ředitele Cermat je příležitostí k tomu začít využívat významných zkoušek jako nejsilnějšího nástroje k rychlé transformaci vzdělávání ve školách. Zkoušky nastavují požadavky a podle toho školy přizpůsobují vzdělávání. K tomu je ale nutné v prvé řadě vědět, jaký dopad vlastně dosavadní maturitní a přijímací zkoušky ve vzdělávacím systému způsobují.“

Přečtěte si celý článek

Argument Cermatu, že testy nelze zveřejňovat, protože jsou chráněny autorským zákonem, je mylný. Týká se to jak testů přijímacích zkoušek, tak maturitních testů.

Praha, 22. srpna – Spor Cermatu a Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – odtajněno, zda jsou testová zadání chráněna autorským zákonem, vyřešil posudek, který si objednalo ministerstvo školství od Ministerstva kultury. Ten konstatuje, že testy jsou jako tzv. úřední dílo vyloučeny z ochrany podle autorského zákona. Cermat bude proto muset odstranit ze svých stránek nepravdivé tvrzení o autorskoprávní ochraně a v dalším ročníku přijímacích zkoušek na střední školy nic nebrání tomu, aby byly úlohy zveřejněny vždy hned po vyplnění testů, podobně jako je to už běžné u maturity.

Spor o to, zda test je, či není autorským dílem, vedl Oldřich Botlík s Cermatem od poloviny dubna, kdy na stránkách iniciativy Maturitní data – odtajněno zveřejnil testová zadání prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Podal v té věci i podnět k ministerstvu školství, které si vyžádalo odborný posudek od Ministerstva kultury. Nejde o závazné rozhodnutí, takové by mohl vydat jen soud, ale ministerstvo školství konstatuje, že se tímto stanoviskem bude řídit.

V dopisu ministerstva školství stojí, že s Cermatem bude projednáno, aby i v případě přijímacích zkoušek zajistil „v následujícím období zveřejňování zadání jednotlivých souborů testů bez zbytečného odkladu po jejich zadání uchazečům ve školách v jednotlivých termínech stanovených MŠMT pro jednotnou zkoušku“.

Optimálním řešením by bylo – podobně jako v případě maturitních testů – zveřejnění do 17.00 dne, kdy byl test zadán. Okamžikem, kdy je testové zadání rozdáno žákům v učebně, totiž ztrácí charakter veřejně nepřístupné informace. Originál zadání však nelze žákovi vydat ve škole, kde zkoušku konal – musí zůstat součástí spisu kvůli případným reklamacím (například nečitelná místa). Žák, resp. jeho rodič, má právo do spisu kdykoli nahlížet, a dokonce má právo na pořízení kopie testu – to je však složitá procedura. Proto je důležité, aby testová zadání byla co nejdříve dostupná jak žákům, rodičům i odborné veřejnosti.

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „Z hlediska veřejného zájmu je rozhodující, že Cermatu nesmí být ponechána ani teoretická možnost, aby případným neudělením souhlasu k užití mohl účinně bránit veřejné diskusi o pojetí libovolného testu, testové úlohy či o pojetí a správnosti klíčů správných řešení. Taková diskuse musí být naopak možná počínaje okamžikem, kdy byl test u zkoušky použit.“

Přečtěte si celý článek

Testy k maturitám a přijímacím zkouškám zásadně ovlivňují obsah a zaměření vzdělávání na ZŠ a SŠ. Ředitelem organizace by měl být člověk schopný uvědomit si celkové důsledky, které testy na vzdělávání mají.

Praha, 25. července 2016 – Ministerstvo školství vypsalo výběrové řízení na ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Tato organizace je odpovědná za koncepci, přípravu a vyhodnocení státních maturit a také připravovaných jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Poslední dva ředitelé, Pavel Zelený a jeho dřívější spolupracovník a dnešní ředitel Jiří Zíka, nedokázali zvýšit nedostatečný kredit, který organizace u odborné veřejnosti má.

Tzv. společná část maturitní zkoušky byla připravována průběžně od druhé poloviny 90. let 20. století. Zavedena do systému byla nakonec po několikanásobné změně koncepce i politického zadání v roce 2011. Odhaduje se, že na přípravu koncepce byla vynaložena více než miliarda korun.

