Archiv pro kategorii ‘SPOLEČNOST’

Zákon prodejcům nařizuje, aby reklamaci řešili bez zbytečného odkladu. Pokud jste však v minulosti reklamovali zboží, možná víte, že se reklamační proces může podobat boji s větrnými mlýny. Prodejci proto přišli se službou, v rámci které vám vadné zboží okamžitě vymění za nové. Je to ale opravdu…

Přečtěte si celý článek

Profesor Václav Chvátal poskytl EDUinu vyjádření ke sporu mezi O. Botlíkem a E. Fuchsem, členem Nezávislé odborné komise MŠMT

Praha, 20. června 2019 – Se snahou vyjasnit spor o korektnost zadání úlohy 11 v maturitním testu z matematiky oslovil EDUin profesora Václava Chvátala a požádal ho o stanovisko.

V reakci na předchozí tiskovou zprávu EDUinu, v níž jsme na základě sporu o znění jedné maturitní úlohy upozorňovali na systémové chyby maturity, jak Cermat, tak MŠMT trvají na tom, že zadání úlohy bylo správné. Rozporují tedy názor Oldřicha Botlíka. Proto jsme oslovili profesora Václava Chvátala, který působil mj. na univerzitách McGill, Stanford a Université de Montréal. Profesor Chvátal ve svém stanovisku konstatuje: S plným vědomím rizika, že doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. i mne označí za nechápajícího školskou matematiku, prohlašuji, že se plně ztotožňuji s názory v Botlíkově článku. Sám bych je nedokázal vyjádřit líp.

Plné znění stanoviska profesora Václava Chvátala ZDE.

Krátký medailon prof. Václava Chvátala ZDE.

Václav Chvátal, matematik, řekl: „Už na středních školách by učitelé matematiky měli v žácích pěstovat návyk vědět, o čem mluví. Uvědomovat si přesně, co znamenají pojmy, se kterými pracují. Pravým opakem je snažit se odbýt mnohoznačnost mávnutím ruky.“

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je zjevné, že profesor Chvátal má za sebou vědeckou kariéru na úrovni světové matematické extratřídy. Jak tedy vlastně probíhalo rozhodování o maturitní úloze 11, jehož závěry V. Chvátal zásadně zpochybnil? Nemělo by ministerstvo kvůli spravedlivému posouzení výkonů maturantů jmenovat do své komise skutečné odborníky?“

 

Přečtěte si celý článek

Praha, 20. června 2019 – Mezi TOP 5 témat, kterými by se podle výsledků šetření Delphi měla prioritně zabývat vzdělávací politika, patří oblast systémového řízení na národní úrovni, financování školství, přípravy nových učitelů, administrativy spojené s řízením škol a rozdílné kvality jednotlivých škol. Na těchto tématech panuje poměrně široká shoda mezi respondenty šetření, které zrealizovala Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s., ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd za podpory Nadace České spořitelny.

Kompletní zpráva z šetření ke stažení ZDE

Šetření proběhlo v souvislosti s přípravou Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Respondenti byli požádáni o posouzení 39 výroků charakterizujících současné problémy vzdělávání v ČR. Celý proces přípravy, realizace a vyhodnocení šetření probíhal v období únor–červen 2019.

Hlavní cíle šetření:

 • Zahájit expertní diskusi o významných problémech systému vzdělávání v ČR
 • Zapojit do této diskuse široké spektrum aktérů v oblasti vzdělávání
 • Získat podněty z různých oblastí vzdělávacího systému na témata, kterými by se měla vzdělávací politika zabývat
 • Posoudit získané podněty širokou komunitou expertů
 • Poskytnout vstupy expertní skupině pro přípravu Strategie vzdělávací politiky 2030+

Příprava šetření

Přípravná fáze zahrnovala sběr témat, formulaci výroků a sestavení souboru respondentů. Celá tato fáze byla realizována Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) v únoru a březnu 2019.  Každý respondent měl možnost uvést maximálně pět oblastí, které považuje za hlavní nedostatky vzdělávacího systému v ČR. Do přípravného sběru témat bylo zapojeno 88 expertů z různých oblastí vzdělávacího systému ČR. Získané výroky byly expertně upraveny tak, aby se výsledné výroky neopakovaly a reflektovaly obdobnou úroveň obecnosti. Pro šetření metodou Delphi bylo vybráno 39 výroků o nedostatcích současného systému vzdělávání v ČR.

