Archiv pro Listopad 2016

Evropská komise dnes představila tzv. „zimní balíček“, který obsahuje osm legislativních návrhů pro změny v energetických legislativách a směrnicích.

Přečtěte si celý článek

ČSOB uvedla v listopadu na trh novinku v podobě internetové aplikace ČSOB Investice, která klientům umožňuje obchodovat s podílovými fondy, dluhopisy a investičními certifikáty z chytrých zařízení připojených k internetu. Díky investičnímu portálu tak mají klienti ČSOB všechny své investiční a spořicí produkty nově na jednom místě.

Přečtěte si celý článek

Praha – Divadlo Archa hostilo v pondělí 28. listopadu čtvrtý ročník nezávislého ocenění NEZISKOVKA ROKU pro neziskové organizace. Zvláštní pozornost přitom byla letos věnována Ceně veřejnosti. Vítězná organizace MŠ a ZŠ speciální Nona z Nového Města nad Metují, o které rozhodli lidé svým hlasováním na www.neziskovkaroku.cz, získala kromě titulu a uznání také finanční příspěvek 52 184 korun. Odpoledne před vyhlášením šlapali pro tehdy ještě neznámou vítěznou organizaci dobrovolníci na speciálním dobročinném kole, které přivezla charitativní akce Nadace ČEZ, Pomáhej pohybem.

Přečtěte si celý článek

Premiér Bohuslav Sobotka uvedl ve středu 30. listopadu 2016 do funkce dva nové ministry: Miloslava Ludvíka a Jana Chvojku.

Přečtěte si celý článek

Obec Hrubá Skála chystá výstavbu dvoukilometrové cyklostezky vedoucí z Radvánovic přes Hnanice až do Borku. Cyklisté i bruslaři se po ní sice poprvé projedou pravděpodobně až v roce 2018, už dnes ale předpokládanou trasu lemují nově vysazené lípy velkolisté. Sportovci se tak mohou těšit na příjemný stín. Do výsadbových prací, na které obci přispěla Nadace ČEZ částkou přesahující 137 tisíc korun, se zapojily i děti z místní mateřské školky.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 30. listopadu uspořádal končící ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier závěrečnou tiskovou konferenci v budově Úřadu vlády ČR. V rámci bilancování hovořil o postoji k lidským právům v české společnosti, činnosti Legislativní rady vlády i zlepšeném boji proti korupci.

Přečtěte si celý článek

Praha, 30. listopadu 2016

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

jménem Aliance pro otevřené vzdělávání a společnosti EDUin Vás chceme požádat o podporu při následujícím hlasování sněmovny o takzvaném autorském zákoně.

Dosud nejsou závazky o zpřístupnění všeho, co bylo vytvořené za veřejné peníze, dostatečně naplňovány. V oblasti vzdělávání nejsou naplňovány tyto s tématem související dokumenty:
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV)

 • podle monitoringu Jednoty školských informatiků mají některé části SDV zpoždění a hrozí, že jako celek nebude naplněna,
 • součástí SDV jsou i schválená Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů – zde není garantováno, že vzdělávací materiály vytvořené za veřejné peníze nebudou moci učitelé a další osoby pro potřeby vzdělávání zpracovávat.
 1. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018,
 • poměrně slabé ambice  pro oblast vzdělávání jsou pro realizaci akčního plánu artikulovány v následném návrhu Národní strategie Otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020 . Ta je v tuto chvíli ve vnějším připomínkovém řízení (připomínky Aliance otevřeného vzdělávání k Národní strategii najdete zde.) a bohužel ani tyto dva dokumenty nezajišťují pro oblast vzdělávání možnost, aby vše, co bylo podpořeno z veřejných prostředků, bylo též dostupné veřejnosti.

Všechny tyto výše uvedené nedostatky pro oblast vzdělávání (a další taktéž i mimo oblast vzdělávání) má potenciál systémově vyřešit předložený pozměňovací návrh č. K1 poslance Vladimíra Koníčka k autorskému zákonu. Pokud souhlasíte s tím, aby vzdělávací materiály vytvořené za veřejné peníze byly využitelné i pro výuku a vzdělávání, podpořte prosím pozměňovací návrh č. K1. Konkrétní text pozměňovacího návrhu najdete níže v tomto dopise.