V současnosti je povinnou součástí státní maturity zkouška z českého jazyka a zkouška z matematiky, případně z cizího jazyka (dle výběru maturanta). Státní maturita je dlouhodobě kritizována pro svou nákladnost, organizační nedokonalost, chybovost i obsahové zaměření testů a utajování informací. Její současný koncept vznikl za působnosti Pavla Zeleného a jeho dřívějšího spolupracovníka, dnešního ředitele Jiřího Zíky.

Výběrové řízení na ředitele CERMAT je dobrou příležitostí pro obsazení této pozice člověkem s odbornými zkušenostmi, který zároveň vnímá dopady práce jím vedené organizace komplexně a s ohledem na dlouhodobý rozvoj vzdělávání. Zde je přehled několika lidí, kteří takové podmínky splňují:

Martin Chvál – pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při PedF UK, věnuje se oblasti hodnocení výsledků vzdělávání, dříve již jako ředitel CERMAT působil.

Petr Suchomel – manažer České školní inspekce, dlouhodobě se věnuje oblasti hodnocení výsledků vzdělávání.

Jana Straková – pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při PedF UK, připravovala mezinárodní projekty hodnocení výsledků vzdělávání OECD v ČR (PISA, PIAAC atp.).

Jindřich Kitzberger – pracuje jako ředitel společnosti Duhovka, která provozuje síť škol. Někdejší náměstek na MŠMT pro regionální vzdělávání a ředitel ZŠ.

Jana Palečková – působí na Přírodovědecké fakultě UK, během své práce v Ústavu pro informace ve vzdělávání se podílela se na přípravě mezinárodních šetření (PISA).

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: Výběr nového ředitele by mohl tuto organizaci nasměrovat k tomu, aby klíčové zkoušky, které významně ovlivňují předchozí vzdělávání ve školách, sloužily k jeho kultivaci, nikoliv k degradaci. ČR má k dispozici několik odborníků, kteří by tuto důležitou práci mohli dobře vykonávat. Je samozřejmě otázka, zda je to zajímá a zda bude výběrové řízení takového člověka upřednostňovat. Každopádně by se lidé, kteří splňují kvalitativní požadavky, měli o tuto pozici ucházet, její vliv je značný.

Přečtěte si celý článek

Nová iniciativa žádá zveřejnění anonymizovaných dat ze státní maturity. Umožnilo by to přesnější pochopení, v čem studenti chybují, a zkrátilo dohadování o sporných maturitních úlohách.

Praha, 14. dubna 2016 – Dnes byla spuštěna webová stránka iniciativy Odtajnit maturitní data, která žádá Ministerstvo školství, aby se součástí nové maturitní zkoušky stalo i zveřejňování anonymizovaných maturitních dat. EDUin tuto iniciativu podporuje a vnímá její požadavky jako logickou součást trendu otevírání dat získaných za veřejné peníze a obecně sílícího významu otevřených vzdělávacích zdrojů.

Stránky najdete na adrese www.data-mat.cz. Iniciativa žádá kompletní zveřejnění prvotních maturitních dat s vymazanými osobními údaji. Jedině z nich lze získat informace, které přesahují úroveň čísel poskytovaných Cermatem. Ten zatím po skončení maturitní zkoušky zveřejňuje jen souhrnná data o výsledcích celých testů.

Pro zveřejnění dat existují tři hlavní argumenty.

 • „Otevření“ dat umožní maturantům kvalitnější přípravu.
 • Učitelé uvidí výsledky své práce v širších souvislostech.
 • Data existují, nikomu neuškodí a náklady nestojí za řeč.

EDUin se spolu s Českou středoškolskou unií stali prvními podporovateli iniciativy. EDUin vnímá větší otevřenost maturitních dat jako cestu k dalšímu zkvalitňování maturity.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Odtajnit maturitní data, řekl: „Společná část maturitní zkoušky každoročně zásadně ovlivní budoucnost desetitisíců mladých lidí. Když populační ročník „špatně“ odmaturuje třeba z matematiky, jsou toho plná média a hovoří se o úpadku vzdělanosti. Zhoršují se ale studenti, nebo jen Cermat vytvořil těžší test? To zatím bohužel ověřit nelze, a proto chceme změnit způsob, jakým nás stát o výsledcích zkoušky informuje.“

Přečtěte si celý článek

Informace má Cermat zpracované, jejich anonymizace by trvala několik minut.