Šetření Delphi

Metodické nastavení a technickou realizaci šetření Delphi zajišťovalo Technologické centrum Akademie věd ČR. Samotné šetření probíhalo on-line a obsahovalo dvě kola hodnocení jednotlivých výroků. Respondenti vyjadřovali míru souhlasu s výrokem a posuzovali jeho významnost pro pozitivní změnu ve vzdělávání. Ve druhém kole měli respondenti možnost korigovat své odpovědi na základě posouzení výsledků a komentářů z prvního kola a dále identifikovali prioritní a okrajová témata pro vzdělávací politiku ČR.

Výsledky šetření

Nejvyšší podíl respondentů souhlasil s výrokem, že „České školství jako celek je dlouhodobě podfinancované“. Tento výrok vykazoval rovněž nejnižší míru variability odpovědí napříč celým spektrem respondentů, a jedná se tedy o nejméně kontroverzní výrok ze všech hodnocených výroků. Nízkou variabilitu a vysokou míru shody vykazuje rovněž téma vysoké administrativní zátěže ředitelů škol vyjádřené

výrokem „Ředitelé škol jsou zavaleni administrativou a chybí jim jakákoli podpora“. Největší význam pro pozitivní změnu má oblast systémového řízení vzdělávací politiky na národní úrovni reprezentovaná výrokem: „Státní politika ve vzdělávání je nekoncepční a nesystémová, nemá jasně a dlouhodobě stanovený cíl a jasné priority. Podléhá momentálním vlivům, požadavky se mění s každým novým ministrem.“

Nejvíce respondentů nesouhlasilo s výrokem, že „Požadavek povinného vzdělávání je pro děti a rodiče v současné době již příliš svazující“. Tento výrok vykazoval rovněž nejvyšší variabilitu v odpovědích ohledně souhlasu či nesouhlasu a společně s tématem povinného předškolního vzdělávání („Povinné předškolní vzdělávání nemá žádné opodstatnění a jen zbytečně zatěžuje systém“) patří mezi nejkontroverznější hodnocená témata.

Souhrnné výsledky všech 39 výroků

 

Účast v šetření

Celkem bylo k účasti v šetření Delphi přizváno 748 účastníků z různých oblastí vzdělávacího systému. Prvního kola se zúčastnilo 275 respondentů. Druhého kola, do kterého byli přizváni jen respondenti kola prvního, se zúčastnilo 151 respondentů. Podíl respondentů v obou kolech šetření ZDE.

Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV, řekla: „Díky šetření Delphi víme, co aktéři ve vzdělávání považují za aktuálně prioritní k řešení v oblasti vzdělávání, jaká témata u nich rezonují. V tématech, u nichž byla identifikována vysoká míra souhlasu mezi aktéry, je možno začít rozvíjet spolupráci napříč vzdělávacím systémem. Tématům, která se ukázala jako kontroverzní nebo na nich nepanuje shoda, je potřeba věnovat větší prostor pro diskusi, popřípadě osvětu. To významně ladí s tím, že je mezi aktéry největší volání po změně právě v oblasti koncepčnosti státní politiky ve vzdělávání a její kontinuity. Věříme, že toto bude reflektovat i právě připravovaná Strategie vzdělávací politiky 2030+.“

„V českém prostředí citelně chybí širší shoda na tom, jak má vlastně vzdělávací systém vypadat, na co se prioritně zaměřit, kam cílit energii a tolik potřebné finanční investice,“ říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny, a uzavírá: „Proto je podpora podobných šetření nedílnou součástí naší nadační strategie. Ověřené informace totiž tvoří pomyslnou startovací čáru na cestě k velkým systémovým změnám.“

Přečtěte si celý článek

Praha 19. června 2019 – Zveřejňujeme stanovisko konzultační skupiny, kterou svolal Národní ústav pro vzdělávání pro nastavení dalšího procesu revizí národního kurikula. Výsledkem je jednoznačné doporučení rozběhnutý proces revizí v tuto chvíli zastavit a soustředit se na vyjasnění střešních otázek ve Strategii vzdělávací politiky 2030+. MŠMT již neoficiálně práce na revizích přerušilo.

Národní ústav pro vzdělávání vytvořil na počátku roku konzultační skupinu složenou z expertů na vzdělávací politiku a kurikulum, která se měla vyjádřit k procesu a harmonogramu probíhajících revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP). Dokument je z března 2019 a NÚV ho dosud nezveřejnil na svém webu k revizím, proto stanovisko zveřejňuje ve shodě s ostatními členy skupiny EDUin jako jeden z účastníků.

