Tiskovky označeny tagem ‘Audio a video archiv’

MŠMT podniklo chvályhodný krok, analýza naplňování Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020 ukazuje na řadu problémů, které je třeba řešit. Vyzýváme MŠMT k participaci na každoročním Auditu vzdělávacího systému.

Praha, 20. dubna – Analýza naplňování Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020, zpracovaná týmem s vysokým expertním kreditem, ukazuje, nakolik se (ne)podařilo cíle strategie prosadit. MŠMT tím podniklo doposud ojedinělý, byť zcela přirozený krok posilující důvěru ve vzdělávací politiku v ČR. Výsledek analýzy ukazuje, že přes určité kroky, zejména v legislativní oblasti, které cíle strategie sledují, je nutné podniknout kroky, které významně přesahují dosavadní – pasivní – přístup ke vzdělávací politice.

Analýza, kterou tímto zveřejňujeme na webových stránkách EDUin, se detailně dívá na hlavní cíle strategie: posílení společného vzdělávání, podporu učitelské profese a zefektivnění řízení vzdělávacího systému.

Ve všech třech oblastech analýza shledává řadu podstatných problémů, které i přes dílčí pokrok (např. změnu legislativy podporující společné vzdělávání ve školách) významně komplikují naplňování strategie a posilují skepsi vůči konečné bilanci strategie v roce 2020.

Vedle doporučení, které analýza přináší na margo dosavadního nezdaru v naplňování strategie, zejména posílení odborné diskuse, evidence based politiky a jednotlivých klíčových problémů (podpora učitelů, kurikulární reforma, aktualizace středního školství a vztahu mezi všeobecným a odborným vzděláváním atp.), považujeme za důležité následující:

 • Primárně apelovat na nutnost výrazně zvýšit investice do vzdělávacího systému, bez čehož nebude možné realizovat žádný z podstatných kroků k naplnění strategie.
 • Určit priority mezi dílčími cíli tak, aby bylo jasné, které z nich bude reálné naplnit do roku 2020.
 • Paralelně připravovat strategii překračující horizont roku 2020, a to v rámci široké odborné diskuse.
 • Zapojení MŠMT do každoročního Auditu vzdělávacího systému v ČR, který může mimo jiné „provést důkladnou reflexi silných a slabých stránek současného způsobu řízení vzdělávání v České republice“, jak analýza požaduje.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je vážně cenným krokem, že MŠMT přistoupilo k analýze, u které bylo dopředu velmi pravděpodobné, že nevyzní příliš povzbudivým způsobem. Je to dobrý impuls k tomu ukázat, jak obrovským handicapem je dosavadní vzdělávací politika zatížena a že bez diametrální změny v přístupu k ní nebude sebelepší strategie k ničemu. Nabízíme pomoc prostřednictvím našeho auditu, který by umožnil každoroční hodnocení stavu.“

Záznam semináře k hodnocení naplňování Strategie 2020:

Přečtěte si celý článek

Praha, 1. února – „Učitel je pro mě osoba, která předává znalosti a vědomosti našim dětem. Ale nejen to, utváří i jejich budoucí postoje a tím jim ukazuje cestu v životě,“ zdůrazňuje Hana Horáková, jedna z tváří GTP CR – ceny pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním. Práce dobrých kantorů by podle Horákové měla být společností oceňována stejně, jako se ve sportovní oblasti oceňují výkony špičkových sportovců.

Již měsíc je možné nominovat inspirativní učitele a přihlásit se do prvního ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Jedná se o národní variantu mezinárodní ceny, která si klade za cíl ocenit mimořádné učitele planety. Důraz při výběru těch nejlepších je kladen nejen na odbornost, ale také angažovanost, zaujetí, mimoškolní aktivity a snahu o zvyšování prestiže učitelského povolání. Cena má upozornit na důležitost a nepostradatelnost učitelské profese a zároveň být uznáním pro samotné učitele.

Letos v březnu se v Dubaji uskuteční vyhlášení vítězů již čtvrtého ročníku tohoto mezinárodního ocenění. Global Teacher Prize se každoročně účastní více než 10 000 učitelů ze 130 zemí světa; ve více než 20 zemích se pak koná národní varianta ceny. Jednou z nich je od loňského roku i Česká republika.

První ročník české GTP probíhá právě nyní. Nominace a přihlášky do ceny je možné podat do 25. března. Nominovat kandidáta může každý, jeho přihlášku pak na základě daných kritérií hodnotí odborná porota. Ta také navštíví 10 finalistů ceny v místech jejich působiště, aby měla možnost posoudit jejich práci přímo na hodinách. Slavnostní vyhlášení vítězů prvního ročníku proběhne 14. června v Praze.

Hana Matoušů, koordinátorka pro GTP CR, EDUin, řekla: „Důvodem pro pořádání národní varianty ceny Global Teacher Prize byla skutečnost, že u nás do té doby neexistovala cena, která by hodnotila odbornou práci pedagogů. To jsme se rozhodli změnit a loni jsme uspořádali pilotní nultý ročník.  Primárním cílem ceny GTP CR je poukázat na činnost skvělých pedagogů, ocenit učitelskou profesi a napomoci zvýšení její prestiže.

