Archiv pro Srpen 2016

Společnost EVČ z ČEZ ESCO bude v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa poskytovat energetické služby se zaručeným výsledkem. Na energiích tak nemocnice ročně uspoří minimálně 13,5 milionu korun.

Přečtěte si celý článek

První komplexní dokument tohoto typu s názvem „Problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel a návrh jejich řešení“ bude v průběhu měsíce dubna předložen vládě. Ministr Dienstbier s ním dnes podrobně seznámil novináře na setkání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Přečtěte si celý článek

Vláda Bohuslava Sobotky už potřetí za poslední dva roky zvyšuje platy ve školství. Od 1. září 2016 stoupnou platy učitelů a nepedagogických pracovníků o 8 a 5 procent. Priority a změny, které přinese nový školní rok, představili dnes, 31. srpna 2016, předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Přečtěte si celý článek

Zadlužit se kvůli kvalitnějšímu nebo na veřejných školách nedostupnému vzdělání by nebyl pro většinu rodičů takový problém. Šest z deseti rodičů by uvažovalo o půjčce, pokud by na financování školného svých potomků na soukromých školách nemělo dostatek vlastních prostředků. Z průzkumu ČSOB dále vyplývá, že ochota půjčit si na školné u rodičů roste s věkem dítěte.

Přečtěte si celý článek

Žaloba, kterou se společnost České Radiokomunikace domáhala
vůči O2 Czech Republic náhrady škody a ušlého zisku ve výši
3.107.900.211 Kč, je definitivně zamítnuta. Rozsudek nabyl
právní moci. Žaloba byla založena na argumentaci údajným
stlačováním marží u služeb širokopásmového připojení k
internetu prostřednictvím technologie xDSL, z čehož měla
vzniknout škoda na straně společnosti České Radiokomunikace.
Nic z toho však v řízení zjištěno nebylo, nebyla zjištěna ani
škoda ani protiprávní jednání společnosti O2 Czech Republic.
Rozsudek nabyl právní moci a řízení tak bylo skončeno.

Přečtěte si celý článek

PC, notebook nebo tablet (dále zařízení) patří mezi základní vybavení školáka. Téměř třetina rodičů zvažuje nákup vlastního zařízení svému dítěti právě před začátkem školního roku. Hlavním důvodem je využitelnost při výuce. Nejen to vyplývá z průzkumu Školáci a technologie, který si nechala zpracovat společnost Microsoft.

 

Více než desetina rodičů, kteří se zúčastnili průzkumu, pořídila svému dítěti vlastní zařízení už v předškolním věku (12 %). Další dvě pětiny opatřily zařízení dítěti

na prvním stupni základního vzdělání (31 %). Věk, v němž se děti seznamují

s technologiemi, se stále snižuje. „O to důležitější je vybrat zařízení na míru potřebám a věku dítěte. Pro děti mladšího školního věku se hodí zařízení  2v1 s oddělitelnou klávesnicí. Ovládání tabletu dotykem je intuitivní a umožní dítěti pohodlně prohlížet obrázky, sledovat videa, vyzkoušet si základy programování a později i číst texty. Připojením klávesnice vznikne malý notebook pro vytváření dokumentů a prezentací,“ vysvětluje Kristina Michalsky, ředitelka spotřebitelského segmentu Microsoft, a dodává: „Některá zařízení nabízejí v základní výbavě digitální pero, kterým si studenti mohou dělat poznámky nebo kreslit přímo na obrazovku.“

 Skoro třetina dotazovaných rodičů plánuje zakoupit dítěti vlastní zařízení před začátkem školního roku. Pro tři čtvrtiny (73 %) dotazovaných je hlavním důvodem této investice využitelnost při výuce. Dalšími důvody jsou rozvoj počítačových dovedností (62 %) a motivace k lepším studijním výsledkům (60 %). Podle čtvrtiny dotazovaných má vlastní zařízení sloužit dítěti jako zdroj zábavy ve volném čase (25 %) a pětina rodičů bere ohled na skutečnost, že ostatní děti ve škole svůj vlastní notebook již mají (20%).

Preference respondentů jsou věnovány převážně značkám Lenovo, Asus a HP.

Přečtěte si celý článek

Klienti ČSOB, Ery a Poštovní spořitelny mohou na všech pobočkách a finančních centrech většinu bankovních dokumentů podepisovat prostřednictvím biometrického podpisu. Pobočky tak přechází na bezpapírovou obsluhu, což je ekologické a nebude proto nutné tisknout několik miliónů papírů za rok. Na každé pobočce jsou k dispozici tablety na biometrické podpisy. ČSOB také klientům na všech svých pobočkách poskytuje wi-fi připojení zdarma. Banka tak reaguje na zvýšený zájem klientů o využití moderních technologií i aktuální trend digitalizace papírové dokumentace.