MŠMT sice na tlumočené stanovisko nijak oficiálně nereagovalo, ale na několika veřejných fórech bylo sděleno, že práce na revizích RVP se přerušují do doby, než vznikající Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ určí další směr.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, řekl: „Je velmi dobře, že ministerstvo školství vyslyšelo volání odborníků po přerušení revizí kurikula do doby vyjasnění strategického zadání, aby se nedělala dvojí práce. Mělo by to ale otevřeně oznámit i učitelům a odborníkům na revizích pracujícím. Prozatím je status quo v prapodivném mlžném oparu a nikdo nic neví a raději ani nikam nepíše.“

Přečtěte si celý článek

Konzultační skupina ve složení Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. (FF Universita Pardubice), PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (Učitel naživo), Mgr. Vladimír Srb (Nadace České spořitelny), Mgr. Miroslav Hřebecký (EDUin), Mgr. Silvie Pýchová (SKAV), Mgr. Milan Kotík (AISIS), Mgr. Jan Korda (ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8), Mgr. Petr Daniš (Vzdělávací centrum TEREZA), Mgr. Petra Skalická (Člověk v tísni), Mgr. Daniela Růžičková (Národní ústav pro vzdělávání), PaedDr. Jan Tupý (Národní ústav pro vzdělávání) a Mgr. Jaroslav Fidrmuc (Národní ústav pro vzdělávání) formulovala řadu zásadních připomínek k navrženému zadání revize RVP ze strany MŠMT. S oporou o zahraniční zkušenosti s koncipováním kurikula i s procesy jeho implementace a zejména na základě zkušeností z více než desetileté realizace kurikulární reformy v ČR navrhujeme stávající proces revize zastavit, začít znovu a jinak. Hlavním důvodem pro naše stanovisko je skutečnost, že navržené zadání revize nevychází z předem formulované vize a cílů vzdělávání a není podloženo odpovídajícími daty a zjištěními z analýz. Předkládáme proto následující doporučení pro další postup:

 1. Vytvořit Národní program vzdělávání jako dokument, který stanovuje vizi celoživotního vzdělávání v ČR. Tento dokument by měl určovat dlouhodobé směřování vzdělávací politiky, tzn. pro období delší než 10 let. Měl by odpovídat na otázky typu: Jakou chceme společnost? Jak vzděláváním přispět k dosažení této společnosti? Jaké mají být cíle vzdělávání? Národní program vzdělávání s jasně pojmenovanou vizí by měl stát nad Strategií vzdělávací politiky i nad všemi rámcovými vzdělávacími programy, tyto dokumenty by měly určovat způsoby a prostředky k dosažení vize vzdělávání. Národní program vzdělávání by měl být zpracován vhodnou a srozumitelnou formou, aby mohl být sdílen odbornou i laickou veřejností.
 2. Formulovat vizi kurikulární politiky, její klíčové principy a určit další směřování i strategie její implementace. Vize kurikulární politiky by měla být součástí Národního programu vzdělávání. V otázce koncepce kurikulární politiky je třeba vyjasnit zejména otázky decentralizace vzdělávání a míry autonomie škol, existence víceúrovňového kurikula, a tedy míry důvěry společnosti v kvalitu a profesionalitu učitelů a ředitelů, vyvážení mezi systémem kontroly a podpory škol a učitelů apod.
 3. Klíčovým východiskem k revizi kurikulárních dokumentů je (re)definování cílů vzdělávání. Ty by měly být závazným způsobem formulovány v Národním programu vzdělávání. Považujeme za nedostačující, aby cíle vzdělávání byly uvedeny pouze v preambuli jednotlivých RVP. Vzhledem k množství jednotlivých RVP a jejich postupnému revidování je soustředění cílů vzdělávání do jednoho střešního dokumentu jako řešení nejen nutné, ale jednoznačně výhodnější. Proces revize je rovněž nutné propojit s tvorbou Strategie 2030+. Ta představí celkovou vizi dalšího směřování českého školství, v níž je formulování cílů vzdělávání pro dané období prioritním úkolem. Z tohoto důvodu je třeba změnit zadání revizí RVP, počkat na formulaci cílů pro Strategii 2030+ a teprve na jejich základě uvažovat konkrétněji o prostředcích k dosahování těchto cílů – tedy o změnách v obsahu kurikula a strategiích výuky.
 4. Zadat NÚV úkol provést věrohodnou, cílenou a dobře strukturovanou analýzu dosavadního průběhu kurikulární reformy a aktuálního stavu. Ta by měla zahrnovat jak již provedená, tak nová zkoumání, ale také rozsáhlé šetření mezi hlavními aktéry kurikulární reformy – systematicky a velmi cíleně se ptát zejména učitelů a ředitelů. Analýza by se měla zaměřit i na komparaci s vývojem kurikulárních trendů ve vyspělých zemích. Jak zdůraznil prof. A. Veselý na konferenci ke Strategii 2030+, analýzu je třeba založit nejen na „tvrdých“ datech (výzkumy), ale také na zkušenostech hlavních aktérů. Těch je třeba se ptát jak na pozitivní stránky (co dobrého RVP přinesl), tak na problémy. Součástí analytické práce by měly být profesionálně vedené diskuze, zahrnující jak kontaktní setkávání, tak moderované on-line diskuze (zde odkazujeme např. na Delphi metodu). Pro uplatnění těchto metod je třeba vytvořit podmínky – finanční, časové, personální.
 5. Po vyjasnění cílů vzdělávání a po provedení uvedených analýz definovat smysl revize, a to především z hlediska toho, co a proč je třeba udělat, aby se zlepšila kvalita učení žáků – nejen výsledky, ale i procesy učení, které mají silný formativní vliv na postoje, hodnoty a osobnostní kvality žáků.
 6. Upravit zadání revize RVP, respektovat při tom pravidla řízení změn (management změn). Zadání revize konkretizovat až na základě zjištění vyplývajících ze zpracovaných analýz. Doporučujeme věnovat pozornost základním pravidlům postupu při revizích, které zpracoval SKAV. V tomto metodickém materiálu je řada dalších důležitých, již konkrétnějších doporučení.
 7. Navrhnout reálný harmonogram revize RVP, který bude zahrnovat její hlavní milníky a fáze: stanovení cílů vzdělávání a vize kurikulární politiky v kontextu Národního programu vzdělávání a Strategie 2030+, zpracování analýz dosavadního průběhu kurikulární reformy a aktuálního stavu RVP, definování smyslu revize a postupu jejího provedení, práce na revizích dílčích částí RVP a jejich propojení, připomínkování odbornou veřejností a případnou pilotáž, informační kampaň a podporu školám v zavádění revidovaného RVP apod.