Přečtěte si celý článek

Praha, 16. října – Všechny politické strany se ve svých programech k nadcházejícím volbám shodují na jednom: je třeba přidat učitelům. V tom, kolik přidat, se ale strany významně liší. Stejně tak, v souladu se strategickým dokumentem Vzdělávání přede-vším, lze vystopovat potřebu posílit roli ředitelů škol. V programech převládá útržkovitost navrhovaných kroků, jen některé programy (Zelení, STAN) ukazují určitou míru koncepce. Některé klíčové otázky, například potřeba zvýšit míru tzv. evidence-based vzdělávací politiky, potřeba inspirovat se v rozvinutějších systémech nebo revize dosavadních a chystaných změn v systému zůstávají na okraji zájmu.

EDUin představil sérii hodnocení politických programů stran kandidujících do parlamentních voleb v roce 2017. Vycházeli jsme z volebního modelu Median a zahrnuli strany, které mají šanci překonat pětiprocentní klauzuli a také ty, které mají šanci dosáhnout na státní příspěvek na provoz (3 %). Následuje sumarizace hodnocení programů:

Pozitiva:

 • Navýšení platů učitelů se stalo společným tématem všech politických stran. Liší se však v tom, jakou představu o navýšení předkládají. S ohledem na reálnou politiku lze jen stěží predikovat, do jaké míry se budou politické strany svého předsevzetí držet.
 • Většina programů se více či méně dotýká potřeby podpořit práci ředitelů škol, ať už jejich autonomie, možnosti odměňovat učitele snáze dle rozdílů v kvalitě práce. Depolitizace jejich jmenování a nastavení smysluplných kritérií pro výběr ředitelů jako předpoklady takové politiky se ale neobjevují.
 • Velmi často se objevuje potřeba omezit zbytečnou byrokratizaci škol a soustředit tak úsilí učitelů na vzdělávání samotné. S ohledem na dosavadní protichůdné kroky ze strany státu lze ale pochybovat o skutečné realizaci takového slibu.
 • U některých stran došlo k posunu vzdělávání mezi prioritu volebních programů. Nejde ale o obecný jev.
 • Do některých programů se propsala potřeba reformy vzdělávání v reakci na měnící se technologické, ekonomické a společenské reálie. Nejde ale o obecný jev.

Negativa:

 • Až na výjimky neochota zavázat se k navýšení celkové investice do vzdělávacího systému.  V tomto ohledu ČR významně zaostává a dlouhodobě se nedaří narovnat roky prohlubovaný deficit.
 • Heslovitost. Většina stran se domnívá, že vzdělávací politiku lze vtěsnat do několika vět s často smysluplnými návrhy, nicméně bez náznaku provedení. To značně snižuje důvěryhodnost takové politické nabídky.
 • Rozdíl v chápání role vzdělávacího systému je napříč politickými stranami vysoká. To pravděpodobně nadále znesnadní možnost vytvořit jednotné politické zadání, které by vycházelo ze shody na společných prioritách s ohledem na vývoj a potřebu připravovat současnou mladou generaci na vstup do odlišného prostředí než jaké reprezentuje vzdělávací systém.
 • Větší či menší míra populismu v některých případech. Nejčastěji je namířen proti inkluzi, nicméně zahrnout lze řadu dalších, na první pohled zajímavých slibů, kterým chybí návrh provedení.
 • Nejednotnost v tom, co má být obsahem vzdělávání. Ta vychází z odlišné představy o tom, jaké zadání má vzdělávací systém naplňovat.

Co chybí:

 • Potřeba koncepce postavené na evidence-based vzdělávací politice. Fakt, že byla řada kroků ve vzdělávacím systému učiněna bez ohledu na dopad a že jejich dopad nadále není sledován, je zásadním nedostatkem společným pro vzdělávací politiku napříč stranami. Žádná strana neupozorňuje, že ČR má své vzdělávací strategie a je třeba ji naplňovat.
 • Využití zahraničních zkušeností. Je řada vysoce inspirativních vzdělávacích systémů (Finsko, Kanada, Nový Zéland, Singapur, Dánsko…), kde by bylo možné načerpat levně know how (jak reálně změnit přípravu učitelů na pedagogických fakultách, co to znamená otevřít školy světu, jak přesunout praktickou výuku do firem atp.). Politická reprezentace to ale nevnímá.
 • Revize dosavadních sporných opatření a jejich dopadu na vzdělávání v ČR (státní maturita, přijímací zkoušky, zákon o pedagogických pracovnících, povinný rok  předškolního vzdělávání, průběh společného vzdělávání).
 • Většina stran nezdůrazňuje význam všeobecných gramotností (matematické, čtenářské, digitální a informační) a univerzálně využitelných dovedností (kritického myšlení, týmové spolupráce, komunikace, řešení problémů) umožňujících větší adaptabilitu v rychle se měnícím světě.
 • Většina stran nevnímá potřebu důrazu na občanské vzdělávání, na potřebu reprodukce demokracie. Ve světě prosyceném „alternativní realitou“ je to nezbytnost.
 • České politické strany nevnímají potřebu změny struktury středního školství, které je historicky – nefunkčně – vychýlené odborně na úkor všeobecné přípravy.
 • Výraznější podpora neformálního vzdělávání a hledání cest, jak jej funkčně propojit se vzděláváním ve školách. S ohledem na to, do jaké míry se vzdělávání dostává mimo školy, je to nutná cesta k udržení jejich významu.
 • Malý důraz na společenský dopad vzdělávání a jeho význam pro budoucí společenskou i ekonomickou prosperitu. V kontextu ekonomických a společenských změn, jejichž dopad lze předpokládat v horizontu deseti let, jde o zanedbání.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Nelze tvrdit, že by programy politických stran neobsahovaly zajímavé a potřebné změny. Většinou jde ale o izolované výkřiky nezasazené do stavu vzdělávacího systému a perspektivy, kterou je třeba sledovat. Ukazuje se, že politické strany, až na výjimky, produkují místo politiky jen politický marketing. Neumějí vytvářet skutečnou vzdělávací politiku, spíše ji předstírají.“