Praha, 23. června 2015Po letech fungování státních maturit přetrvává výrazný nedostatek v poskytování informací o jejich výsledcích. Cermat, ministerstvem školství přímo řízená organizace, která státní maturity připravuje a vyhodnocuje, na svém webu zveřejňuje pouze agregované (souhrnné) informace, které neumožňují pokročilejší analýzu testů, ověření jejich náročnosti ani rozvoj v oblasti výuky. Stát přitom disponuje zpracovanými informacemi a jejich uvedení do stavu, v němž mohou být zveřejněny tak, aby nebylo porušeno právo na ochranu osobních údajů, je technicky triviální a trvalo by jen několik minut.

V současnosti jsou na webu Cermat dostupné agregované výsledky maturitní zkoušky za roky 2013 a 2014. Agregované výsledky jsou přitom zveřejňovány s velkým časovým odstupem od hlavního (jarního) kola maturit, tedy až po kole podzimním. Rozdělení výsledků podle kol a jejich zveřejnění v návaznosti na jejich konání by nemělo nic bránit.

Dostupné výsledky by však mohly být mnohem přesnější. Mohly by obsahovat jednak informace o jednotlivých žácích z konkrétních škol, a to za každou maturitní zkoušku, kterou absolvují. Identitu žáků a škol je možné zaměnit za číselný nebo jiný kód, jehož klíč bude mít k dispozici pouze Cermat, aby nedocházelo ke zneužití osobních dat a také proto, aby nebylo možné sestavovat žebříčky škol dle úspěšnosti. Jejich výpověď je bez znalosti mnoha dalších podrobností o škole a jejích žácích silně zavádějící.

U každého žáka by zároveň mohla být zveřejněna informace o jeho odpovědích v jednotlivých úlohách každého testu, který absolvoval. Takové informace by bylo možné využít k přesnější analýze výsledků maturitních testů, k případnému odhalení problémových úloh, a to jak z hlediska jejich možné závadné konstrukce, tak z hlediska dalšího rozvoje výuky na školách. Každý rok se také diskutuje o tom, zda maturitní test z matematiky není náročnější než ostatní testy. Při hledání odpovědi by jistě pomohlo vědět, jak byli v testu Český jazyk úspěšní ti maturanti, kteří si vybrali jako druhý předmět matematiku, a jak v něm byli úspěšní ostatní, kteří si jako druhý předmět vybrali cizí jazyk. To se však z údajů na webu Cermatu zjistit nedá.

Stát v současnosti disponuje potřebnými daty a jejich anonymizace je technicky i časově nenáročná. Důvod, proč podrobnější informace nejsou zveřejňovány, není znám. Oldřich Botlík ze společnosti Kalibro připravil konkrétní návod opatřený příklady, podle kterého lze jednoduše transparentnost informací o maturitách podstatně zvýšit. Návod najdete ZDE.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Utajování informací o maturitních zkouškách dlouhodobě snižuje jejich důvěryhodnost a otevírá možnost jejich širokého zpochybňování, což se také velmi často děje. Paní ministryně Valachová by si mohla připsat velmi snadný, a přitom významný úspěch ve vedení resortu, kdyby tento problém odstranila. Stačí postupovat dle návodu, respektive dát k dispozici data, která už Cermat má.“

 

 

Přečtěte si celý článek

Shrnujeme změny v maturitách a pojmenováváme jejich slabá a silná místa

Praha 12. září – Kromě počtu úspěšných a neúspěšných u podzimního maturitního termínu je dobré si všímat i postupného zvyšování kvality servisu pro studenty. Jestliže ještě v roce 2011 byly testy i po vyplnění „tajné“, studenti dostávali výsledky pozdě a v podobě, která jim neumožňovala se kvalifikovaně odvolat, dnes je okamžité zveřejňování testů a klíčů správných odpovědí už samozřejmé. Známe i složení validačních komisí, které ověřují korektnost úloh. V podzimním termínu maturit přibyly dvě důležité novinky.