V Praze dne 14. 3. 2019

Tiskovou zprávu EDUin najdete ZDE.

 

Přečtěte si celý článek

Při uzavírání nájemní smlouvy sjednané přes realitní kancelář zpravidla zaplatíte provizi ve výši jednoho, dvou či dokonce více nájemných. Stává se ale i to, že pronajímateli a realitní kanceláři ve skutečnosti nejde o sjednání nájmu, ale pouze o zisk provize. A tak nájemce ze smyšleného důvodu…

Přečtěte si celý článek

Praha 18. června – Zveme vás na zítřejší Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se bude věnovat studentským stávkám za klima a jak se k tomu má stavět škola. Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:

• Kdo by měl dostat důtku za klima?

• Za co studenti stávkují?

• Mají se studenti prvně učit a až potom protestovat?

• Jak by měla škola ve výuce uchopit podobně celospolečensky významná a zároveň kontroverzní/ konfliktní témata?

• Jak by měla škola vychovávat k občanské angažovanosti?

• Jakou cestou můžeme dosáhnout změn, které povedou k udržitelné budoucnosti pro všechny?

Diskutovat budou:

 • Richard Brabec, ministr životního prostředí
 • Marek Hilšer, senátor
 • Ondřej Knopp, VŠ student, Univerzity za klima
 • Anna Mezgerová, SŠ studentka, Fridays for Future Praha
 • Bedřich Moldan, ekolog, Centrum pro otázky životního prostředí UK
 • Vanda Patočková, SŠ studentka, Fridays for Future Brno
 • Dana Prudíková, náměstkyně ministra MŠMT
 • Martin Vonášek, učitel, Gymnázium Ostrava-Hladnov

Diskusi moderujeDavid Klimeš, novinář

Pozvánku na Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se koná 19. 6. (14.00-16,00 hod.) v Informačním centru OSN, Železná 24, Praha 1, najdete ZDE. Odkaz na registraci ZDE.

Přečtěte si celý článek

Na základě čerstvých informací z MŠMT o úloze 11 maturitního testu z matematiky upozorňujeme na čtyři klíčové problémy státní maturitní zkoušky

Praha, 18. června 2019 – Ministerstvo vyhovělo žádosti Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – odtajněno a objasnilo, jak hodnotitelé Cermatu postupovali při vyhodnocování sporné úlohy v maturitním testu z matematiky. Na tomto základě upozorňujeme na čtyři klíčové problémy centralizované maturitní zkoušky, které se stále nepodařilo vyřešit.

Z odpovědi ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Petra Bannerta vyplývá, že Cermat bodoval odpovědi na úlohu 11 jinak, než zveřejnil v klíči správných řešení. Neinformoval o tom členy schvalovacích komisí ani nedokáže sdělit, kolika  maturantů se změna týká a kolika maturantům neuznal další částečně správnou odpověď na úlohu 11. Upozorňujeme proto na čtyři systémová pochybení, která se dlouhodobě nedaří napravit.