SKAV a EDUin pořádali na začátku října předvolební debatu zástupců všech politických stran, na záznam se můžete podívat zde:

Analýzy jednotlivých volebních programů jsme uveřejnili v sérii tiskových zpráv:

 • Hodnocení volebního programu hnutí ANO pro sněmovní volby 2017 ZDE.
 • Hodnocení volebního programu ČSSD pro sněmovní volby 2017 ZDE.
 • Hodnocení volebního programu KSČM pro sněmovní volby 2017 ZDE.
 • Hodnocení volebního programu ODS pro sněmovní volby 2017 ZDE.
 • Hodnocení volebního programu TOP09 pro sněmovní volby 2017 ZDE.
 • Hodnocení volebního programu KDU-ČSL pro sněmovní volby 2017 ZDE.
 • Hodnocení volebního programu SPD Tomio Okamury pro sněmovní volby 2017 ZDE.
 • Hodnocení volebního programu Pirátů pro sněmovní volby 2017 ZDE.
 • Hodnocení volebního programu STAN pro sněmovní volby 2017 ZDE.
 • Hodnocení volebního programu Zelených pro sněmovní volby 2017 ZDE.

Přečtěte si celý článek

Neexistuje analýza bezpečnostních rizik, s nimiž by se čeští žáci mohli setkat. Programy nabízené školám, včetně programu Ministerstva obrany POKOS, neberou v úvahu reálná rizika a zadání plní jen částečně.

Praha, 29. června – Diskuse o tom, zda do českých škol patří nebo nepatří branná výchova, pomíjí jeden důležitý fakt: ani ministerstvo školství, ani Ministerstvo obrany či kdokoliv jiný nemá k dispozici analýzu rizikových situací v oblasti ohrožení, s nimiž by se současní žáci českých škol mohli reálně setkat. Výukové programy se zaměřují na rizika, jejichž pravděpodobnost je relativně nízká, zatímco ta, s nimiž se žáci reálně setkávají, jsou zastoupena buď jen částečně, jako třeba poskytování pomoci zdravotního charakteru, nebo vůbec, jako třeba informační manipulace a obrana proti ní.

Lze pouze odhadovat, že zatímco riziko teroristického útoku, které vzbudilo zájem řady českých škol o výukové programy pro žáky, je nepoměrně nižší než v jiných zemích EU, rizika typu zdravotního ohrožení či ohrožení v oblasti kybernetické bezpečnosti a informační manipulace, která jsou mnohem více pravděpodobná, tvoří pouze malou část přípravy, nebo jsou zcela mimo stávající výukové programy.

Školami pravděpodobně nejčastěji využívaný program Příprava občanů k obraně státu (POKOS), jenž organizuje a financuje Ministerstvo obrany a ve spolupráci s Armádou ČR, je z velké části zaměřen na popularizaci armády a informace spojené s její činností, nikoliv na reálnou přípravu žáků na krizové situace. Pouze malou část programu tvoří nácvik řešení situací typu poskytování první pomoci, což je nejpravděpodobnější výskyt rizikové situace v životě žáků.

Český vzdělávací systém nemá k dispozici analýzu krizových situací a rizik, s nimiž by se žáci mohli v současnosti či blízké budoucnosti setkat. Není proto možné reálně odhadnout jejich pravděpodobnost. Není proto možné připravit výukový program, který by poskytoval žákům relevantní přípravu.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Současní žáci základních a středních škol v ČR pravděpodobně nezažijí konvenční válečný konflikt či teroristický útok, čemuž se věnuje řada programů frekventovaně využívaných školami, včetně programu POKOS. Úplně mimo zájem posilování bezpečnosti paradoxně stojí informační manipulace, které jsou naopak nejpravděpodobnějším rizikem s běžným výskytem. Potřebná analýza rizik by měla předcházet konkrétním vzdělávacím programům.“

Podívejte se na záznam diskuse na červnovém Kulatém stole SKAV a EDUin, který se věnoval tomu, jak připravovat děti k obraně státu.

Přečtěte si celý článek

Podívejte se na tříminutové video shrnující, jak vzniká bezpečné prostředí ve škole a nakolik ho mohou a nemohou ovlivnit rodiče dítěte.

Praha, 7. prosince – Časté jsou stížnosti učitelů, že rodiny zanedbávají výchovu, a proto je pro učitele obtížné zajistit ve školách bezpečné prostředí. Diskutující na kulatém stole upozornili, že bezpečné prostředí pro děti úzce souvisí se vztahy ve sborovně a rodina nemůže připravit dítě na existenci v kolektivu vrstevníků.

V debatě na kulatém stole SKAV a EDUin na téma Co přispěje k bezpečnému klimatu na školách pojmenovala Lucie Hermánková z projektu Minimalizace šikany hlavní pravidla, jak vzniká bezpečné prostředí ve škole, které je základní podmínkou dobrého učení.

 • Bezpečné klima ve třídě velmi souvisí s bezpečným klimatem v celé škole.
 • Bezpečné klima se tvoří seshora. Máme zkušenosti, že pokud měl učitel ve své třídě problémy, souviselo to s tím, že nebyly úplně dobré vztahy i ve sborovně.
 • Rizika v tomto směru rostou, přináší je doba, ale zároveň stoupá poučenost pedagogických sborů a přibývá škol, které cíleně pracují s bezpečným klimatem.
 • Bezpečí se nedá zajistit jinak, než vztahovými pravidly ve třídách i ve sborovnách a není to jednorázová akce, ale dlouhodobá práce.
 • Děti jsou nějak vychované z rodin, ale rodič, i kdyby sebevíc chtěl, není schopen dítě připravit na to, jak bude fungovat ve vrstevnické skupině.
 • Když dítě neumí vztahová pravidla, neznamená to, že selhala rodina.