V podzimním termínu státních maturit 2013 zprovoznil CERMAT dvě novinky:

Webový portál zpřístupňující výsledky všech maturitních zkoušek.

Proč je to důležité: Zveřejnění co nejkomplexnějších dat umožňuje snížit riziko zjednodušování výsledků maturit na pouhé pořadí nejlepších škol. Právě jejich úplná přístupnost umožní detailněji nahlédnout do výsledků jednotlivých škol a žáků, zároveň ale zvýrazňuje problematičnost snah vyrobit z těchto výsledků žebříčky a TOP 10, které kvalitu školy umí zohlednit jen velmi nepřesně.

Kde je slabé místo: Zatím tabulky neobsahují výsledky žáků, kteří konali zkoušku s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP), tedy obvykle s nějakým hendikepem.  To je jednak zklamání pro tyto žáky, jejich výsledek se do výsledků školy nezapočítává, jednak to v některých případech výrazně zkresluje výsledky školy v jednotlivých zkouškách. Pokud například čtvrtina třídy dělala zkoušku s PUP.

Webový portál si můžete prohlédnout ZDE.

Podrobný výpis výsledku zkoušky včetně bodů za jednotlivé otevřené úlohy:

Proč je to důležité: V jarním maturitním termínu přibyly v testech i otevřené úlohy s postupem (tzv. široce otevřené úlohy) –   otevřené byly od roku 2011, s postupem až od jara 2013. Cermat ale souhrn výsledků všech úloh sděloval studentovi jako jedno číslo. Nebylo tedy možné rozlišit, ve které úloze udělal student chybu či částečnou chybu (nedostane plný počet bodů, ale jen část). CERMAT vyslyšel žádosti odborné a učitelské veřejnosti a posílá každému studentovi podrobný výpis, ze kterého je jasné, která úloha byla uzavřená, která otevřená a jak v ní student uspěl. To zvyšuje informovanost o výsledku zkoušky a umožňuje kvalifikovaněji zvážit, zda má smysl podávat proti výsledku odvolání. (ukázku výpisu najdete pod článkem)

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Cermat zaslouží uznání, že se mu od jarního kola maturit podařilo zlepšit služby a zpětnou vazbu pro studenty. Portál, který umožňuje nahlédnout do maturitních výsledků jednotlivých škol a žáků, i podrobné výpisy výsledků maturitních testů, to jsou významné změny k lepšímu. Přitom u portálu se ještě na jaře mluvilo o tom, že bude zprovozněn až s dalším ročníkem maturit. Doufejme, že se projekt podaří dotáhnout tak, aby poskytoval školám opravdu úplné informace. A bylo by dobré, aby CERMAT veřejnosti vysvětlil, proč zatím nepublikuje výsledky žáků s uzpůsobenými podmínkami.“

 Takto vypadala informace o výsledku maturity z matematiky do letošního jarního termínu.

 

Tento výpis přidává CERMAT od letošního podzimu. Dává studentovi mnohem přesnější představu o tom, jak u zkoušky uspěl a může se tedy případně i kvalifikovaněji odvolat.

Přečtěte si celý článek

Propadlíků v testu z matematiky není desetkrát více, ale jen čtyřikrát více než v testu z češtiny. Na portál s maturitními daty si musíme ještě rok počkat.

Praha 7. června – Údiv veřejnosti nad tím, že u testů společné části státní maturity propadlo desetkrát více studentů z matematiky než češtiny, se zakládá na nepřesných údajích. Ve skutečnosti neúspěšných u testu z češtiny bylo zhruba 1 600, u testu z matematiky 6 400, tedy pouze čtyřikrát více. Jedním z důvodů, proč k tomuto omylu došlo, je obtížná dostupnost přesných údajů z maturitní zkoušky. Portál, který by umožňoval nahlédnout do maturitních dat, nebude zprovozněn letos, ale nejdříve za rok, při jarním kole státních maturit 2014.

