Archiv pro Září 2016

ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil výzvu k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky je pořízení modelů, které budou sloužit pro potřeby výukového a výcvikového střediska. Po skončení stanovené lhůty pro podání nabídky budou všechny informace a protokoly z jednání hodnotící komise uveřejněny na těchto webových stránkách zadavatele.

  • Za podanou nabídku a účast ve výběrovém řízení děkujeme.
  • Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 30. 9. 2016 do 17. 10. 2016

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

Přečtěte si celý článek

ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Předmětem zakázky je pořízení 2 kusů transportních kontejnerů, které mají sloužit k uskladnění zdravotnického materiálu, nosítek, technických prostředků a dalšího vybavení k řešení mimořádných událostí a krizových situací. Toto uskladnění je realizováno ve zvlášť uzavíratelných platových přepravkách, které jsou součástí dodávky. Zadávací dokumentace včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o hodnotícím kritériu jsou uveřejněny na uvedeném profilu zadavatele. Protokoly z jednání komisí a rozhodnutí zadavatele budou uveřejněny na těchto webových stránkách.

  • Za podanou nabídku a účast ve výběrovém řízení děkujeme.
  • Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 30. 9. 2016 do 12. 10. 2016

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

Přečtěte si celý článek

Vybrat správné brambory, oloupat je a uvařit, to chvilku trvá. Další čas a námahu je třeba věnovat vypracování hladké kaše a nutná je i dávka zkušeností. V porovnání s tím je příprava kaše z pytlíku lákavě snadná. A držíme-li se návodu, bývá výsledek na…

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se v úterý 4. října 2016 zúčastní společně s předsedou vlády Slovenské republiky Robertem Ficem 11. ročníku Evropského jaderného fóra v Bratislavě.

Přečtěte si celý článek

Politická strana Svobodní vyznává krajní individualizaci i ve vzdělávání. V mnoha ohledech se ale vlamuje do otevřených dveří, což naznačuje, že reálná znalost současného vzdělávacího systému je nízká.

Praha, 30. září 2016 Pokládáme za neblahý jev, pokud se školství stává ideologickým nástrojem pro šíření vládní ideologie, ať už jde o komunismus, europeismus, environmentalismus nebo jiné. Jde o diskriminaci osob s jiným názorem a o porušení principu sekulárního státu.“ Jedna ze základních tezí obecného programu strany odhaluje princip, podle kterého je formován celý program (nejen) pro vzdělávání. V prvé řadě jde straně o naplňování domnělé svobody v tom, že záleží pouze na rozhodnutí (ale i možnostech) jednotlivce, respektive jeho okolí, jaké vzdělání získá. Při naplnění takového programu by velmi pravděpodobně došlo k destrukci veřejného vzdělávání.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu strany Svobodní, a to na základě dostupných průzkumů, které ukazují, že tato strana má minimálně v některých krajích relativně silnou podporu, navzdory (nebo díky) populistické a ideologicky vyhraněné rétorice:

Pozitiva:

  • Školy vzdělávají pro minulost. V programu středočeské odnože strany zaznívá požadavek na aktualizaci vzdělávání, které je uzavřeno v paradigmatech dnes už neexistující společnosti. To je samo o sobě dobré východisko, nicméně podle dílčích návrhů (potřeba zvýšit „svobodu“ škol, posílení pravomocí ředitelů) je patrné, že autor programu není dostatečně seznámen s realitou českého školství (vysoká míra svobody v rámci vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů, vysoká míra pravomocí ředitele de jure).
  • Nemá rozhodovat diktát zaměstnavatelů. To je určitě pravda, nicméně pouze o pár řádků výše se lze dočíst, že „škola má být motivována úspěšností na trhu práce“. Ta se dá hodnotit – z krátkodobého hlediska – pouze a právě na základě úspěchu u současných zaměstnavatelů.