 

Přečtěte si celý článek

Video, které vzniklo v rámci projektu Extra třída, ukazuje případ školy, kterou oceňují jak žáci, tak veřejnost. Ta ji v internetovém hlasování ocenila za spolupráci různě starých žáků.

Praha, 11. listopadu 2016 – Chomutovská Základní škola Zahradní je sídlištní škola v prostředí, které sami žáci hodnotí jako mimořádně konfliktní a ohrožené vandalismem a drogami. Video zachycující projekt této školy v rámci Extra třídy je pozoruhodné tím, s jakou otevřeností ukazuje názor tamních deváťáků na dění na sídlišti i jejich kladný postoj ke škole, kterou vnímají jako jediné místo, kde se někdo snaží jim pomáhat v obtížných životních situacích. Je to příběh o deziluzi s překvapivě pozitivní pointou.

Deváťáci se v rámci projektu Extra třída rozhodli vysázet záhon růží jako připomínku svého pobytu ve škole. Když ale po nich organizátoři projetu chtěli, aby záhon nevysázeli „za plotem“, ale na veřejném místě, vzbudilo to mezi žáky značnou nevoli. Jejich zkušenost se životem na sídlišti jasně říkala, že bude trvat jen pár dní, než jejich práci někdo zničí. Pokud vás zajímá, jaká je pointa příběhu, nabízíme sedmiminutové video, které natočil režisér Stanislav Adámek z projektu Učíme se příběhy.

Iva Tahová, koordinátorka projektu Extra Třída, řekla: „Překvapil nás silný sociální náboj tohoto videa. Tihle dospívající říkají naplno, co si myslí o prostředí, v němž žijí. O to cennější je, jak oceňují svoji školu a to, co pro ně během těch devíti let, kdy sem chodili, udělala.“

 

 

Přečtěte si celý článek

Jak lze fyziku učit poutavě i moderně zároveň, ukáží 3. května ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí. Petra Boháčková a Bohuslav Hora předvedou, jak lze děti zaujmout fyzikou a ještě je naučit pracovat na tabletech.

Petra Boháčková ze ZŠ dr. E. Beneše z Čakovic a Bohuslav Hora ze ZŠ Planá nad Lužnicí jsou považováni za jedny z nejzkušenějších učitelů pracujících s tablety. V úterý 3. května od 17 hodin ve Skautském institutu v devadesáti minutách ukáží, jak v badatelské výuce propojit myšlenkové mapy (aplikace Mindly) s měřením fyzikálních veličin. Setkání je vedeno principem otevřeného vyučování, proto je událost zdarma a zapojit se mohou všichni účastníci. Tablety budou na místě k zapůjčení.

Naším cílem je využít potenciál moderních technologií ve výuce. Používání tabletů pomáhá děti motivovat, lépe porozumět tématu a především je smysluplně naučit využívat technologie i ve svém životě,” vysvětluje Petra Boháčková. Podle ní v případě, že děti využívají moderní technologie jen k zábavě, hrozí digitální demence. Více o jejich přístupu se dozvíte ve videu.

 

Vidět výuku Petry Boháčkové s Bohuslava Hory je praktickým příkladem ukázky cíle, který vytyčili autoři ve Strategii digitálního vzdělávání ČR do roku 2020. A tím je dovednost učitelů využívat moderní technologie a schopnost předat své zkušenosti dětem a učit je, jak mobily, tablety a počítače využívat k vlastnímu vzdělávání,” doplňuje Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání organizace EDUin.

Přečtěte si celý článek

Spolupracovat, hledat cestu z problému, mluvit s úřady a něco sami postavit nebo vyrobit, to vše se mohou žáci v programu naučit. Záleží na jejich fantazii a motivaci.

Praha 10. září 2015 – Právě probíhá přihlašování do čtvrtého ročníku programu Extra třída, který školám nabízí EDUin ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco. Po třech předchozích ročnících už můžeme pojmenovat konkrétní benefity, které školám, kromě finanční podpory, program nabízí. Daří se aktivizovat žáky sedmých až devátých tříd základních škol, jejichž motivace pro školní práci jinak bývá leckdy velmi slabá. Žáci podle slov učitelů oceňují především možnost vymyslet projektový záměr sami, získat na něj peníze a hospodařit s nimi. Podívejte se na šest krátkých video spotů z loňského ročníku.

Krátká videa šesti loňských Extra tříd:

Třída neslyšících dětí z Prahy se rozhodla prolomit bariéru mlčení ve vztahu ke slyšící většině a uspořádala odpoledne, během kterého se žáci pokusili ozřejmit obecné stereotypy o neslyšících a jejich životě, videoklip ZDE.

Třída z Ústí nad Labem se rozhodla zrekonstruovat školní knihovnu tak, aby se z ní stalo místo, které bude žáky vyhledávané, kde si budou nejen rádi číst, ale kde se budou i rádi setkávat. Videoklip ZDE.

Třída z Jičína vytvořila interaktivní naučnou stezku, která je doplněna hrami a různými aktivitami, videoklip ZDE.

Třída z Březové vytvořila naučnou stezku s využitím online technologií, videoklip ZDE.