V tiskové zprávě Ministerstva školství z 15. května bylo několik matoucích údajů. Zpráva obsahovala procenta neúspěšných u jednotlivých didaktických testů, ale nebylo v ní uvedeno, z jakého základu byla tato procenta spočítána. Tedy co je u každého z nich oněch 100 %. Jediné konkrétní číslo 90,5 tisíce udávalo celkový počet přihlášených maturantů. Na základě přesnějších informací z CERMATu, které nabízíme, je možné udělat si lepší představu o skutečném počtu neúspěšných žáků u maturitních testů.

Počet studentů, kteří vykonali povinnou zkoušku ve společné části státní maturity:

Český jazyk – 80 678 (1, 9 % neúspěšných)

Matematika – 31 187 (20,6 % neúspěšných)

Anglický jazyk – 41 757 (2, 4 % neúspěšných)

Francouzský jazyk – 213 (0 % neúspěšných)

Německý jazyk – 5 458 (7, 7 % neúspěšných)

Ruský jazyk – 1 516 (0, 9 % neúspěšných)

Španělský jazyk – 176 (1, 7 % neúspěšných)

Původní tiskovou zprávu MŠMT najdete ZDE.

Komentář vysvětlující situaci okolo počtu neúspěšných v matematice čtěte ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Novináři při přepisu tiskové zprávy většinou netvrdili, že propadlých z matematiky je desetkrát více, ale ani jejich texty neobsahovaly přesnější informaci, která by umožňovala mít přehled o skutečném množství neúspěšných. Bavit se jen o procentech je v tomto případě ošidné a může to vést k mnohým zkreslením, jak se to ostatně stalo v následné veřejné debatě. Proto je důležité, aby CERMAT zprovoznil portál, který bude přesná čísla nabízet každému zájemci. Výrazně to zvýší kvalitu maturitní debaty.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Starší texty k tématu státních maturit najdete ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

Přečtěte si celý článek

EDUin vítá navržená opatření a připomíná, co by bylo ještě možné zlepšit

Praha 25. března – Opatření spojená s letošní státní maturitou, která dnes představil ředitel CERMAT Jiří Zika, znamenají významný posun v transparentnosti a uživatelském komfortu státní maturity. Připomínáme ale, že je třeba ještě ujasnit, kdo rozhoduje o obtížnosti úloh a z nich sestavených testů, a jakým způsobem se budou řešit úlohy, na jejichž kvalitu budou existovat rozdílné odborné názory.

Tato opatření navržená CERMAT považujeme za výrazný a pozitivní krok:

 • Samostatný portál, který umožní zveřejnění anonymizovaných dat ze státní maturity až na úroveň žáka – velmi důležité pro korektní informovanost o výsledcích škol.
 • Zveřejnění složení validační komise a validační zprávy – zvyšuje transparentnost a důvěryhodnost maturitní zkoušky.
 • Předložení zkušebních testů k debatě ve školách – alespoň částečná možnost debaty o kvalitě testů.

Zbývá ještě dořešit:

 • Kdo a podle jakých parametrů stanovuje náročnost testů – tady potřebujeme jasnou a srozumitelnou informaci. Zatím to není známo.
 • Zda budou zveřejněna zdůvodnění správných odpovědí u všech testů – tady není jasné, zda toto bude či nebude obsahovat validační zpráva.
 • Kdo a jakým způsobem rozhodne ve sporných případech, tedy v případě rozdílných odborných názorů na korektnost některé úlohy – tato informace zatím explicitně nepadla.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Zveřejněná opatření jsou významná a mají šanci zvýšit kredit a uživatelský komfort státní maturity. Především oceňujeme ochotu publikovat anonymizovaná maturitní data až na úroveň žáka. Za podobně důležité považujeme zveřejnění složení validační komise a publikování validační zprávy. Tedy pokud to znamená, že zpráva objasní, proč členové komise považují tu či onu úlohu za korektní či nekorektní. Zbývá ale sdělit veřejnosti, jak budeme řešit případy, kdy se externí odborné posudky a názory validační komise budou lišit. Takové případy se už v minulých dvou ročnících maturity vyskytly. Stejně tak je nutné zveřejnit, kdo a podle jakých parametrů určuje obtížnost jednotlivých testů. To zatím nevíme a právě v tomto směru se v minulém ročníku maturity objevily výrazné problémy v případě těžšího testu z matematiky.“