 • Cermat nezpracovává odpovědi na podobné úlohy tak, aby mohl včas odhalit, že z hlediska maturantů není zadání jednoznačné. Všechny odpovědi, které autor úlohy pokládá za nesprávné, dostávají stejný kód – „podezřelý“ výsledek se tedy ztratí v množství ostatních a jeho dodatečné uznání vyžaduje vynaložení obrovského množství ruční práce.
 • Cermat nedodává schvalovacím komisím podklady v takové podobě, aby jim umožnil kvalifikované posouzení korektnosti testů. V tomto případě komise nedostaly ani informaci, že Cermat uznával také další odpověď, a někteří jejich členové dokonce veřejně popírali její správnost.
 • Cermat rozhoduje bez řádného odborného zdůvodnění, které odpovědi uzná a neuzná za správné. Fakticky tedy svévolně rozhoduje také o tom, kdo v maturitním testu propadne a nepropadne.
 • Cermat nezveřejňuje důležité informace včas, přitom by praxe otevřeného informování pomohla vyřešit mnohé spory výrazně rychleji. Debata o možných řešeních úlohy 11 mohla proběhnout ihned po zveřejnění testů, pokud by už v té době byl k dispozici klíč správných odpovědí se vzorovým řešením testu.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Dlouhodobě vyzýváme Cermat a ministerstvo školství, aby současně se zadáním testů byla zveřejněna i zdůvodnění správných odpovědí u jednotlivých úloh, klíč správných řešení a co nejdříve také anonymizovaná maturitní data. Kdyby nás vyslyšely, mohli jsme si ušetřit přetahování o to, zda zadání úlohy 11 bylo korektní a zda úloha poškodila maturanty. Místo toho jsme svědky, že Cermat na probíhající debatu vůbec nereagoval a ministerstvo ofi­ciálně sděluje, že příslušná data nejsou a ani nebudou k dispozici.“

Přečtěte si celý článek

Vítězi ceny pro inspirativní pedagogy pogratuloval ministr školství Robert Plaga

Praha, 11. června – Vyhlášení letošních vítězů ceny GTP CR proběhlo 10. června v prostorách Opera v Praze. Slavnostním večerem provedla všechny přítomné moderátorka Ester Janečková. Respekt a holt oceněným učitelům přišli vzdát kolegové, pedagogické osobnosti, partneři ceny i političtí představitelé. Vítězům pogratulovali ministr školství Robert Plaga, předseda senátního výboru zahrnujícího vzdělávání Jiří Drahoš a vrchní školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Vítěze letošního ročníku vybrala odborná porota z 10 finalistů, které v květnu navštívila během výuky v místech jejich působiště. To, že výběr nebyl jednoduchý, neboť všichni z finalistů jsou jedinečné pedagogické osobnosti, přiblížil i jeden z porotců, ředitel soukromé sportovní školy v Litvínově, Pavel Škramlík: „Během návštěv finalistů mám možnost se učit od těch nejlepších. Inspirují mě myšlenky excelentních učitelů, obdivuji jejich dovednosti, přístup a nadšení. Radostí je pro mě vždy setkání se skvělými osobnostmi a zážitek z výuky, která je promyšlená, smysluplná a rozvíjí každého žáka. Mají můj obdiv, protože svou práci dělají naplno a s láskou.“

 • Vítězem letošního ročníku ceny se stal Tomáš Chrobák ze Základní školy Baška u Frýdku-Místku. Cenu mu předali ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a generální ředitel O2 Czech Republic a.s. Jindřich Fremuth.

Porotu u vítěze oslovil především přístup založený na důvěře v děti a jejich schopnost převzít zodpovědnost za vlastní učení; aktivita na straně dětí, jejich schopnost respektovat se, učit se od sebe navzájem, pracovat samostatně i ve skupině a vedení dětí k popisné zpětné vazbě a sebehodnocení. Zároveň ocenila respektující přístup, využití metod formativního hodnocení a smysluplných metod a forem práce, kdy matematika je nejen cílem, ale i prostředkem k osvojení si dovedností.

(c) Kateřina Lánská

 

 • Druhé místo, na kterém se umístila Monika Olšáková ze Základní školy Janovice, vyhlásil předseda senátního výboru pro vzdělávání Jiří Drahoš společně s ředitelem Nadace České spořitelny Ondřejem Zapletalem.