Třída z Josefova Dolu uspořádala mezigenerační setkání ve formě výtvarných dílen, která podporovala spolupráci se seniory, videoklip ZDE.

Třída z Nového Města na Moravě natočila video medailonky s válečnými veterány, vernisáž výstavy portrétů podpořila flash mobem na náměstí Nového města na Moravě, videoklip ZDE.

Do programu Extra třída se jednotlivé třídy mohou registrovat již nyní, datum uzavření registrací, které předpokládá i zpracování projektu v projektové kanceláři je 9. 11. 2015. Registrovat se školy mohou ZDE.

Iva Tahová, koordinátorka programu Extra třída, řekla:Díky zkušenostem získaným v rámci projektů Extra třídy žáci již vědí, že není nemožné naplňovat svá přání, své představy a plány. A dokážou to poté i v budoucnosti.  První pozitivní zkušenost totiž podporuje chuť něčeho v životě dosáhnout.

 

Program Extra třída probíhá už čtvrtým rokem ve spolupráci EDUin a Nadačního fondu Tesco. Je určen pro žáky 7. až 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Za první tři roky bylo rozděleno 1. 923.537 Kč a do programu se zapojilo 78 tříd z celé České republiky.

Přečtěte si celý článek

Nová výzva programu Extra třída pro školní rok 2015/2016. Na projekty podporující vztahy škol s jejich okolím mohou třídní kolektivy získat až 30 tis. Kč. Realizace projektů je plně v rukách samotných žáků.

Praha, 17. června 2015 – Extra třída vstupuje do dalšího ročníku. Program je určen žákům 7., 8., a 9. tříd ZŠ, případně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a podporuje projekty, které si berou za cíl zlepšit prostředí (životní či sociální), v němž se škola nalézá.

Učebna v zahradě. Labyrint vzpomínek. Interaktivní putování po Březové. Usměj se Znojmo! To jsou příklady některých z 33 projektů podpořených  v programu Extra třída v ročníku 2014/2015. Tento týden otevřel program Extra třída svou v pořadí již 4. výzvu pro školní rok 2015/16. Program připravuje EDUin společně s Nadačním fondem Tesco.

Extra třída je jedinečná v tom, že podporuje začlenění škol a samotných žáků do života obce, v níž žijí. O podporu v rámci programu lze žádat na přípravu a realizaci jakéhokoliv počinu, který přispěje k rozvoji života v obci nebo městské čtvrti. Podmínkou ale je, že žáci v maximální míře zajistí práce související s projektem sami, finance jsou určeny převážně na nákup materiálu a specializovaných služeb. Žáci musí sami zpracovat projektový záměr, který obsahuje výběr a specifikaci projektu, stanovení cílů, přípravu rozpočtu, přípravu propagace a další náležitosti.

Stejně jako v předchozích ročnících bude podpořeno až 50 veřejně prospěšných projektů. Na jejich realizaci mohou žáci získat finanční podporu až 30 000 Kč od Nadačního fondu Tesco. Průběh registrace projektů je následující: registrují se nejprve učitelé, patroni projektů, kteří při registraci získávají přístup k metodické příručce. V září bude otevřena online projektová kancelář – prostředí, které postupně provádí přípravou a realizací projektu a ve kterém se evidují všechny podstatné výstupy. Do projektové kanceláře patroni přizvou své žáky, ti společně zpracují projektový záměr, tedy prvních 10 kroků v projektové kanceláři. Po dokončení projektový záměr zveřejní, tím je podána žádost o grant. Tato část práce musí být dokončena do 9. listopadu 2015.

Silvie Pýchová, vedoucí programů EDUin, řekla: „Program Extra třída se snaží podnítit snahu škol vynést vzdělávání mimo školní zdi, propojit školu s prostředím, v němž se nalézá, a ukázat žákům, že podílet se na zlepšování toho nejbližšího světa, který nás obklopuje, je neoddělitelnou součástí našeho života. A nejen to. To, že žáci připravují a realizují projekt převážně sami, přispívá k rozvoji tolik žádaných dovoleností 21. století, jako je komunikace, organizace, řešení problémů, týmová spolupráce, ale i formální zpracování žádosti o grant.“

Přečtěte si celý článek

Seriál o tom, co je možné změnit i ve vaší škole, si získal pozornost diváků a od listopadu rodičům bude radit, jak vybrat dobrou školu pro jejich dítě.

Praha 9. října – Tento čtvrtek můžete zhlédnout na internetové televizi Stream už šestou epizodu seriálu Vši ve škole, který se snaží vzdělávat rodičovskou veřejnost a informovat ji o tom, co je ve škole důležité, co má smysl změnit a co naopak zachovat. Prvních pět epizod právě přesáhlo půl miliónu zhlédnutí.

Seriál se věnuje běžným tématům jako je respektování soukromí rodičů na třídních schůzkách, hodnocení ve škole, problémům se stravováním, ale snaží se rodičům radit například i v tom, zda je rozumné dítě přetěžovat příliš mnoha kroužky. Natočeno je prvních deset epizod, od začátku listopadu se bude seriál věnovat především výběru školy pro prvňáky a otázkám s tím spojeným.

Nejnovější tři a půl minutová epizoda se jmenuje Kde je sakra ten zvonek a moderátor Vší ve škole Vítek Březka se v ní vydal na okružní cestu po státních i soukromých školách a prakticky zkoušel, nakolik ředitelé a ředitelky pamatují na ty, kteří se přišli bez předchozí domluvy do školy na něco zeptat. Výsledek ukazuje, že funkční zvonek na dveřích pořád není žádná samozřejmost.