Negativa:

  • Stejné podmínky financování veřejných i soukromých škol. Je patrné, že strana bojující s „kulturním marxismem“ vede zejména ideologický boj. Návrh na stejné podmínky pro financování veřejných i soukromých škol by vedl ke státem vysoce dotovanému podnikání v oblasti vzdělávání, kdy by soukromé školy byly zvýhodněny tím, že kromě příspěvku ve stejné výši od státu by navíc mohly vybírat školné. Velmi pravděpodobně by to vedlo k boomu soukromých škol, přetahování učitelů do nich na základě výrazně vyššího platu a destrukci veřejného školství.
  • Odmítání „tendence rušit praktické a speciální školy“. Další z důkazů, že tvůrce programu nezná dostatečně skutečnost. Speciální školy nebyly a nebudou rušeny. Praktické školy nebyly zrušeny, na základě legislativy se změnil jejich status. U krajně populistické strany lze tento požadavek interpretovat jako odmítání inkluze, byť takto v programu nikde artikulován není.
  • Školné na vysokých školách, které přináší pouze individuální „dodatečný prospěch“. Jakkoliv je téma školného na vysokých školách legitimní, ideologický a mimo realitu ukotvený postoj Svobodných, kteří požadují zavedení a postupné zvyšování školného, je absurdní. Základní premisa, že vysokoškolské vzdělávání je pouze individuální přidanou hodnotou, je fatálně mylná. Návrh na stanovení výše školného dle úvahy vysoké školy povede k tomu, že vysoce žádané obory si budou moci dovolit pouze příslušníci ekonomických elit.

Co chybí:

  • Vhled do situace a pochopení základních problémů současného českého školství. Stavět rozvoj vzdělávání v České republice primárně na ideologickém odporu vůči údajné centralizaci, regulaci a roli státu, případně existujících či účelově prefabrikovaných „náboženství“ vede nutně ke scestným návrhům, které mají s realitou společné pouze náznaky.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Některé teze a návrhy Svobodných jsou srozumitelné a v izolované podobě smysluplné, ale pouze do okamžiku, kdy dojde na konkrétní argumentaci. Pokud by tato strana měla podle svého dosavadního programu ovládat české vzdělávání, pravděpodobně by to mělo velmi neblahý společenský dopad.“

Kontakty:

Bob Kartous, tiskový mluvčí EDUin, e-mail: bob.kartous@eduin.cz, mobil: 607 727 370

Přečtěte si celý článek

Praha, 7. září 2016 – V pražském Microsoftu vzniká zcela nová vývojová divize Dynamics CRM. Do nového týmu chce jedna z největších softwarových firem na světě přijmout do konce letošního roku až 80 zaměstnanců. Další desítky pracovních míst otevře v příštích letech. Uplatnění zde najdou jak zkušení softwaroví inženýři, tak absolventi vysokých škol s technickým zaměřením. Vedle vývojového centra Skype čítajícího zhruba 250 zaměstnanců bude Dynamics CRM druhou technologickou divizí Microsoftu působící v České republice.

 Microsoft se rozhodl výrazně investovat do svého růstu v České republice a tím přispět k rozvoji zdejšího technologického odvětví a budování atraktivních pracovních příležitostí. To vše v souladu se svou základní filozofií přispívat k rozvoji místních ekonomik,“ říká Biljana Weber, generální ředitelka Microsoft Česká republika a Slovensko. Firma plánuje během následujících dvou až tří let obsadit v Praze na dvě stovky pracovních míst. Nábor uchazečů o zaměstnání již probíhá. Všichni zájemci se mohou hlásit prostřednictvím internetových stránek společnosti.

Rozsáhlá náborová kampaň, která momentálně patří k největším, jež Microsoft v regionu střední Evropy realizuje, má za cíl získat kvalifikované zaměstnance pro tým, jehož úkolem bude pracovat na vývoji nových a rozvoji stávajících produktů Microsoftu v oblasti řízení vztahů se zákazníky (Customer Relations Management, CRM). Pražský tým bude součástí globální struktury vývojové divize Microsoft Dynamics CRM a bude spolupracovat s týmy v USA, Indii, Dánsku a Švýcarsku.