Porotu u oceněné oslovil pedagogický konstruktivismus coby progresivní přístup k řízení učení žáků, jasně stanovený cíl hodiny a vlastní text připravený tak, aby se děti mohly učit samostatně i ve skupinách. Současně ocenila pečlivě zacílenou přípravu a promyšlený postup práce, předem stanovené důkazy o učení, respektující přístup, použití metod formativního hodnocení a důraz na téma ochrany životního prostředí.

 • Třetí místo vyhlásil školní inspektor a zároveň člen odborné poroty ceny GTP CR Tomáš Zatloukal a výkonná ředitelka Nadace BLÍŽKSOBĚ Marcela Murgašová, kteří společně pogratulovali Františku Braunerovi z Gymnázia Olomouc – Hejčín.

Porotu zaujal především jeho respektující přístup ke studentům, názorná výuka, vedení studentů k touze po poznání, poskytnutí prostoru k vlastní aktivitě a přebírání zodpovědnosti za vlastní vzdělání. Současně ocenila odbornost a vyžití různorodých edukativních prostředků, kdy v odlišné pedagogické situaci neváhá opustit to, co má již ozkoušené.

Vítězové získali stromeček jabloně, která ponese symbolické plody jejich práce a poukázku na odběr her v hodnotě 20.000 Kč pro školu, na které působí, od partnera ceny – společnosti Albi. Podle svého umístění také získali šeky v hodnotě 50.000 Kč, 40.000 Kč a 30.000 Kč.

Vítěz na prvním místě navíc obdržel divokou kartu na grantovou podporu od hlavního partnera ceny Nadace O2 ve výši 100 000 Kč do programu O2 Chytrá škola ve školním roce 2020/2021, stáž na zahraniční škole v hodnotě 1000 EUR, kterou věnoval Pavel Trantina, pomyslnou korunu, skleněný vavřínový věnec, od scénografa a skláře Ricarda Hoinheffa.

Všichni finalisté obdrželi finanční a věcné dary od společnosti Dove, společnosti Papírna, knihkupectví Kanzelsberger, redakce Řízení školy a víno z produkce České zemědělské univerzity v Praze.

Koordinátorka ceny, Hana Matoušů k letošnímu vyhlášení říká: „Těší nás pozice, kterou si cena získává mezi odbornou i laickou veřejností a velmi si vážíme toho, že je vnímána ne jako cíl sám o sobě, ale jako prostředek k tomu, podpořit a vyzdvihnout skvělé učitele, kteří mohou být vzorem a inspirací pro ostatní.“

Přečtěte si celý článek

Praha, 10. června – Přestože z mimořádného šetření ministerstva školství plyne, že hlavním důvodem odchodů mladých učitelů je málo peněz, otázka atraktivity profese je neméně palčivá. Více než čtvrtina respondentů uvedla, že odešla, protože našla lepší práci mimo učitelskou profesi. Návrh STAN na zavedení institutu tvůrčího volna pro učitele po 10 letech je jedno z opatření, které může přiblížit výhody učitelské profese těm ze soukromého sektoru. EDUin na základě vlastního Auditu vzdělávacího systému a dobré praxe ze zahraničí doporučuje učitelský sabatikl zavést, ovšem rovněž zvážit i další možnosti pro zlepšení náboru a retence učitelů.

Ministerstvo školství ve svém šetření minulý měsíc uvedlo, že učitelé důchodového věku ze škol postupně odcházejí a absolventů s pedagogickým vzděláním, zejména v učitelských oborech, je v současné době ve vzdělávací soustavě nedostatek. Mnohé školy si tak v dnešní době nejspíše nemohou učitele vybírat a snaží se alespoň o to, aby zájemce o místo učitele splňoval zákonem stanovenou kvalifikaci a byl ochoten toto zaměstnání vykonávat. Ani takoví učitelé však nejsou vždy na trhu práce k dispozici, o čemž vypovídají, zejména pak v některých krajích, vyšší podíly učitelů bez kvalifikace.

Přestože platy jsou hlavním důvodem odchodů, 26 % těch, kteří ukončili pracovní poměr, uvedlo, že našli lepší uplatnění mimo učitelskou profesi. Je tak nasnadě se ptát, jak udělat profesi atraktivnější a pomoci učitelům poskytovat kvalitní vzdělávání. Například ve Velké Británii, která se potýká s obdobným nedostatkem učitelů, koncem minulého roku ministerstvo vzdělávání oznámilo pilotáž sabatiklu se stejnými parametry, jaké navrhuje STAN. Tedy možnost až ročního tvůrčího volna po 10 letech. Britské ministerstvo investuje 5 milionů liber do pokusného ověřování. Mimo něj ale připravilo programy pro snížení pracovní zátěže učitelů, nástroje pro lepší plánování kurikula a výuky nebo omezení byrokracie. Česko nedisponuje pravidelnými měřeními spokojenosti českých učitelů, nicméně se lze domnívat, že jmenované problémy jim nejsou cizí.