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče, pomozte díky svému uvážlivému hlasování podpořit využívání děl vytvořených z veřejných prostředků pro vzdělávací účely, a především ve prospěch veřejného zájmu.

Zdeněk Slejška, ředitel společnosti EDUin

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání, EDUin

Michal Kaderka, EDUin, Podpora Aliance Otevřeného vzdělávání

 

Konkrétní znění pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňovací návrh poslance Koníčka č. K1 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=724&ct1=6 konkrétně zní takto:

K1. V Čl. I se za dosavadní bod 4. se vkládají nové bod 5. a 6., které znějí:

„5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a

Autorská práva k dílům placeným z veřejných prostředků

Pokud byl vznik díla financován plně z veřejných prostředků, zajistí poskytovatel veřejných prostředků nejpozději ke dni uzavření smlouvy, souhlas nositele práv umožňující veřejnosti volné užití díla po celou dobu trvání majetkových práv k dílu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak a nejde-li o dílo výtvarné, dílo architektonické vyjádřené stavbou nebo dílo urbanistické. U děl financovaných pouze z části platí věta první přiměřeně. Podrobnosti stanoví vláda nařízením.“.

 1. V § 74, 78, 82, 86 a § 94 odst. 1 se před slovo „§4” vkládají slova „§3a,”.”.

Následující body se přečíslují.

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

 • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
 • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
 • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
 • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
 • prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

 

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes vyhodnocoval dosavadní práci ministra obrany Martina Stropnického. Premiér společně s ministrem diskutovali rovněž o úkolech ministerstva pro zbývajícího funkční období vlády. Mezi hlavní priority patří pokračovat v navyšování financí na armádu, personálně posílit stav Armády ČR i modernizovat zbrojní vybavení vojáků.

Přečtěte si celý článek

Hledáte-li nájem bytu, máte několik možností. Můžete se poptat svých známých, kontaktovat realitní kancelář či využít nejrůznější webové stránky, na nichž své byty pronajímatelé inzerují. Všechny způsoby mají své výhody i nevýhody. Vyplatí se být tedy obezřetní nejen před podpisem smlouvy, ale…

Přečtěte si celý článek

Podél naučné stezky Vodnické vycházky, která se nachází v těsné blízkosti středočeské obce Kaliště, „vyrostly“ během první adventní neděle více než tří desítky ovocných stromů, původních krajových odrůd. Do výsadby jabloní a slivoní se zapojili místní občané i zástupci spolků. Vzniku nové ovocné aleje napomohla Nadace ČEZ příspěvkem v hodnotě 19 630 korun. Dalších zhruba pět tisíc korun investovala obec Kaliště ještě z vlastního rozpočtu.

Přečtěte si celý článek

Kanina – Více než 300 keřů a stromů „vyrostlo“ v pondělí 28. listopadu v obci Kanina na Mělnicku. Jejich výsadbu za budovou obecního úřadu a za obecním domem čp. 22 podpořila Nadace ČEZ částkou přesahující 97 000 korun. Výsadby se zúčastnila i nejstarší obyvatelka obce Milada Cardová (89), která jako první symbolicky ponořila rýč do země u vzrostlého tisu, jehož se stala patronkou. Druhý nejstarší obyvatel obce František Martečík (86) se bohužel ze zdravotních důvodů výsadby nezúčastnil. I tak se v nepřítomnosti stal patronem největší borovice černé vysazené u hřiště.

Přečtěte si celý článek

Nedostatky a rizika českého vzdělávání stále převažují nad přednostmi a příležitostmi. Z hodnocení procesů vyplývá větší míra jejich negativních dopadů. Pokusy o progresivitu podkopává společenská a politická neshoda. Upozorňujeme na potenciál příležitostí vyplývajících z probíhajících změn.

Praha, 28. listopadu 2016 – EDUin, s přispěním nezávislých odborníků v oblasti vzdělávací politiky, připravil další vydání analýzy věnující se stavu a vývoji vzdělávacího systému. Audit vzdělávacího systému v ČR 2016 opět přináší hodnocení silných a slabých stránek, rizik a příležitostí. Hodnotí události a procesy, které proběhly v minulém školním roce, případně kontinuálně probíhají. Upozorňuje na ty události, které si zaslouží eminentní pozornost. Nově přináší analýzu financování regionálního školství, kterou zpracovala poradenská společnost PwC ČR. Kromě samotné analýzy jsou závěry shrnuty v infografice.