„Žijeme v době moderních technologií a zejména mobilních aplikací. CRM aplikace zásadně ovlivňují a i nadále budou ovlivňovat oblast řízení vztahu se zákazníky, ale také marketing nebo prodej. Z toho důvodu je investice Microsoftu do posílení vývoje CRM produktů logickým krokem,“ říká Martin Košťál, ředitel vývojové divize Microsoft Dynamics CRM v Česku a Dánsku.

Praha a celá Česká republika je žádaným místem pro technologický vývoj. „Výhodou Prahy je její centrální poloha, atraktivita města, výborná reputace velkého vývojářského týmu Skype, nové moderní pracoviště Microsoftu, včetně filozofie práce odkudkoliv, dostupnost silného technologického talentu a špičkové vysoké školy. To jsou jen některé z důvodů, proč jsme se strategicky rozhodli umístit jedno z našich vývojových center Dynamics CRM do České republiky,“ dodává Biljana Weber.

V tuto chvíli jsou otevřeny pozice pro spíše zkušenější programátory, konkrétně Software Engineer, Senior Software Engineer a Software Engineering Manager. Velmi brzy však přibudou také jiné pozice, např. Program Manager nebo UX Designer.

Microsoft nabízí uchazečům především atraktivní pracovní prostředí a zázemí jedné z největších softwarových firem světa. Dále pak práci se špičkovými technologiemi a možnost podílet se na vývoji nejmodernějších produktů, které ovlivňují každodenní život stamilionů lidí a organizací po celém světě. „Naši zaměstnanci pracují v nadnárodních týmech s kolegy s vynikajícími znalostmi a know-how, což jim přináší jedinečnou příležitost pro další profesní růst a získání výjimečné expertízy v oboru vývoje technologií,“ říká Martin Koštál.

Seznam aktuálně otevřených pracovním pozic je k dispozici na: https://careers.microsoft.com.

Přečtěte si celý článek

Inovativní projekty a iniciativy ve vzdělávání na cenu Eduína 2016 se mohou přihlašovat od 1. do 30. 10.

Praha, 30. září 2016 Nominovat na cenu Eduína lze jednotlivce, školu a organizace působící v ČR, které se autorsky podílejí, nebo jinak inovují projekty zlepšující české školství a vzdělávání vůbec. Během tří ročníků se přihlásilo přes 200 projektů, kterým není lhostejné vzdělávání, ať na poli českého školství či mimo něj.

Již tradičně budou vyhlášeny a oceněny tři kategorie. Výběr proběhne ve dvou kolech. Během čtrnácti dnů vybere odborná porota ze všech přihlášených devět nejzajímavějších projektů a rozhodne, který z nich získá Cenu odborné poroty. Pro jeden z těchto devíti bude následně hlasovat veřejnost na webových stránkách Eduíny. Hlasování veřejnosti proběhne online 16. – 27. 11.2016. Vítěz této kategorie si odnese Cenu veřejnosti, jejímž partnerem, a zároveň generálním partnerem letošního ročníku Eduína, je Nadace Depositum Bonum České spořitelny. Novým partnerem soutěže jsou Bakaláři software s.r.o. Třetí cenu Aula slávy udělí organizátor, společnost EDUin, za dlouhodobý a systematický přínos ve vzdělávání.

Přihlášeny mohou být i projekty z předešlých ročníků, které nebyly zatím oceněny. Rozhodujícím kritériem pro ocenění  je funkčnost, užitečnost, originalita, a především přenositelnost projektu nebo inovace. Nominovat může kterýkoliv občan i organizace.

Nominace se přijímají od 1. 10. do 30. 10. 2016 do 24:00 hodin prostřednictvím elektronického formuláře na www.eduina.cz.  

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Užitečné a funkční inovace ve vzdělávání rostou na významu. Technologické a společenské změny evidentně nabírají na rychlosti a vzdělávací systém jen těžko drží krok. Ukazovat, kudy vede cesta, je velmi důležité, stejně jako oceňovat projekty a lidi, kteří se jí snaží hledat.“

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštíví ve dnech 3. a 4. listopadu 2016 Švédské království. V rámci svého dvoudenního programu bude se svým švédským protějškem Stefanem Löfvenem a dalšími ústavními činiteli jednat mimo jiné o česko-švédské bilaterální spolupráci v oblasti hospodářství, energetiky či obrany.