Nový Zéland zavedl 10týdenní sabatikly pro učitele, ale i ředitele před více než 10 lety. Tvůrčí volno si může vzít jen omezený počet učitelů v zemi, přičemž výběr se hlavně řídí návrhem uchazeče, jak by čas využil. Tamní ministerstvo vzdělávání zveřejňuje, jak jednotliví učitelé a ředitelé sabatikl využili. Nejčastěji podstupovali univerzitní školení, účastnili se nebo se spolupodíleli na pedagogických výzkumech či se zaměřili na hůře prospívající žáky a sociální skupiny. Zatímco na Zélandu jde o původní obyvatele Maory, v českém prostředí si lze představit, že by učitelé využili volno více, aby zlepšili svoji výuku vůči cizincům v Česku nebo romským žákům.

Možnosti pro sabatikly jsou široké, a pokud by byl schválen, ministerstvo školství může stanovit prioritní oblasti, které by finančně podpořilo. Jak dlouhodobě ukazuje Audit vzdělávacího systému, který EDUin každoročně zveřejňuje, učitelé dle svých slov nemají dostatečné znalosti pro práci se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. Ministerstvo by mohlo využít příležitosti tvůrčího volna a učitelům nabídnout strávit ho dalším vzděláváním například v této oblasti nebo jiné, kterou identifikuje. Výchozím dokumentem by se mohla stát Strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Podobně jako v Británii je nejdříve potřeba kvalitní pilotáže.

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Učitelská profese, a tím pádem i budoucnost vzdělávání v České republice, jsou v ohrožení. Bez potřebné podpory učitelů v jejich práci může tato nepříznivá situace přejít do chronické fáze. Vedle navýšení platů, jež je v tuto chvíli dorovnáním obrovského dluhu, je nutné uvažovat o opatřeních v pravém slova smyslu rozvojových. Sabatikl je jedinečným prostředkem k dalšímu vzdělávání. Nejde o žádnou dovolenou, jde o vytvoření možnosti k tomu, aby se učitelé mohli dále vzdělávat. A je-li situace kritická, čemuž vše napovídá, nelze argumentovat tím, že všichni ostatní by si zasloužili totéž. S odloženou účinností s uvolněním zákona o pedagogických pracovnících zároveň vzniká možnost samotné zavedení do škol dostatečně pilotovat, aby nedocházelo ke komplikacím provozního charakteru.“

Přečtěte si celý článek

Se začátkem festivalové sezóny varujeme spotřebitele, aby se vyhnuli nákupu vstupenek na pochybných online portálech, které je přeprodávají. Ve spolupráci se spotřebitelskými organizacemi z dalších sedmi evropských zemí (Belgie, Finsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švýcarsko)…

Přečtěte si celý článek

Inspirativním pedagogům pogratuluje i ministr školství Rober Plaga a předseda senátního výboru Jiří Drahoš

Praha, 5. června 2019 – Fyzikářka, matematik nebo dějepisář? Do letošního finále GTP CR postoupilo 10 učitelů ze 6 krajů České republiky. Ve finále jsou rovnoměrně zastoupeni učitelé humanitních i exaktních předmětů ZŠ i SŠ, vyrovnaný je také poměr žen a mužů. Finalisty přijde na vyhlášení podpořit i ministr školství (mládeže a tělovýchovy) pan Robert Plaga, předseda senátního výboru zahrnujícího vzdělávání Jiří Drahoš, primátor Plzně a poslanec Martin Baxa a řada dalších.

Během května navštívila odborná porota všechny finalisty na místech jejich působiště, aby posoudila jejich práci v hodinách. Součástí návštěvy je i krátký rozhovor s finalistou. Celá návštěva je natáčena, aby si i ti porotci, kteří se výjezdu nemohou zúčastnit, mohli udělat představu o kandidátovi „naživo“ a nejen z dvourozměrné přihlášky.