Bez-názvu-4
video ke spuštění ZDE

Tomáš Feřtek, scenárista pořadu, řekl: „Po prvních deseti epizodách, na nichž jsem spolu s realizačním týmem EDUin a Stream.cz hledali podobu pořadu tak, aby byl jasně orientovaný na rodičovskou veřejnost, ale zaujal i učitele, se chceme v dalších dílech věnovat tématu, které je aktuální každý podzim. A tím je výběr školy pro budoucí prvňáky, ale i rozhodování rodičů, zda mají dát dítě na elitní či běžnou školu, případně kdy je rozumné poslat dítě na víceleté gymnázium. Předpokládám, že tato série bude mít u diváků úspěch, protože jde o nejčastěji diskutovaná témata mezi rodičovskou veřejností.“

 

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskovou zprávu k tématu si můžete přečíst ZDE.
 • Pořad Vši ve škole je postaven na krátkých epizodách, kdy se každá z nich věnuje jednomu tématu a nabízí návod, co lze ve škole a při vyučování zlepšit a jak to udělat.  Zatím se můžete podívat na epizody, které se věnují například tomu, jak opravovat dětem jejich sešity (Červená je barva moje), zda je ještě užitečné používat ve výuce diktát (Kostlivci ve škole), proč je důležité vytvořit ve škole prostředí, kde se za chybu netrestá (Udělal jsi chybu? Výborně!), jak respektovat soukromí rodičů na třídních schůzkách (Ten váš nezdárník to má za tři) nebo jak se mají učitelé a rodiče domlouvat (Zítra si přineste bramboru).
 • Pořad vznikl za dramaturgického vedení a spolupráce Stream.cz (producent Lukáš Záhoř, ředitel EDUin Zdeněk Slejška), pořadem provázejí jako moderátoři učitelé Vítek Březka a Ivana Málková, režisérem a kameramanem je Jiří Novotný, scénáře připravil tým: Tomáš Feřtek, Tamara Kováčová, Vítek Březka.

Přečtěte si celý článek

EDUin ve spolupráci se Stream.cz odstartoval první epizodou seriál pro rodiče i učitele o tom, co by bylo možné dělat ve škole lépe.

Praha 4. září – První epizoda seriálu Vši ve škole se jmenuje Červená je barva moje a zabývá se tím, jak opravovat dětem písemky tak, aby je to neotrávilo a motivovalo k další práci.  Smyslem pořadu je učit rodiče lépe rozumět tomu, co se ve škole děje, a učitelům nabídnout inspiraci k drobným a užitečným změnám v jejich práci. K vysílání je připraveno prvních deset epizod. Pořadem provázejí učitelé Vítek Březka a Ivana Málková. Nová epizoda je ke zhlédnutí každý čtvrtek na Stream.cz.

Pořad Vši ve škole je postaven na krátkých čtyřminutových epizodách, kdy se každá z nich věnuje jednomu jasně vymezenému tématu a nabízí návod, co lze ve škole a při vyučování zlepšit a jak to udělat.  První epizody se věnují například tomu, zda je ještě užitečné používat ve výuce diktát (Diktát. Co to je?), proč je důležité vytvořit ve škole prostředí, kde se za chybu netrestá (Udělal jsi chybu? Výborně!), nebo jak se mají učitelé a rodiče domlouvat (Zítra si přineste bramboru).

Pořad vznikl za dramaturgického vedení a spolupráce Stream.cz (šéfproducent Lukáš Záhoř), pořadem provázejí jako moderátoři učitelé Vítek Březka a Ivana Málková, režisérem a kameramanem je Jiří Novotný, scénáře připravil tým: Tomáš Feřtek, Tamara Kováčová, Vítek Březka.

První epizoda byla zveřejněna dnes, 4. září. Zhlédnout ji můžete ZDE, další každý čtvrtek na Stream.cz.

Tomáš Feřtek, scenárista pořadu, řekl: „Spolupráce se Stream.cz nás potěšila rychlostí a invenčností. Formát kratičkých epizod s jedním tématem a jasným poselstvím, co konkrétního se dá ve škole změnit, nám připadá pro oslovení rodičovské i učitelské veřejnosti ideální. Krátké, jasné, rychlé sdělení. Jako moderátory jsme vybrali zkušené učitele, kteří umí poradit ze své praxe.“

Přečtěte si celý článek

Aplikace Co umím umožňuje vytvořit digitální sbírku úspěchů dětí a hledat cestu dalšího rozvoje. A taky zažít neopakovatelné rodičovské pocity…

Praha 2. září – Společnost EDUin a kreativní studio Družina představují videospot, upozorňující na projekt Co umím, internetovou aplikaci umožňující zdarma vytvořit portfolio zájmů, úspěchů a plánů dětí ve školním věku.

K první veřejné prezentaci spotu dojde na tiskové konferenci, na kterou jste srdečně zváni:

Kdy? V pondělí 8. 9. od 14.00.

Kde? Creative Gate, Jindřišská 5, Praha 1 (vchod z Jindřišské pasáže, III.schodiště v pasáži proti kavárně Peroutka, zvonit na recepci Creative Gate, 3. patro).

Kdo? Miroslav Hřebecký, koordinátor projektu (EDUin), Michal Malátný (otec dcery, frontman Chinaski), Jan Matoušek, Náměstek výkonného ředitele (ČBA), Zdeněk Slejška (ředitel EDUin).