Přečtěte si celý článek

Pomazánka na chléb nebo čokoláda na lžičku? Ať jsou vaše preference jakékoli, několika základním nárokům musí vyhovět všechny lískooříškové krémy. Mezi ně patří kvalita použitého tuku, adekvátní obsah kakaa a oříšků, absence nežádoucích látek a v neposlední řadě lahodná lískooříškovo…

Přečtěte si celý článek

Vložky či tampóny jsou pro většinu žen nezbytnými hygienickými potřebami, které používají každý měsíc.  Obě varianty mají své výhody i nevýhody, stejně jako menstruační kalíšek, který je pro zadržování menstruační krve také možné používat.

Přečtěte si celý článek

Především je potřeba si předem rozmyslet, k čemu všemu hodláte troubu používat. Modely s více funkcemi bývají dražší, jejich využití je ale výrazně širší. Vestavné trouby oproti volně stojícím modelům zabírají méně místa a mohou být stylovým designovým doplňkem. 

Přečtěte si celý článek

Po testech kapslových, automatických a pákových kávovarů jsme naše hodnoticí oko zaostřili na skupinu takzvaných překapávačů. Porovnali jsme schopnosti a vlastnosti 14 modelů. Průměrné pořizovací ceny se pohybují v řádech stovek i tisíců korun. Přístroje jsou ve své podstatě jednoduché, takže se…

Přečtěte si celý článek

Pomazánka na chléb nebo čokoláda na lžičku? Ať jsou vaše preference jakékoli, několika základním nárokům musí vyhovět všechny lískooříškové krémy. Mezi ně patří kvalita použitého tuku, adekvátní obsah kakaa a oříšků, absence nežádoucích látek a v neposlední řadě lahodná lískooříškovo…

Přečtěte si celý článek

Porucha vlastního auta na dovolené v zahraničí je noční můrou každého řidiče. Řešení nabízí většinou návštěva nejbližšího servisu, o jehož kvalitě člověk nemá potuchy. Když mechanici něco pokazí, může jít v první řadě o život a v druhé o peníze při…

Přečtěte si celý článek

Správná trouba nesmí být žádný trouba. Naopak by měla adekvátně reagovat na nastavené parametry pečení a zahřát se na požadovanou teplotu. Hned na úvod můžeme vytroubit, že žádný z 13 testovaných vestavných modelů nebyl vyloženou pohromou, ale ani zázrakem. Rozdíly jsme…

Přečtěte si celý článek

Vestavné spotřebiče jsou oblíbené a praktické. Jejich instalace je však v porovnání s volně stojícími přístroji obtížnější. Případná výměna sice není problematická, přesto se uživatelům rozhodně vyplatí udržovat troubu v dobré kondici, aby bez potíží sloužila po dlouhou…

Přečtěte si celý článek

Na první pohled se text na obalu sušenek nejeví nijak složitě, skrývá však mnoho různých evropských i českých předpisů. Každý z nich něčím přispěje a do výsledku se musejí promítnout všechny. Jen pro představu – do podoby etikety sušenky s čokoládou mají…

Přečtěte si celý článek

Full HD je na poli videa stále standardem. Čím dál výrazněji však vystrkuje růžky takzvané ultra vysoké rozlišení. Ultra HD televizory zabírají stále větší podíl na trhu a ruku v ruce s nimi se množí videa v tomto formátu. Oslovili jsme laboratoř, aby zjistila, jaké…

Přečtěte si celý článek

Několik otázek ke správnému používání vložek a tampónů jsme položili odborníkům z řad gynekologů.

Přečtěte si celý článek

V minulosti se pro zadržování menstruační krve používaly vložky látkové, dnes za tímto účelem sahá většina žen po těch jednorázových nebo po tampónech. Nabídka na trhu je velmi široká. Jaká je ale kvalita? Jak dobře dámské hygienické potřeby absorbují tekutinu?…

Přečtěte si celý článek