Kontakty:

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

Přečtěte si celý článek

Už letos hrozí zavalení krajských úřadů a ministerstva žádostmi maturantů

Praha, 21. února 2013 – Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost ministerstva školství, kterou se domáhalo zrušení rozsudku Městského soudu v Praze. Nemají-li být krajské úřady a ministerstvo už v letošním ročníku státní maturity paralyzovány žádostmi maturantů o přezkum, musí se zásadně změnit styl práce CERMATu a její kvalita.

 

Rozsudek uložil ministerstvu, aby se řádně vypořádalo s argumentací maturantky proti jejímu výsledku v didaktickém testu státní maturity z českého jazyka a literatury. Právní výklad NSS, kterým se ztotožnil s výkladem nižších instancí, se stává závazným pro postup ministerstva a rozhodování krajských soudů v obdobných případech.

 

V září roku 2011 pověřilo osm maturantů advokátní kancelář HVH LEGAL, aby jejich jmény podala správní žaloby na ministerstvo školství. Vytýkali mu mj., že se vůbec nezabývalo jejich argumenty, proč považují hodnocení svého výkonu v maturitním testu za chybné. V odpovědi na žádost o přezkum hodnocení jim totiž ministerstvo poslalo jen obecnou informaci, že test Český jazyk a literatura – základní úroveň byl shledán bezchybným, a jejich námitky proti některým úlohám testu jsou tedy bezpředmětné.

 

Zhruba po roce, v srpnu 2012, dal Městský soud v Praze studentům za pravdu. Ministerstvo školství poté podalo proti jednomu rozsudku kasační stížnost, v níž argumentovalo, že jeho obecná zamítavá odpověď byla v souladu se zákonem.

 

Nejvyšší správní soud tuto kasační stížnost svým rozhodnutím ze 17. ledna 2013 zamítl. Výhled budoucích maturantů, že jejich oprávněné námitky musejí být uznány, nesporně podpoří jejich chuť namítat. Pokud jim k tomu CERMAT poskytne důvody také letos, mohou být žádostí o přezkum desetitisíce.

 

Anonymizovaný rozsudek a informace o průběhu řízení je možné získat ZDE.

 

Ondřej Hausenblas, člen Pracovní skupiny MŠMT pro revizi maturitní zkoušky, řekl: „Pan ministr Fiala sdělil, že jeho záměrem je humanizovat a zjednodušit maturitu. Škoda, že čekáním na rozhodnutí o kasační stížnosti jsme ztratili několik měsíců, kdy už jsme mohli jednat o tom, jakým způsobem bude v letošním ročníku maturit posuzována korektnost úloh a vyřizovány studentské žádosti o přezkum. Rozsudek teď říká jasně, že to udělat musíme. Loňskou a předloňskou bezmoc studentů i postoje CERMATu a předchozího vedení ministerstva nepovažuji za nic humánního a vidím, jak zbytečně složité bylo řešení. To maturitám bere prestiž a učitelům zodpovědnost. Věřím, že ministerstvo nyní začne na přípravě důvěryhodného postupu urychleně pracovat.“

Kontakty:

 • Ondřej Hausenblas, vysokoškolský pedagog

e-mail: hausen@ecn.cz , mobil: 777129458

 • Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o. p. s.

e-mail: tomas.fertek@eduin.cz , mobil: 602687016

 

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy k soudním rozhodnutím ZDE a ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

 

Přečtěte si celý článek

Soud nehodnotil korektnost úloh a oprávněnost oponentních posudků, ale způsob, jakým ministerstvo odpovědělo studentům.

Praha 14. října – Městský soud v Praze vypracoval rozsudek k první z žalob, jimiž si stěžovalo osm studentů v září 2011 na způsob, jakým Ministerstvo školství vyřídilo jejich žádosti o přezkum. Soud rozhodl ve prospěch žalobkyně a nařídil ministerstvu, aby se vypořádalo s argumenty, které žalobkyně v žádosti uváděla. Ministerstvo školství proti tomuto rozsudku chce podat kasační stížnost.