Úroveň vzdělání dětí je často hodnocena podle známek ze školy. Rodiče si v dobré víře neuvědomují, že školní klasifikace se soustředí na pouhý zlomek toho, co je ze vzdělání doopravdy důležité, zejména to, že nejobtížněji jsou hodnocené právě dovednosti, které o úspěchu v dospělém životě rozhodují nejvíce. To vše poskytuje volně přístupná aplikace Co umím, kterou za podpory Nadačního fondu České bankovní asociace Kamarádi vzdělání vyvinula společnost EDUin.

Videospot upozorňuje na fakt, že „pro stromy často nevidíme les“. Co umím nabízí prostředek, jak se podívat dál, lépe a jak pomoci dětem i rodičům, aby našli cestu k přirozenému rozvoji a také k sobě samým.

Miroslav Hřebecký, vedoucí projektu, EDUin, řekl: „Při tvorbě videospotu jsme zcela záměrně sáhli po emocích, které k rodičovství neodmyslitelně patří. Budeme velmi rádi, pokud se spot dostane k co největšímu počtu rodičů. Ověřili jsme si, že jim může pomoci vidět věci jinak.“

Přečtěte si celý článek

Podívejte se na videa, která ukazují, že žáci základních škol mnoho dokážou a přemýšlí o tom, co je ve škole i mimo ni baví a motivuje k práci.

Praha 1. září – Tříminutové video ukazuje ve stručnosti projekty několika škol v České republice, které vznikly v rámci programu Extra třída. Zajímavé je hlavně tím, jak žáci mluví o tom, co je ve škole baví a nebaví, a proč jsou pro ně důležité činnosti, které se nedělají ve škole. O každé Extra třídě je k dispozici i samostatný zhruba osmiminutový dokument.

Letní kino, nemocniční klauni, velikonoční dílny, odpočinkový park se slunečními hodinami, to jsou nápady, které realizovali žáci základních škol v Žandově, Opočně, Deblíně, Petroupimi, Chomutově a Frýdlantu.  Projekty vznikly v rámci druhého ročníku projektu Extra třída obecně prospěšné společnosti EDUin a Nadačního fondu Tesco. Filmy o jednotlivých projektech natočili filmaři z neziskové organizace Učíme se příběhy. Podívejte se na:

Spot ukazující šest projektů Extra tříd v České republice – ZDE.

Třídu ze Žandova, která zorganizovala čtyři promítání letního kina – ZDE.

Třídu z Deblína, která se rozhodla připravit stolní znalostní hru o zajímavostech obce – ZDE.

Třídu z Opočna, která chodila za dětmi do nemocnice jako zdravotní klauni – ZDE.

Třída z Chomutova, která organizovala dílny pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí – ZDE.

K dispozici jsou zatím první tři filmy. Krátké filmy o Extra třídách natočila společnost Učíme se příběhy. Produkce Kateřina Jonášová, kamera a režie Stanislav Adámek.

Silvie Pýchová, manažerka programů EDUin, řekla: „Vlastně všude, kde jsme projekt Extra třída spustili, jsme zažili překvapení, co všechno děti dokážou, když dostanou prostor. Překvapení jsou učitelé, rodiče i sousedi. Smyslem projektu je ukázat, že dnešní děti dokážou víc, než si myslíme.“

Přečtěte si celý článek

EDUin představuje elektronický nástroj, který umožňuje sledovat učební pokrok dětí.

Praha 30. června – Elektronická aplikace Co umím slouží rodičům, učitelům i dětem k zachycení toho, co dítě v různých fázích života dokáže ve všech oborech své činnosti, ve škole i mimo ni. Prázdniny jsou ideální příležitost pro rodiče, aby na stránkách www.coumim.cz založili svému dítěti profil a zaznamenali, co nového se během prázdnin naučilo. Představa, že prázdniny jsou z hlediska vzdělávání prázdný čas, je mylná a projekt Co umím o tom přesvědčí každého, kdo ho vyzkouší.

COUMIM

Web Co umím umožňuje dětem mapovat jejich úspěchy a dovednosti získané ve škole i mimo ni. Jde o digitální portfolio, kam je možné umístit třeba fotografie toho, co dítě vytvořilo, nahrát záznam koncertu nebo recitačního vystoupení. O tento systém projevily zájem jako první základní umělecké školy, kterým by umožnil zaznamenávat pokrok jejich žáků a archivovat, co v rámci výuky vytvořili. Web ale samozřejmě umožňuje stejně zaznamenávat i to, co dítě vytvořilo mimo školu.

Prázdniny jsou ideální příležitost, aby rodiče spolu s dětmi začali archivovat, co dítě dokázalo a jak se ve svých dovednostech vyvíjí. Vznikající elektronickou sbírku je možné využít jak pro prezentaci dětských dovedností pro dědečka či babičku, tak jako důkaz dovedností při vstupu do některého zájmového kroužku. Portfolia se navíc velmi pravděpodobně stanou způsobem, jak budou školy zaznamenávat učební pokrok žáků. Rodiče mohou využít prázdniny k tomu, aby se s novým nástrojem, který jim i dětem přinese společné zážitky, naučili zacházet.

