Tiskovky označeny tagem ‘autorský zákon’

Praha, 5. ledna – Pokud chce učitel v hodině využít ve výuce vhodné obrázky, bude si muset vystačit převážně jen s obrázky z učebnic, neboť ty na internetu mohou být zatíženy autorskými právy a nebude je moci pro vzdělávací účely použít. Takové důsledky může přinést navrhovaná směrnice k autorskému právu na jednotném digitálním trhu, kterou nyní Evropská komise projednává. Aby nová legislativa odpovídala využívání internetu ve vzdělávání pro 21. století, je možné oslovit evropské poslance prostřednictvím otevřeného dopisu. Ten je možné podepsat do 11. ledna.

Podle navrhované směrnice např. portugalští učitelé nebudou moci na rozdíl od nizozemských pustit v hudební výchově celou skladbu z internetu.  Každá země si totiž může určit výjimku a hrozí, že pro každou členskou zemi budou jiná pravidla. Do 11. ledna je možné se připojit k otevřenému dopisu Vzdělavatelé žádají lepší systém autorského práva, který je adresován evropským poslancům. Za Českou republiku se již připojila Aliance pro otevřené vzdělávání, Wikimedia Česká republika či Učitelská platforma.

Závažné nedostatky, které stávající navrhovaná směrnice Evropského parlamentu o autorském právu na jednotném digitálním trhu obsahuje:

 • Směrnice počítá s možností místo výjimky v autorském právu pro vzdělávací účely využívat placené licence. Některým školám a dalším vzdělávacím institucím tak může být znemožněn přístup ke vzdělávacím zdrojům.
 • Výjimka se vztahuje pouze na vzdělávací instituce (školy) a opomíjí, že se děti i dospělí vzdělávají také prostřednictvím organizací neformálního vzdělávání (knihovny, muzea atd.). Výjimku by proto nešlo uplatnit pro celoživotní vzdělávání, které je v rychle se měnící společnosti velmi důležité. Bezplatné vzdělávací materiály (i pro učitele) tvoří v Česku například Člověk v tísni, Ústav pro studium totalitních režimů, Národní Galerie, firma Seduo a mnoho dalších.
 • Materiály v digitální podobě mohou být sdíleny pouze v rámci interní zaheslované sítě vzdělávací instituce. Učitelé i studující musí mít možnost sdílet svoje materiály a využívat materiálů ostatních. Jak již pro potřeby výuky, tak i pro potřebu svého vzdělávání. Autentizační přístup navíc klade překážky vzdělávaným a vytváří další náklady na zajištění technologického řešení. EU podporuje otevřené vzdělávání a otevřené vzdělávací zdroje a je důležité, aby návrh směrnice byl s těmito dlouhodobými cíli ve shodě.
 • Směrnice rozlišuje vzdělávání v on-line a off-line prostředí, přičemž děti i dospělí se vzdělávají jak prostřednictvím internetu, tak i ve školách, kurzech atd.
 • Ve školách budou moci učitelé využívat obrázky, fotografie, filmy, dokumenty apod. jen pro ilustrativní účely. Ilustrativní účel je ale jen pro frontální výklad, což se neslučuje s moderními pedagogickými trendy. Moderní vzdělávání je postaveno na aktivním přístupu žáků a studujících, kteří s nimi aktivně pracují: materiály a jejich části sami vyhledávají, opravují, dále zpracovávají, upravují, kombinují s ostatními a výsledky své práce dále sdílí.

Detailnější popis připomínek ke směrnici jsou zde. K otevřenému dopisu se lze připojit zasláním loga organizace na email Communia Association, která výzvu iniciovala: education@communia-association.org.

Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání v organizaci EDUin, říká: “V digitálním prostředí, které nezná žádných hranic, nedávají tyto rozdíly pro vzdělávací oblast naprosto žádný smysl. Návrh zabraňuje plnému využití internetu pro potřeby vzdělávání.

Přečtěte si celý článek

Praha, 30. listopadu 2016

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

jménem Aliance pro otevřené vzdělávání a společnosti EDUin Vás chceme požádat o podporu při následujícím hlasování sněmovny o takzvaném autorském zákoně.

Dosud nejsou závazky o zpřístupnění všeho, co bylo vytvořené za veřejné peníze, dostatečně naplňovány. V oblasti vzdělávání nejsou naplňovány tyto s tématem související dokumenty:
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV)

 • podle monitoringu Jednoty školských informatiků mají některé části SDV zpoždění a hrozí, že jako celek nebude naplněna,
 • součástí SDV jsou i schválená Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů – zde není garantováno, že vzdělávací materiály vytvořené za veřejné peníze nebudou moci učitelé a další osoby pro potřeby vzdělávání zpracovávat.
 1. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018,
 • poměrně slabé ambice  pro oblast vzdělávání jsou pro realizaci akčního plánu artikulovány v následném návrhu Národní strategie Otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020 . Ta je v tuto chvíli ve vnějším připomínkovém řízení (připomínky Aliance otevřeného vzdělávání k Národní strategii najdete zde.) a bohužel ani tyto dva dokumenty nezajišťují pro oblast vzdělávání možnost, aby vše, co bylo podpořeno z veřejných prostředků, bylo též dostupné veřejnosti.

Všechny tyto výše uvedené nedostatky pro oblast vzdělávání (a další taktéž i mimo oblast vzdělávání) má potenciál systémově vyřešit předložený pozměňovací návrh č. K1 poslance Vladimíra Koníčka k autorskému zákonu. Pokud souhlasíte s tím, aby vzdělávací materiály vytvořené za veřejné peníze byly využitelné i pro výuku a vzdělávání, podpořte prosím pozměňovací návrh č. K1. Konkrétní text pozměňovacího návrhu najdete níže v tomto dopise.

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče, pomozte díky svému uvážlivému hlasování podpořit využívání děl vytvořených z veřejných prostředků pro vzdělávací účely, a především ve prospěch veřejného zájmu.

Zdeněk Slejška, ředitel společnosti EDUin

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání, EDUin

Michal Kaderka, EDUin, Podpora Aliance Otevřeného vzdělávání

 

Konkrétní znění pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňovací návrh poslance Koníčka č. K1 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=724&ct1=6 konkrétně zní takto:

K1. V Čl. I se za dosavadní bod 4. se vkládají nové bod 5. a 6., které znějí:

„5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a

Autorská práva k dílům placeným z veřejných prostředků

Pokud byl vznik díla financován plně z veřejných prostředků, zajistí poskytovatel veřejných prostředků nejpozději ke dni uzavření smlouvy, souhlas nositele práv umožňující veřejnosti volné užití díla po celou dobu trvání majetkových práv k dílu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak a nejde-li o dílo výtvarné, dílo architektonické vyjádřené stavbou nebo dílo urbanistické. U děl financovaných pouze z části platí věta první přiměřeně. Podrobnosti stanoví vláda nařízením.“.

 1. V § 74, 78, 82, 86 a § 94 odst. 1 se před slovo „§4” vkládají slova „§3a,”.”.

Následující body se přečíslují.

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

 • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
 • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
 • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
 • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
 • prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

 

Přečtěte si celý článek