Soud nerozhodoval o korektnosti úloh, na které si studenti stěžovali, ale pouze o způsobu, jakým ministerstvo jejich žádosti o přezkum vyřídilo. Odpovědělo totiž všem stejným dopisem a jejich argumenty se nezabývalo. Stejně jako v případě letošní žaloby vůči krajskému úřadu soud rozhodnutí ministerstva zrušil a uložil mu, aby se s námitkami studentky řádně vypořádal.

Rozsudek tedy nezpochybňuje samotné výsledky maturity. K tomu by ale mohlo dojít v případě, že ministerstvo ve chvíli, kdy bude muset odpovědět na oponentní posudky maturitních úloh, shledá jejich námitky jako oprávněné. Tyto posudky kromě jiného konstatovaly, že některé z úloh neodpovídaly katalogu požadavků, nebo měly více než jednu správnou odpověď, případně žádnou.

Rozsudek najdete ZDE.

EDUin požádal o komentář k rozsudku právníka advokátní kanceláře HVH LEGAL, která žalobu podávala, Mgr. Tomáše Němce. Text je doplněn několika otázkami jedné za žalujících, studentky Dany Večerkové:

Mgr. Tomáš Němec: Podstatné je, že soud konstatoval, že postup hodnocení maturitní zkoušky podléhá soudnímu přezkumu. Je to proto, že stát je garantem maturitních zkoušek – proto se jedná o veřejné subjektivní právo studenta na to, aby maturitní zkouška probíhala a byla hodnocena v souladu se zákonem. Z toho plyne také právo studenta, aby se stát (příslušný orgán) řádně vypořádal s žádostí o přezkum a výsledek přezkumu pak řádně zdůvodnil. Přezkum nemůže být samoúčelný a formalistický příslušný orgán se musí vypořádat s námitkami v žádosti o přezkum; nevypořádá-li se s nimi, je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné, a musí tak být zrušeno, k čemuž došlo v konkrétním případě.

Významným prvkem rozhodnutí bylo také konstatování, že na přezkum rozhodnutí o maturitní zkoušce se co do vydání a odůvodnění rozhodnutí aplikuje procesní úprava správního řádu.

Spolu se zrušením rozhodnutí soud věc vrátil MŠMT k dalšímu řízení a uložil mu povinnost obstarat dostatečně odborné podklady pro další rozhodnutí a povinnost své rozhodnutí řádně zdůvodnit.

Otázky Dany Večerkové k právníkovi Mgr. Tomáši Němcovi:

Dává nám tedy soud za pravdu v tom, že ministerstvo porušilo principy dobré správy a že tu chybí nestranný přezkum rozhodnutí?

Soud nám implicitně dává za pravdu v tom, že došlo k porušení principů dobré správy, vedle porušení norem správního řádu a školského zákona. O porušení principu nestrannosti výslovně hovořeno není, ačkoliv jej lze dovozovat. Primárně je však vadou přezkumu nedostatečné odůvodnění.

Proč soud neukládá ministerstvu řešit tuto situaci obecně do budoucna, aby se již neopakovala u jiných maturantů (např. stejný zadavatel, hodnotitel i osoba přezkoumávající výsledek)? Může to vůbec tento soud udělat?

Ne, soud může rozhodnout pouze v individuálně projednávané věci, nemůže ukládat obecné povinnosti.

Bude/Může mít tento rozsudek nějaké důsledky pro příští maturanty?