Podívejte se na minutové video, které vysvětluje, proč je důležité hledat v dětech to, co umí:

Miroslav Hřebecký, manažer programu Co umím, řekl: „České školství je zaměřené na práci s chybou. Učitelé vyhledávají okamžiky, kdy se žákovi něco nepodařilo, a snaží se docílit nápravy. Rodiče přenášejí toto paradigma i do výchovy v rodinách. Moderní pedagogika ale zdůrazňuje důležitost pozitivní motivace a pochvaly. Vztáhněme to na sebe. Posloucháme raději vysvětlování, co vše bychom ještě měli zlepšit, nebo pochvaly za to, co se nám podařilo? Web Co umím je pro vaše dítě příležitostí, aby ukázalo, v čem je dobré. Budete překvapeni, kolik toho ve skutečnosti je.“

Přečtěte si celý článek

Kampaň „Chci učit“ přináší další portrét zajímavé osobnosti. Učitelka prvního stupně Jana Jelínková v něm hovoří o své kariérní dráze a důvodech, proč se vrátila k učení.

Praha 15. května – V českých školách učí řada výborných učitelů, které postupně představuje kampaň „Chci učit“ společnosti EDUin. V dalším videoportrétu ukazuje osobnost učitelky Jany Jelínkové z více stran, nejen té pedagogické. Zpěvačka kapely Sto zvířat si vyzkoušela i působení v reklamní agentuře, ale nakonec se vrátila k práci, která jí dává největší smysl – učení dětí.

Příběh Jany Jelínkové je dalším z řady, které vyvracejí zažitou představu, že učit chodí jen ti, kdo by se jinde neuživili. Po patnácti letech učení na prvním stupni se Jelínková rozhodla pro kariérní obrat, který úspěšně provedla. Po nějaké době však zjistila, že učení jí dává daleko větší smysl než práce v reklamě. A to i přesto, že si ve škole přijde na podstatně méně peněz.

Jelínková je také příkladem učitelky, která do třídy přináší zkušenost ze světa mimo školu. Jako zpěvačka dokáže pracovat s publikem a díky tomu i lépe motivovat žáky a přitáhnout jejich pozornost k obsahu výuky. Takový učitel je pro děti inspirací a ne jen nudnou autoritou. Seberealizace mimo školu také představuje zdroj, ze kterého může čerpat energii a předejít možnému vyhoření.

Jelínkovou ve dvojroli učitelky a zároveň zpěvačky skupiny Sto zvířat ukazuje krátký videomedailon, jehož součástí je ukázka z klipu k písni „Ty vole, na základní škole“.

Podívejte se na videomedailon Jany Jelínkové, delší verze bude zveřejněna ZDE.

Jana Jelínková, učitelka na Základní škole Tusarova v Praze, řekla: „Já jsem asi po patnácti letech ve škole měla pocit, že už potřebuju něco jiného. Tak jsem pracovala v té reklamní agentuře, pak jsem byla tři roky na mateřské. Potom jsem se vrátila do reklamní agentury a rychle jsem hledala cestičku, kudy bych se vrátila zpátky do školy. V reklamních agenturách lítají strašné peníze, ale jde tam jen o to, jestli je headline víc vpravo nebo vlevo.“

Přečtěte si celý článek

Poslechněte si, na čem se shodli zástupci Ministerstva školství a EDUin v debatě o výsledcích dvou půlročních debat o budoucnosti vzdělávání.

Praha, 17. června 2013 – Nabízíme vám první ze série výstupů z půlroční debaty Česko mluví o vzdělávání a závěrečné konference, která se konala v pátek 14. června v DOXu. Jejím hlavním závěrem bylo, že není na místě dělat další reformy, nemá smysl věřit ve zdánlivě vše řešící systémová opatření a kontrolní mechanismy typu plošného testování. Naopak je třeba hledat způsoby, jak pomáhat konkrétním učitelům lépe učit a konkrétním ředitelům lépe řídit školy. Během konference padly první návrhy, jak to udělat.

Vystoupení Jiřího Nantla, prvního náměstka ministra školství, poslouchejte ZDE.

Vystoupení Hany Košťálové ze SKAV poslouchejte ZDE, její prezentaci najdete ZDE.

Vystoupení Petra Černikovského z MŠMT, shrnující výsledky veřejné konzultace, poslouchejte ZDE, prezentaci najdete ZDE.

Vystoupení zástupců Zdeňka Slejšky a Tomáše Feřteka z EDUin, shrnující výsledky debaty Česko mluví o vzdělávání, poslouchejte ZDE, prezentaci najdete ZDE, na krátké shrnující video se podívejte ZDE.

Vystoupení Arnošta Veselého z Fakulty sociálních věd UK nazvané Jak zlepšit výuku v 80 000 třídách poslouchejte ZDE a ZDE, prezentaci najdete ZDE a ZDE.

Kompletní videozáznam konference můžete zhlédnout ZDE.

Fotografie z konference si můžete prohlédnout ZDE a stáhnout ZDE.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Považuji za důležité, že v jednom se obě půlroční diskusní kampaně, jedna organizovaná ministerstvem a druhá neziskovou organizací EDUin, shodly. V tuto chvíli z nejrůznějších důvodů není vhodná chvíle na velká systémová opatření, reformy a zásadní změny. Naopak je třeba získat důvěru učitelů v to, že jim stát v jejich práci může pomoci, a je třeba hledat cesty, jak to udělat. Společná konference byla užitečná právě proto, že se při ní konkrétně diskutovalo, které kroky skutečně pomáhají školám a vedou ke zlepšení výuky pro každé dítě v každé škole.“

Kontakty:

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o.p.s.
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

 • Konferenci Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole uspořádalo Ministerstvo školství ve spolupráci s neziskovými organizacemi SKAV, Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., a EDUin, o. p. s., za podpory centra moderního umění DOX a agentury Profimedia. Více se o konferenci dozvíte na www.ucimekvalitne.cz.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR a Scio.cz.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

Přečtěte si celý článek