Přečtěte si celý článek

O2 IT Services, dceřiná společnost O2 Czech
Republic, spouští
jako první v Česku pilotní projekt v oblasti
chytrého odpadového hospodářství. Do
zkušebního provozu se zapojily středočeský Kolín a svozová
společnost AVE, které budou od září celé řešení testovat.
Služba
Odpady zapadá do konceptu Smart City, který už našel své místo v
řadě evropských měst. Jeho cílem je s využitím moderních
technologií rozvíjet městské prostředí, podporovat jeho
udržitelný ekonomický vývoj a zároveň kvalitu života jeho
obyvatel.

Jak to funguje

Služba funguje na jednoduchém principu. Každý kontejner pro
tříděný odpad je opatřen buď
ultrazvukovými senzory (aktivní režim), nebo
speciální
samolepkou s NFC čipem a QR kódem (pasivní
režim). Tyto detektory informují o míře zaplnění kontejneru,
prostřednictvím datové sítě nebo prostřednictvím odečtů přes
mobilní aplikaci. Systém dále vyhodnocuje frekvenci, s jakou je
daný kontejner využíván, poskytuje cenné informace o tom, jak
se v konkrétních částech města třídí odpad, a dokáže hlásit i
případné poruchy na kontejnerech.

.

Přínosy služby

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že zavedením podobného
systému chytrého odpadového hospodářství se
zvýší produkce tříděného odpadu přibližně o 10
%
. Městům zároveň
klesají náklady na svoz až o 30-50 %.
„Svozové firmy i města mohou díky naší službě optimalizovat
své svozové trasy podle zaplněnosti kontejnerů, snížit hluk i
emise CO2 ve městech a zredukovat své provozní
náklady,“
vysvětluje Václav Provazník, jednatel O2 IT
Services.
„Získávají tak přehled o tom, kde a jak se odpad třídí.
Občané se navíc mohou přímo na webu města podívat na to, jak je
který kontejner zaplněný, a podle toho si vybrat, kam tříděný
odpad odvezou,“
dodává Provazník.

Pilotní projekt v Kolíně

Do roku 2024 má podle zákona o odpadovém hospodářství (Zákon
o odpadech 185/2001 Sb. po novele č. 229/2014 Sb.) úplně zmizet
skládkování ve prospěch recyklace, kompostování nebo spalování
odpadu.
„V Česku projde aktuálně recyklací pouze 21 % z celkového
objemu odpadu. Od roku 2024 by přitom měla zmizet většina
skládek a města budou tlačena k tomu, aby se více odpadu
vytřídilo
,“ vysvětluje Michael Kašpar, 1. místostarosta a
zastupitel města Kolín.
„V sousedním Německu se přitom vytřídí na 47 % veškerého
odpadu,“
dodává Kašpar s tím, že města by se už nyní měla
začít připravovat a více motivovat své obyvatele k ekologickému
chování. Město Kolín si proto vypracovává dlouhodobou strategii
Smart city Kolín, která se snaží využívat moderní technologie
pro zlepšování kvality života svých obyvatel. Její součástí je
i chytré nakládání s odpadem.

V rámci pilotu, který poběží od září 2016 do února 2017, si
O2 IT Services, svozová firma AVE i město Kolín celý systém
otestují. Do projektu bude v první fázi zapojeno na 330
kontejnerů, které budou vybaveny pasivními samolepkami pro
ruční odečty zaplněnosti, ale i ultrazvukovými senzory.
Obyvatelé Kolína budou moci na webových stránkách města
sledovat aktuální stav zaplněnosti kontejnerů ve městě, a podle
toho si vybrat, kam vytříděný odpad donést.

Více na
www.o2its.cz a
www.smartcity.cz

Přečtěte si celý článek

Hradec Králové, 30. srpna 2016 – Nepřístupný terén a příkrý svah za elektrárnou v Trutnově Poříčí neumožnil těžké technice přístup k rekonstrukci vedení vysokého napětí. Proto energetici zajistili osazení dvou příhradových stožárů pomocí letecké techniky. Rekonstrukce vedení, kterou provádí ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ, zajistí obyvatelům v této lokalitě kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny.

Přečtěte si celý článek

Ve vedení divize Firemní zákazníci společnosti O2 Czech Republic dojde k 1. 9. k organizační změně. Její stávající ředitel Vít Šubert přechází na novou pozici Business and Start-Up Development Director  programu Bolt, v rámci které se zaměří na vyhledávání nových obchodních příležitostí, akvizice firem, na rozvoj a podporu start-up projektů a intenzivnější navazování spolupráce s odborníky, kteří patří k telekomunikační špičce na českém trhu.

Divizi Firemní zákazníci od 1. 9. povede Marek Růžička, současný ředitel segmentu Top Corporate. Marek Růžička má zkušenosti s vedením obchodních týmů jak ze svého současného působení ve společnosti O2, tak i z dřívějšího působení v Hewlett Packard a Českých Radiokomunikacích.

Přečtěte si celý článek

Ptejme se, proč vnímáme dovednosti našich dětí v horším světle, než jaká je realita.