Nakolik je možnost vidět finalisty přímo v hodinách zásadní, vysvětluje jedna z porotkyň, režisérka Maria Procházková: „Samozřejmě, že jsou důležité profesionální zkušenosti, odbornost, reference a další položky reprezentující osobní kvality učitelů, které je zaslouženě přivedly do finále. Ale jaká chemie probíhá během hodiny mezi třídou a pedagogem, jaké jsou tam vztahy, zda panuje oboustranný respekt a důvěra, žáci mají o výuku zájem, spolupracují a jak vypadá způsob předávání informací a jejich dopad, to se z papíru nedozvíte. Připadá mi skvělé a naprosto zásadní, že máme možnost vidět finalisty “v akci”. A s nyní již „tříročníkovou“ zkušeností si už nedovedu představit, že by to bylo jinak. Připadá mi, že tak máme informaci maximálně komplexní, jak je při takovém náhledu možné.“

Za letošními finalisty se porotci, mezi kterými jsou zastoupeny pedagogické kapacity i odborníci z různých profesí angažující se v oblasti vzdělávání, rozjeli například do Litoměřic, Českých Budějovic či k Frýdku-Místku. Byli na hodinách prvního a druhého stupně základních škol i středoškoláků. Měli možnost zažít hodinu biologie vedenou v angličtině, kde jako pomůcka sloužilo kravské oko, ve fyzice hledali nejlepší zvukové izolanty či se účastnili moderované diskuse na kontroverzní téma na hodině společenských věd.

Porotci vyberou vítěze ve středu 5. června. Slavnostní vyhlášení vítězů ceny proběhne 10. června od 19.00 v prostorách Opera v Salvátorské ulici nedaleko Staroměstského náměstí v Praze.

Hana Matoušů, koordinátorka ceny GTP CR, k tomu říká: „Máme radost, že finalisty na vyhlášení přijdou podpořit a ocenit nejen partneři ceny, tedy generální ředitel společnosti O2 Jindřich Fremuth, zakladatelka Nadace BLÍŽKSOBĚ Hana Hradská a ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal, ale také ministr školství Robert Plaga či senátor Jiří Drahoš. Velmi si tohoto zájmu vážíme a věříme, že společně dokážeme posílit prestiž učitelského povolání. Právem mu náleží.“

Přečtěte si celý článek

Krosová kola se hodí jak na silnici, tak do přírody. Jak si ale v záplavě značek vybrat? Otestovali jsme 22 pánských a dámských kol v ceně do 15 000 Kč. Pro srovnání jsme k nim přidali ještě jedno levné unisexové kolo z obchodního řetězce. Zjistili jsme, že z technického hlediska jsou vcelku bez…

Přečtěte si celý článek

Chodíte rádi do přírody, ale vysoké pohorky vám připadají zbytečně velké a těžké? Otestovali jsme 13 párů nízkých turistických bot v dámském i pánském provedení. Laboratorní zkoušky prověřily přilnavost podrážky, kvalitu a výdrž použitých materiálů i to, zda budete mít nohu v suchu za deště i v…

Přečtěte si celý článek

Co mají společného pizza, caprese a pia­dina romagnola? Kromě italského původu je pojí i jedna ze základních surovin – mozzarella. Lze bez nadsázky říci, že bílým sýrem v nálevu Itálie udělala díru do světa. Mozzarellu pochopitelně nabízejí i české obchody a my jsme se podívali jakou. Ve…

Přečtěte si celý článek

Letní prázdniny jsou za dveřmi a sluneční paprsky postupně získávají na síle. Při pobytu na slunci bychom měli naši kůži chránit, což platí dvojnásob pro děti, které mají pokožku citlivější než dospělí. Jaký přípravek pro naše nejmenší zvolit a nespálit se? Do laboratoře jsme poslali 14 sprejů…

Přečtěte si celý článek

Holení patří do životů mnohých z nás stejně jako například čištění zubů. Proto často pátráme jak po vhodném zubním kartáčku, tak po žiletce, která zbaví pokožku porostu bez útrap. Depilačních a epilačních způsobů existuje celá řada, ženy však často volí plastová holítka s břity. Abychom jim…

Přečtěte si celý článek

Technologicky se mozzarella řadí mezi plnotučné měkké nezrající pařené sýry (italsky „sýr se spředeným těstem“ pasta filata).

Přečtěte si celý článek

Ženy bývají neústupné co se chloupků týká. Hledají nejrůznější způsoby, jak se jich zbavit dlouhodobě, a nejlépe napořád. Využívají k tomu nejrůznější pomocníky, mnohdy při epilaci či depilaci zažívají muka a riskují poranění.

Přečtěte si celý článek

Klub českých turistů (KČT) vloni oslavil sto třicáté výročí od založení. Ambice jeho zakladatelů dodnes reprezentuje třeba kopie Eiffelovy věže na Petříně. Především ale dalším generacím zanechali propracovaný systém turistického značení. Ten začal KČT rozvíjet hned v roce 1889, rok po svém…

Přečtěte si celý článek