Vliv na další maturanty může být nepřímý. Rozhodnutí soudu vahou svých argumentů má určitou šanci ovlivnit posouzení jiných obdobných případů, ovšem opět půjde o individuální přezkum a bude záležet na soudu, jakým způsobem rozhodne. Jelikož naše rozhodnutí již není ojedinělé ohledně závěru o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí o přezkumu příslušného orgánu, lze očekávat obdobná rozhodnutí i v ostatních případech, avšak vždy bez jakékoli garance.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Hlavní smysl rozsudku je v tom, že ministerstvo bude muset i pro příští ročníky maturity vyřešit, kdo kvalifikovaně rozhodne o korektnosti jednotlivých testových úloh a správnosti kritérií při opravování písemných prací. Z rozsudků je jasné, že příště už nebude možné odpovídat jedním paušálním dopisem a ministerstvo i kraje se budou muset vyrovnat s oponentními posudky a argumenty. Na to však nemají odbornou kapacitu, proto by mohlo ministerstvo přistoupit k ustavení na CERMATu nezávislého orgánu, který by měl autoritu i příslušné pravomoci. Věrohodnosti státní maturity by to prospělo.“

Kontakty:

· Dana Večerková, jedna ze studentek, které podávaly žalobu
e-mail: dana.vecerkova@gmail.com, mobil: 605 045 320

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Anonymizovaný rozsudek ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

 • Zpravodajský šot České televize, který shrnuje problém, shlédněte ZDE.

 • Starší tiskové zprávy o žalobách na státní maturitu najdete ZDE a ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

Přečtěte si celý článek

V hlasování veřejnosti v soutěži OTEVŘENO x ZAVŘENO CERMAT dlouho vedl, teď je na druhém místě. Hlasování končí v úterý 25. září.

Praha 21. záříCentrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), organizátor státních maturit, byl již podruhé nominován na Cenu veřejnosti – kategorie Zavřeno – přístup k informacím. Tuto soutěž organizuje od roku 2003 Otevřená společnost o. p. s. a chce jejím prostřednictvím dosáhnout větší otevřenosti veřejné správy.
 

CERMAT byl nominován už v roce 2010. Jeho letošní „úspěch“ v hlasování veřejnosti je způsoben pravděpodobně zkušeností řady studentů a jejich rodičů, kteří se marně pokoušeli získat po jarním kole maturit od CERMATu podklady pro odvolání proti jejich výsledkům. Největší nevoli způsobila nemožnost získat opravenou písemnou práci, aby mohli studenti posoudit, nakolik bylo hodnocení relevantní. To také způsobilo velké množství odvolání proti výsledkům maturit. CERMAT dlouhodobě odmítá zveřejňovat některé informace související se státními maturitami, a to včetně těch, na které mají žádající subjekty nárok ze zákona.
 

Organizátor soutěže hodnotí postoj CERMATu těmito slovy: Extrémní příklad zlovolnosti a drzého pohrdání zákonem i nadřízeným orgánem (zřizovatelem). CERMAT byl za neposkytnutí stejných informací nominován již za rok 2010. Třicet měsíců po podání žádosti je žadatel stále na začátku.
 

Celé zdůvodnění nominace a stav hlasování najdete ZDE.
 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin a člen komise, řekl: „CERMAT je zvláštním případem státního úřadu, kde se na jedné straně setkáte se vstřícností a rychlou reakcí tiskového oddělení, ale na druhé straně, pokud žádáte o informace, které úřad vydat nechce, buď neodpoví, nebo pošle zcela formální a bezobsažnou odpověď. V případě zmiňovaném v nominaci dokonce CERMAT ignoruje i příkazy své nadřízené organizace – Ministerstva školství. Je to vážný problém, který je třeba do budoucnosti vyřešit. Pokud budou státní maturity pokračovat za účasti CERMATu, musí být stanovena jasná pravidla, jaké informace, kdy a jakým způsobem musí CERMAT zveřejnit. EDUin například považuje za nutné, aby bylo známé složení validační komise, která posuzuje korektnost maturitních úloh a jejíž složení je nyní tajné. Je tedy dobře, že soutěž na nevstřícnost CERMATu upozorňuje.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Soutěž Otevřeno x Zavřeno hodnotí kvalitu poskytování informací občanům zejména z úřadů veřejné a státní správy a dalších povinných subjektů – například subjekty ovládané státem, krajem, nebo obcí, veřejnoprávní instituce a další. Jednotlivé nominace jsou pro tento ročník přijímány za období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012. Více informací o soutěži najdete ZDE.

 • Starší tiskovou zprávu, která upozorňuje na další problémy spojené s CERMATem a státní maturitou, najdete ZDE. Další související text ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

 

Přečtěte si celý článek