Praha, 30. srpna 2016 –  Přestože se dovednosti žáků na základních školách nemění a v některých oblastech se zlepšují, jejich rodiče a učitelé se domnívají, že obecně jsou znalosti a schopnosti dětí horší než dřív. Před Ministerstvem školství a Českou školní inspekci stojí úkol zjistit, proč to tak je a jak lze postoj veřejnosti změnit.

Evaluační ohlédnutí 1996/2016 bylo postaveno na jednoduchém principu. Žáci posledního ročníku čtyřiceti základních škol dostali k vyplnění několik testů, které jejich předchůdci vyplňovali před dvaceti lety. Výsledky ukázaly, že ve většině testů vykazují dnešní žáci v podstatě shodnou úroveň znalostí, ale zásadně se zlepšili v angličtině, téměř o deset procentních bodů. Výsledky tohoto šetření byly prezentovány v červnu tohoto roku.

Čemu byla zatím věnována minimální pozornost, je fakt, že i ředitelky a ředitelé škol, kde došlo k velmi výraznému zlepšení výsledků, v dotaznících, jež byly součástí šetření, uvádějí, že podle jejich názoru se schopnosti dětí snižují. Tento dotazník samozřejmě vyplňovalo vedení škol dříve, než vědělo, jak jejich škola v testech dopadla.

Z grafu je patrné, že jediné, v čem vedení škol vidí jednoznačnou změnu, je sebevědomí žáků, což je ale parametr, který mnozí učitelé nevnímají jako zlepšení. Zdá se tedy, že učitelský pohled na žákovské dovednosti se v mnohém míjí s realitou. Jde o zásadní informaci, kterou by měl stát ověřit a v případě potvrzení na ni reagovat.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Především by bylo třeba ověřit informace, které šetření Kalibra přineslo. Pokud je to opravdu tak, že v dlouhodobém horizontu jsou na tom děti, pokud jde o znalosti, víceméně stejně, stojí za úvahu, proč si myslí dospělí opak. Důvodů může být víc. Svoji roli hraje vzpomínkový sentiment, také jsou pravděpodobně mezi jednotlivými školami dnes větší rozdíly než před dvaceti lety. I tak je ale rozpor mezi

Přečtěte si celý článek

Když se chystáte nakupovat třeba v supermarketu, těžko vás napadne, že by se hodilo před nákupem nastudovat psychologii, marketing či právo. Jenže prodejci poznatky z těchto oborů mají a někdy je směle využívají. Jaké nástrahy zde na vás mohou číhat?

Přečtěte si celý článek

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek v pondělí 29. srpna navštívil Jihočeský kraj v rámci svých výjezdů do regionů. Zavítal mimo jiné i na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, kde zástupcům jejího vedení prezentoval priority vlády ve vědě a výzkumu a diskutoval s nimi o aktuálních tématech v této oblasti.

Přečtěte si celý článek

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier navštíví v úterý 30. srpna pracovně krajské město Plzeň.

Přečtěte si celý článek

Ve dnech 27. a 28. srpna 2016 si mohli návštěvníci prohlédnout Vilu Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Zpřístupněny byly nejen interiéry, ale také přilehlý park se zahradou, které navštívilo 366 zájemců o prohlídku.

Přečtěte si celý článek

V neděli 28. srpna 2016 se předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka zúčastnil závěrečného dne Mistrovství ČR v požárním sportu 2016, kde vyhlásil výsledky v disciplíně štafety 4×100 m s překážkami ve všech kategoriích.

Přečtěte si celý článek

V neděli 28. srpna 2016 předseda vlády Bohuslav Sobotka otevřel v kyjovské nemocnici nové Centrum magnetické rezonance. Slavnostního otevření se zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Většinu nákladů na pořízení nového centra pokryla dotace právě z Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem.

Přečtěte si celý článek

V neděli 28. srpna 2016 se předseda vlády ČR zúčastní závěrečného dne Mistrovství ČR v požárním sportu 2016, kde vyhlásí výsledky v disciplíně štafety 4×100 m s překážkami ve všech kategoriích.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil v sobotu 27. srpna 2016 43. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, kde společně s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, ministrem kultury Danielem Hermanem, předsedou Senátu Milanem Štěchem a hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou zahájil Národní dožínky. V odpoledních hodinách premiér zavítal na závěrečný ceremoniál Staročeských dožínek v Boršově nad Vltavou a navštívil také Zemědělské družstvo Bernartice a Zemský hřebčinec v Písku.

Přečtěte si celý článek

Stejně jako v předchozích letech vyrazila i na letošní kolo Mezinárodní matematické olympiády šestičlenná česká reprezentace a opět se jí dařilo. Z celkového počtu 109 zemí celého světa, které se této prestižní soutěže zúčastnily, se české družstvo umístilo na 37. místě a domů přivezlo dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Předcházející národní kola matematické olympiády podporuje Skupina ČEZ.

Přečtěte si celý článek