Hustá vzdělávací infrastruktura, hustá síť institucí, které připravují učitele, průměrné a nadprůměrné výsledky v mezinárodních srovnáních, změny v legislativě podporující silnější společenskou roli vzdělávacího systému, snaha lépe zaplatit učitele a vytvořit jim kariérní motivaci. To jsou silné stránky a příležitosti českého vzdělávacího systému. Nekoncepčnost, podfinancování, rostoucí trend „opt-outu“ sociálně a ekonomicky etablované části rodičů a dětí ze systému veřejného vzdělávání, neexistence kvalitního řízení systému na různých úrovních a přetrvávající neschopnost znovu definovat roli učitele a změnit jejich přípravu reprezentují slabiny a hrozby.

Z Auditu pro rok 2016 vyplývá, že i přes řadu událostí a procesů, které se v systému odehrávají a vytvářejí potenciál změny k lepšímu, převažují spíše trendy, které mají diskutabilní, neznámý či zcela negativní dopad na rozvoj vzdělávání. Tento stav nepředpokládá, že by se kondice českého vzdělávacího systému zlepšila.

V probíhajícím a navazujícím období by velmi prospělo, kdyby se součástí řízení systému standardně stala analýza dopadů takových kroků, jako jsou jednotné přijímací zkoušky, státní maturita, nový přístup školní inspekce k hodnocení škol, zavádění legislativy na posílení společného vzdělávání žáků ve školách atp. Absence zjištění, jak vzdělávací systém na vzdělávací politiku reaguje, neumožňuje řízení systému. Ten zůstává do značné míry obětí nahodilosti.

K jednotlivým tématům událostí tohoto a následujících období se bude postupně vracet.

Bob Kartous, garant analýzy, EDUin, řekl: „Audit, stejně jako předchozí analýza zpracovaná pro výroční konferenci Aspen Institute, potvrzují, že na identifikaci problémů a potřeb českého vzdělávacího systému panuje vcelku široká shoda mezi experty. O to překvapivější je, jak těžké je najít politickou shodu k podpoře výrazného zvýšení investic do oblasti vzdělávání, ke změně v přípravě učitelů, a tím pádem na zvýšení prestiže tohoto povolání či k redefinici obsahu vzdělávání a k dalším zcela zjevným potřebám, před nimiž stojíme. Budeme se snažit politické strany přesvědčit, aby takový – pokud možno závazný – konsensus vznikl.“

 • Audit vzdělávacího systému pro rok 2016 ZDE, přehledná infografika ZDE.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zahájil v pátek 25. listopadu 2016 v Černínském paláci v Praze konferenci Budoucnost práce: Jak se mění trhy práce v Evropě i celosvětově a jak mají státy reagovat? Zúčastnění se během konference zabývali strukturálními změnami na trhu práce v kontextu globalizace a technologického pokroku.

Přečtěte si celý článek

Pelclovo divadlo v Rychnově nad Kněžnou změnilo na čtvrteční večer obvyklý repertoár a stalo se dějištěm módní přehlídky Elegance bez bariér. V roli modelů a modelek se netradičně představili vozíčkáři. Na organizaci charitativní přehlídky, jejíž výtěžek poputuje rodině Preclíkových s postiženým synem, přispěli uživatelé mobilní aplikace ČEZ EPP – Pomáhej pohybem 20 tisíci korunami.

Přečtěte si celý článek

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany pořádá v úterý 29. listopadu 2016 od 17 h v Míčovně Pražského hradu již 23. Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením.

Přečtěte si celý článek

V úterý 29. listopadu 2016 bude předseda vlády Bohuslav Sobotka pokračovat v bilančních schůzkách se členy koaličního kabinetu. Jako s prvním se v následujícím týdnu setká s ministrem obrany Martinem Stropnickým.

Přečtěte si celý článek

Žádost o informace týkající se smlouvy č. 12/072-0 o dodávce služeb vztahující se k Informačnímu systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v úterý 24. listopadu 2016 zúčastnil slavnostního setkání Česko-izraelské smíšené obchodní komory u příležitosti 20. výročí jejího založení. Premiér ocenil zejména dvacet let aktivní práce komory, která se zároveň řadí mezi jednu z nejdéle fungujících obchodních komor v České republice.

Přečtěte si celý článek

Praha, 24 listopadu 2016 – Společnost Microsoft Česká republika získala ocenění Best Employer AON Česká republika. Již 13. ročník studie organizoval AON (AON Hewitt Division). Firma dosáhla ocenění díky nadstandardní motivovanosti vlastních zaměstnanců, kteří se zapojili do hodnocení společnosti. Výsledek potvrdil vizi Microsoftu propagovat nový svět práce a podporovat flexibilitu a mobilitu pomocí technologií.

Hlavním kritériem pro získání ocenění AON Best Employer v této studii je hodnocení vlastních zaměstnanců firmy. Vyhodnocení se provádí na základě dotazníkového průzkumu a účast zaměstnanců je dobrovolná. Pro určení, která společnost získá ocenění AON Best Employer, bylo nutné zohlednit výsledky ve všech čtyřech kategoriích: Míra motivovanosti zaměstnanců, Důvěryhodný vrcholový management, Kultura vysoké výkonnosti a značky zaměstnavatele.

Ze 71 zúčastněných firem z různých odvětví, získalo toto prestižní ocenění 12 firem. Microsoft Česká republika byl oceněn v kategorii firem s 250+ zaměstnanci. Víc informací o průzkumu a vyhodnocení se dozvíte na stránkách AON Hewitt a na News Center Microsoft.

http://bestemployerseurope.aon.com/cz/vitezove/aon-best-employers-2016/

Microsoft Česká republika se ve srovnání s loňským rokem výrazně zlepšil v každé kategorii. Všechny ukazatele jsou výrazně vyšší, než jaký je průměr v České republice a v některých případech i oproti TOP firmám na trhu.

Motivace zaměstnanců se zvýšila z 81 % v roce 2014 na současných 87 % (průměr v České republice je 52 %).

 • Indikátor důvěry zaměstnanců k vrcholovému managementu se zvýšil ze 73 % v roce 2014 na současných 83 % (průměr v České republice je 42 %).
 • Schopnost přilákat a udržet si správné lidi byl kladně hodnocen u 84 % zaměstnanců, což představuje nárůst oproti roku 2014 o 5 % (průměr v České republice je 44 %).
 • Ukazatel pozitivního vnímání image firmy se zvýšil z 88 % v roce 2014 na 93 % v roce 2016 (průměr v České republice je 60 %).

Ocenění AON Best Employer potvrzuje, že vize Microsoftu umožňují svým zaměstnancům dosáhnout v digitálním světě více a mají pozitivní dopad na výkonnost a spokojenost zaměstnanců. Chceme inspirovat lidi a organizace k hledání vlastní cesty a hlavně sladit práci a soukromý život. Je totiž prokázané, že firmy a zaměstnanci s možností pracovat z domova, či jiného libovolného místa, rostou rychleji a dosahují lepších výsledků.

Výsledky společnosti AON Hewitt jsou v souladu s výsledky našeho interního průzkumu, který jsme vypracovali při příležitosti zavedení nového světa práce.  „Dobře zavedené flexibilní formy práce, které odrážejí potřeby firmy i zaměstnanců, jsou výhra pro všechny,“ říká Lenka Čábelová, manažerka komunikace společnosti Microsoft. „Ukazuje to i naše zkušenost – lidé se cítí výkonnější (nárůst o čtvrtinu), zlepšila se dostupnost a týmová práce (nárůst o 30 %) i prostor pro sladění práce a osobního života (nárůst o více než čtvrtinu).“

O společnosti Microsoft

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě.  Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s divizí  Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli.

#########

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.

 

Hubs  be2016_winners_all_1-1024x683

Přečtěte si celý článek

ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnila veřejnou zakázku, kde předmětem plnění je dodávka pevných a mobilních radiostanic systému PEGAS a příslušenství. Po skončení stanovené lhůty pro podání nabídky budou protokoly z jednání komisí uveřejněny na těchto webových stránkách zadavatele.

 • Za podanou nabídku a účast v zadávacím řízení děkujeme.
 • Zadávací podmínky jsou zveřejněny na profilu zadavatele od 24. 11. 2016 do 15. 12. 2016

Uveřejněno:

24. 11. 2016

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

Přečtěte si celý článek